The Institute of Criminology and Social Prevention - Publications - Studies

Institute of Criminology and Social Prevention


Publications: STUDIES Series SOURCES Series Archive Edition Overview

STUDIES series

In order to present results of its research activity and to spread criminological and other relevant findings from abroad, IKSP publishes its own edition comprising two publications series - STUDIES and SOURCES. The STUDIES series contains books summarizing main results of the original research carried out by the Institute. Books in the STUDIES series are published in ca. 200 copies and they are provided to the users of IKSP research results, in particular state institutions, specialised libraries and libraries at selected universities and scientific institutions. Below you can find English summaries of titles published in the STUDIES series since 2000.

List of publications

Series Year
Studies 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2021 StudiesUp

Háková, L.: Zločin a trest v kriminálním zpravodajství - Crime and Punishment in Crime News
Blatníková, Š. – Novopacká, M. – Přesličková, H. – Zeman, P.: Kriminální historie pachatelů závažného násilí v ČR - Criminal History of Serious Violent Offenders in the Czech Republic
Diblíková, S. – Špejra, M. – Vlach, J.: Vyhodnocení procesu spuštění elektronického monitorovacího systému v ČR - Evaluation of the EMS Implementation Process in the Czech Republic
Scheinost, M. et al.: Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2020 - Analysis of Trends in Criminality in the Czech Republic in 2020
2020 StudiesUp

Rozum, J. - Háková, L. - Hulmáková, J. - Špejra, M. - Zhřívalová, P.: Zprávy PMS pro účely rozhodnutí v trestním řízení: kvalita, význam, efektivita - PMS Reports for the Purpose of Decisions in Criminal Proceedings: Quality, Importance, Effectiveness
Scheinost, M. et al: Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2019 - Analysis of Trends in Criminality in the Czech Republic in 2019
Vlach, J. - Kudrlová, K. - Paloušová, V.: Kyberkriminalita v kriminologické perspektivě - Cybercrime from a Criminological Perspective
2019 StudiesUp
Roubalová, M. et al.: Oběti kriminality. Poznatky z viktimizační studie - Victims of crime. Findings of a victimisation survey
Tomášek, J. et al.: Rodinné skupinové konference - Family Group Conferences
Zeman, P. et al.: Uživatelé drog ve vězení – hodnocení účinnosti terapeutických programů - Drug Users in Prison – Evaluation of Therapeutic Programmes
Diblíková, S. et al.: Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2018 - Analysis of Trends in Criminality in the Czech Republic in 2018
Roubalová, M. et al.: Možnosti zjišťování míry a struktury sekundární drogové kriminality v podmínkách České republiky - Possibilities of detection of the extent and structure of secondary drugrelated crime in the Czech Republic
Blatníková, Š. – Zeman, P.: Evidence dat o ochranném léčení a zabezpečovací detenci v ČR – nedostatky a možná řešení - Recording data on quasi-compulsory treatment and security detention in the Czech Republic – shortcomings and feasible solutions
Martinková, M. - Biedermanová,E.: Senioři v České republice jako oběti i pachatelé kriminálních deliktů - Seniors in the Czech Republic – Victims and Perpetrators of Criminal Offences
Tomášek, J. - Háková, L. - Kostelníková, Z.: Probace a její efektivita pohledem pachatelů, veřejnosti a médií - Probation and its efectiveness from the perspective of offenders, the public and the media
Večerka, K. - Hulmáková, J. - Štěchová, M.: Mladiství v procesu poruchové socializace - Juveniles in the Process of Faulty Socialisation
Holas, J.: Bezpečí, kriminalita a prevence - Security, Crime and Prevention
2018 StudiesUp
Scheinost,M. et al.: Trendy vývoje organizovaného zločinu a jeho vybraných forem - Trends in the Development of Organised Crime and its Selected Forms
Diblíková,S. et al.: Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2017 - Analysis of Trends in Criminality in the Czech Republic in 2017
2017 StudiesUp
Zeman,P. (ed.): Research on Crime and Criminal Justice in the Czech Republic (selected results of research activities of IKSP in the years 2012-2015)
Tomášek,J. et al.: Zaměstnání jako faktor desistence - Employment as a Factor of Desistance
Karabec,Z. - Vlach,J. - Hulmáková,J. - Zeman,P. - Diblíková,S.: Criminal Justice System in the Czech Republic (3rd amended and revised edition)
Budka,I.: Využití právních nástrojů pro potírání organizovaného zločinu - The Use of Legal Instruments to Combat Organised Crime
Diblíková,S. et al.: Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2016 - Analysis of Trends in Criminality in the Czech Republic in 2016
2016 StudiesUp
Blatníková,Š. - Faridová,P. - Vranka,M.: Kriminální styly myšlení: Inventář PICTS-cz - Criminal Thinking: Inventory PICTS-cz
Marešová,A. et al.: Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody - kriminologická analýza - Unconditional Imprisonment
Blatníková,Š.: Nebezpečnost a násilí ve vězeňském prostředí - Dangerousness and violence in prisons
Holas,J. - Krulichová,E. - Háková,L. - Scheinost,M.: Regionální kriminalita a její odraz v kvalitě života obyvatel - Regional crime and its impact on quality of life
Diblíková,S. et al.: Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2015 - Analysis of Criminality Trends in 2015
Tomášek,J. - Diblíková,S. - Scheinost,M.: Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy - Probation as an Effective Tool for Reducing Recidivism
Rozum,J. - Tomášek,J. - Vlach,J. - Háková,L.: Efektivita trestní politiky z pohledu recidivy - The effectiveness of criminal policy from the perspective of recidivism
2015 StudiesUp
Škvain,P.: Zabezpečovací detence z pohledu vybraných zahraničních právních úprav - Preventive Detention as Seen from the Perspective of Selected Foreign Laws
Scheinost,M. et al.: Trestní sankce - jejich uplatňování, vliv na recidivu a mediální obraz v televizním zpravodajství - Criminal Sanctions - Their Application, Impact on Recidivism and Media Image on Television News
Marešová,A. et al.: Násilná kriminalita v nejisté době - Violent Crime in Uncertain Times
Marešová,A. et al.: Analýza trendů kriminality v ČR v roce 2014 - Analysis of criminality trends in 2014
Zeman,P. - Štefunková,M. - Trávníčková,I.: Drogová kriminalita a trestní zákoník - Drug Offences and the Penal Code
Večerka,K. - Štěchová,M.: Preventivní praxe po novelizaci zákona o sociálně-právní ochraně dětí - Preventive Practice after the Amendment of the Law on the Social-Legal Protection of Children in 2012
Blatníková,Š. - Faridová,P. - Zeman,P.: Znásilnění v ČR - trestné činy a odsouzení pachatelé - Rape in the Czech Republic - Offences and Convicted Offenders
Scheinost,M. - Válková,H. a kol.: Sankční politika a její uplatňování - Sanction policy and its implementation
Cejp,M. et al.: Společenské zdroje vývoje organizovaného zločinu - Social Origins of the Development of Organised Crime
2014 StudiesUp
Martinková,M. et al.: Vybrané problémy z oblasti domácího násilí v ČR - Certain issues concerning domestic violence in the Czech Republic
Štěchová,M. - Večerka,K.: Systémový přístup k prevenci kriminality mládeže - Systemic Approach to Prevention of Juvenile Criminality
Marešová,A. - Cejp,M. - Holas,J. - Martinková,M. - Rozum,J.: Analýza trendů kriminality v roce 2013 - Analysis of Trends in Criminality for 2013
Blatníková,Š. - Faridová,P. - Zeman,P.: Násilná sexuální kriminalita - téma pro experty i veřejnost - Violent sex crime - a topic for experts and public
Scheinost,M. et al.: Sankční politika pohledem praxe - Sanction policy in practice
2013 StudiesUp
Košťál,J.: Vybrané metody vícerozměrné statistiky - Selected multivariare statistics methods (with a special focus on criminological research)
Pojman,P.: Ruský a ukrajinský organizovaný zločin - Russian and Ukrainian organised crime. Threats and risks for the Czech Republic in the context of globalisation of organised crime
Tomášek,J.: Self-reportové studie kriminálního chování - Self-report studies on criminal behaviour
Holas,J.: Politický radikalismus a mládež -
Zeman,P. et al.: Zkrácené formy trestního řízení - možnosti a limity - Shortened Forms of Criminal Proceedings - Possibilities and Limits
Scheinost,M. et al.: Trestní sankce a jejich odraz v praxi, tisku a v názorech veřejnosti -
Marešová,A. et al.: Analýza trendů kriminality v roce 2012 - Analysis of Trends in Criminality for 2012
Holas,J. - Večerka,K.: Stát a občan v prevenci kriminality - Government and citizens in the process of preventing criminality
2012 StudiesUp
Cejp,M. (ed.): Selected Results of Research Activities of ICSP in the Years 2008-2011
Marešová,A. - Cejp,M. - Martinková,M. - Tomášek,J. - Vlach,J. - Zeman,P.: Crime in the Czech Republic in 2010
Večerka,K.: Mládež o kriminalitě a etice každodennosti - Youth on Criminality and Ethics in Everyday Life
Marešová,A. - Biedermanová,E. - Cejp,M. - Holas,J. - Martinková,M. - Tomášek,J.: Analýza trendů kriminality v roce 2011 - Criminality in the year 2011
2011 StudiesUp
Cejp,M.: Aplikace výzkumných metod a technik v kriminologii. Obecná část - The application of research methods and techniques in criminology. General Section
Blatníková,Š.: Aplikace klinických a testových metod v kriminologickém výzkumu - Psychological Testing and Criminology Research
Marešová,A.: Resortní statistiky - základní zdroj informací o kriminalitě v České republice - Departmental statistics - basic sources of information on crime in the Czech Republic
Karabec,Z. - Vlach,J. - Diblíková,S. - Zeman,P.: Criminal Justice System in the Czech Republic.
Zeman,P. - Trávníčková,I. - Štefunková,M.: Vybrané aspekty drogové problematiky z pohledu občanů - Selected Aspects of the Drug Issue from the Citizens' Point of View
Zeman,P. - Diblíková,S. - Karabec,Z. - Tomášek,J. - Trávníčková,I.: Veřejnost a trestní politika - The Public and the Penal Policy
Rozum,J. - Kotulan,P. - Tomášek,J. - Špejra,M.: Probační programy pro mladistvé - Juvenile Probation Programmes
Biedermanová,E. - Petras,M.: Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programů zacházení - The possibilities and problems involved in the resocialisation of inmates and the effectiveness of treatment programmes
Scheinost,M. et al.: Crime from the Perspective of Criminologists (rar-archiv: part 1, 2)
Marešová,A. - Cejp,M. - Martinková,M. - Scheinost,M. - Vlach,J.: Analýza trendů kriminality v roce 2010 - Criminality in the year 2010
Večerka,K. - Holas,J. - Štěchová,M. - Diblíková,S. - Luptáková,M.: Ohrožená mládež mezi prevencí a represí - Endangered Youth between Prevention and Repression
Marešová,A. - Blatníková,Š. - Kotulan,P. - Martinková,M. - Štěchová,M. - Tamchyna,M.: Kriminální recidiva a recidivisté - Criminal Recidivism and Recidivists
2010 StudiesUp
Scheinost,M. et al.: Kriminalita očima kriminologů - Crime through the eyes of criminologists
Rozum,J. - Kotulan,P. - Luptáková,M. - Scheinost,M. - Tomášek,J. - Špejra,M.: Uplatnění mediace v systému trestní justice II. - The Application of Mediation in the Criminal Justice System II
Zeman,P. - Diblíková,S. - Trávníčková,I. - Tomášek,J.: Názory a postoje občanů v oblasti trestní politiky - Penal policy: opinions and attitudes of citizens
Karabec,Z.: Účinnost právních nástrojů proti organizované kriminalitě (použití agenta) - The effectiveness of legal instruments in combating organised crime (undercover agent)
Zeman,P. et al.: Opatření nahrazující vazbu v trestním řízení - Alternatives to Custody in Criminal Proceedings
Trávníčková,I. - Zeman,P.: Kriminální kariéra pachatelů drogové kriminality - The Criminal Career of Drug Offenders
Blatníková,Š.: Sexuální vykořisťování jako forma závažné organizované kriminality - Sexual exploitation as a serious form of organised crime
Scheinost,M. - Netík,K.: Český organizovaný zločin v mezinárodním kontextu - Czech organised crime in an International Context
Cejp,M.: Vývoj organizovaného zločinu na území České republiky - The Development of Organised Crime on the Territory of the Czech Republic
Blatníková,Š.: Problematika zabezpečovací detence - The issue of security detention
Marešová,A. - Cejp,M. - Martinková,M. - Tomášek,J.: Analýza kriminality v roce 2009 a v předchozím dvacetiletém období - Analysis of Crime in 2009 and over the Previous Twenty-year Period
2009 StudiesUp
Cejp,M. et al.: Obrana proti ohrožení společnosti závažnými formami trestné činnosti. Závěrečná zpráva - Society Defence Against the Threat of Serious Criminal Activity Forms
Večerka,K. - Holas,J. - Tomášek,J. - Diblíková,S. - Blatníková,Š.: Mládež v kriminologické perspektivě - Juveniles in Pespective of Criminology
Zeman,P. - Diblíková,S. - Kotulan,P. - Vlach,J.: Praxe v oblasti rozhodování o nařízení ústavní výchovy a uložení ochranné výchovy - Practice in Ordering an Institutional Education and Imposing a Protective Young Offender Education
Marešová,A. - Kotulan,P. - Martinková,M.: Výzkum prvovězněných žen - The Probe into Problems of First Time Prosecuted and Imprisoned Women in the CR in the last 10 years
Marešová,A. - Martinková,M. - Cejp,M. - Holas,J.: Kriminalita v roce 2007 - Criminality in 2007
Scheinost,M. (ed.): Selected Results of Research Activities of ICSP in the Years 2004-2007
Večerka,K. - Holas,J. - Tomášek,J.: Prevence kriminality na úrovni obcí a krajů (Závěrečná zpráva z výzkumu) - Crime Prevention on the Level of Communities and Regions
Scheinost,M. (ed.): Vybrané výsledky výzkumu IKSP v letech 2004-2007 - Selected Results of Research Activities of ICSP in the Years 2004-2007
Martinková,M. - Vlach,J. - Krejčová,S.: Špatné zacházení s osobami pokročilého věku - se zvláštním zřetelem k domácímu násilí - Maltreatment of Persons in Advanced Age - with Particular Reference to Domestic Violence
Rozum,J. - Kotulan,P. - Luptáková,M. - Scheinost,M. - Tomášek,J.: Uplatnění mediace v systému trestní justice - Mediation in criminal justice system
Blatníková,Š: Pachatelé komerčního sexuálního zneužívání dětí - Offenders of commercial sexual exploitation of child
Marešová,A. - Cejp,M. - Karban,M. - Martinková,M. - Vlach,J.: Analýza trendů kriminality v roce 2008 - Analysis of Crime Trends in 2008
2008 StudiesUp
Marešová,A. - Baloun,Vl. - Cejp,M. - Martinková,M.: Kriminalita v roce 2006 - Crime in 2006
Zeman,P. et al.: Vliv vybraných ustanovení velké novely trestního řádu na průběh trestního řízení: zpráva z výzkumu - The Impact of Selected Provisions from the Large Amendment to the Criminal Procedure Code on the Course of Criminal Procedure: Research Report
Štěchová,M. - Luptáková,M. - Kopoldová,B.: Bezdomovectví a bezdomovci z pohledu kriminologie - Homelessness and the homeless from a criminological perspective
Marešová,A. - Cejp,M. - Karabec,Z. - Martinková,M. - Zeman,P.: Criminality in 2006
Karabec,Z. et al.: Trestní politika a její realizace v oblasti trestní justice - Penal Policy and its Implementation in Criminal Justice
Trávníčková,I. - Zeman,P.: Možnosti trestní justice v protidrogové politice II. (empirická část) - Criminal Justice Opportunities in Drug-Prevention Policy II. (Empirical Part)
Rozum,J. - Kotulan,P. - Tomášek,J.: Účinnost dohledu u osob podmíněně propuštěných - Effectiveness of supervision of persons conditionally released - final research report
Cejp,M. et al.: Variantní scénáře vybraných druhů kriminality. Zpráva z výzkumu - Alternative scenarios for selected types of crime. Research report.
Blatníková,Š. - Netík,K.: Predikce vývoje pachatele - Offender Development Prediction
2007 StudiesUp
Večerka,K. - Holas,J. - Tomášek,J. - Přesličková,H. - Blatníková,Š.: Občané o kriminalitě a prevenci: Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění - A Survey of Public Opinion on the Issue of Crime Prevention
Trávníčková,I. - Zeman,P.: Možnosti trestní justice v protidrogové politice I. (vývojové aspekty) - Criminal Justice Opportunities in Drug-Prevention Policy I. (Developmental Aspects)
Blatníková,Š. - Netík,K.: Ženy jako pachatelky závažné trestné činnosti - Women as Serious Crime Offenders
Martinková,M.: Zkušenosti obyvatel České republiky s některými delikty - výsledky viktimologického výzkumu - Experiences of Czech Republic Citizens with Some Delicts - Victimological Survey Results
2006 StudiesUp
Marešová,A. - Baloun,V. - Cejp,M. - Martinková,M.: Kriminalita v roce 2004 - Crime in 2004
Martinková,M.: Oběti některých kriminálních deliktů v České republice v roce 2004 - Victims of Some Criminal Delicts in the Czech Republic in 2004
Marešová,A. - Baloun,V. - Cejp,M. - Martinková,M. - Zeman, P.: Kriminalita v roce 2005 - Crime in 2005
2005 StudiesUp
Marešová,A. - Baloun,V. - Cejp,M. - Kadeřábková,D. - Martinková,M.: Kriminalita v roce 2003 - Crime in 2003
Karabec,Z. - Scheinost,M. (ed.): Vybrané výsledky výzkumu IKSP v letech 2002-2004 - Selected Results of Research Activities of ICSP in the Years 2002-2004
Karabec,Z. - Scheinost,M. (eds.): Selected Results of Research Activities of ICSP in the Years 2002-2004
Vybrané problémy sankční politiky - Selected Sanction Politics Problems:
Rozum,J. - Kotulan,P. - Háková,L. - Nečada,V. - Diblíková,S.: Ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody a jeho alternativy - Imposing of Uncoditional Imprisonment and its Altetnatives
Zeman,P. - Přesličková,H. - Tomášek,J.: Institut zabezpečovací detence - Security Detention Institute
Rozum,J. - Kotulan,P. - Háková,L. - Tomášek,J.: Výzkum trestného činu loupeže v Praze - Research into the Crime of Robbery in Prague
2004 StudiesUp
Rozum,J. - Jarkovská,L. - Kotulan,P.: Institut dohledu u podmíněného propuštění: Závěrečná zpráva z výzkumu - Conditional Release Institute: Research Concluding Report
Scheinost,M. - Jarkovská,L. - Luptáková,M. - Krejčová,S.: Výzkum cizích státních příslušníků v českých věznicích - Foreign Nationals Research Sentenced in Czech Prisons
Karabec,Z. et al.: Dlouhodobé tresty odnětí svobody - Long-term Prison Sentences
Cejp,M. et al.: Organizovaný zločin v České republice III. - Organized Crime in the Czech Republic III
Štěchová,M. et al.: Interetnické konflikty: jejich příčíny a dopady z pohledu teorie a empirických sond - Interethnic Conflicts: their Causes and Impacts from the Point of View of the Theory and Empirical Surveys
Baloun,V.: Finanční kriminalita v České republice: Dílčí studie úkolu „Výzkum ekonomické kriminality" - Financial Crime in the Czech Republic: Assignment Partial Study of "Economic Crime Research"
Trávníčková,I. et al.: Obchodování se ženami z pohledu České republiky: Výzkum je součástí projektu OSN - odpověď trestního soudnictví na obchodování s lidmi v ČR a v Polsku - Trafficking in Women: The Czech Republic Perspective: The research is part of the UNODC/UNICRI project Criminal Justice Response to Trafficking in Human Beings in the CR and Poland
Trávníčková,I. at al: Trafficking in Women: The Czech Republic Perspective: The research is part of the UNODC/UNICRI project Criminal Justice Response to Trafficking in Human Beings in the CR and Poland
Marešová,A.: Násilí uplatňované organizovanými skupinami a organizovaným zločinem: Analýza vybraných případů vražd a vydírání - Violence Exercised by Organized Groups and Organized Crime: Selected Cases Analysis of Murders and Racketeering
Večerka,K. - Holas,J. - Štěchová,M. - Diblíková,S. - Neumann,J.: Mladiství pachatelé na prahu tisíciletí - Juvenile Offenders at the Turn of the Millenium
Scheinost,M. et al.: Výzkum ekonomické kriminality - Economic Crime Survey
Marešová,A. - Kotulan,P. - Martinková,M.: Sonda do problematiky osob v ČR trestně stíhaných a poprvé vězněných - Canvass to the Czech Republic First Time Prosecuted and First Time Imprisoned Persons Problems
2003 StudiesUp
Scheinost,M. - Karabec,Z. - Zvelebil,M.(eds.): Selected Results of Research Activities of ICSP in the Years 1999-2002
Marešová,A. et al.: Drogy a česká vězeňská populace v kontextu drogové scény a trestněprávní legislativy - Drugs and the CR Penal Population in the Context of Drug Scene and Criminal-law Legislation
Večerka,K. - Holas,J.: Preventivní aktivity v názorech obyvatel měst: (Názory občanů na bezpečnostní situaci ve městech, dlouhodobě zařazených do KSP prevence kriminality - závěrečná zpráva z výzkumu) - Preventive Activities as Viewed by the Inhabitants of Towns
Restorativní justice: Sborník příspěvků a dokumentů Sb. sest. Karabec,Z. - Restorative justice: Collection of contributions and documents
Marešová,A. et al.: Kriminalita v roce 2002 - Crime in 2002
2002 StudiesUp
Vůjtěch,J.: Profesiogram soudce a státního zástupce - Judge´s and public prosecutor´s job analysis: job analysis study focused on candidates´ selection and selective criteria
Štěchová,M.: Právní ochrana etnických menšin v ČR - Legal protection of ethnic minorities in the Czech Republic: Concluding report of the research
Karabec,Z. - Diblíková,S. - Zeman,P.: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Česká republika - anglická a česká verze - Criminal justice systems in Europe and North America: Czech Republic
Štěchová,M. et al.: Romská minorita a postupy integrace - Romany minority and integration processes: Concluding report of the research
Marešová,A.: Kriminalita v roce 2001 - Crime in 2001
Martinková,M.: Mezinárodní výzkum obětí trestné činnosti v Praze v roce 2000 - Criminal activity victims international research in Prague in 2000
Marešová,A.: Criminality in 2001
2001 StudiesUp
Vůjtěch,J. et al.: Účinky transformace trestního zákonodárství na stav kriminality a zvyšování efektivnosti justice ve vztahu k bezpečnosti občanů ČR v horizontu r.2000 - Criminal legislation transformation effects on criminality condition and justice efficiency increase in relation to the Czech Republic population security in the year 2000: Concluding report
Štěchová,M.: Interetnické konfliky jako důsledek rasové nevraživosti - Interethnic conflicts as a result of racial animosity
Trávníčková,I. et al.: Specifické aspekty zneužívání drog u žen - Specific aspects of women drug abuse
Cejp,M. et al.: Pravděpodobný vývoj vybraných druhů kriminality - Presumable development of selected forms of criminality: Concluding survey report for 2000-2001
Večerka,K. - Holas,J.: Úspěšnost preventivní práce: Zamyšlení nad problematikou vyhodnocování preventivních programů - Prevention work succeess: Reflection on preventive programmes evaluation problems
Marešová,A. - Kotulan,P.: Kriminologické aspekty trestné činnosti policistů: analytická studie - The Police criminal activity criminological aspects: analytical study
Marešová,A. - Baloun,V. - Cejp,M. - Kadeřábková,D.: Kriminalita v roce 2000: Sborník statí pracovníků IKSP a časové řady vybraných ukazatelů kriminality - Criminality in 2000: collection of works of research workers of ICSP
Martinková,M. - Macháčková,R.: Vybrané kriminologické a právní aspekty domácího násilí - Selected criminological and legal aspects of domestic violence
2000 StudiesUp
Karabec,Z. - Diblíková,S. - Macháčková,R.: Krátkodobé tresty odnětí svobody - Short term imprisonments: research concluding study
Rozum,J. - Kotulan,P. - Vůjtěch,J.: Výzkum nově zavedených prvků probace do trestního práva ČR - Research of new probation elements in the Criminal law of the Czech Republic
Nečada,V.: Přehled novel trestních kodexů v období od listopadu 1989 do konce roku 1999 - Criminal Codes survey since November 1989 to the end of 1999
Večerka,K. - Holas,J. - Štěchová,M. - Diblíková,S.: Sociálně patologické jevy u dětí - Social pathological manifestations among children: concluding research study
Cross-border crime in a changing Europe. Editors: van Duyne,P. - Guggiero,V. - Scheinost,M. - Valkenburg,W.
Musil,S.: Počítačová kriminalita: Nástin problematiky. Kompendium názorů specialistů - Computer criminality: problems outline: compendium of specialists opinions
Marešová,A. - Sochůrek,J. - Válková,J.: Drogová problematika ve věznicích ČR a některých zahraničních věznicích - Drug problems in prisons in the Czech Republic and abroad
Marešová,A. - Cejp.M. - Kadeřábková,D. - Martinková,M.: Kriminalita v roce 1999: Sborník statí pracovníků IKSP - Criminality in 1999: collection of works of research workers of ICSP