Institut pro kriminologii a sociální prevenci - AIDP - Česká národní skupina

Institut pro kriminologii a sociální prevenci



Česká národní skupina Mezinárodní společnosti pro trestní právo

Česká národní skupina Mezinárodní společnosti pro trestní právo je občanským sdružením, založeným v r. 2002. Historie národní skupiny je však mnohem delší a sahá hluboko před rok 1989. Samotná Mezinárodní společnost pro trestní právo (Association Internationale de Droit Pénal, AIDP) byla založena v roce 1924 a v roce 1950 byla akreditována jako nevládní organizace u OSN. Sdružuje individuální (jednotlivce) i kolektivní (instituce) členy. Členové AIDP z téže země se mohou spojit do národní skupiny, která se pak rovněž stává členem AIDP.

I po rozdělení Československa působila ještě na počátku nového tisíciletí společná česko-slovenská národní skupina, jejíž činnost ovšem v posledních letech existence společné skupiny poněkud stagnovala. Tato situace vyvolala potřebu účelné reorganizace a byl proto zahájen proces rozdělení této národní skupiny na samostatnou českou a samostatnou slovenskou skupinu. Česká národní skupina se konstituovala ve formě občanského sdružení. Podílí se na činnosti AIDP, spolupracuje s jinými národními skupinami a v rámci cílů a poslání AIDP pořádá též vlastní akce a uskutečňuje vlastní program činnosti. Předmětem činnosti sdružení je studium stavu a vývoje trestního práva doma i v cizině, včetně mezinárodního práva trestního, a podpora institucí a legislativy v této oblasti za účelem větší účinnosti ochrany společnosti při současném respektování zásad humanismu a lidských práv.

Česká národní skupina AIDP je stále otevřena novým zájemcům o členství. Členem sdružení může být každý subjekt, který se zejména vzhledem ke svému zaměstnání, postavení, nebo funkci hodlá aktivně podílet na činnosti sdružení, případně svým zaměřením může přispět k naplnění cíle činnosti sdružení. Podobně jako v samotné AIDP mohou být členy národní skupiny jak jednotlivci (individuální členství), tak i relevantní odborné, výzkumné, vzdělávací aj. instituce (kolektivní členství). Členství ve sdružení vzniká usnesením řídícího výboru o přijetí uchazeče do sdružení na základě jím podané přihlášky. Podmínkou členství je dále zaplacení členského příspěvku, jehož výši pro každý kalendářní rok stanoví usnesením členská schůze.

Dokumenty

Stanovy České národní skupiny AIDP

Přihláška (individuální, kolektivní) do České národní skupiny AIDP