Institut pro kriminologii a sociální prevenci - Aktuality z IKSP

Institut pro kriminologii a sociální prevenci


Aktuality: Aktuality z IKSP Aktuality z oboru Archiv akcí IKSP

Nová kniha: Oběti kriminality. Poznatky z viktimizační studie

V ediční řadě Studie vydal Institut pro kriminologii a sociální prevenci publikaci autorského kolektivu Roubalová, M., Holas, J., Kostelníková, Z., Pešková, M.: Oběti kriminality. Poznatky z viktimizační studie. Kniha shrnuje výsledky projektu „Výzkum obětí trestné činnosti zaměřený na zkušenosti obyvatel ČR s vybranými druhy deliktů ve sledovaném období“. Studie na jedné straně navazuje na tradici výzkumů obětí realizovaných IKSP v minulosti, na straně druhé přináší v tomto směru i jisté inovace. Jednou z nich je i Metodika k realizaci viktimizačních výzkumů, která je přílohou publikace. Stručné shrnutí naleznete zde. (7.6.2019)

Viktimizace z perspektivy výzkumu a praxe - seminář IKSP

Institut pro kriminologii a sociální prevenci pořádá ve čtvrtek 6. června 2019 odborný seminář na téma Viktimizace z perspektivy výzkumu a praxe. Seminář se uskuteční v prostorách zotavovny Vězeňské služby ČR, Na Květnici 1105/10, Praha 4. Začátek akce je plánován na 9.30 hod., ukončení v odpoledních hodinách (pdf: pozvánka,program). Na semináři budou mimo jiné představeny výsledky výzkumného projektu IKSP „Výzkum obětí trestné činnosti zaměřený na zkušenosti obyvatel České republiky s vybranými druhy deliktů ve sledovaném období“. Účastníci se mohou hlásit do 26. května 2019 na adrese: LCerna@iksp.justice.cz. (15.5.2019)

Studie HEUNI: Crime and Gender

Institut pro kriminologii a sociální prevenci vydal ve své tradiční edici Prameny překlad studie HEUNI Crime and gender (pod názvem Kriminalita a gender). Jedná se komparativní studii, která se věnuje problematice zastoupení mužů a žen v mezinárodních statistikách kriminality. Studie prostřednictvím analýzy statistických dat v rámci vybraných kategorií trestné činnosti zkoumá podíl kriminality páchané muži a ženami a poukazuje na míru rozdílu mezi mužskou a ženskou kriminalitou, a to jednak v celosvětovém měřítku mezi jednotlivými regiony a jednak v Evropě mezi jednotlivými zeměmi. Na základě statistické analýzy jsou prezentovány rovněž vývojové tendence sledovaných proměnných. (24.4.2019)

Rodinné skupinové konference: seminář IKSP a PMS

Institut pro kriminologii a sociální prevenci ve spolupráci s Probační a mediační službou pořádá dne 22. května 2019 odborný seminář, na němž budou prezentovány výsledky výzkumného projektu zaměřeného na možnosti uplatnění rodinných skupinových konferencí při práci s pachateli z řad dětí a mládeže. V odpolední části pak bude představen a diskutován mezinárodní projekt „Restorative justice: Strategies for Change“, jehož cílem je rozvoj restorativních opatření v Evropě. Seminář (pozvánka .pdf) se uskuteční v prostorách zotavovny Vězeňské služby ČR (Na Květnici 1105/10, Praha 4) od 10 hod. Účast je bez poplatku, avšak vzhledem k omezené kapacitě sálu je nutno přihlásit se nejpozději do 14. května na adrese: LCerna@iksp.justice.cz. (16.4.2019)

Zemřel prof. Kauko Aromaa

Oznamujeme se zármutkem, že dne 18. ledna 2019 zemřel profesor Kauko Aromaa, bývalý ředitel institutu HEUNI v Helsinkách. Odešel vynikající odborník v oboru kriminologie, prevence kriminality a trestní justice. Ředitelem HEUNI byl v létech 2000-2011, po jedno funkční období byl také předsedou Evropské kriminologické společnosti. Byl nespornou mezinárodní odbornou autoritou, kterou neváhal uplatnit i na podporu IKSP. (24.1.2019)

Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2017

V ediční řadě Studie vyšla tradiční ročenka IKSP věnovaná trendům kriminality v České republice do roku 2017. Publikace prezentuje základní statistické ukazatele trestné činnosti a zabývá se vývojem trestní a sankční politiky v ČR. Analyzovány jsou také dvě specifické kategorie pachatelů a jimi páchaná trestná činnost - osoby do 18 let a cizinci. Ročenka přináší též výstupy z každoročního expertního šetření k základním charakteristikám organizovaných zločineckých skupin na území ČR. Prezentovány jsou i vybrané poznatky z výzkumu IKSP o míře viktimizace obyvatel sledovanými skutky. Odbornou knihu doplňuje v přílohách řada grafů a tabulek. Stručné shrnutí naleznete zde. (24.1.2019)

Nové publikace od autorů z IKSP

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk připravilo na přelomu roku dvě nové knihy, jejichž autory jsou výzkumní pracovníci IKSP. V publikaci Kriminologický výzkum: praktická příručka nabízí Martin Cejp detailní pohled na výzkumné metody a techniky, které se využívají v rámci kriminologického výzkumu. Podrobně se zaměřuje na přípravnou fázi výzkumu, pojednává o zpracování výsledků, získání výzkumných poznatků, hledání souvislostí a principů, řešení problémů a uplatnění výsledků výzkumu v oblasti kriminální politiky. U všech fází výzkumu a u všech postupů jsou uvedena nejen základní pravidla, která je nutné dodržet, ale také nedostatky a skutečnosti, které mohou vést k případným nepřesnostem a zkreslením. V řadě případů jsou konfrontovány různé přístupy a názory badatelů.
Druhou z publikací je Úvod do kriminologie od Jana Tomáška. Text vychází ze stejnojmenné knihy z roku 2010 a je koncipován tak, aby čtenáře vybavil základními znalostmi potřebnými pro kritické hodnocení informací o kriminalitě, její struktuře a vývoji. Poukazuje na řadu mýtů a polopravd, které diskuse o zločinu, pachatelích i obětech již tradičně provázejí. Nabízí ucelený náhled na nejvýznamnější kriminologické teorie, a to jak ve vztahu k příčinám kriminality, tak k možnostem jejího omezování. Zabývá se aktuálními tématy, jako je recidiva a desistence, účinnost trestní politiky či prevence kriminality. (15.1.2019)

Organizovaný zločin na území České republiky

V přehledné formě (pdf) přinášíme stručné shrnutí končícího výzkumného projektu „Organizovaný zločin na území České republiky – vývoj, možné kriminogenní faktory, vybrané aktivity a právní nástroje postihu“.
Publikace z výzkumu jsou k dispozici v sekci Studie 2017 a Studie 2018. (30.11.2018)

Seminář IKSP k organizovanému zločinu

Dne 15. listopadu uspořádal Institut pro kriminologii a sociální prevenci seminář k závěrům projektu „Organizovaný zločin na území České republiky – vývoj, možné kriminogenní faktory, vybrané aktivity a právní nástroje postihu“. Semináře se zúčastnilo na 40 odborníků, mezi nimi také hosté z řad pracovníků ukrajinské policie.
Na semináři vystoupili PhDr. Martin Cejp, CSc. k trendům vývoje organizovaného zločinu v ČR a rizikovým faktorům rozvoje organizovaného zločinu, PhDr. Miroslav Scheinost k nelegální migraci a souvisejícím aktivitám organizovaného zločinu, PhDr. Petr Pojman, Ph.D. k ukrajinskému organizovanému zločinu a Mgr. Tomáš Diviák k poznatkům získaným síťovou analýzou tzv. lihové aféry. PhDr. Ivan Budka, Ph.D. referoval k návrhům na další využití právních nástrojů proti organizovanému zločinu. Na závěr semináře vystoupil plk. JUDr. Jiří Mazánek, ředitel NCOZ SKPV k činnosti jím řízeného útvaru. (16.11.2018)

Nová kniha o organizovaném zločinu

V ediční řadě STUDIE vydal Institut pro kriminologii a sociální prevenci publikaci autorů M.Scheinosta, M.Cejpa, P.Pojmana a T.Diviáka „Trendy vývoje organizovaného zločinu a jeho vybraných forem“. Studie vychází z výsledků projektu „Organizovaný zločin na území České republiky – vývoj, možné kriminogenní faktory, vybrané aktivity a právní nástroje postihu“. Zabývá se základními charakteristikami organizovaných zločineckých skupin v ČR a možnými společenskými vlivy a riziky na základě provedených expertních šetření, aktivitami organizovaného zločinu ve vztahu k nelegální migraci v ČR a dopady projevů nelegální migrace na společnost, organizovanou kriminalitou na Ukrajině a jejími vlivy na ČR a také síťovou analýzou metanolové aféry. (15.11.2018)

Zemřel JUDr. Zdeněk Karabec, CSc.

Dne 25. května 2018 zemřel po krátké nemoci ve věku 86 let dr. Zdeněk Karabec, dlouholetý pracovník našeho institutu a jedna z nejvýznamnějších osobností české kriminologie. Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze a postgraduální kurz na Institutu kriminologie Univerzity Cambridge. V letech 1990-1995 působil jako generální ředitel Vězeňské služby ČR, byl členem komise pro rekodifikaci trestního práva. Přednášel kriminologii na Právnické fakultě UK i Policejní akademii ČR, byl členem řídícího výboru České národní skupiny AIDP a jedním ze zakládajících členů České kriminologické společnosti. Byl autorem řady odborných monografií a článků. Čest jeho památce! (30.5.2018)

Konference skupiny The International Reflection Group

Ve dnech 11. a 12. dubna 2018 se v Justičním areálu Na Míčánkách v Praze konala konference organizovaná skupinou The International Reflection Group, na které se organizačně spolupodílel i IKSP. Záměrem švédských organizátorů bylo sdílení výzkumných poznatků a dobré praxe především z oblasti prevence kriminality. Své příspěvky předneslo vícero zahraničních účastníků ze Švédska, Holandska, Estonska, Rakouska i Albánie. Za IKSP vystoupily Dr. Štefunková a Mgr. Kostelníková s příspěvkem o výzkumu obětí trestné činnosti v ČR. Členové The International Reflection Group se následující den setkali se zástupci Středočeského kraje a s vedením a pracovníky odboru prevence Ministerstva vnitra ČR. (19.4.2018)

Výběrové řízení na místo výzkumného pracovníka

Institut pro kriminologii a sociální prevenci vyhlašuje výběrové řízení na místo výzkumného pracovníka se zaměřením na penologii. Požadavky: ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterský program) v oboru sociologie, psychologie, právo nebo příbuzném. Předpokládá se znalost anglického jazyka slovem i písmem, schopnost práce s cizojazyčnou odbornou literaturou. Praxe ve výzkumu a v penologické problematice vítána. Zájemci zasílejte motivační dopis, stručný strukturovaný životopis, případně seznam publikační činnosti do 16.3.2018 na adresu Institut pro kriminologii a sociální prevenci, náměstí 14. října 12, 150 00 Praha 5, případně e-mailem na adresu JMusilova@iksp.justice.cz (1.3.2018)

Diblíková, S. (Ed.): Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2016

V ediční řadě Studie vyšla v inovované podobě tradiční ročenka IKSP. Publikace prezentuje základní statistické ukazatele trestné činnosti v ČR a analyzuje trendy do roku 2016. Zabývá se též vývojem trestní a sankční politiky v České republice. Věnuje se také hlouběji dvěma specifickým kategoriím pachatelů a jimi páchané trestné činnosti - a to z řad osob do 18 let a cizinců. Zmapováno je rovněž působení Probační a mediační služby ČR v oblasti výkonu alternativních trestů. Obsaženy jsou vybrané informace o obětech kriminality a některé údaje o sebevraždách. Odbornou knihu doplňuje řada grafů a tabulek včetně příloh, navazujících na předchozí analýzy trendů kriminality. Využita jsou dostupná data z celého systému trestní justice. (1.2.2018)

Nová kniha: Criminal Justice System in the Czech Republic

Institut pro kriminologii a sociální prevenci ve své ediční řadě STUDIE právě vydal knihu „Criminal Justice System in the Czech Republic (3rd amended and revisited edition).“ Kniha poskytuje základní přehled o systému trestní justice v České republice. Zabývá se nejen charakteristikou právní úpravy trestního práva hmotného a procesního, ale též aktuálními trendy v oblasti reformy trestního práva, ve vývoji kriminality a sankční politiky. Vzhledem k předchozímu vydání jsou v ní zohledněny následné změny právní úpravy, např. zavedení trestní odpovědnosti právnických osob či ochrana obětí trestných činů v souvislosti s přijetím zákona o obětech trestných činů. (29.1.2018)

New book: Criminal Justice System in the Czech Republic

Institute of Criminology and Social Prevention has just published in its publications series STUDIES a book „Criminal Justice System in the Czech Republic (3rd amended and revisited edition).“ The book provides an basic overview of the Czech Criminal system. It deals not only with characteristics of legislation of substantive and procedural criminal law, but also with current trends in criminal justice reform, criminality, and sanctions policy. Due to second edition, subsequent changes in legislation are taken into account here, particularly e. g. introduction of criminal liability of legal entities or protection of victims in relation to adoption of Victims of Crime Act. (29-JAN-2018)

Setkání kriminologů 2017

Dne 27. listopadu 2017 uspořádal IKSP v pořadí již 16. tradiční setkání kriminologů a spolupracovníků. Tématem setkání a následné diskuse byla vize dalšího rozvoje Probační a mediační služby ČR. Téma uvedla ředitelka PMS PhDr. Andrea Matoušková. (28.11.2017)

Zaměstnání jako faktor desistence – seminář IKSP

Dne 23. listopadu 2017 proběhl v Justičním areálu na Míčánkách odborný seminář Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, na němž byly představeny poznatky z nedávno ukončeného výzkumu k problematice role zaměstnání v procesu desistence. Hlavním cílem výzkumného projektu bylo zjištění míry recidivy pachatelů, kteří se v minulosti zúčastnili programu neziskové organizace RUBIKON Centrum zaměřeného na získání zaměstnání a řešení dluhové situace. Kromě toho byly uskutečněny i kvalitativně a narativně zaměřené rozhovory s osobami, kterým se podařilo kriminální kariéru úspěšně ukončit, stejně jako jedinci, kteří v ní nadále pokračují, a také rozsáhlé expertní šetření mezi vězeňskými sociálními pracovníky, sociálními kurátory, probačními úředníky a pracovníky kontaktních středisek Úřadu práce. Výsledky projektu jsou shrnuty v samostatné publikaci.
Ze zástupců IKSP na semináři vystoupili: dr. Tomášek s příspěvkem „Význam zaměstnání v procesu desistence: teoretická východiska a výzkumný projekt IKSP“; Mgr. Rozum s příspěvkem „Efektivita programu Rubikon centra z pohledu recidivy“; Mgr. Kostelníková s příspěvkem „Role zaměstnání a dalších faktorů očima desisterů a persisterů: narativní analýza“; Mgr. Přesličková a Mgr. Zhřívalová s příspěvkem „Problematika zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody: poznatky z expertního dotazníkového šetření“. (24.11.2017)

Geografické přístupy v kriminologii

Institut pro kriminologii a sociální prevenci pořádá ve čtvrtek 9. listopadu 2017 odborný seminář na téma Geografické přístupy v kriminologii. Seminář se uskuteční v prostorách Justičního areálu Na Míčánkách – Dražební sál, 28. pluku 1533/ 29b, Praha 10. Začátek akce je plánován na 9.30 hod., ukončení v odpoledních hodinách (pozvánka .pdf). Seminář bude zaměřen na užívání geografických metod v kriminologickém výzkumu i v aplikační praxi (geografické informační systémy, mapy kriminality). Ze zástupců IKSP na semináři vystoupí: Mgr. Holas s příspěvkem „Mají proč se bát? Vztah strachu z kriminality, viktimizace a úrovně sociálních deviací v různých typech sídel“; Mgr. Krulichová s příspěvkem „Prostorová podmíněnost kriminality a obav z kriminality v ČR“.
Účastníci se mohou hlásit do 3. listopadu 2017 elektronicky na e-mailovou adresu LCerna@iksp.justice.cz, případně telefonicky na čísle 257 104 404. (18.10.2017)

Kriminologie a její přínos pro bezpečnost státu

Pracovníci IKSP se aktivně zúčastnili odborné konference „Kriminologie a její přínos pro bezpečnost státu“, pořádané Policejní akademií ČR (PA ČR Praha, 16.–17. října). Na konferenci vystoupili: dr. Scheinost s příspěvkem „Migrace v ČR – realita a dopady“ – poznatky z výzkumu organizovaného zločinu a migrační problematiky; dr. Cejp s příspěvkem „Expertní šetření k organizovanému zločinu v ČR za rok 2017“ – poznatky z výzkumu organizovaného zločinu; Mgr. Holas s příspěvkem „Sociální dezorganizace a její vliv na obavy z kriminality“ – poznatky z výzkumu územního rozložení kriminality. (18.10.2017)

Nová kniha: Zaměstnání jako faktor desistence

V ediční řadě STUDIE vychází nová publikace Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, která se věnuje roli zaměstnání v procesu ukončování kriminální kariéry (desistence). Přináší přehled základních teoretických poznatků o dané problematice, stejně jako výsledky vlastního empirického šetření. Jeho součástí byla evaluace projektu pracovního poradenství organizace RUBIKON Centrum, dotazníkové šetření mezi experty působícími v oblasti zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody a také „narativně“ zaměřená kvalitativní studie, uskutečněná na vzorku úspěšných „desisterů“ na straně jedné, i osob, které naopak v kriminální kariéře pokračují, na straně druhé. (2.10.2017)

New book: Research on Crime and Criminal Justice in the Czech Republic

Institute of Criminology and Social Prevention has just published a book “Research on Crime and Criminal Justice in the Czech Republic (selected results of research activities of IKSP in the years 2012-2015)”. The book aims to present the results of IKSP ́s original criminological research conducted in 2012-2015 to foreign colleagues and interested parties. It is divided into five thematic parts – Penal Policy and Criminal Justice; Serious Crime; Crime Trends; Crime Prevention; Penology – and contains main results of eleven research projects in the form of English summaries of more than two tens of monographs by IKSP ́s researchers published in the Institute’s internal edition as the outcomes of these projects. (12-SEP-2017)

Nová kniha: Research on Crime and Criminal Justice in the Czech Republic

Institut pro kriminologii a sociální prevenci právě vydal ve své ediční řadě STUDIE knihu „Research on Crime and Criminal Justice in the Czech Republic (selected results of research activities of IKSP in the years 2012-2015)”. Kniha má za cíl představit výsledky původního kriminologického výzkumu, realizovaného v IKSP v letech 2012-2015, kolegům a zájemcům ze zahraničí. Je členěna na pět tematických částí - Penal Policy and Criminal Justice; Serious Crime; Crime Trends; Crime Prevention; Penology – a přináší hlavní výsledky jedenácti výzkumných úkolů v podobě anglických shrnutí více než dvou desítek odborných monografií výzkumných pracovníků IKSP, jež vznikly a byly v edici Institutu v uplynulých letech vydány jako výstupy z uvedených úkolů. (12.9.2017)

Výzkum obětí trestné činnosti

IKSP v současnosti řeší výzkumný úkol "Výzkum obětí trestné činnosti zaměřený na zkušenosti obyvatel České republiky s vybranými druhy deliktů ve sledovaném období" (popis pdf). Odpovědnou řešitelkou je JUDr. M. Štefunková, Ph.D. Terénní fázi zajišťuje agentura STEM / MARK, která zvítězila ve výběrovém řízení. V období září - říjen 2017 budou proškolení tazatelé této firmy kontaktovat metodou face to face více než tři tisíce občanů ČR starších 15 let s dotazníkem, zaměřeným na osobní zkušenost respondentů s trestnou činností v uplynulých třech letech.
Pro více informací kontaktujte odpovědnou řešitelku výzkumu JUDr. Michaelu Štefunkovou, Ph.D. na adrese MStefunkova@iksp.justice.cz. (30.8.2017)

Regionální kriminalita a její odraz v kvalitě života obyvatel

Na sklonku roku 2016 vydal v edici IKSP kolektiv autorů vedený J. Holasem publikaci Regionální kriminalita a její odraz v kvalitě života obyvatel. Monografie představuje výsledky výzkumu, který měl především ověřit platnost některých zahraničních kriminologických teorií, vztahujících se k vazbám mezi charakterem prostředí, viktimizací a strachem z kriminality. Těžištěm studie je zkoumání pocitu bezpečí a obav z kriminality obyvatel v závislosti na míře sociální dezorganizace, úrovni neformální kontroly a charakteru sousedských vztahů v lokalitě. Analyzován byl i vliv předchozí viktimizace a individuálních faktorů, jako je pocit štěstí nebo vztah k lidem. (6.2.2017)

Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody – Kriminologická analýza

V edici IKSP vydal kolektiv autorů vedený dr. Marešovou publikaci „Analýza změn struktury, trendů a charakteristik vývoje vězeňské populace“, shrnující poznatky z výzkumného úkolu probíhajícího v letech 2012-2015. S přihlédnutím na sankční politiku prováděnou v ČR po roce 1990 jsou v ní analyzovány a popisovány příčiny současného vysokého počtu vězněných osob, změny v trendech vývoje vězeňské populace a zveřejněny poznatky o výkonu trestu odnětí svobody v českých věznicích. Na základě provedené analýzy tato studie představuje konkrétní návrh na omezení počtu vězněných osob v budoucnosti. (31.1.2017)

Efektivita trestní politiky z pohledu recidivy

V letech 2015 – 2016 se v IKSP realizoval výzkumný projekt „Ověřování účinnosti trestní politiky ve vazbě na trendy vývoje, počtu a struktury vězeňské populace“, a to na základě získané zakázky Ministerstva vnitra (VF20152016043). Výsledky výzkumného projektu jsou shrnuty v publikaci „Efektivita trestní politiky z pohledu recidivy“. Cílem projektu bylo analyzovat hlavní vývojové trendy sankční politiky a v závislosti na tom navrhnout legislativní a koncepční opatření směřující k tomu, aby sankční politika lépe zajišťovala ochranu občanů před kriminalitou a současně nevedla k nárůstu počtu vězňů. Pozornost byla věnována i vyhodnocení stavu sledování recidivy u nás. Autoři navrhují nový systém, který dokáže systematicky a dlouhodobě sledovat data o recidivě. (27.1.2017)

Vyšla studie Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2015

Studie (Diblíková, S. a kol.) se věnuje základním statistickým ukazatelům trestné činnosti v ČR a analyzuje její vývojové trendy do roku 2015. Popisuje stav kriminality v posledním roce, jeho změny oproti minulému období v počtu evidovaných trestných činů, jejich skladbě a objasněnosti. Obsahuje informace o známých pachatelích v členění podle pohlaví, věku a spáchané trestné činnosti; a některé údaje o sebevraždách. Součástí publikace jsou také odborné stati o stavu a vývoji drogové kriminality v ČR, o základních charakteristikách organizovaného zločinu v ČR v roce 2015, o současných formách tzv. cybercrime a možnostech jejich postihu; a informace o počtu a skladbě obětí kriminality. Odbornou knihu doplňuje řada grafů a tabulek včetně příloh, navazujících na předchozí analýzy trendů kriminality. (26.1.2017)

Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy: nová kniha z edice IKSP

Institut pro kriminologii a sociální prevenci uskutečnil v letech 2015-2016 výzkumný projekt „Účinnost probace na snižování úrovně recidivy pachatelů trestné činnosti“, a to na základě získané veřejné zakázky Ministerstva vnitra (VF20152016040). Cílem projektu bylo analyzovat dostupné výzkumy a studie zaměřené na účinnost probace ve vztahu ke kriminální recidivě, a to se zvláštním ohledem na faktory, které se jeví jako zásadní pro ukončení kriminální kariéry a které může probační úředník v rámci své práce s pachatelem ovlivnit. Výsledky projektu jsou shrnuty v publikaci „Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy“. Její součástí jsou i poznatky z dotazníkového šetření mezi českými probačními pracovníky, stejně jako doporučení a návrhy pro další rozvoj probace u nás a pro zvyšování její účinnosti. (5.1.2017)

Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy

Institut pro kriminologii a sociální prevenci ve spolupráci s Probační a mediační službou pořádají dne 30. listopadu 2016 odborný seminář, jehož cílem je prezentovat a diskutovat výsledky výzkumného projektu zabývajícího se účinností probace na snižování úrovně recidivy pachatelů trestné činnosti. Akce se uskuteční v prostorách zotavovny Vězeňské služby ČR (Na Květnici 1105/10, Praha 4) od 10:00. Poplatek za účast se nevybírá, ale vzhledem k omezené kapacitě sálu je nutno přihlásit se předem, a to nejpozději do 24. listopadu na adrese lcerna@iksp.justice.cz. (9.11.2016)

Vybrané aspekty kybernetické kriminality

Institut pro kriminologii a sociální prevenci uspořádal 13. října 2016 v prostorách zotavovny Vězeňské služby ČR Na Květnici odborný seminář „Vybrané aspekty kybernetické kriminality“.
Úvodní příspěvek věnovaný současným formám kybernetické kriminality a možnostem jejich postihu přednesl profesor Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. (Fakulta podnikatelská VUT v Brně, rektor Moravské vysoké školy Olomouc). Věnoval se aktuálním formám kybernetické kriminality ohrožující systémy ICT, jakož i problematice odhalování a dokazování kybernetické kriminality v limitech procesních předpisů a možnosti postihu pachatelů dle platné právní úpravy. Závěr příspěvku byl věnován úvahám o dalších nutných krocích v oblasti legislativy za účelem zvýšení ochrany informačních a komunikačních technologií.
Mgr. Václav Stupka (Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity) se ve svém vystoupení zaměřil na procesní otázky zajišťování elektronických důkazů a jejich zákonnosti. Aktuální český trestní řád je i přes velké množství novelizací v mnoha případech stále poměrně omezující z hlediska možností orgánů činných v trestním řízení při zajišťování takových důkazů.
K problematice kybernetické kriminality v prostředí cloudu vystoupil se svým příspěvkem Ing. Jindřich Kodl, CSc. (soudní znalec v oboru kybernetika), který přítomné seznámil s potřebou nového pohlížení na kybernetickou kriminalitu a hledání nových přístupů v boji proti ní, vzhledem k vzrůstající míře využívání cloudových služeb a produktů.
Mgr. Jiří Vlach (Institut pro kriminologii a sociální prevenci) v příspěvku věnovaném kybernetické kriminalitě ve výzkumech IKSP připomněl studie, které se v minulosti zmíněné problematice přímo věnovaly či se o ní alespoň z části zmiňovaly.
Mgr. Jakub Drápal (Právnická fakulta Univerzity Karlovy) prezentoval dílčí poznatky získané analýzou rozsudků a představil základní oblasti skutků, kterých se souzená kyberkriminalita týká.
V závěrečném příspěvku poukázal docent JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. (Právnická fakulta UK) na odlišný přístup Nejvyššího soudu ČR a Soudního dvora Evropské unie k otázce protiprávnosti tzv. embedded links, kdy pachatel umístil na internetu v prostorech vyhrazených pro své internetové stránky odkazy umožňující neoprávněný přístup k rozmnoženinám děl umístěných na externích serverech. (18.10.2016)

Vybrané aspekty kybernetické kriminality

Institut pro kriminologii a sociální prevenci si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář „Vybrané aspekty kybernetické kriminality“, který se uskuteční 13. října 2016 v prostorách zotavovny Vězeňské služby ČR, Na Květnici 1105/10, Praha 4. Na semináři vystoupí mimo jiné Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. (Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně a Moravská vysoká škola Olomouc) a doc. JUDr. Tomáš Gřivna, PhD (Právnická fakulta Univerzity Karlovy). Zájemci o účast se mohou do 5. října přihlásit e-mailem na adresu jvlach@iksp.justice.cz. Začátek registrace je od 9.00 a zakončení semináře je plánováno do 13.00. Pro účastníky je zajištěno občerstvení v prostorách zotavovny. (3.10.2016)

Výběrové řízení na místo výzkumného pracovníka

Institut pro kriminologii a sociální prevenci vypisuje výběrové řízení na místo výzkumného pracovníka. Požadavkem je magisterské vzdělání v oboru humanitních věd. Praxe ve výzkumu, publikační činnost a orientace v problematice trestní justice a v penologii vítána.
Přihlášky s CV, popisem dosavadní praxe a motivačním dopisem zasílejte na adresu: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, náměstí 14. října 12, 150 00 Praha 5, k rukám pí Musilové, nebo na mail: JMusilova@iksp.justice.cz do 28. února 2019. (13.2.2019)