The Institute of Criminology and Social Prevention - Publications - Sources

Institute of Criminology and Social Prevention


Publications: STUDIES Series SOURCES Series Archive Edition Overview

SOURCES series

In order to present results of its research activity and to spread criminological and other relevant findings from abroad, IKSP publishes its own edition comprising two publications series - STUDIES and SOURCES. The SOURCES series contains translations of foreign legal regulations, relevant international documents and reports, foreign scientific studies and other important criminological and related material.

List of publications

Series Year
Sources 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2018 Up
2017 Up
Mezinárodní klasifikace trestných činů pro statistické účely - International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS)
2016 Up
Evidence alternativních trestů a opatření a zjišťování míry atrice - Recording Community Sanctions and Measures and Assessing Attrition
13. kongres OSN o prevenci kriminality a trestní justici (Dauhá, Katar, 12.-19. dubna 2015) - 13th UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, 12.-19.4.2015
2015 Up
Kriminální kariéra v organizovaném zločinu - Understanding Criminal Careers in Organised Crime
Mládeži nepřístupno. Argumenty pro snižování počtu odnětí svobody u mladistvých - No Place for Kids: The Case for Reducing Juvenile Incarceration
2014 Up
Problémy trestního soudnictví: evaluace programů, prevence kriminality, strach z kriminality a recidiva - pohledem australských kriminologů - Criminal Justice issues: Program Evaluation, Crime Prevention, Fear of Crime and Recidivism
2013 Up
Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and other Transnational Organized Crimes, Research Report
Světová zpráva o obchodování s lidmi 2012. - Global Report on Trafficking in Persons 2012
Pouliční násilí v EU: Skupiny mladistvých a násilí na veřejnosti. - EU Street Violence: Youth Groups and Violence in Publics Spaces
2012 Up
Britské strategické dokumenty k prevenci a potírání závažné trestné činnosti.
Goodey,J. - Aromaa,K. (eds.): Trestné činy z nenávisti (příspěvky ze Stockholmského kriminologického sympozia 2006 a 2007) - Hate Crime. Papers from the 2006 and 2007 Stockholm Criminolgy Symposiums
Marešová,A. (ed.): Trendy kriminality ve světě a nové problémy a reakce v oblasti prevence kriminality a trestní justice -
Rada Evropy a International Juvenile Justice Observatory k soudnictví nad mládeží -
2011 Up
2010 Up
Příručka základních principů a slibné praxe v oblasti alternativních opatření k uvěznění - Handbook of basic principles and promising practices on Alternatives to Imprisonment
Kriminální kariéry do věku 50 let a životní úspěšnost do věku 48 let - Criminal careers up to age 50 and life success up to age 48: new findings from the Cambridge Study in Delinquent Development
Self-reportové studie delikvence mládeže v Anglii a Walesu, v Nizozemí a ve Španělsku. - Self-Reported Juvenile Delinquency in England and Wales, The Netherlands and Spain
12. Kongres OSN o prevenci kriminality a trestní justici - Salvador, Brazílie, 12.-19. dubna 2010 - 12th UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Salvador, 12.-19.4.2010
2009 Up
Harper,G., Chitty,Ch.: Dopad nápravných opatření na recidivu pachatelů. Analýza toho, "co funguje" - The impact of corrections on re-offending: a review of "what works"
Walby,S. - Allen,J.: Domácí násilí, sexuální napadení a pronásledování - Domestic violence, sexual assault and stalking (Findings from the British Crime Survey)
Aroma, Kauko - Heiskanen, Markku: Trestná činnost a systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe v letech 1995-2004 - Criminal Activity and Criminal Justice Systems in Europe and North America during 1995-2004
2008 Up
Dokumenty OSN ke korupci a organizovanému zločinu - UN Documents on Corruption and Organized Crime
Příručka pro bezpečnostní audit na místní úrovni. Kompendium mezinárodní praxe - Guidance on Local Safety Audits - A Compendium of international practice
Ann M. Roche at al.: Testování na drogy ve školách: poznatky, účinky a alternativy - Drug testing in schools: evidence, impacts and alternatives
2007 Up
Stevens, Alex - Kesslerová, Isabel - Steinacková, Katrin: Přehled osvědčených postupů při prevenci různých typů násilí v Evropské unii - A Review of Good Practices in Preventing the Various Types of Violence in the European Union
Zákon o trestné činnosti a narušování veřejného pořádku: zákon Velké Británie z roku 1998 (vybraná ustanovení). Stanovisko EHSV k prevenci kriminality mládeže (2006/C 110/13) - Crime & Disorder Act 1998 (selected provisions). EESC Perspective on Juvenile Crime Prevention (2006/C 110/13)
Gill, Martin - Spriggs, Angela: Vyhodnocení účinku kamerových systémů - Assessing the Impact of CCTV
Kriminalita a trestní justice - Crime and Criminal Justice
Grech, Jean Paul: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Malta - Criminal Justice Systems in Europe and North America: Malta
2006 Up
11. kongres OSN o prevenci kriminality a trestní justici, Bangkok 18.-25.4.2005: Základní dokumenty 11. kongresu předložené delegátům - 11th UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok 18.-25.4.2005: Basic Documents Presented to Delegates
Přehled znalostí o násilí mezi mládeží: trendy, strategie a reakce v členských státech EU - A Review of Current Knowledge on the (Statistical) Development, Core Risk and Protective Factors and Measures to Reduce Juvenile Violence in the EU Member States
MacDonald, Ziggy - Tinsley, Lousi - Collongwood, James - Jamieson, Pip - Pudney, Stephen: Měření škod způsobených nelegálními drogami prostřednictvím indexu drogových škod - Measuring the Harm from Illegal Drugs Using the Drug Harm Index
Jehle, Jörg-Martin: Trestní justice v Německu: Fakta a čísla - Criminal Justice in Germany: Facts and Figures
Prevence městské kriminality a ohrožená mládež: Přehled slibných strategií a programů z celého světa - Urban Crime Prevention and Youth at Risk
Nizozemský trestní zákon (část I) a předpisy související (část II) - Dutch Criminal Law and Interconnected Regulations
Slovenský trestní zákon - Slovak Criminal Law
Slovenský trestní řád - Slovak Criminal Code
2005 Up
Šugman, Katja G. - Jager, Matjaž - Peršak, Nina - Filipčič, Katja: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Slovinsko - Criminal Justice Systems in Europe and North America: Slovenia
Sebba, Leslie - Horovitz, Menachem - Gena, Ruth: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Izrael - Criminal Justice Systems in Europe and North America: Israel
Vlasceanu, Adina - Dorobant, Alina: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Rumunsko - Criminal Justice Systems in Europe and North America: Romania
Nuttall, Christopher - Goldblatt, Peter (ed.) - Lewis, Chris (ed.):Snižování kriminality: zhodnocení výzkumných poznatků o způsobech nakládání s kriminálním chováním - Reducing Offending: an Assessment of Research Evidence on Ways of Dealing with Offending Behaviour
Zpráva expertní skupiny o obchodování s lidmi I., II. - Report of the Expert Group on Trafficking in Human Beings
2004 Up
Zákon o výnosech z trestné činnosti, platný ve Spojeném království Velké Británie od roku 2002 - Proceeds of Crime Act 2002
2003 Up
McKee,J-Y: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe - Francie - Criminal Justice Systems in Europe and North America: France
Horvatić,Ž. - Derenčinović,D.: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe - Chorvatsko - Criminal Justice Systems in Europe and North America: Croatia
Gibb,A. - Duff,P.: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe - Skotsko - Criminal Justice systems in Europe and North America: Scotland
Felson,M.- Clarke,R.V.: Příležitost dělá zloděje - Opportunity Makes the Thief: Practical Theory for Crime Prevention
Zdokonalování implementace Evropských pravidel o alternativních trestech a opatřeních - Improving the Implementation of the European Rules on Cimmunity Sanction and Measures (Rec(2000)22 and report)
Trestní zákon Ruské federace - Russian Federation Criminal Code
2002 Up
Švedas,G.: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe Litva - Criminal Justice Systems in Europe and North America: Lithuania
Mendel,R.A.: Méně slov a více pomoci: Účinné a neúčinné metody při snižování kriminality mládeže - Less Hype, More Help: Reducing Juvenile Crime, What Works - and What Doesn't?
May,T. - Haracopos,A. - Hough,M.: Z lásky nebo pro peníze: Kuplíři a provozování prostituce - For Love or Money: Pimps and the management of sex work
Dhiri,S. - Brand,S.: Analýza nákladů a zisků: Směrnice pro hodnotitele - Crime Reducing Programme: Analysis of costs and benefits: Guidance for evaluators
Probace v Evropě - Probation in Europe
Mair,G. - May,Ch.: Pachatelé, kterým byla uložena probace - Offenders on Probation
Zvekić,U. - Harris,R.: Prosazování probace na mezinárodní úrovni - Probation - knowledge from abroad: Promotion of probation on international level
2001 Up
Manna,A. - Infante,E.: Systémy trestní justice v Evropě a v Severní Americe: Itálie - Criminal justice systems in Europe and North America: Italy
10. kongres OSN o prevenci trestné činnosti a zacházení s pachateli. Vídeň, 10.-17.dubna 2000: Základní dokumenty X. kongresu předložené delegátům - The 10th congress on criminal activity prevention and on treatment with offenders: Vienna, April 10 -17, 2000: The 10th congress basic documents presented to congress delegates
Diblíková,S. - Krejčová,S. - Macháčková,R. - Rozum,J.: Přehled dokumentů Evropské Unie, Rady Evropy a OSN vztahujících se k problematice ekonomické kriminality - European Union, the Council of Europe and the United Nations documents survey on economic criminality problems: Criminal law and economic criminality
Konvence OSN a další dokumenty k organizovanému zločinu. - United Nations convention and partial documents on organized crime
Evropské společenství a OSN ke zpronevěře, korupci a úplatkářství - European Union and United Nations on embezzlement, corruption and bribery
2000 Up
Evropa v čase změn: Trestní politika a trestní právo. Doporučení č.R(96) 8 RE a vysvětlující memorandum a zpráva o odezvě na vývoj v rozsahu a struktuře kriminality v Evropě v čase změn - Europe in a time of changes: crime policy and criminal law: Recommendation No R (96)8 Council of Europe
Spinellis,D. - Spinellis,C.D.: Systémy trestního soudnictví v Evropě a v Severní Americe: Řecko - Criminal justice systems in Europe and North America: Greece
Kangaspunta,K. - Joutsen,M. - Ollus,N.: Vývoj kriminality v Evropě a v Severní Americe 1990-1994 - Crime and criminal justice in Europe and North America 1990-1994