Institut pro kriminologii a sociální prevenci - AIDP - 11.5.2006

Institut pro kriminologii a sociální prevenciDiskusní setkání České národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo, Praha, 11. 5. 2006

Česká národní skupina Mezinárodní společnosti pro trestní právo (AIDP) uspořádala dne 11. 5. 2006 v Praze v prostorách Městského státního zastupitelství pro členy národní skupiny i pro širší odbornou veřejnost diskusní setkání k tématu "Lidská práva a závažné formy zločinnosti". Na úvod panelové diskuse přednesli k danému tématu referáty doc. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., prof. JUDr. Oto Novotný, CSc. a JUDr. Bohumil Repík, CSc.

Česká národní skupina uspořádáním tohoto diskusního setkání sleduje nejen zpestření své odborné činnosti, ale též, jak zdůraznil při zahájení předseda skupiny JUDr. Otakar Motejl, hodlá poskytnout zainteresované veřejnosti hlubší informace k danému tématu a fórum k prezentaci odborných názorů a stanovisek. Svou účastí na setkání k tomu měli příležitost např. zástupci akademických a výzkumných institucí, justičních orgánů i nevládních organizací (Českého Helsinského výboru).

Téma diskusního setkání reflektuje aktuální trestně politický problém spočívající v konfrontaci základních lidských práv, zejména práva na život a svobodu, na ochranu soukromí, na zajištění bezpečnosti, na spravedlivý proces. Naléhavost tohoto problému je umocňována různými návrhy a úvahami o nezbytnosti vzdát se (nebo podstatně omezit) některých práv a svobod ve prospěch efektivního boje proti terorismu, proti organizovanému zločinu, korupci nebo jiným závažným formám zločinnosti.

Přednesené referáty a panelová diskuse účastníků setkání naznačily odpovědi na mnohé tyto problémy, zejména pokud jde o nezbytnost jasných limitů a záruk při jakémkoli omezení základních lidských práv. V následné živé diskusi se k tématu vyslovila i řada dalších účastníků setkání z řad odborníků, kteří se nevyhnuli ani otázkám jako jsou např. dopady zrušení soustavy vojenských soudů a prokuratur, vztah práva na život a zákazu mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení a trestání, nebo problematika policejního násilí. Česká národní skupina AIDP hodlá i nadále jako součást svých aktivit pořádat podobná diskusní setkání k aktuálním odborným, zejména trestně politickým problémům. Plná znění všech tří hlavních příspěvků mohou zájemci nalézt přímo u jmen přednášejících.