Institut pro kriminologii a sociální prevenci - Aktuality z oboru

Institut pro kriminologii a sociální prevenci


Aktuality: Aktuality z IKSP Aktuality z oboru Archiv akcí IKSP

Konference MEDIACE 2019

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pořádá ve dnech 12. – 13. 9. 2019 pátý ročník mezinárodní vědecké konference, jejímž cílem je interdisciplinární reflexe mediace v České republice a v zahraničí. Diskutována budou témata z teorie, výzkumu i praxe. Program bude již tradičně probíhat ve třech částech. V úvodním plenárním zasedání vystoupí významní čeští i zahraniční odborníci, druhá část proběhne prostřednictvím tematicky zaměřených sekcí a ve třetí se uskuteční interaktivní workshopy. (18.7.2019)

III. forenzně psychologický den

Katedra psychologie FF UK ve spolupráci s Asociací forenzních psychologů (AFP [f]) pořádá dne 23. května 2019 odborný seminář, a to v prostorách Skautského Institutu na Staroměstském náměstí v Praze. V programu se objeví příspěvky věnované psychologickému posuzování osobnostní způsobilosti soudců na Slovensku, příčinám přeplnění věznic a také programům pro původce domácího násilí. Registrace je nutná předem (pozvánka - pdf) (7.5.2019)

Olomoucké právnické dny 2019

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 se v Olomouci odehraje třináctý ročník mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, kterou organizuje Právnická fakulta Univerzity Palackého (pdf - pdf). Akce bude tradičně rozdělena do dvou částí, a to plenární sekce a několika dílčích, tematicky zaměřených sekcí. (15.3.2019)

Rizikové jevy a jejich prevence

Ve dnech 3.-5. dubna 2019 se v hotelu Adamantino v Pozlovicích u Luhačovic uskuteční další ročník konference Sekce sociální patologie České sociologické společnosti. Součástí bude tradiční prezentace finalistů soutěže prof. M. Benese, stejně jako vyhlášení vítěze soutěže o nejlepší referát loňského ročníku konference. Přihlášky je možné zasílat do 1. března 2019. (29.1.2019)

Krizová pomoc jako specializace v sociální práci

Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci se Sekcí sociálních kurátorů SSP ČR a Českou kriminologickou společností (ČKS) pořádají dne 11. prosince 2018 od 9 hod. odbornou konferenci, která se zaměří na problematiku krizové pomoci v rámci sociální práce. Uskuteční se ve velkém zasedacím sále Magistrátu (Mariánské náměstí 2, Praha 1). Účast je bez poplatku, avšak je nutné se předem přihlásit. Pozvánka+program (14.11.2018)

VII. Kriminologické dny

Česká kriminologická společnost (ČKS) ve spolupráci s Fakultou sociálně ekonomickou Univerzity J. E. Purkyně pořádají ve dnech 21.-22. ledna 2019 sedmý ročník konference Kriminologické dny. Uskuteční se v Ústí nad Labem v budově Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra (v prostorách kampusu UJEP). Přihláška a další informace jsou k dispozici na stránkách společnosti. (9.11.2018)

Paralely a divergencie (slovensko-české kriminologické dni)

Ve dnech 3.–5. října 2018 se uskutečnila v Kongresovém centru Univerzity Komenského Modra-Harmónia (foto, foto) mezinárodní konference Paralely a divergencie (slovensko-české kriminologické dni). Podnětem k jejímu konání bylo 100. výročí založení Československa a 25. výročí vzniku samostatných republik.
Organizátorem konference byla Katedra sociológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave a spoluorganizátory Slovenská sociologická spoločnosť (sekcia sociálnej patológie), Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty UK, Česká sociologická společnost (sekce sociální patologie) a Česká kriminologická společnost. Hlavní organizátorkou byla a jednání konference řídila Doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc. z katedry sociologie FF UKo.
Organizátoři si vytkli za cíl konference vytvořit platformu pro komparaci vývoje ČR a SR po rozdělení společného státu v oblasti kriminologie a širší oblasti vývoje a kontroly sociálně-patologických jevů. Cílem rovněž bylo posílit příležitosti pro setkávání českých a slovenských odborníků v předmětné oblasti na výměnu poznatků a zkušeností, podpořit kontakty a potenciální společné projekty.
Konference se kromě účastníků ze Slovenska (např. z právnické a z filozofické fakulty UKo, z Trnavské univerzity a z Akadémie policajného zboru SR) zúčastnili odborníci z ČR, např. z Univerzity Karlovy, Ministerstva spravedlnosti ČR, Policejní akademie ČR, Mendelovy Univerzity, a z Ruska. Z IKSP se konference zúčastnilo osm pracovníků, kteří všichni přednesli své příspěvky.
Tematicky byla konference uspořádána do bloků k trendům kriminality, trestní politice, penologii, prevenci a specifickým tématům, přičemž snahou organizátorů bylo, aby k těmto tématům zaznělo srovnání vývoje a stavu v ČR a v SR, což se ve většině případů zdařilo. V rámci konference byly prezentovány a diskutovány nejnovější trendy kriminality, trestní a sankční politiky a jejich srovnání v obou zemích za posledních 25 let odlišného vývoje trestněprávních úprav. Ukazuje se, že přes poměrně výrazné rozdíly právních úprav, existují stále obdobné přístupy v trestní politice. To může být do jisté míry ovlivněno i obdobným klesajícím trendem registrované kriminality, ale též obdobnými problémy s prosazováním alternativních sankcí v aplikační praxi. Stěžejní příspěvky, které zazněly během konferenčních dnů, pak budou vydány pořadatelem ve sborníku z konference. Celkově lze konstatovat, že konference vytčené cíle splnila. (15.10.2018)

Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit

Ve dnech 13.-14. září 2018 se v Plzni na katedře antropologie Fakulty filozofické ZČU uskuteční závěrečný workshop projektu BRIZOLIT - „Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality". Workshop bude zaměřen na bezpečnost, viktimizaci a prevenci kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. První den (13. září 2018) budou prezentovány výsledky dlouhodobého výzkumu v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na otázku viktimizace. V odpoledních hodinách bude vše debatováno v rámci kulatého stolu za přítomnosti pozvaných expertů. Druhý den (14. září 2018) se bude konat mezinárodní konference věnovaná tématům segregace, sekuritizace a viktimizace v sociálně vyloučených lokalitách. Každé téma bude mít svůj panel, jehož se kromě členů Kolektivu BRIZOLIT zúčastní zahraniční i domácí výzkumníci. Konferenčním jazykem tohoto dne bude angličtina. Kapacita míst je omezena. Registrovat se mohou pouze zájemci o pasivní účast. (12.8.2018)

Sborník z konference VI. kriminologické dny

Právnická fakulta Univerzity Palackého vydala v elektronické podobě sborník z VI. kriminologických dnů, které uspořádala ve spolupráci s Českou kriminologickou společností ve dnech 18.-19. ledna 2018. Sborník je volně ke stažení na stránkách ČKS i zmíněné fakulty. (21.6.2018)

Zemřel JUDr. Zdeněk Karabec, CSc.

Dne 25. května 2018 zemřel po krátké nemoci ve věku 86 let dr. Zdeněk Karabec, dlouholetý pracovník Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a jedna z nejvýznamnějších osobností české kriminologie. Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze a postgraduální kurz na Institutu kriminologie Univerzity Cambridge. V letech 1990-1995 působil jako generální ředitel Vězeňské služby ČR, byl členem komise pro rekodifikaci trestního práva. Přednášel kriminologii na Právnické fakultě UK i Policejní akademii ČR, byl členem řídícího výboru České národní skupiny AIDP a jedním ze zakládajících členů České kriminologické společnosti. Byl autorem řady odborných monografií a článků. Čest jeho památce! (30.5.2018)

Paralely a divergence (slovensko-české kriminologické dni)

Katedra sociológie Filozofickej fakulty UK v Bratislavě ve spolupráci s dalšími institucemi pořádá ve dnech 3.–5. října 2018 konferenci (pozvánka, přihláška), jejímž cílem je vytvoření platformy pro srovnání vývoje ČR a SR po rozdělení společného státu v oblasti kriminologie i samotného vývoje sociálně patologických jevů a jejich kontroly. Konference se uskuteční v Kongresovém centru UK v Modré u Bratislavy. (15.5.2018)

Vývojové změny sociálně patologických jevů v proměnách času

Ve dnech 18.–20. dubna 2018 pořádala Sekce sociální patologie České sociologické společnosti v hotelu Adamantino v Pozlovicích u Luhačovic tradiční třídenní konferenci. Zúčastnilo se jí 45 účastníků z ČR, Polska a Slovenska; bylo předneseno 36 referátů. Proběhla též studentská soutěž o cenu prof. Benese. Z konference bude vydán sborník. (24.4.2018)

Kriminologie v rovině vědecko-výzkumné a v rovině výuky na VŠ

Katedra kriminologie Akadémie Policajného zboru v Bratislavě pořádá ve dnech 29.-30. května 2018 mezinárodní vědeckou konferenci „Kriminológia v rovine vedecko-výskumnej a v rovine výučby na vysokých školách v Slovenskej, Českej a Poľskej republike“. Uskuteční se v hotelu Signál v Piešťanech (informace - pdf). (13.3.2018)

Forenzně-psychologický den

Asociace forenzních psychologů Čech a Moravy (AFP [f]) ve spolupráci s katedrou psychologie FF UK v Praze a Ministerstvem vnitra ČR (MVČR) pořádají dne 12. dubna 2018 odborné setkání - II. forezně-psychologický den (pozvánka - pdf). Seminář se bude konat v prostorách Univerzity Karlovy v Praze, Celetná 20. (7.3.2018)

Quo Vadis, sociální práce v ČR II?

Institut pro veřejnou správu Praha (IVS) a Vysoká škola podnikání a práva (VŠPP) pořádají ve dnech 7.-8. června 2018 odbornou konferenci k aktuálním otázkám sociální práce (pozvánka - pdf). Akce, která navazuje na loňský ročník, je určena pro odbornou veřejnost, pracovníky veřejné správy a další odborníky z oblasti sociálních služeb. Konkrétně se mimo jiné zaměří na sociální aspekty v činnosti veřejného opatrovníka, sociální práci s rodinou, sociální práci v trestní justici či viktimologické aspekty sociální práce. Místem konání bude Vzdělávací středisko Institutu pro veřejnou správu Praha v Benešově. (5.3.2018)

Olomoucké právnické dny 2018

Ve dnech 24.-25. května 2018 pořádá Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci XII. ročník mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny. Již tradičně se bude odvíjet ve dvou částech – po úvodních přednáškách, kde vystoupí významní čeští a zahraniční odborníci se svými příspěvky, budou následovat tematicky zaměřené sekce. Jednou z nich bude i sekce trestního práva, věnovaná aktuálním problémům přípravného řízení trestního. (27.2.2018)

18. výroční konference ESC – Sarajevo 2018

V pořadí již osmnáctý ročník výroční konference Evropské kriminologické společnosti (ESC) se uskuteční ve dnech 29. srpna – 1. září 2018 v Sarajevu (Bosna a Hercegovina). Hlavním tématem budou zločiny proti lidem a zločiny proti lidskosti. (20.2.2018)

Dny restorativní justice

Ve dnech 19.-30. listopadu 2017 budou na různých místech ČR probíhat Dny restorativní justice. Jejich cílem je představit odborné i široké veřejnosti způsoby práce, která klade důraz na restorativní prvky v justici, tedy soustředí se na nápravu situace po trestném činu a na práci s obětí, pachatelem i komunitou. Akce, jejíž součástí je řada besed a workshopů, se koná ve spolupráci Probační a mediační služby, Vězeňské služby, Rubikon Centra, Yellow Ribbon Run, Centra sociálních služeb a Filozofické fakulty UK. (15.11.2017)

1. forenzně psychologický den

Katedra psychologie FF UK v Praze ve spolupráci s Asociací forenzních psychologů (AFP) pořádá odborné setkání - 1. forenzně psychologický den (pozvánka+program - pdf). Seminář proběhne 15. listopadu 2017 ve Velké aule Karolina v Praze. (6.11.2017)

Mezirezortní specifikace sociální práce

Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci se Sekcí sociálních kurátorů SSP ČR a Českou kriminologickou společností (ČKS) pořádají v úterý 12. prosince 2017 od 09,00 hod. v Praze odbornou konferenci na téma mezirezortní spolupráce v oblasti sociální práce (pozvánka - pdf). Konference se bude věnovat specifikům výkonu sociální práce v různých oblastech a napříč cílovými skupinami. Cílem je představit její multifaktoriální povahu i význam pro společnost napříč oblastmi, kde se aplikuje, a v rámci diskuse umožnit výměnu praktických zkušeností. (1.11.2017)

VI. Kriminologické dny

Šestý ročník konference Kriminologické dny se uskuteční ve dnech 18.-19. ledna 2018 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Kriminologické dny jsou výroční konferencí České kriminologické společnosti. Jejich téma není omezeno, cílem konference je poskytnout každým rokem prostor pro diskusi všech kriminologicky relevantních otázek. Tradičně se objevují zejména příspěvky k problematice obětí a pachatelů trestné činnosti, vězeňství, alternativních trestů, organizovaného zločinu, drogové kriminality, prevence kriminality, počítačové kriminality apod. (19.10.2017)

Dny práva 2017

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně pořádá ve dnech 9.-10. listopadu 2017 jedenáctý ročník konference Dny práva. Její součástí bude tradičně i sekce věnovaná trestnímu právu, která se tentokrát zaměří na základní zásady trestního práva hmotného a procesního a jejich uplatňování v praxi. (9.10.2017)

Quo Vadis, bezpečnost měst a obcí v ČR?

Institut pro veřejnou správu Praha (IVS) a Vysoká škola podnikání a práva (VŠPP) pořádají ve dnech 2.-3. listopadu 2017 v Benešově vědeckou konferenci s mezinárodní účastí na téma bezpečnosti ve městech a obcích České republiky. Určena je pro pracovníky veřejné správy, bezpečnostních sborů, městské policie, pedagogickým pracovníkům z oblasti bezpečnosti, odborné veřejnosti i dalším zájemcům. (15.9.2017)

Mediace 2017

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pořádá ve dnech 27.-28. října 2017 čtvrtý ročník mezinárodní vědecké konference věnované mediaci. Odborné sekce se v letošním roce zaměří na problematiku mediace v kontextu práva a společnosti, teorii, výzkum a vzdělávání v mediaci, a také na samotnou mediační praxi. (4. září 2017)

Sociální práce a lidská práva v kontextu 21. století

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity pořádá ve dnech 15.-16. listopadu 2017 v Českých Budějovicích mezinárodní konferenci, jejímž cílem je přispět k šíření povědomí o sociální práci a lidských právech, a formou diskusního fóra nabídnout různé názory, myšlenky a analýzy k tématu lidských práv. Ústředními tématy letošního ročníku jsou Extrémismus v současné společnosti, Komunitní sociální práce, Stav a vize současné občanské společnosti a lidských práv, Práva dětí a Cochemská praxe. (10.7.2017)

Kriminologie a její přínos pro bezpečnost státu

Katedra kriminologie Policejní akademie ČR pořádá ve dnech 16.-17. října 2017 mezinárodní odborné sympozium na téma přínosu kriminologie pro bezpečnost státu. Cílem je zprostředkovat dialog mezi kriminology z akademického prostředí a odborníky na problematiku bezpečnosti z praxe. Diskutovány budou zejména otázky související s organizovaným zločinem, závažnou hospodářskou kriminalitou a extremismem. (10.7.2017)

Trestní politika – aktuální otázky

Fakulta právních a správních studií VŠFS pořádá ve spolupráci s Českou kriminologickou společností (ČKS) vědeckou konferenci s mezinárodní účastí na téma aktuálních otázek trestní politiky. Uskuteční se 26. září 2017. Přihlášku je možno zasílat do 6. září. Z konference bude vydána recenzovaná monografie. (30.6.2017)

Cross-Border Crime Colloquium 2017

Ve dnech 18. až 20. června se na Právnické fakultě v Bratislavě konala každoroční konference významných expertů v oblasti trestného práva z celého sveta. Podrobnější informace: pdf, foto (25.6.2017)

Organizovaný zločin v Ukrajině – odborný seminář

Česká kriminologická společnost (ČKS) a Vysoká škola finanční a správní pořádají dne 10. května 2017 seminář na téma „Organizovaný zločin v Ukrajině jako tvůrce politických vztahů“. Zaměří se na proměny organizovaného zločinu v Ukrajině v období let 1991-2017, porovnání situace Rusko – Ukrajina, příklady korupce a na využití skupin organizovaného zločinu v hybridní válce. (26.4.2017)

Společnost a sociologie – Olomouc 2017

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá ve dnech 18.-20. října 2017 tradiční podzimní konferenci se zahraniční účastí, tentokrát na téma společnost a sociologie. Cílem konference je vytvořit fórum pro prezentaci a diskusi výsledků výzkumů i teoretického bádání z různých oblastí života společnosti a přispět k sociologické reflexi (nejen) české společnosti a sociologie. Akce se uskuteční pod záštitou České sociologické společnosti. (24.4.2017)

Quo Vadis, sociální práce v ČR?

Institut pro veřejnou správu Praha (IVS) a Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) pořádají ve dnech 13.-14. června 2017 v Benešově vědeckou konferenci s mezinárodní účastí na téma sociální práce v České republice. Jedna z odborných sekcí se zaměří na problematiku práce s pachateli trestných činů. Z konference bude vydána recenzovaná kolektivní monografie. (18.4.2017)

Olomoucké právnické dny 2017

Právnická fakulta Univerzity Palackého pořádá ve dnech 18.-19. května 2017 v Olomouci XI. ročník konference Olomoucké právnické dny. Jejich součástí bude i sekce trestního práva, která se zaměří na kriminologické, trestněprávní a trestněprocesní aspekty migrace a terorismu. (6.4.2017)

Letní škola vězeňství

Ve dnech 25.–30. června 2017 proběhne akce s názvem Letní škola vězeňství. Určena je studentům, kterým nabídne bližší vhled do problematiky vězeňství. Součástí bude i návštěva věznice Ostrov nad Ohří, která bude spojená s debatou s ředitelem věznice. Přihlášku je možné zasílat do 10. května 2017. (24.3.2017)

Kontexty sociálních deviací

Sekce sociální patologie České sociologické společnosti pořádá ve dnech 19.-21. dubna 2017 další ročník tradiční konference, která se tentokrát zaměří na problematiku kontextu sociálních deviací. Akce se uskuteční v Hotelu Svratka (Na Vyhlídce 41, 592 02 Svratka). Přihlášky je možné zasílat do 24. března 2017. (21.3.2017)

Mladiství a mladí dospělí pachatelé – Barcelona 2017

Konfederace evropských probačních služeb (CEP) pořádá ve dnech 6.-7. června 2017 v Barceloně mezinárodní konferenci, která se bude věnovat možnostem práce s pachateli trestných činů ve věku mladistvých a mladých dospělých. Akce navazuje na předcházející úspěšnou konferenci, která se uskutečnila v loňském roce v Norsku. (7.2.2017)

Restorativní justice a systém alternativních trestů

Právnická fakulta Trnavské univerzity pořádá dne 4. května 2017 mezinárodní vědeckou konferenci, která se bude věnovat restorativní justici a alternativním trestům. Aktivní či pasivní účast je nutné potvrdit do 26. dubna prostřednictvím konferenčního portálu univerzity. Pozvánka (15.1.2017)

V. Kriminologické dny

Česká kriminologická společnost ve spolupráci s Katedrou sociologie Fakulty filozofické a Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni pořádají ve dnech 30.-31. ledna 2017 pátý ročník odborné konference Kriminologické dny. Stejně jako v předchozích ročnících není téma konference omezeno, cílem je poskytnout prostor pro diskusi všech kriminologicky relevantních otázek. Podrobnější informace a on-line formulář přihlášky najdete na stránkách ČKS. (10.11.2016)

Prevence před negativními jevy, které ohrožují mladé lidi opouštějící ústavní zařízení

Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s Českou kriminologickou společností a Společností sociálních pracovníků ČR – sekcí sociálních kurátorů pořádají dne 6. prosince 2016 od 9.00 odbornou konferenci, jež se bude věnovat problematice prevence před negativními jevy ohrožujícími mladé lidi, kteří opouštějí ústavní zařízení. Speciální pozornost bude věnována úloze obcí, obecních úřadů a spolupracujících subjektů. Akce se uskuteční ve Velkém zasedacím sále Magistrátu. Účastnický poplatek se nevybírá, ale je nutná registrace předem na adresu soc.kuratori@seznam.cz, a to nejpozději do 28. listopadu. (3.11.2016)

Podzimní vzdělávací seminář AFP

Asociace forenzních psychologů pořádá dne 15. listopadu 2016 od 10.00 v malé aule Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1) vzdělávací seminář, který se bude mimo jiné věnovat problematice mladistvých vrahů. Kapacita účastníků je omezena, na seminář je nutné se předem přihlásit. Pozvánka - pdf (13.10.2016)

Třetí číslo časopisu Česká kriminologie

Na stránkách časopisu Česká kriminologie, který vydává Česká kriminologická společnost, je nově ke stažení jeho aktuální třetí číslo. Věnováno je problematice korupce. Autorem úvodníku je dr. Scheinost, ředitel našeho Institutu. (10.10.2016)

Dny práva 2016

Ve dnech 10.-11. listopadu 2016 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně uskuteční desátý ročník mezinárodní konference Dny práva. Letošním tématem sekce, kterou organizuje katedra trestního práva, budou meze a možnosti inspirace trestního řízení angloamerickými prvky. (4.10.2016)

Bratislavské právnické fórum 2016

Právnická fakulta Univerzity Komenského pořádá ve dnech 21.-22. října 2016 třetí ročník mezinárodní vědecké konference pod názvem Bratislavské právnické fórum. Jedna ze sekcí bude věnována problematice trestních sankcí a současným trendům v jejich uplatňování. Přihlášky je možné zasílat do konce září. (20.9.2016)

Praní špinavých peněz a zajišťování výnosů z trestné činnosti

Česká národní skupina Mezinárodní společnosti pro trestní právo (AIDP) pořádá dne 20. října 2016 diskusní setkání na téma praní špinavých peněz a zajišťování výnosů z trestné činnosti. Uskuteční se v prostorách klubu Městského státního zastupitelství (Praha 5, nám. 14. října 9). Účast je nutno potvrdit do 7. října - pozvánka. (12.9.2016)

20 let prevence kriminality v ČR

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR (MVČR) a Vyšší a střední policejní škola v Praze pořádají ve dnech 3.- 4. listopadu 2016 mezinárodní vědeckou konferenci, jejímž cílem je zhodnocení dvacetiletého rozvoje prevence kriminality u nás. Půjde o příležitost k výměně zkušeností z dosavadní preventivní práce, stejně jako o sdílení poznatků preventivní teorie a praxe na místní, národní i mezinárodní úrovni. K účasti jsou zváni především odborníci pracující v oblasti prevence kriminality státní správy a samosprávy, představitelé akademické sféry, vědy a výzkumu, zástupci nestátních neziskových organizací i další odborníci věnující se prevenci kriminality. Přihláška (17.8.2016)