Institut pro kriminologii a sociální prevenci - Aktuality z IKSP

Institut pro kriminologii a sociální prevenci


Aktuality: Aktuality z IKSP Aktuality z oboru Archiv akcí IKSP

Zemřel JUDr. Zdeněk Karabec, CSc.

Dne 25. května 2018 zemřel po krátké nemoci ve věku 86 let dr. Zdeněk Karabec, dlouholetý pracovník našeho institutu a jedna z nejvýznamnějších osobností české kriminologie. Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze a postgraduální kurz na Institutu kriminologie Univerzity Cambridge. V letech 1990-1995 působil jako generální ředitel Vězeňské služby ČR, byl členem komise pro rekodifikaci trestního práva. Přednášel kriminologii na Právnické fakultě UK i Policejní akademii ČR, byl členem řídícího výboru České národní skupiny AIDP a jedním ze zakládajících členů České kriminologické společnosti. Byl autorem řady odborných monografií a článků. Čest jeho památce! (30.5.2018)

Konference skupiny The International Reflection Group

Ve dnech 11. a 12. dubna 2018 se v Justičním areálu Na Míčánkách v Praze konala konference organizovaná skupinou The International Reflection Group, na které se organizačně spolupodílel i IKSP. Záměrem švédských organizátorů bylo sdílení výzkumných poznatků a dobré praxe především z oblasti prevence kriminality. Své příspěvky předneslo vícero zahraničních účastníků ze Švédska, Holandska, Estonska, Rakouska i Albánie. Za IKSP vystoupily Dr. Štefunková a Mgr. Kostelníková s příspěvkem o výzkumu obětí trestné činnosti v ČR. Členové The International Reflection Group se následující den setkali se zástupci Středočeského kraje a s vedením a pracovníky odboru prevence Ministerstva vnitra ČR. (19.4.2018)

Výběrové řízení na místo výzkumného pracovníka

Institut pro kriminologii a sociální prevenci vyhlašuje výběrové řízení na místo výzkumného pracovníka se zaměřením na penologii. Požadavky: ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterský program) v oboru sociologie, psychologie, právo nebo příbuzném. Předpokládá se znalost anglického jazyka slovem i písmem, schopnost práce s cizojazyčnou odbornou literaturou. Praxe ve výzkumu a v penologické problematice vítána. Zájemci zasílejte motivační dopis, stručný strukturovaný životopis, případně seznam publikační činnosti do 16.3.2018 na adresu Institut pro kriminologii a sociální prevenci, náměstí 14. října 12, 150 00 Praha 5, případně e-mailem na adresu JMusilova@iksp.justice.cz (1.3.2018)

Diblíková, S. (Ed.): Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2016

V ediční řadě Studie vyšla v inovované podobě tradiční ročenka IKSP. Publikace prezentuje základní statistické ukazatele trestné činnosti v ČR a analyzuje trendy do roku 2016. Zabývá se též vývojem trestní a sankční politiky v České republice. Věnuje se také hlouběji dvěma specifickým kategoriím pachatelů a jimi páchané trestné činnosti - a to z řad osob do 18 let a cizinců. Zmapováno je rovněž působení Probační a mediační služby ČR v oblasti výkonu alternativních trestů. Obsaženy jsou vybrané informace o obětech kriminality a některé údaje o sebevraždách. Odbornou knihu doplňuje řada grafů a tabulek včetně příloh, navazujících na předchozí analýzy trendů kriminality. Využita jsou dostupná data z celého systému trestní justice. (1.2.2018)

Nová kniha: Criminal Justice System in the Czech Republic

Institut pro kriminologii a sociální prevenci ve své ediční řadě STUDIE právě vydal knihu „Criminal Justice System in the Czech Republic (3rd amended and revisited edition).“ Kniha poskytuje základní přehled o systému trestní justice v České republice. Zabývá se nejen charakteristikou právní úpravy trestního práva hmotného a procesního, ale též aktuálními trendy v oblasti reformy trestního práva, ve vývoji kriminality a sankční politiky. Vzhledem k předchozímu vydání jsou v ní zohledněny následné změny právní úpravy, např. zavedení trestní odpovědnosti právnických osob či ochrana obětí trestných činů v souvislosti s přijetím zákona o obětech trestných činů. (29.1.2018)

New book: Criminal Justice System in the Czech Republic

Institute of Criminology and Social Prevention has just published in its publications series STUDIES a book „Criminal Justice System in the Czech Republic (3rd amended and revisited edition).“ The book provides an basic overview of the Czech Criminal system. It deals not only with characteristics of legislation of substantive and procedural criminal law, but also with current trends in criminal justice reform, criminality, and sanctions policy. Due to second edition, subsequent changes in legislation are taken into account here, particularly e. g. introduction of criminal liability of legal entities or protection of victims in relation to adoption of Victims of Crime Act. (29-JAN-2018)

Setkání kriminologů 2017

Dne 27. listopadu 2017 uspořádal IKSP v pořadí již 16. tradiční setkání kriminologů a spolupracovníků. Tématem setkání a následné diskuse byla vize dalšího rozvoje Probační a mediační služby ČR. Téma uvedla ředitelka PMS PhDr. Andrea Matoušková. (28.11.2017)

Zaměstnání jako faktor desistence – seminář IKSP

Dne 23. listopadu 2017 proběhl v Justičním areálu na Míčánkách odborný seminář Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, na němž byly představeny poznatky z nedávno ukončeného výzkumu k problematice role zaměstnání v procesu desistence. Hlavním cílem výzkumného projektu bylo zjištění míry recidivy pachatelů, kteří se v minulosti zúčastnili programu neziskové organizace RUBIKON Centrum zaměřeného na získání zaměstnání a řešení dluhové situace. Kromě toho byly uskutečněny i kvalitativně a narativně zaměřené rozhovory s osobami, kterým se podařilo kriminální kariéru úspěšně ukončit, stejně jako jedinci, kteří v ní nadále pokračují, a také rozsáhlé expertní šetření mezi vězeňskými sociálními pracovníky, sociálními kurátory, probačními úředníky a pracovníky kontaktních středisek Úřadu práce. Výsledky projektu jsou shrnuty v samostatné publikaci.
Ze zástupců IKSP na semináři vystoupili: dr. Tomášek s příspěvkem „Význam zaměstnání v procesu desistence: teoretická východiska a výzkumný projekt IKSP“; Mgr. Rozum s příspěvkem „Efektivita programu Rubikon centra z pohledu recidivy“; Mgr. Kostelníková s příspěvkem „Role zaměstnání a dalších faktorů očima desisterů a persisterů: narativní analýza“; Mgr. Přesličková a Mgr. Zhřívalová s příspěvkem „Problematika zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody: poznatky z expertního dotazníkového šetření“. (24.11.2017)

Geografické přístupy v kriminologii

Institut pro kriminologii a sociální prevenci pořádá ve čtvrtek 9. listopadu 2017 odborný seminář na téma Geografické přístupy v kriminologii. Seminář se uskuteční v prostorách Justičního areálu Na Míčánkách – Dražební sál, 28. pluku 1533/ 29b, Praha 10. Začátek akce je plánován na 9.30 hod., ukončení v odpoledních hodinách (pozvánka .pdf). Seminář bude zaměřen na užívání geografických metod v kriminologickém výzkumu i v aplikační praxi (geografické informační systémy, mapy kriminality). Ze zástupců IKSP na semináři vystoupí: Mgr. Holas s příspěvkem „Mají proč se bát? Vztah strachu z kriminality, viktimizace a úrovně sociálních deviací v různých typech sídel“; Mgr. Krulichová s příspěvkem „Prostorová podmíněnost kriminality a obav z kriminality v ČR“.
Účastníci se mohou hlásit do 3. listopadu 2017 elektronicky na e-mailovou adresu LCerna@iksp.justice.cz, případně telefonicky na čísle 257 104 404. (18.10.2017)

Kriminologie a její přínos pro bezpečnost státu

Pracovníci IKSP se aktivně zúčastnili odborné konference „Kriminologie a její přínos pro bezpečnost státu“, pořádané Policejní akademií ČR (PA ČR Praha, 16.–17. října). Na konferenci vystoupili: dr. Scheinost s příspěvkem „Migrace v ČR – realita a dopady“ – poznatky z výzkumu organizovaného zločinu a migrační problematiky; dr. Cejp s příspěvkem „Expertní šetření k organizovanému zločinu v ČR za rok 2017“ – poznatky z výzkumu organizovaného zločinu; Mgr. Holas s příspěvkem „Sociální dezorganizace a její vliv na obavy z kriminality“ – poznatky z výzkumu územního rozložení kriminality. (18.10.2017)

Nová kniha: Zaměstnání jako faktor desistence

V ediční řadě STUDIE vychází nová publikace Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, která se věnuje roli zaměstnání v procesu ukončování kriminální kariéry (desistence). Přináší přehled základních teoretických poznatků o dané problematice, stejně jako výsledky vlastního empirického šetření. Jeho součástí byla evaluace projektu pracovního poradenství organizace RUBIKON Centrum, dotazníkové šetření mezi experty působícími v oblasti zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody a také „narativně“ zaměřená kvalitativní studie, uskutečněná na vzorku úspěšných „desisterů“ na straně jedné, i osob, které naopak v kriminální kariéře pokračují, na straně druhé. (2.10.2017)

New book: Research on Crime and Criminal Justice in the Czech Republic

Institute of Criminology and Social Prevention has just published a book “Research on Crime and Criminal Justice in the Czech Republic (selected results of research activities of IKSP in the years 2012-2015)”. The book aims to present the results of IKSP ́s original criminological research conducted in 2012-2015 to foreign colleagues and interested parties. It is divided into five thematic parts – Penal Policy and Criminal Justice; Serious Crime; Crime Trends; Crime Prevention; Penology – and contains main results of eleven research projects in the form of English summaries of more than two tens of monographs by IKSP ́s researchers published in the Institute’s internal edition as the outcomes of these projects. (12-SEP-2017)

Nová kniha: Research on Crime and Criminal Justice in the Czech Republic

Institut pro kriminologii a sociální prevenci právě vydal ve své ediční řadě STUDIE knihu „Research on Crime and Criminal Justice in the Czech Republic (selected results of research activities of IKSP in the years 2012-2015)”. Kniha má za cíl představit výsledky původního kriminologického výzkumu, realizovaného v IKSP v letech 2012-2015, kolegům a zájemcům ze zahraničí. Je členěna na pět tematických částí - Penal Policy and Criminal Justice; Serious Crime; Crime Trends; Crime Prevention; Penology – a přináší hlavní výsledky jedenácti výzkumných úkolů v podobě anglických shrnutí více než dvou desítek odborných monografií výzkumných pracovníků IKSP, jež vznikly a byly v edici Institutu v uplynulých letech vydány jako výstupy z uvedených úkolů. (12.9.2017)

Výzkum obětí trestné činnosti

IKSP v současnosti řeší výzkumný úkol "Výzkum obětí trestné činnosti zaměřený na zkušenosti obyvatel České republiky s vybranými druhy deliktů ve sledovaném období" (popis pdf). Odpovědnou řešitelkou je JUDr. M. Štefunková, Ph.D. Terénní fázi zajišťuje agentura STEM / MARK, která zvítězila ve výběrovém řízení. V období září - říjen 2017 budou proškolení tazatelé této firmy kontaktovat metodou face to face více než tři tisíce občanů ČR starších 15 let s dotazníkem, zaměřeným na osobní zkušenost respondentů s trestnou činností v uplynulých třech letech.
Pro více informací kontaktujte odpovědnou řešitelku výzkumu JUDr. Michaelu Štefunkovou, Ph.D. na adrese MStefunkova@iksp.justice.cz. (30.8.2017)

Regionální kriminalita a její odraz v kvalitě života obyvatel

Na sklonku roku 2016 vydal v edici IKSP kolektiv autorů vedený J. Holasem publikaci Regionální kriminalita a její odraz v kvalitě života obyvatel. Monografie představuje výsledky výzkumu, který měl především ověřit platnost některých zahraničních kriminologických teorií, vztahujících se k vazbám mezi charakterem prostředí, viktimizací a strachem z kriminality. Těžištěm studie je zkoumání pocitu bezpečí a obav z kriminality obyvatel v závislosti na míře sociální dezorganizace, úrovni neformální kontroly a charakteru sousedských vztahů v lokalitě. Analyzován byl i vliv předchozí viktimizace a individuálních faktorů, jako je pocit štěstí nebo vztah k lidem. (6.2.2017)

Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody – Kriminologická analýza

V edici IKSP vydal kolektiv autorů vedený dr. Marešovou publikaci „Analýza změn struktury, trendů a charakteristik vývoje vězeňské populace“, shrnující poznatky z výzkumného úkolu probíhajícího v letech 2012-2015. S přihlédnutím na sankční politiku prováděnou v ČR po roce 1990 jsou v ní analyzovány a popisovány příčiny současného vysokého počtu vězněných osob, změny v trendech vývoje vězeňské populace a zveřejněny poznatky o výkonu trestu odnětí svobody v českých věznicích. Na základě provedené analýzy tato studie představuje konkrétní návrh na omezení počtu vězněných osob v budoucnosti. (31.1.2017)

Efektivita trestní politiky z pohledu recidivy

V letech 2015 – 2016 se v IKSP realizoval výzkumný projekt „Ověřování účinnosti trestní politiky ve vazbě na trendy vývoje, počtu a struktury vězeňské populace“, a to na základě získané zakázky Ministerstva vnitra (VF20152016043). Výsledky výzkumného projektu jsou shrnuty v publikaci „Efektivita trestní politiky z pohledu recidivy“. Cílem projektu bylo analyzovat hlavní vývojové trendy sankční politiky a v závislosti na tom navrhnout legislativní a koncepční opatření směřující k tomu, aby sankční politika lépe zajišťovala ochranu občanů před kriminalitou a současně nevedla k nárůstu počtu vězňů. Pozornost byla věnována i vyhodnocení stavu sledování recidivy u nás. Autoři navrhují nový systém, který dokáže systematicky a dlouhodobě sledovat data o recidivě. (27.1.2017)

Vyšla studie Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2015

Studie (Diblíková, S. a kol.) se věnuje základním statistickým ukazatelům trestné činnosti v ČR a analyzuje její vývojové trendy do roku 2015. Popisuje stav kriminality v posledním roce, jeho změny oproti minulému období v počtu evidovaných trestných činů, jejich skladbě a objasněnosti. Obsahuje informace o známých pachatelích v členění podle pohlaví, věku a spáchané trestné činnosti; a některé údaje o sebevraždách. Součástí publikace jsou také odborné stati o stavu a vývoji drogové kriminality v ČR, o základních charakteristikách organizovaného zločinu v ČR v roce 2015, o současných formách tzv. cybercrime a možnostech jejich postihu; a informace o počtu a skladbě obětí kriminality. Odbornou knihu doplňuje řada grafů a tabulek včetně příloh, navazujících na předchozí analýzy trendů kriminality. (26.1.2017)

Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy: nová kniha z edice IKSP

Institut pro kriminologii a sociální prevenci uskutečnil v letech 2015-2016 výzkumný projekt „Účinnost probace na snižování úrovně recidivy pachatelů trestné činnosti“, a to na základě získané veřejné zakázky Ministerstva vnitra (VF20152016040). Cílem projektu bylo analyzovat dostupné výzkumy a studie zaměřené na účinnost probace ve vztahu ke kriminální recidivě, a to se zvláštním ohledem na faktory, které se jeví jako zásadní pro ukončení kriminální kariéry a které může probační úředník v rámci své práce s pachatelem ovlivnit. Výsledky projektu jsou shrnuty v publikaci „Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy“. Její součástí jsou i poznatky z dotazníkového šetření mezi českými probačními pracovníky, stejně jako doporučení a návrhy pro další rozvoj probace u nás a pro zvyšování její účinnosti. (5.1.2017)

Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy

Institut pro kriminologii a sociální prevenci ve spolupráci s Probační a mediační službou pořádají dne 30. listopadu 2016 odborný seminář, jehož cílem je prezentovat a diskutovat výsledky výzkumného projektu zabývajícího se účinností probace na snižování úrovně recidivy pachatelů trestné činnosti. Akce se uskuteční v prostorách zotavovny Vězeňské služby ČR (Na Květnici 1105/10, Praha 4) od 10:00. Poplatek za účast se nevybírá, ale vzhledem k omezené kapacitě sálu je nutno přihlásit se předem, a to nejpozději do 24. listopadu na adrese lcerna@iksp.justice.cz. (9.11.2016)

Vybrané aspekty kybernetické kriminality

Institut pro kriminologii a sociální prevenci uspořádal 13. října 2016 v prostorách zotavovny Vězeňské služby ČR Na Květnici odborný seminář „Vybrané aspekty kybernetické kriminality“.
Úvodní příspěvek věnovaný současným formám kybernetické kriminality a možnostem jejich postihu přednesl profesor Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. (Fakulta podnikatelská VUT v Brně, rektor Moravské vysoké školy Olomouc). Věnoval se aktuálním formám kybernetické kriminality ohrožující systémy ICT, jakož i problematice odhalování a dokazování kybernetické kriminality v limitech procesních předpisů a možnosti postihu pachatelů dle platné právní úpravy. Závěr příspěvku byl věnován úvahám o dalších nutných krocích v oblasti legislativy za účelem zvýšení ochrany informačních a komunikačních technologií.
Mgr. Václav Stupka (Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity) se ve svém vystoupení zaměřil na procesní otázky zajišťování elektronických důkazů a jejich zákonnosti. Aktuální český trestní řád je i přes velké množství novelizací v mnoha případech stále poměrně omezující z hlediska možností orgánů činných v trestním řízení při zajišťování takových důkazů.
K problematice kybernetické kriminality v prostředí cloudu vystoupil se svým příspěvkem Ing. Jindřich Kodl, CSc. (soudní znalec v oboru kybernetika), který přítomné seznámil s potřebou nového pohlížení na kybernetickou kriminalitu a hledání nových přístupů v boji proti ní, vzhledem k vzrůstající míře využívání cloudových služeb a produktů.
Mgr. Jiří Vlach (Institut pro kriminologii a sociální prevenci) v příspěvku věnovaném kybernetické kriminalitě ve výzkumech IKSP připomněl studie, které se v minulosti zmíněné problematice přímo věnovaly či se o ní alespoň z části zmiňovaly.
Mgr. Jakub Drápal (Právnická fakulta Univerzity Karlovy) prezentoval dílčí poznatky získané analýzou rozsudků a představil základní oblasti skutků, kterých se souzená kyberkriminalita týká.
V závěrečném příspěvku poukázal docent JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. (Právnická fakulta UK) na odlišný přístup Nejvyššího soudu ČR a Soudního dvora Evropské unie k otázce protiprávnosti tzv. embedded links, kdy pachatel umístil na internetu v prostorech vyhrazených pro své internetové stránky odkazy umožňující neoprávněný přístup k rozmnoženinám děl umístěných na externích serverech. (18.10.2016)

Vybrané aspekty kybernetické kriminality

Institut pro kriminologii a sociální prevenci si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář „Vybrané aspekty kybernetické kriminality“, který se uskuteční 13. října 2016 v prostorách zotavovny Vězeňské služby ČR, Na Květnici 1105/10, Praha 4. Na semináři vystoupí mimo jiné Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. (Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně a Moravská vysoká škola Olomouc) a doc. JUDr. Tomáš Gřivna, PhD (Právnická fakulta Univerzity Karlovy). Zájemci o účast se mohou do 5. října přihlásit e-mailem na adresu jvlach@iksp.justice.cz. Začátek registrace je od 9.00 a zakončení semináře je plánováno do 13.00. Pro účastníky je zajištěno občerstvení v prostorách zotavovny. (3.10.2016)