The Institute of Criminology and Social Prevention - Publications - Archive

Institute of Criminology and Social PreventionIKSP edition 1990-1999

In order to present results of its research activity and to spread criminological and other relevant findings from abroad, IKSP publishes its own edition comprising two publications series - STUDIES and SOURCES. Below you can find a list of titles published in both series in 1990-1999.

List of publications (1990 - 1999)

Series Year
Sources 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Studies 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1999SourcesUp
Zákoník trestního řízení Polska - Criminal procedure Act of Poland
Martin-Canivell,J.: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Španělsko - Criminal justice systems in Europe and North America: Spain
Boj proti korupci: Proceedings of the VI European Colloquium on Crime and Criminal Policy, Helsinki 10-12 December 1998 - Five issues in European criminal justice: corruption, women in the criminal justice system, criminal policy indicators, community crime prevention and computor crime: proceedings of the VI European colloquium on crime and criminal policy, Helsinki 10-12 December 1998, HEUNI, Helsinki 1999, pp. 22-89
1999StudiesUp
Musil,S.: Modelování účinnosti trestněprávních systémů IV. - Analysis of the effectiveness of legislative regulation IV: modelling of criminal law systems effectiveness
K problematice obětí trestných činů a k výsledků výzkumu obětí v České republice - On problems of crime victims and on results of victims survey in the Czech Republic: collection of papers from a conference held on October 22, 1998 at Police Academy
Kotulan,P. - Rozum,J. - Vůjtěch,J.: Výzkum institutu narovnání - Research on mediation
Marešová,A. - Kotulan,P. - Martinková,M. - Mikule,V. - Novák,K.: Kriminologické a právní aspekty extremismu - Criminological and legal aspects of extremism
Trávníčková,I.: Sociálně patologické aspekty zneužívání drog u pražské mládeže - Prague youth social-patological aspects of drug abuse
Martinková,M.: K problematice náboženských sekt v ČR - On the problems of religious sects in the Czech Republic
Marešová,A. - Kadeřábková,D. - Martinková,M.: Kriminalita v roce 1997 - Criminality in 1997: collection of works of the ICSP research workers and criminal statistics in the Czech Republic with comments
Marešová,A.: Úmyslné zkrácení daní - analýza vybraných trestných činů a jejich pachatelů - Intentional tax evation - an analysis of selected crimes and their offenders
Scheinost,M.: Organizovaná trestná činnost občanů ČR - Organized crime committed by the Czech citizens
Karabec,Z.: Účinnost právních prostředků proti organizovanému zločinu - Effectiveness of legal measures against organized crime
Baloun,V.: Organizovaný zločin a jeho možné projevy ve finančním sektoru - Effectiveness of legal measures against organized crime
Cejp,M.: Společenské příčiny a důsledky organizovaného zločinu - Social causes and consequences of organized crime
Kadeřábková,D.: Hospodářská trestná činnost a její projevy - Economic crime and its manifestations
Marešová,A. - Kadeřábková,D. - Martinková,M.: Kriminalita v roce 1998 - Criminality in 1998
Cejp,M. a kol.: Výzkum organizovaného zločinu v ČR II - Research on organized crime in the Czech Republic II
1998SourcesUp
Právní prostředky boje s rasismem a intolerancí v členských státech Rady Evropy - Legal measures of combating racism and intolerance in the member states of the Council of Europe: report of the Swiss institute of comparative law, Lausanne
Yamamoto,M.: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Kanada - Criminal justice systems in Europe and North America: Canada
Dokumenty Evropské unie a OSN k organizovanému zločinu - Pre-entry protocol on organized crime among the member states of the EU and applicant states from Eastern and Central Europe
1998StudiesUp
Musil,S. - Zborník,F.: Analýza účinnosti legislativních úprav III. - Analysis of the effectiveness of legislative regulations III: amandment of the law of procedure, criminal amendments concerning juvenile, criminal prevention and penal law
Marešová,A. a kol.: Kriminalita v roce 1996 - Criminality in 1996: collection of works of the ICSP research workers
Válková,J.: Výzkum obětí trestného činu v ČR - Crime victim survey in the Czech Republic
Vůjtěch,J. - Hanák,V. a kol.: Výzkum institutu obecně prospěšných prací - Research on community service
Neumann,J.: Základní kriminologické školy a směry - Basic criminological schools and theories
1997SourcesUp
Shapland,J. - Wiles,P. - Wilcox,P.: Cílené snížení kriminality pro místní oblasti - Targeted crime reduction for local areas: principles and methods
Zkušenosti s prevencí kriminality v zahraničí - Experience with crime prevention abroad: collection
Trendy kriminality a trestní justice 1970-1985 v kontextu sociálně-ekonomických změn - Trends in crime and criminal justice, 1970-1985, in context of social economic changes
Stankov,B.: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Bulharsko - Criminal justice systems in Europe and North America: Bulgaria
Walmsley,R.: Vězeňské populace v Evropě a Severní Americe - Prison population in Europe and North America
Doporučení Rady Evropy (92)16 k evropským pravidlům o trestech ve společenství - Recommendation R (92) 16 of Council of Europe on the European rules about community sanctions and measures
Obchodování s drogami v Evropě - Drug trafficking in Europe
Prevence kriminality: Směrem k evropské úrovni - Crime prevention: towards the European level: materials of the conference in Noordwijk, 1997
Mezinárodní příručka pomoci obětem o využití a aplikaci deklarace OSN o základních principech spravedlnosti ohledně obětí trestného činu a ohledně obětí zneužití moci - International victim assistance handbook on the use and application of the UN Declaration on basic principles of justice for victims of crime and abuse of power
9. kongres OSN o prevenci zločinnosti a zacházení s pachateli - 9th UN Congress on crime prevention and treatment of offenders
1997StudiesUp
Osmančík,O. - Vůjtěch,J. - Karabec,Z. - Janda,P. - Zborník,F.: K problematice alternativních trestů a opatření - To the problems of alternative sanctions and measures
Cejp,M. - Kotulan,P. - Janda,P.: Korupce - Corruption
Zborník,F. - Kotulan,P. - Rozum,J.: Trestní soudnictví nad mladistvými v ČR a v zahraničí - The penal judiciary over the juveniles in the Czech Republic and abroad
Vůjtěch,J. a kol.: Informace o postavení a funkci vyšetřujících soudců - Information on a position and function of examining judges
Holas,J. - Novák,K.: Extremismus mládeže v České republice - Extremism of youth in the Czech Republic
Legislativa a policie v boji proti organizovanému zločinu - Legislation and police combat the organized crime: collection of studies
Scheinost,M. - Cejp,M. - Musil,J. - Budka,I. - Brabcová,I.: Výzkum struktury, forem a možností postihu organizovaného zločinu v České republice - Research of structure, forms and possibilities of recourse of organized crime in the Czech Republic
Markusová,R. - Netík,K.: Výzkum pachatelů trestné činnosti spáchané v organizované skupině - Research of offenders of crime committed by organized group
Marešová,A. a kol.: Sociálně patologické jevy u mládeže a návrh opatření k omezení jejich vzniku - Social pathological phenomena of youth and proposals of measures to reduce their origin
Martinková,M. - Trávníčková,I. - Cejp,M.: Tři studie o sociálně patologických jevech u mládeže - Three studies on social pathological phenomena of juvenile: problems of sects, drug addictions and value orientations
Válková,J.: Mezinárodní výzkum kriminality v obchodní sféře - International commercial crime survey
Martinková,M.: Špatné zacházení s dětmi a mladistvými v rodině - Maltreatment of children and juveniles in a family: criminological analysis of selected lawfully terminated crimes in 1994
1996SourcesUp
Organizovaný zločin v dokumentech neapolské konference a v italském právu - Organized crime in the documents of Naples conference and in the Italian law
Právní úprava trestního soudnictví nad mládeží v Československu z roku 1931 - A criminal judiciary over the juveniles in Czechoslovakia of 1931
Barclay,G.C. - Tavares,C. - Prout,A.: Informace o systému trestní justice v Anglii a Walesu - Information on the criminal justice system in England and Wales
Trestní zákon Spolkové republiky Německo - The criminal code - general part, Germany
Zákon o trestním soudnictví 1991: rychlá referenční příručka - Criminal justice Act 1991: a quick reference guide for the probation service
Závěry neapolské konference k organizovanému zločinu a jejich uskutečňování mezinárodním společenstvím - Conclusions of Naples conference on organized crime and their application in European community
Carnie,J.K.: Program bezpečnějších měst ve Skotsku - Programme of the safer cities in Scotland
Graham,J. - Bennett,T.: Strategie prevence kriminality v Evropě a Severní Americe - Crime prevention strategies in Europe and North America
1996StudiesUp
Organizovaná kriminalita v ČR a USA II. Sb. z konference usp. Budka,I. -
Organizovaná kriminalita z pohledu kriminologie a trestního práva - Organized crime from the criminological and penal law points of view
Cejp,M.: Druhy a formy činností organizovaného zločinu - Types and forms of organized crime activities
Scheinost,M.: Trestná činnost cizích státních příslušníků v ČR a etnický faktor v organizované kriminalitě - Criminality of foreign native offenders in the Czech Republic and the ethnic phenomenon in organized crime
Kotulan,P.: Výzkum institutu podmíněného zastavení trestního stíhání - Research on conditional discontinuation of criminal prosecution
Trávníčková,I.: Hazardní hry a drogy jako potenciální zdroj organizovaného zločinu - Gambling and drugs as a potential source of organized crime
Gawlik,L.: Oběti organizovaného zločinu - Victims of the organized crime
Kadeřábková,D.: Hospodářská kriminalita ve finanční oblasti - Economic crime in a financial sphere
Musil,S. - Zborník,F.: Analýza účinnosti legislativních úprav I. Systémové aspekty a aktuální východiska
Musil,S. - Zborník,F.: Analýza účinnosti legislativních úprav II. - Analysis of the effectiveness of legislative regulations II: the stability of legal system and present modifications of criminal law
Večerka,K. - Štěchová,M. - Holas,J. - Neumann,J.: Prevence kriminality v teorii a praxi - Crime prevention in theory and practice
1995SourcesUp
Organizovaný zločin a korupce v dokumentech OSN a Rady Evropy. Díl I a II - Organized crime and corruption in the documents of UN and the Council of Europe to the problems of organized crime and transnational crime and corruption
Rakouský spolkový zákon ze dne 20.10.1988 o soudnictví a tr. věcech mládeže - The Austrian federal youth judiciary act of October 20, 1988: collection of federal acts
Joutsen,M.: Systémy trestní justice v Evropě: Finsko - Criminal justice systems in Europe: Finland
Svensson,B.: Systémy trestní justice v Evropě: Švédsko - Criminal justice systems in Europe: Sweden
Trestní zákoník Francouzské republiky I a II - Criminal Code of French Republic I,II
Německý zákon o soudech mládeže - German youth judiciary act
Barclay,G.C.: Systémy trestní justice v Anglii a Walesu - Criminal justice systems in Europe: England and Wales
Francouzské nařízení č. 45-174 z 2.února 1945 týkající se delikventních nezletilých - French provision No 45-174 of February 2, 1945 on juvenile offenders
Kimber,C.J.: Systémy trestní justice: Irsko - Criminal justice systems in Europe: Ireland
1995StudiesUp
Cejp,M.: Tři sondy k problematice organizované kriminality - Three inquiries into the problems of organized crime
Cejp,M.: Vydírání jako forma organizovaného zločinu v ČR - Extortion as a form of organized crime
Trávníčková,I.: Prostituce jako jedna z možných aktivit organizovaného zločinu - Prostitution as a possible activity of organized crime
Gawlik,L.: Krádeže starožitností a uměleckých děl - The thefts of antiques and objects of art
Kadeřábková,D.: Hospodářská kriminalita ve finanční oblasti - Economic crime in a financial sphere
Scheinost,M.: Nelegální migrace a převaděčství jako jedna z aktivit org. zločinu - Illegal migration and migrant smuggling as the activity of organized crime
Martinková,M.: Výskyt některých forem násilného a sociálně nežádoucího chování rodičů vůči dětem při výchově v rodině - Occurrence of violence act towards a child in a family
Musil,S.: Skutečná a latentní kriminalita jako problém matematického modelování - Real and latent criminality as a problem of mathematical modelling
Organizovaná kriminalita v ČR a USA I. - Organized crime in the Czech Republic and the USA I,II: collection of papers from an international conference held in October 17.-18.1995 in Prague
Musil,S.: Stabilita a matematické modelování v kriminologii a sociální prevenci - Stability and mathematical modelling in criminology and social prevention
Trávníčková,I. - Martinková,M. - Scheinost,M.: Znalosti a postoje pražské středoškolské a učňovské mládeže ve vztahu k problematice lidských práv a morálních hodnot - Knowledge and approaches of Prague secondary school and apprentice youth to the problems of human rights and moral values: Prague youth and human rights
Marešová,A.: Kriminalita v roce 1994 - Criminality in 1994: criminal statistics in the Czech Republic with comments
Marešová,A.: Etiologie násilných projevů organizované kriminality - Etiology of the violent manifestations of organized crime
1994SourcesUp
Fellner,W. - Paukner,A.Organizace právnickách povolání v Rakousku - Organization of legal professions in Austria
Leroy,B.: Společenství evropské dvanáctky a potřeba řešení drogové problematiky - Community of Twelve and the drug demand: comparative study of legislation and judical practice
Trestní zákon Francouzské republiky I, II (úplné znění zákona z r. 1991) - Penal Code of France I,II - from August 9,1991
1994StudiesUp
Gawlik,L.: Tranzit drog na českém území - Drug transfer at the Czech territory: selected cases
Scheinost,M. - Brabcová,I. - Cejp, M.: Pravděpodobné modely organizované kriminality - Probable organized crime models: present state in the Czech Republic
Marešová,A.: Pachatelé trestných činůčinů: k problematice jejich osobností a vybraných typologií - Crime offenders: on problems of their personality and typology
Organizovaná kriminalita - Organized crime: collection of papers from a seminar held on March 31, 1994 in Prague
K problematice alternativních trestů - On alternative measures
Marešová,A.: Kriminalita v roce 1993 - Criminality in 1993: criminal statistics in the Czech Republic with comments
Štěchová,M. - Knížetová,M. - Večerka,K.: K vybraným aspektům prevence kriminality na místní úrovni - On some aspects of crime prevention at a local level: a metodology handbook
Janda,P. - Kotulan,P. - Marešová,A. - Rozum,J.: Stručný úvod do problematiky trestního práva - Concise introduction into criminal justice
1993SourcesUp
K organizované zločinnosti. (zákon SRN k boji s drogami, Konvence RE o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu a další) - On organized crime: summary of some materials on given problems
van Dijk,J. - Mayhewová,P.: Kriminální viktimizace v industrializovaném světě - Criminal victimization in the industialised world
Zjednodušení trestního řízení. Doporučení RE R(87) - Simplification of criminal justice: Recommendation No. R(87) 18 of Council of Europe 1987
Některé poznatky z oblasti prevence kriminality v zahraničí - Some findings about crime prevention abroad
Vojenské kodexy vybraných evropských zemí (Rakousko, SRN, Francie) - Military Penal Codes of selected European countries (Austria, Germany, France)
Systémy trestní justice v některých evropských zemích (Nizozemí, Anglie, Wales) - Criminal justice systems of some European countries (The Netherlands, England and Wales)
Vybrané poznatky a zákonné úpravy z trestně právní oblasti ve Francii a Rakousku - Selected findings and legal arrangements of criminal legal sphere in France and Austria
Souhrn dokumentů OSN a některých států týkajících se boje proti organizovanému zločinu - On organized crime: Summary of UN and several other countries' documents on the war against organized crime
1993StudiesUp
Osmančík,O. - Rozum,J.: K problematice obětí zločinu - On the problems of a crime victim
Válková,J.: Kriminalita žen - Female criminality: criminological theory
Marešová,A.: Kriminalita v roce 1991 - Criminality in 1991: Criminal statistics with comments
Kotulan,P.: Trestní zákon 140/61 Sb. ve znění pozdějších zákonů - Criminal law CSFR: Act No 140/1961 in the reading of later Acts
Rozum,J.: Charakteristika čs. trestního řízení - Characterization of Czechoslovak prosecution
Večerka,K. - Štěchová,M. - Martinková,M.: Jak konkrétně postupovat při vytváření modelu prevence kriminality v ČR na místní úrovni - How to proceed concretely in the formation of the model of criminality prevention in the Czech Republic on the local level
Trávníčková,I. - Gawlik,L. - Kotulan,P.: Společenská kontrola a postih dopingu ve sportu v ČR - Social control and recourse for doping in sports in the Czech Republic
Janda,P. - Kotulan,P. - Rozum,J.: Náměty krajských prokuratur, Mětstské prokuratury v Praze a okresních prokuratur k rekodifikaci trestního řádu - Proposals of regional prosecutions, Municipal prosecution in Prague and district prosecutions to recoding of Criminal Code
Kotulan,P. - Rozum,J.: Úprava místní správy a samosprávy v ČR a ve vybraných zemích - Arrangement of local administration and self-government in the Czech Republic and selected countries
Marešová,A.: Kriminalita v roce 1992 - Criminality in 1992: criminal statistics of the Czech Republic with comments
Trávníčková,I.: Názory odborníků na možnosti společenské kontroly a postih drog v ČR - Opinions of the professional public about the possibilities of social control and recourse for drug abuse in the Czech Republic
1992SourcesUp
Sumář „Bílé knihy" o trestné činnosti za rok 1990 - Japonsko - Summary of "White Book" on crimes 1990 (Japan)
Souhrn opatření k prevenci kriminality - Complex of measures on crime prevention
Systémy prevence kriminality - Crime prevention systems
Kriminalita, mládež, hospodářská krize - materiály Rady Evropy a OSN - Delinquency, youth, economic crisis: Council of Europe and UN materials
Některé zahraniční zkušenosti s prevencí kriminality - Some foreign experiences with crime prevention
1992StudiesUp
Legalizace drog ano či ne? - Drug legalization, yes or no: collection of papers of the seminar on October 24,1991
Večerka,K. a kol.: Jak na fotbalové výtržníky - What to do with football hooligans?: research report on their negative behaviour and prevention
Zapletal,J. - Brabcová,I. - Marešová,A.: K problematice trestného činu vraždy - On the problems of murder crime
Amnestie 1990 - The Amnesty 1990: results of the analysis of ICSP
Osmančík,O. a kol.: Trestný čin loupeže v Praze 1 - A crime of robbery in Prague: research report on robbery crime in Prague 1 in 1990
Štěchová,M. - Večerka,K.: Šikanování mezi mladistvými - výskyt a formy v prostředí internátů - Bullying among yougsters - its incidence and forms
Večerka,K. - Štěchová,M. - Neumann,J.: Vztah mladých lidí k některým mravním a právním normám - The relations of young people to some moral and legal norms
K problematice výjimečného trestu - On the problems of death penalty: collection of papers of the seminar ICSP on June20,1991
Osmančík,O. a kol.: Násilná kriminalita - Violent crimes: introductory study on problems of violent criminality in our society
Brabcová,I.: Sonda do názorů a postojů managementu - A sonde of the management opinions and attitudes
Novák,K.: Počítačová kriminalita - Computer criminality: introduction to problems
Scheinost,M. - Vůjtěch,J.: Situace v soudnictví - podmínky soudců, motivace pracovníků v soudcovské profesi - Situation in the judiciary: motivation of lawers to the profession of the judge
Brabcová,I. - Kadeřábková,D.: Účinnost kontrolního systému - The efficiency of the control system in relation to the needs of prosecution authorities
Trávníčková,I. - Gawlik,L. - Kotulan,P.: Právní úprava drogové problematiky - The legal regulation of drug problems
Musil,S.: Matematickostatistické metody v kriminologii a sociální prevenci - Statistical methods in criminology and social prevention
1991SourcesUp
Prevence zločinnosti a trestní justice (závěry 8. kongresu OSN o prevenci zločinnosti a zacházení s pachateli v Havaně 1990) - Crime prevention and criminal justice: realization of the conclusions of 8th U.N. congress on crime prevention and treatment of offenders, Havana, 1990
Valová,V., Novotná,J., Rakouská trestní justice a prokuratura - Austrian criminal justice and prosecution
Rakouský trestní zákon I, II - Austrian Penal Code
Belgická ústava (ze dne 7. února 1831) - Constitution of Belgium 1831
Francouzský trestní řád I, II - French Criminal Procedure Act I,II
Krutský,I.: Trestní justice a prokuratura Japonska - Criminal justice and prosecution of Japan
Organizace prevence kriminality (doporučení R/87/19 přijatá Výborem ministrů Rady Evropy) - Organization of crime prevention - Recommendation of the Committee of the Council of Europe (R/87/19)
Cotič,D.: Drogy a trest: mezinárodní přehled nejnovějších poznatků o trestných činech souvisejících s drogami - Drugs and punishment: the international survey of the recent findings on drug related crimes
1991StudiesUp
Poncar,P. - Zapletal,J. - Brabcová,I.: Prokurátoři k trestné činnosti v oblasti ekonomiky - Prosecutors about the criminal activity in the sphere of economy
Marešová,A.: Vybrané kriminologické aspekty amnestie z ledna 1990 - Criminological aspects of the act of amnesty of January 1990
Brabcová,I. - Zapletal,J. - Poncar,P.: Soukromé podnikání a negativní jevy - Private enterprise and negative phenomena
Valová,V. - Novotná,J. - Neumann,J.: K problematice pornografie - Pornography: monographical study
Tomin, M.: K některým příčinám vzestupu kriminality v roce 1990 - Some causes of the rise of criminality in 1990
Večerka,K. - Štěchová,M. - Chlebečková,J.: Možnost a ochota nových občanských a církevních iniciativ k angažování se na úseku prevence a resocializace - Possibilities and willingness of the new civic and church initiatives to be angaged in crime prevention and resocialization
Poncar,P. - Zapletal,J.: Hospodářské trestní právo v některých zahraničních zákonodárstvích - Economic penal law in the selected foreign legislations
Poncar,P.: Kriminalita související se zaváděním tržního hospodářství -
Krutský,I. - Marešová,A. - Novotná,J.: Alimentační povinnosti k dítěti v současných měnících se životních podmínkách - Alimony obligation towards the child under the present changing conditions of life
1990SourcesUp
Švédský trestní zákoník - Swedish Penal Code 1986
Zákon o prokuratúre Maďarskej republiky č. V z roku 1972 - Prosecution Act of Hungary No V/1972
Zákon o prokuratuře Polské republiky - Prosecution Act of Poland 1990
Prokuratury (státní zastupitelství) vybraných států (komparativní srovnání nejdůležitějších věcných a organizačních principů) - Prosecutions (Public Attorneys) of selected countries: a comparative study on the most important and organizational principles
Zákon o soudním řízení Švédského království z 1.1.1985 - Swedish Court Procedure Act 1985 I,II
Válková,J. - Scheinost,M. - Novák,K.: Přehled mezinárodních kongresů a dalších akcí - Survey of international congresses and seminars on criminology and penal law
Trestně procesní řád Rakouské republiky - Criminal procedure act of Austria 1975
1990StudiesUp
Večerka,K. - Štěchová,M.: Faktory ovlivňující kriminalitu mladistvých Romů - The factors influencing the criminality of juvenile Gipsies: concluding report brief summary
Marešová,A. - Krutský,I.: K problematice umělých přerušení těhotenství - On the problems of artificial interruptions of pregnancy: data and thoughts
Zapletal,J. - Brabcová,I. - Poncar,P.: K výzkumům trestné činnosti v oblasti ekonomiky - On the research of criminal activity in the sphere of economy
Tomin,M.: Společenské konflikty s rasovým podtextem - Social conflicts of racist nature: research results