Institut pro kriminologii a sociální prevenci - AIDP - historie

Institut pro kriminologii a sociální prevenciHistorie AIDP

Historie AIDP začíná v roce 1924, kdy byla na zasedání skupiny představitelů nauky trestního práva v Paříži tato společnost dne 24.března založena. Již při svém vzniku se AIDP prohlásila za pokračovatele l´Union Internationale de Droit Pénal, kterou založili v roce 1889 ve Vídni významní profesoři trestního práva Franz von Liszt (Německo), Gerard van Hamel (Holandsko) a Adolphe Prins (Belgie).

AIDP se postupně prosadila jako hlavní mezinárodní odborná instituce v následujících oblastech:

Vliv AIDP na vývoj trestního práva v řadě zemí je nesporný, zejména pokud jde o kodifikační práce a reformy platného práva. Principy, na jejichž základě je koncipována obecná část kontinentálních trestních zákonů, např. pokud jde o základy trestní odpovědnosti, pojetí trestného činu, zásady trestání, systém sankcí apod., byly teoreticky prohlubovány a zpřesňovány na mnoha odborných fórech, která AIDP v období před i po 2. světové válce organizovala (např. jen v uplynulých 25 letech bylo uspořádáno přes 250 vědeckých akcí).

Zasloužené pozornosti se těší v odborných kruzích každé nové číslo známého časopisu Revue internationale de droit pénal, vydávaného AIDP již od roku 1924, který se zaměřuje zejména na publikování materiálů z přípravných kolokvií ke kongresům AIDP a představuje proto cenný pramen komparativních poznatků z oblasti trestní justice. Publikační aktivity AIDP rozšiřují Nouvelles études pénales, vydávané od roku 1976. Nelze opomenout ani dlouholeté působení Mezinárodního institutu pro studium kriminálních věd v italských Syrakusách, který pod odborným vedením AIDP pořádá semináře, konference a odborné diskuse k širokému spektru otázek z oblasti trestní justice.

Všeobecně se konstatuje, že AIDP od svého vzniku vždy pevně zastávala pozice "vlády práva" a "náležitého procesu". Publikační a další vědecké aktivity AIDP proto sehrávaly významnou roli mj. v období studené války, kdy pro tzv. socialistické země za železnou oponou, ve kterých bylo trestní právo deformováno v politický represivní instrument, představovaly mnohdy jediné pouto s vývojem právního myšlení v demokratických státech.

AIDP si velmi cení své iniciativy a svého úsilí v oblasti mezinárodního trestního práva, které na půdě OSN vedly k přijetí řady mezinárodních konvencí (např. Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání) a posléze i ke zřízení stálého Mezinárodního trestního soudu (viz závěry diplomatické konference v Římě ve dnech 15.-17. června 1998).

AIDP je od roku 1950 akreditována jako nevládní organizace u OSN, je členem Asociace nevládních organizací OSN podílejících se na řadě činností orgánů OSN v oblasti prevence kriminality a zacházení s pachateli, má konzultativní status u orgánů Rady Evropy. AIDP v současné době má více než 3000 individuálních členů ve zhruba 100 zemích z řad právníků, kriminologů, penologů a odborníků z dalších společenských věd nebo osob působících v oblasti trestní justice. Kromě individuálního členství jsou zaregistrovány jako kolektivní členové i právnické instituce, vědecká pracoviště, katedry vysokých škol aj. Národní skupiny AIDP působí ve 49 zemích. Valné shromáždění členů se koná každý pátý rok při příležitosti kongresů AIDP. Mezi důležité orgány AIDP patří Rada ředitelů, která se schází l x ročně a reprezentuje národní skupiny AIDP.