Institut pro kriminologii a sociální prevenci - Archiv

Institut pro kriminologii a sociální prevenciZacházení s uživateli drog ve vězení: seminář IKSP

Institut pro kriminologii a sociální prevenci pořádá dne 7. listopadu 2019 odborný seminář (pdf: pozvánka s programem) k výsledkům výzkumu, zaměřeného především na účinnost vězeňských terapeutických programů, realizovaných na specializovaných oddílech pro odsouzené uživatele drog. Seminář, určený pro odbornou veřejnost, se bude konat v konferenčním sále zotavovny Vězeňské služby ČR Na Květnici 1105/10, Praha 4, od 9 hodin. Přihlásit se lze (až do vyčerpání kapacity sálu) nejpozději do 15. října 2019 na emailovou adresu: LCerna@iksp.justice.cz. (7.10.2019)

Krizová pomoc jako specializace v sociální práci

Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci se Sekcí sociálních kurátorů SSP ČR a Českou kriminologickou společností (ČKS) pořádají dne 11. prosince 2018 od 9 hod. odbornou konferenci, která se zaměří na problematiku krizové pomoci v rámci sociální práce. Uskuteční se ve velkém zasedacím sále Magistrátu (Mariánské náměstí 2, Praha 1). Účast je bez poplatku, avšak je nutné se předem přihlásit. Pozvánka+program (14.11.2018)

VII. Kriminologické dny

Česká kriminologická společnost (ČKS) ve spolupráci s Fakultou sociálně ekonomickou Univerzity J. E. Purkyně pořádají ve dnech 21.-22. ledna 2019 sedmý ročník konference Kriminologické dny. Uskuteční se v Ústí nad Labem v budově Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra (v prostorách kampusu UJEP). Přihláška a další informace jsou k dispozici na stránkách společnosti. (9.11.2018)

Paralely a divergencie (slovensko-české kriminologické dni)

Ve dnech 3.–5. října 2018 se uskutečnila v Kongresovém centru Univerzity Komenského Modra-Harmónia (foto, foto) mezinárodní konference Paralely a divergencie (slovensko-české kriminologické dni). Podnětem k jejímu konání bylo 100. výročí založení Československa a 25. výročí vzniku samostatných republik.
Organizátorem konference byla Katedra sociológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave a spoluorganizátory Slovenská sociologická spoločnosť (sekcia sociálnej patológie), Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty UK, Česká sociologická společnost (sekce sociální patologie) a Česká kriminologická společnost. Hlavní organizátorkou byla a jednání konference řídila Doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc. z katedry sociologie FF UKo.
Organizátoři si vytkli za cíl konference vytvořit platformu pro komparaci vývoje ČR a SR po rozdělení společného státu v oblasti kriminologie a širší oblasti vývoje a kontroly sociálně-patologických jevů. Cílem rovněž bylo posílit příležitosti pro setkávání českých a slovenských odborníků v předmětné oblasti na výměnu poznatků a zkušeností, podpořit kontakty a potenciální společné projekty.
Konference se kromě účastníků ze Slovenska (např. z právnické a z filozofické fakulty UKo, z Trnavské univerzity a z Akadémie policajného zboru SR) zúčastnili odborníci z ČR, např. z Univerzity Karlovy, Ministerstva spravedlnosti ČR, Policejní akademie ČR, Mendelovy Univerzity, a z Ruska. Z IKSP se konference zúčastnilo osm pracovníků, kteří všichni přednesli své příspěvky.
Tematicky byla konference uspořádána do bloků k trendům kriminality, trestní politice, penologii, prevenci a specifickým tématům, přičemž snahou organizátorů bylo, aby k těmto tématům zaznělo srovnání vývoje a stavu v ČR a v SR, což se ve většině případů zdařilo. V rámci konference byly prezentovány a diskutovány nejnovější trendy kriminality, trestní a sankční politiky a jejich srovnání v obou zemích za posledních 25 let odlišného vývoje trestněprávních úprav. Ukazuje se, že přes poměrně výrazné rozdíly právních úprav, existují stále obdobné přístupy v trestní politice. To může být do jisté míry ovlivněno i obdobným klesajícím trendem registrované kriminality, ale též obdobnými problémy s prosazováním alternativních sankcí v aplikační praxi. Stěžejní příspěvky, které zazněly během konferenčních dnů, pak budou vydány pořadatelem ve sborníku z konference. Celkově lze konstatovat, že konference vytčené cíle splnila. (15.10.2018)

Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit

Ve dnech 13.-14. září 2018 se v Plzni na katedře antropologie Fakulty filozofické ZČU uskuteční závěrečný workshop projektu BRIZOLIT - „Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality". Workshop bude zaměřen na bezpečnost, viktimizaci a prevenci kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. První den (13. září 2018) budou prezentovány výsledky dlouhodobého výzkumu v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na otázku viktimizace. V odpoledních hodinách bude vše debatováno v rámci kulatého stolu za přítomnosti pozvaných expertů. Druhý den (14. září 2018) se bude konat mezinárodní konference věnovaná tématům segregace, sekuritizace a viktimizace v sociálně vyloučených lokalitách. Každé téma bude mít svůj panel, jehož se kromě členů Kolektivu BRIZOLIT zúčastní zahraniční i domácí výzkumníci. Konferenčním jazykem tohoto dne bude angličtina. Kapacita míst je omezena. Registrovat se mohou pouze zájemci o pasivní účast. (12.8.2018)

Sborník z konference VI. kriminologické dny

Právnická fakulta Univerzity Palackého vydala v elektronické podobě sborník z VI. kriminologických dnů, které uspořádala ve spolupráci s Českou kriminologickou společností ve dnech 18.-19. ledna 2018. Sborník je volně ke stažení na stránkách ČKS i zmíněné fakulty. (21.6.2018)

Zemřel JUDr. Zdeněk Karabec, CSc.

Dne 25. května 2018 zemřel po krátké nemoci ve věku 86 let dr. Zdeněk Karabec, dlouholetý pracovník Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a jedna z nejvýznamnějších osobností české kriminologie. Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze a postgraduální kurz na Institutu kriminologie Univerzity Cambridge. V letech 1990-1995 působil jako generální ředitel Vězeňské služby ČR, byl členem komise pro rekodifikaci trestního práva. Přednášel kriminologii na Právnické fakultě UK i Policejní akademii ČR, byl členem řídícího výboru České národní skupiny AIDP a jedním ze zakládajících členů České kriminologické společnosti. Byl autorem řady odborných monografií a článků. Čest jeho památce! (30.5.2018)

Paralely a divergence (slovensko-české kriminologické dni)

Katedra sociológie Filozofickej fakulty UK v Bratislavě ve spolupráci s dalšími institucemi pořádá ve dnech 3.–5. října 2018 konferenci (pozvánka, přihláška), jejímž cílem je vytvoření platformy pro srovnání vývoje ČR a SR po rozdělení společného státu v oblasti kriminologie i samotného vývoje sociálně patologických jevů a jejich kontroly. Konference se uskuteční v Kongresovém centru UK v Modré u Bratislavy. (15.5.2018)

Vývojové změny sociálně patologických jevů v proměnách času

Ve dnech 18.–20. dubna 2018 pořádala Sekce sociální patologie České sociologické společnosti v hotelu Adamantino v Pozlovicích u Luhačovic tradiční třídenní konferenci. Zúčastnilo se jí 45 účastníků z ČR, Polska a Slovenska; bylo předneseno 36 referátů. Proběhla též studentská soutěž o cenu prof. Benese. Z konference bude vydán sborník. (24.4.2018)

Zaměstnání jako faktor desistence – seminář IKSP

Dne 23. listopadu 2017 proběhl v Justičním areálu na Míčánkách odborný seminář Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, na němž byly představeny poznatky z nedávno ukončeného výzkumu k problematice role zaměstnání v procesu desistence. Hlavním cílem výzkumného projektu bylo zjištění míry recidivy pachatelů, kteří se v minulosti zúčastnili programu neziskové organizace RUBIKON Centrum zaměřeného na získání zaměstnání a řešení dluhové situace. Kromě toho byly uskutečněny i kvalitativně a narativně zaměřené rozhovory s osobami, kterým se podařilo kriminální kariéru úspěšně ukončit, stejně jako jedinci, kteří v ní nadále pokračují, a také rozsáhlé expertní šetření mezi vězeňskými sociálními pracovníky, sociálními kurátory, probačními úředníky a pracovníky kontaktních středisek Úřadu práce. Výsledky projektu jsou shrnuty v samostatné publikaci.
Ze zástupců IKSP na semináři vystoupili: dr. Tomášek s příspěvkem „Význam zaměstnání v procesu desistence: teoretická východiska a výzkumný projekt IKSP“; Mgr. Rozum s příspěvkem „Efektivita programu Rubikon centra z pohledu recidivy“; Mgr. Kostelníková s příspěvkem „Role zaměstnání a dalších faktorů očima desisterů a persisterů: narativní analýza“; Mgr. Přesličková a Mgr. Zhřívalová s příspěvkem „Problematika zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody: poznatky z expertního dotazníkového šetření“. (24.11.2017)

Mezirezortní specifikace sociální práce

Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci se Sekcí sociálních kurátorů SSP ČR a Českou kriminologickou společností (ČKS) pořádají v úterý 12. prosince 2017 od 09,00 hod. v Praze odbornou konferenci na téma mezirezortní spolupráce v oblasti sociální práce (pozvánka - pdf). Konference se bude věnovat specifikům výkonu sociální práce v různých oblastech a napříč cílovými skupinami. Cílem je představit její multifaktoriální povahu i význam pro společnost napříč oblastmi, kde se aplikuje, a v rámci diskuse umožnit výměnu praktických zkušeností. (1.11.2017)

Geografické přístupy v kriminologii

Institut pro kriminologii a sociální prevenci pořádá ve čtvrtek 9. listopadu 2017 odborný seminář na téma Geografické přístupy v kriminologii. Seminář se uskuteční v prostorách Justičního areálu Na Míčánkách – Dražební sál, 28. pluku 1533/ 29b, Praha 10. Začátek akce je plánován na 9.30 hod., ukončení v odpoledních hodinách (pozvánka .pdf). Seminář bude zaměřen na užívání geografických metod v kriminologickém výzkumu i v aplikační praxi (geografické informační systémy, mapy kriminality). Ze zástupců IKSP na semináři vystoupí: Mgr. Holas s příspěvkem „Mají proč se bát? Vztah strachu z kriminality, viktimizace a úrovně sociálních deviací v různých typech sídel“; Mgr. Krulichová s příspěvkem „Prostorová podmíněnost kriminality a obav z kriminality v ČR“.
Účastníci se mohou hlásit do 3. listopadu 2017 elektronicky na e-mailovou adresu LCerna@iksp.justice.cz, případně telefonicky na čísle 257 104 404. (18.10.2017)

VI. Kriminologické dny

Šestý ročník konference Kriminologické dny se uskuteční ve dnech 18.-19. ledna 2018 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Kriminologické dny jsou výroční konferencí České kriminologické společnosti. Jejich téma není omezeno, cílem konference je poskytnout každým rokem prostor pro diskusi všech kriminologicky relevantních otázek. Tradičně se objevují zejména příspěvky k problematice obětí a pachatelů trestné činnosti, vězeňství, alternativních trestů, organizovaného zločinu, drogové kriminality, prevence kriminality, počítačové kriminality apod. (19.10.2017)

Kriminologie a její přínos pro bezpečnost státu

Pracovníci IKSP se aktivně zúčastnili odborné konference „Kriminologie a její přínos pro bezpečnost státu“, pořádané Policejní akademií ČR (PA ČR Praha, 16.–17. října). Na konferenci vystoupili: dr. Scheinost s příspěvkem „Migrace v ČR – realita a dopady“ – poznatky z výzkumu organizovaného zločinu a migrační problematiky; dr. Cejp s příspěvkem „Expertní šetření k organizovanému zločinu v ČR za rok 2017“ – poznatky z výzkumu organizovaného zločinu; Mgr. Holas s příspěvkem „Sociální dezorganizace a její vliv na obavy z kriminality“ – poznatky z výzkumu územního rozložení kriminality. (18.10.2017)

Nová kniha: Zaměstnání jako faktor desistence

V ediční řadě STUDIE vychází nová publikace Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, která se věnuje roli zaměstnání v procesu ukončování kriminální kariéry (desistence). Přináší přehled základních teoretických poznatků o dané problematice, stejně jako výsledky vlastního empirického šetření. Jeho součástí byla evaluace projektu pracovního poradenství organizace RUBIKON Centrum, dotazníkové šetření mezi experty působícími v oblasti zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody a také „narativně“ zaměřená kvalitativní studie, uskutečněná na vzorku úspěšných „desisterů“ na straně jedné, i osob, které naopak v kriminální kariéře pokračují, na straně druhé. (2.10.2017)

New book: Research on Crime and Criminal Justice in the Czech Republic

Institute of Criminology and Social Prevention has just published a book “Research on Crime and Criminal Justice in the Czech Republic (selected results of research activities of IKSP in the years 2012-2015)”. The book aims to present the results of IKSP ́s original criminological research conducted in 2012-2015 to foreign colleagues and interested parties. It is divided into five thematic parts – Penal Policy and Criminal Justice; Serious Crime; Crime Trends; Crime Prevention; Penology – and contains main results of eleven research projects in the form of English summaries of more than two tens of monographs by IKSP ́s researchers published in the Institute’s internal edition as the outcomes of these projects. (12-SEP-2017)

Nová kniha: Research on Crime and Criminal Justice in the Czech Republic

Institut pro kriminologii a sociální prevenci právě vydal ve své ediční řadě STUDIE knihu „Research on Crime and Criminal Justice in the Czech Republic (selected results of research activities of IKSP in the years 2012-2015)”. Kniha má za cíl představit výsledky původního kriminologického výzkumu, realizovaného v IKSP v letech 2012-2015, kolegům a zájemcům ze zahraničí. Je členěna na pět tematických částí - Penal Policy and Criminal Justice; Serious Crime; Crime Trends; Crime Prevention; Penology – a přináší hlavní výsledky jedenácti výzkumných úkolů v podobě anglických shrnutí více než dvou desítek odborných monografií výzkumných pracovníků IKSP, jež vznikly a byly v edici Institutu v uplynulých letech vydány jako výstupy z uvedených úkolů. (12.9.2017)

Výzkum obětí trestné činnosti

IKSP v současnosti řeší výzkumný úkol "Výzkum obětí trestné činnosti zaměřený na zkušenosti obyvatel České republiky s vybranými druhy deliktů ve sledovaném období" (popis pdf). Odpovědnou řešitelkou je JUDr. M. Štefunková, Ph.D. Terénní fázi zajišťuje agentura STEM / MARK, která zvítězila ve výběrovém řízení. V období září - říjen 2017 budou proškolení tazatelé této firmy kontaktovat metodou face to face více než tři tisíce občanů ČR starších 15 let s dotazníkem, zaměřeným na osobní zkušenost respondentů s trestnou činností v uplynulých třech letech.
Pro více informací kontaktujte odpovědnou řešitelku výzkumu JUDr. Michaelu Štefunkovou, Ph.D. na adrese MStefunkova@iksp.justice.cz. (30.8.2017)

Trestní politika – aktuální otázky

Fakulta právních a správních studií VŠFS pořádá ve spolupráci s Českou kriminologickou společností (ČKS) vědeckou konferenci s mezinárodní účastí na téma aktuálních otázek trestní politiky. Uskuteční se 26. září 2017. Přihlášku je možno zasílat do 6. září. Z konference bude vydána recenzovaná monografie. (30.6.2017)

Organizovaný zločin v Ukrajině – odborný seminář

Česká kriminologická společnost (ČKS) a Vysoká škola finanční a správní pořádají dne 10. května 2017 seminář na téma „Organizovaný zločin v Ukrajině jako tvůrce politických vztahů“. Zaměří se na proměny organizovaného zločinu v Ukrajině v období let 1991-2017, porovnání situace Rusko – Ukrajina, příklady korupce a na využití skupin organizovaného zločinu v hybridní válce. (26.4.2017)

Regionální kriminalita a její odraz v kvalitě života obyvatel

Na sklonku roku 2016 vydal v edici IKSP kolektiv autorů vedený J. Holasem publikaci Regionální kriminalita a její odraz v kvalitě života obyvatel. Monografie představuje výsledky výzkumu, který měl především ověřit platnost některých zahraničních kriminologických teorií, vztahujících se k vazbám mezi charakterem prostředí, viktimizací a strachem z kriminality. Těžištěm studie je zkoumání pocitu bezpečí a obav z kriminality obyvatel v závislosti na míře sociální dezorganizace, úrovni neformální kontroly a charakteru sousedských vztahů v lokalitě. Analyzován byl i vliv předchozí viktimizace a individuálních faktorů, jako je pocit štěstí nebo vztah k lidem. (6.2.2017)

Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody – Kriminologická analýza

V edici IKSP vydal kolektiv autorů vedený dr. Marešovou publikaci „Analýza změn struktury, trendů a charakteristik vývoje vězeňské populace“, shrnující poznatky z výzkumného úkolu probíhajícího v letech 2012-2015. S přihlédnutím na sankční politiku prováděnou v ČR po roce 1990 jsou v ní analyzovány a popisovány příčiny současného vysokého počtu vězněných osob, změny v trendech vývoje vězeňské populace a zveřejněny poznatky o výkonu trestu odnětí svobody v českých věznicích. Na základě provedené analýzy tato studie představuje konkrétní návrh na omezení počtu vězněných osob v budoucnosti. (31.1.2017)

Efektivita trestní politiky z pohledu recidivy

V letech 2015 – 2016 se v IKSP realizoval výzkumný projekt „Ověřování účinnosti trestní politiky ve vazbě na trendy vývoje, počtu a struktury vězeňské populace“, a to na základě získané zakázky Ministerstva vnitra (VF20152016043). Výsledky výzkumného projektu jsou shrnuty v publikaci „Efektivita trestní politiky z pohledu recidivy“. Cílem projektu bylo analyzovat hlavní vývojové trendy sankční politiky a v závislosti na tom navrhnout legislativní a koncepční opatření směřující k tomu, aby sankční politika lépe zajišťovala ochranu občanů před kriminalitou a současně nevedla k nárůstu počtu vězňů. Pozornost byla věnována i vyhodnocení stavu sledování recidivy u nás. Autoři navrhují nový systém, který dokáže systematicky a dlouhodobě sledovat data o recidivě. (27.1.2017)

Vyšla studie Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2015

Studie (Diblíková, S. a kol.) se věnuje základním statistickým ukazatelům trestné činnosti v ČR a analyzuje její vývojové trendy do roku 2015. Popisuje stav kriminality v posledním roce, jeho změny oproti minulému období v počtu evidovaných trestných činů, jejich skladbě a objasněnosti. Obsahuje informace o známých pachatelích v členění podle pohlaví, věku a spáchané trestné činnosti; a některé údaje o sebevraždách. Součástí publikace jsou také odborné stati o stavu a vývoji drogové kriminality v ČR, o základních charakteristikách organizovaného zločinu v ČR v roce 2015, o současných formách tzv. cybercrime a možnostech jejich postihu; a informace o počtu a skladbě obětí kriminality. Odbornou knihu doplňuje řada grafů a tabulek včetně příloh, navazujících na předchozí analýzy trendů kriminality. (26.1.2017)

Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy: nová kniha z edice IKSP

Institut pro kriminologii a sociální prevenci uskutečnil v letech 2015-2016 výzkumný projekt „Účinnost probace na snižování úrovně recidivy pachatelů trestné činnosti“, a to na základě získané veřejné zakázky Ministerstva vnitra (VF20152016040). Cílem projektu bylo analyzovat dostupné výzkumy a studie zaměřené na účinnost probace ve vztahu ke kriminální recidivě, a to se zvláštním ohledem na faktory, které se jeví jako zásadní pro ukončení kriminální kariéry a které může probační úředník v rámci své práce s pachatelem ovlivnit. Výsledky projektu jsou shrnuty v publikaci „Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy“. Její součástí jsou i poznatky z dotazníkového šetření mezi českými probačními pracovníky, stejně jako doporučení a návrhy pro další rozvoj probace u nás a pro zvyšování její účinnosti. (5.1.2017)

Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy

Institut pro kriminologii a sociální prevenci ve spolupráci s Probační a mediační službou pořádají dne 30. listopadu 2016 odborný seminář, jehož cílem je prezentovat a diskutovat výsledky výzkumného projektu zabývajícího se účinností probace na snižování úrovně recidivy pachatelů trestné činnosti. Akce se uskuteční v prostorách zotavovny Vězeňské služby ČR (Na Květnici 1105/10, Praha 4) od 10:00. Poplatek za účast se nevybírá, ale vzhledem k omezené kapacitě sálu je nutno přihlásit se předem, a to nejpozději do 24. listopadu na adrese lcerna@iksp.justice.cz. (9.11.2016)

Vybrané aspekty kybernetické kriminality

Institut pro kriminologii a sociální prevenci uspořádal 13. října 2016 v prostorách zotavovny Vězeňské služby ČR Na Květnici odborný seminář „Vybrané aspekty kybernetické kriminality“.
Úvodní příspěvek věnovaný současným formám kybernetické kriminality a možnostem jejich postihu přednesl profesor Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. (Fakulta podnikatelská VUT v Brně, rektor Moravské vysoké školy Olomouc). Věnoval se aktuálním formám kybernetické kriminality ohrožující systémy ICT, jakož i problematice odhalování a dokazování kybernetické kriminality v limitech procesních předpisů a možnosti postihu pachatelů dle platné právní úpravy. Závěr příspěvku byl věnován úvahám o dalších nutných krocích v oblasti legislativy za účelem zvýšení ochrany informačních a komunikačních technologií.
Mgr. Václav Stupka (Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity) se ve svém vystoupení zaměřil na procesní otázky zajišťování elektronických důkazů a jejich zákonnosti. Aktuální český trestní řád je i přes velké množství novelizací v mnoha případech stále poměrně omezující z hlediska možností orgánů činných v trestním řízení při zajišťování takových důkazů.
K problematice kybernetické kriminality v prostředí cloudu vystoupil se svým příspěvkem Ing. Jindřich Kodl, CSc. (soudní znalec v oboru kybernetika), který přítomné seznámil s potřebou nového pohlížení na kybernetickou kriminalitu a hledání nových přístupů v boji proti ní, vzhledem k vzrůstající míře využívání cloudových služeb a produktů.
Mgr. Jiří Vlach (Institut pro kriminologii a sociální prevenci) v příspěvku věnovaném kybernetické kriminalitě ve výzkumech IKSP připomněl studie, které se v minulosti zmíněné problematice přímo věnovaly či se o ní alespoň z části zmiňovaly.
Mgr. Jakub Drápal (Právnická fakulta Univerzity Karlovy) prezentoval dílčí poznatky získané analýzou rozsudků a představil základní oblasti skutků, kterých se souzená kyberkriminalita týká.
V závěrečném příspěvku poukázal docent JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. (Právnická fakulta UK) na odlišný přístup Nejvyššího soudu ČR a Soudního dvora Evropské unie k otázce protiprávnosti tzv. embedded links, kdy pachatel umístil na internetu v prostorech vyhrazených pro své internetové stránky odkazy umožňující neoprávněný přístup k rozmnoženinám děl umístěných na externích serverech. (18.10.2016)

Vybrané aspekty kybernetické kriminality

Institut pro kriminologii a sociální prevenci si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář „Vybrané aspekty kybernetické kriminality“, který se uskuteční 13. října 2016 v prostorách zotavovny Vězeňské služby ČR, Na Květnici 1105/10, Praha 4. Na semináři vystoupí mimo jiné Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. (Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně a Moravská vysoká škola Olomouc) a doc. JUDr. Tomáš Gřivna, PhD (Právnická fakulta Univerzity Karlovy). Zájemci o účast se mohou do 5. října přihlásit e-mailem na adresu jvlach@iksp.justice.cz. Začátek registrace je od 9.00 a zakončení semináře je plánováno do 13.00. Pro účastníky je zajištěno občerstvení v prostorách zotavovny. (3.10.2016)

Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy

Institut pro kriminologii a sociální prevenci ve spolupráci s Probační a mediační službou pořádají dne 30. listopadu 2016 odborný seminář, jehož cílem je prezentovat a diskutovat výsledky výzkumného projektu zabývajícího se účinností probace na snižování úrovně recidivy pachatelů trestné činnosti. Akce se uskuteční v prostorách zotavovny Vězeňské služby ČR (Na Květnici 1105/10, Praha 4) od 10:00. Poplatek za účast se nevybírá, ale vzhledem k omezené kapacitě sálu je nutno přihlásit se předem, a to nejpozději do 24. listopadu na adrese lcerna@iksp.justice.cz. (9.11.2016)

Vybrané aspekty kybernetické kriminality

Institut pro kriminologii a sociální prevenci uspořádal 13. října 2016 v prostorách zotavovny Vězeňské služby ČR Na Květnici odborný seminář „Vybrané aspekty kybernetické kriminality“.
Úvodní příspěvek věnovaný současným formám kybernetické kriminality a možnostem jejich postihu přednesl profesor Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. (Fakulta podnikatelská VUT v Brně, rektor Moravské vysoké školy Olomouc). Věnoval se aktuálním formám kybernetické kriminality ohrožující systémy ICT, jakož i problematice odhalování a dokazování kybernetické kriminality v limitech procesních předpisů a možnosti postihu pachatelů dle platné právní úpravy. Závěr příspěvku byl věnován úvahám o dalších nutných krocích v oblasti legislativy za účelem zvýšení ochrany informačních a komunikačních technologií.
Mgr. Václav Stupka (Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity) se ve svém vystoupení zaměřil na procesní otázky zajišťování elektronických důkazů a jejich zákonnosti. Aktuální český trestní řád je i přes velké množství novelizací v mnoha případech stále poměrně omezující z hlediska možností orgánů činných v trestním řízení při zajišťování takových důkazů.
K problematice kybernetické kriminality v prostředí cloudu vystoupil se svým příspěvkem Ing. Jindřich Kodl, CSc. (soudní znalec v oboru kybernetika), který přítomné seznámil s potřebou nového pohlížení na kybernetickou kriminalitu a hledání nových přístupů v boji proti ní, vzhledem k vzrůstající míře využívání cloudových služeb a produktů.
Mgr. Jiří Vlach (Institut pro kriminologii a sociální prevenci) v příspěvku věnovaném kybernetické kriminalitě ve výzkumech IKSP připomněl studie, které se v minulosti zmíněné problematice přímo věnovaly či se o ní alespoň z části zmiňovaly.
Mgr. Jakub Drápal (Právnická fakulta Univerzity Karlovy) prezentoval dílčí poznatky získané analýzou rozsudků a představil základní oblasti skutků, kterých se souzená kyberkriminalita týká.
V závěrečném příspěvku poukázal docent JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. (Právnická fakulta UK) na odlišný přístup Nejvyššího soudu ČR a Soudního dvora Evropské unie k otázce protiprávnosti tzv. embedded links, kdy pachatel umístil na internetu v prostorech vyhrazených pro své internetové stránky odkazy umožňující neoprávněný přístup k rozmnoženinám děl umístěných na externích serverech. (18.10.2016)

Vybrané aspekty kybernetické kriminality

Institut pro kriminologii a sociální prevenci si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář „Vybrané aspekty kybernetické kriminality“, který se uskuteční 13. října 2016 v prostorách zotavovny Vězeňské služby ČR, Na Květnici 1105/10, Praha 4. Na semináři vystoupí mimo jiné Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. (Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně a Moravská vysoká škola Olomouc) a doc. JUDr. Tomáš Gřivna, PhD (Právnická fakulta Univerzity Karlovy). Zájemci o účast se mohou do 5. října přihlásit e-mailem na adresu jvlach@iksp.justice.cz. Začátek registrace je od 9.00 a zakončení semináře je plánováno do 13.00. Pro účastníky je zajištěno občerstvení v prostorách zotavovny. (3.10.2016)

Násilná sexuální kriminalita v ČR

Institut pro kriminologii a sociální prevenci pořádá dne 10. prosince 2015 v Praze v zotavovně VS ČR na Květnici odborný seminář na téma násilné sexuální kriminality (pozvánka). Pozornost bude věnována poznatkům z dokončeného výzkumného projektu, mimo jiné osobnosti pachatele a oběti, průběhu trestných činů či existujícím legislativním opatřením na ochranu společnosti. Účast na semináři, který je určen pro odbornou veřejnost, je zdarma, ale je nutno ji potvrdit do 30. listopadu 2015. (20.11.2015)

Teoretické a trestně politické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí

V rámci grantového projektu č. GAP408/12/2209Teoretické a trestně politické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí“, který je řešen za podpory Grantové agentury ČR a jehož řešiteli jsou Institut pro kriminologii a sociální prevenci a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, se v Praze dne 13. listopadu 2015 uskutečnila závěrečná mezinárodní expertní konference (program cz, en) k prezentaci poznatků z uvedeného výzkumného projektu. Projekt se zaměřil na analýzu a vyhodnocení právní úpravy trestněprávních sankcí po změnách, ke kterým došlo v důsledku přijetí nového trestního zákoníku č. 40/2009, Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2010. Byl zkoumán dopad uplatňování nového trestního zákoníku na aplikační praxi vybraných institucí trestní justice, na charakter a strukturu ukládaných sankcí, a tím i na skladbu vězeňské populace a na činnost Vězeňské služby ČR a Probační a mediační služby.
Řešitelé na závěr projektu seznámili účastníky konference s výsledky výzkumu a se závěry a doporučeními, které z výzkumu pro sankční politiku v ČR vyplynuly. K výsledkům výzkumu proběhla živá diskuse. Kromě řešitelů a dalších předních českých odborníků v oboru trestního práva byli na konferenci pozvání zahraniční odborníci, kteří se zúčastnili úvodní konference k tomuto projektu v roce 2012. Pozvání přijali přední odborníci z oboru trestního práva a kriminologie ze SRN (Hans-Jörg Albrecht, Rita Haverkamp), Polska (Janusz Bojarski, Michael Hudzik), Slovenska (Jozef Čentéš, Tomáš Strémy).
Prezentace, které referující poskytli, jsou ke stažení. (18.11.2015)