Institut pro kriminologii a sociální prevenci - Archiv akcí IKSP

Institut pro kriminologii a sociální prevenci


Aktuality: Aktuality z IKSP Aktuality z oboru Archiv akcí IKSP

Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy

Institut pro kriminologii a sociální prevenci ve spolupráci s Probační a mediační službou pořádají dne 30. listopadu 2016 odborný seminář, jehož cílem je prezentovat a diskutovat výsledky výzkumného projektu zabývajícího se účinností probace na snižování úrovně recidivy pachatelů trestné činnosti. Akce se uskuteční v prostorách zotavovny Vězeňské služby ČR (Na Květnici 1105/10, Praha 4) od 10:00. Poplatek za účast se nevybírá, ale vzhledem k omezené kapacitě sálu je nutno přihlásit se předem, a to nejpozději do 24. listopadu na adrese lcerna@iksp.justice.cz. (9.11.2016)

Vybrané aspekty kybernetické kriminality

Institut pro kriminologii a sociální prevenci uspořádal 13. října 2016 v prostorách zotavovny Vězeňské služby ČR Na Květnici odborný seminář „Vybrané aspekty kybernetické kriminality“.
Úvodní příspěvek věnovaný současným formám kybernetické kriminality a možnostem jejich postihu přednesl profesor Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. (Fakulta podnikatelská VUT v Brně, rektor Moravské vysoké školy Olomouc). Věnoval se aktuálním formám kybernetické kriminality ohrožující systémy ICT, jakož i problematice odhalování a dokazování kybernetické kriminality v limitech procesních předpisů a možnosti postihu pachatelů dle platné právní úpravy. Závěr příspěvku byl věnován úvahám o dalších nutných krocích v oblasti legislativy za účelem zvýšení ochrany informačních a komunikačních technologií.
Mgr. Václav Stupka (Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity) se ve svém vystoupení zaměřil na procesní otázky zajišťování elektronických důkazů a jejich zákonnosti. Aktuální český trestní řád je i přes velké množství novelizací v mnoha případech stále poměrně omezující z hlediska možností orgánů činných v trestním řízení při zajišťování takových důkazů.
K problematice kybernetické kriminality v prostředí cloudu vystoupil se svým příspěvkem Ing. Jindřich Kodl, CSc. (soudní znalec v oboru kybernetika), který přítomné seznámil s potřebou nového pohlížení na kybernetickou kriminalitu a hledání nových přístupů v boji proti ní, vzhledem k vzrůstající míře využívání cloudových služeb a produktů.
Mgr. Jiří Vlach (Institut pro kriminologii a sociální prevenci) v příspěvku věnovaném kybernetické kriminalitě ve výzkumech IKSP připomněl studie, které se v minulosti zmíněné problematice přímo věnovaly či se o ní alespoň z části zmiňovaly.
Mgr. Jakub Drápal (Právnická fakulta Univerzity Karlovy) prezentoval dílčí poznatky získané analýzou rozsudků a představil základní oblasti skutků, kterých se souzená kyberkriminalita týká.
V závěrečném příspěvku poukázal docent JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. (Právnická fakulta UK) na odlišný přístup Nejvyššího soudu ČR a Soudního dvora Evropské unie k otázce protiprávnosti tzv. embedded links, kdy pachatel umístil na internetu v prostorech vyhrazených pro své internetové stránky odkazy umožňující neoprávněný přístup k rozmnoženinám děl umístěných na externích serverech. (18.10.2016)

Vybrané aspekty kybernetické kriminality

Institut pro kriminologii a sociální prevenci si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář „Vybrané aspekty kybernetické kriminality“, který se uskuteční 13. října 2016 v prostorách zotavovny Vězeňské služby ČR, Na Květnici 1105/10, Praha 4. Na semináři vystoupí mimo jiné Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. (Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně a Moravská vysoká škola Olomouc) a doc. JUDr. Tomáš Gřivna, PhD (Právnická fakulta Univerzity Karlovy). Zájemci o účast se mohou do 5. října přihlásit e-mailem na adresu jvlach@iksp.justice.cz. Začátek registrace je od 9.00 a zakončení semináře je plánováno do 13.00. Pro účastníky je zajištěno občerstvení v prostorách zotavovny. (3.10.2016)

Násilná sexuální kriminalita v ČR

Institut pro kriminologii a sociální prevenci pořádá dne 10. prosince 2015 v Praze v zotavovně VS ČR na Květnici odborný seminář na téma násilné sexuální kriminality (pozvánka). Pozornost bude věnována poznatkům z dokončeného výzkumného projektu, mimo jiné osobnosti pachatele a oběti, průběhu trestných činů či existujícím legislativním opatřením na ochranu společnosti. Účast na semináři, který je určen pro odbornou veřejnost, je zdarma, ale je nutno ji potvrdit do 30. listopadu 2015. (20.11.2015)

Teoretické a trestně politické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí

V rámci grantového projektu č. GAP408/12/2209Teoretické a trestně politické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí“, který je řešen za podpory Grantové agentury ČR a jehož řešiteli jsou Institut pro kriminologii a sociální prevenci a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, se v Praze dne 13. listopadu 2015 uskutečnila závěrečná mezinárodní expertní konference (program cz, en) k prezentaci poznatků z uvedeného výzkumného projektu. Projekt se zaměřil na analýzu a vyhodnocení právní úpravy trestněprávních sankcí po změnách, ke kterým došlo v důsledku přijetí nového trestního zákoníku č. 40/2009, Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2010. Byl zkoumán dopad uplatňování nového trestního zákoníku na aplikační praxi vybraných institucí trestní justice, na charakter a strukturu ukládaných sankcí, a tím i na skladbu vězeňské populace a na činnost Vězeňské služby ČR a Probační a mediační služby.
Řešitelé na závěr projektu seznámili účastníky konference s výsledky výzkumu a se závěry a doporučeními, které z výzkumu pro sankční politiku v ČR vyplynuly. K výsledkům výzkumu proběhla živá diskuse. Kromě řešitelů a dalších předních českých odborníků v oboru trestního práva byli na konferenci pozvání zahraniční odborníci, kteří se zúčastnili úvodní konference k tomuto projektu v roce 2012. Pozvání přijali přední odborníci z oboru trestního práva a kriminologie ze SRN (Hans-Jörg Albrecht, Rita Haverkamp), Polska (Janusz Bojarski, Michael Hudzik), Slovenska (Jozef Čentéš, Tomáš Strémy).
Prezentace, které referující poskytli, jsou ke stažení. (18.11.2015)