Institut pro kriminologii a sociální prevenci - AIDP - 16.10.2014

Institut pro kriminologii a sociální prevenciDiskusní setkání České národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo, Praha, 16. 10. 2014

Příprava rekodifikace trestního práva procesního vyvolává již řadu let značnou pozornost (nejen) odborné veřejnosti. V březnu 2014 zahájila svou činnost Komise pro nový trestní řád, jež by měla tento náročný proces dovést v blízké budoucnosti k cíli, tedy k předložení nového, moderního a komplexního kodexu trestního procesu. Česká národní skupina Mezinárodní společnosti pro trestní právo (AIDP) v této souvislosti zvolila jako téma letošního diskusního setkání problematiku dokazování v trestním řízení z perspektivy rekodifikace trestního práva procesního. Diskusní setkání se konalo 16. října 2014 tradičně v prostorách Městského státního zastupitelství v Praze. O aktuálnosti tématu svědčí velký zájem o účast - akci navštívilo téměř čtyřicet odborníků z oblasti trestněprávní teorie i praxe, mezi které kromě členů České národní skupiny AIDP patřili soudci, státní zástupci, policisté, představitelé akademické sféry, Ministerstva spravedlnosti a Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Důvodem zájmu bylo jistě i reprezentativní složení panelu hlavních vystupujících. S východisky a principy připravované právní úpravy dokazování v trestním řízení seznámil účastníky předseda rekodifikační komise a soudce Nejvyššího soudu ČR prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., doc. JUDr. Peter Polák, Ph.D., z Panevropské vysoké školy v Bratislavě, následně prezentoval zkušenosti s aplikací právní úpravy dokazování, zavedené na Slovensku novým trestním řádem s účinností od 1. ledna 2006. Doc. JUDr. Alexander Nett, CSc., se ve svém příspěvku zabýval specifickou a v rámci tématu zásadní problematikou přípustnosti (použitelnosti) důkazů v trestním řízení, a to právě ve vztahu k připravované rekodifikaci trestního práva procesního v ČR. Písemné verze příspěvků (či jejich shrnutí) budou s laskavým svolením autorů doplněny pod odkaz u jejich jmen postupně, jakmile je autoři dodají.

Samotné hlavní příspěvky, ale zejména též bohatá a velmi živá diskuse ukázaly, že Komisi pro nový trestní řád čeká při přípravě budoucího kodexu velké množství práce. Často velmi rozdílné názory, které diskutující vyjadřovali např. k podobě a způsobu zakotvení základních zásad trestního řízení v novém trestním řádu, dávají tušit, že bude dosti obtížné nalézt při prosazování nové úpravy shodu napříč odbornou veřejností. Do přístupu jednotlivých odborníků k dané problematice se přitom nutně promítají profesní perspektiva i osobní preference ve vztahu k možným modelům trestního řízení. Pokud ovšem diskuse, jakkoli vzrušená, zůstává v rovině věcné odborné debaty, může být pro rekodifikační práce pouze přínosem, neboť, jak v úvodu svého příspěvku poznamenal doc. Polák: „Ve sporech se rodí pravda“. V tomto směru letošní diskusní setkání svou roli splnilo.

Před samotným diskusním setkáním se uskutečnila členská schůze národní skupiny, která mj. schválila změnu stanov národní skupiny a zvolila její nové orgány. Předsedou národní skupiny byl opětovně zvolen prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., členem řídícího výboru kromě něj zůstává prof. JUDr. Jan Musil, CSc., a novými členy řídícího výboru byli zvoleni doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr., a JUDr. Petr Zeman, Ph.D.