Institut pro kriminologii a sociální prevenci - AIDP - 22.10.2015

Institut pro kriminologii a sociální prevenciVeřejný žalobce v trestním řízení: současnost a perspektivy. Diskusní setkání České národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo, Praha, 22. 10. 2015

Česká národní skupina Mezinárodní společnosti pro trestní právo (AIDP) uspořádala 22. října 2015 v prostorách Městského státního zastupitelství v Praze již tradiční diskusní setkání – akci, na kterou se každoročně snaží sezvat přední odborníky a praktiky v oblasti trestního práva k otevřené diskusi nad aktuálními problémy (nejen) české trestní legislativy i praxe. Jednou z nejsledovanějších legislativních prací současnosti je příprava nového zákona o státním zastupitelství, který je spojen s řadou nadějí i kontroverzí a přitahuje zájem nejen těch, jichž se bezprostředně týká, tedy státních zástupců, ale i ostatních profesí v rámci systému trestní justice, jakož i veřejnosti a médií. Pro letošní diskusní setkání proto zvolila Česká národní skupina AIDP téma „Veřejný žalobce v trestním řízení: současnost a perspektivy“. Dva hlavní referáty přednesli předseda národní skupiny a soudce Ústavního soudu prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., a nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman. Výběr vystupujících nepochybně přispěl k zatím rekordnímu zájmu o akci, na kterou se přihlásilo více než čtyřicet odborníků z oblasti trestněprávní teorie i praxe. Kromě početné účasti státních zástupců, včetně obou vrchních státních zástupců, která se vzhledem k tématu setkání očekávala, a členů České národní skupiny AIDP, akci navštívili soudci, policisté, představitelé akademické sféry a Institutu pro kriminologii a sociální prevenci.

Na úvod setkání přivítal předseda národní skupiny prof. Fenyk účastníky a stručně připomenul historii národní skupiny. Česká národní skupina AIDP je spolkem (do r. 2014 občanským sdružením), založeným v r. 2002. Historie národní skupiny je však mnohem delší a sahá hluboko před rok 1989. Samotná Mezinárodní společnost pro trestní právo (Association Internationale de Droit Pénal, AIDP) byla založena v roce 1924. Sdružuje individuální (jednotlivce) i kolektivní (instituce) členy. Členové AIDP z téže země se mohou spojit do národní skupiny. Česká národní skupina se podílí na činnosti AIDP. Předmětem činnosti národní skupiny je studium stavu a vývoje trestního práva doma i v cizině, včetně mezinárodního práva trestního, a podpora institucí a legislativy v této oblasti za účelem větší účinnosti ochrany společnosti při současném respektování zásad humanismu a lidských práv.

Ve svém hlavním příspěvku se prof. Fenyk zabýval především vývojem postavení státního zástupce v trestním řízení a jeho právní úpravy, a to v kontextu vývoje celé koncepce trestního řízení, pro který je po roce 1990, ale hlavně v 21. století, charakteristický přesun těžiště trestního procesu do stadia řízení před soudem, a také zavádění některých prvků, vlastních spíše anglosaskému právnímu systému. Podrobněji se věnoval cestě k současnému znění zákona č. 283/1993 Sb. od jeho přijetí v listopadu 1993.

Nejvyšší státní zástupce JUDr. Zeman se následně zaměřil na současnost a hlavně budoucnost státního zastupitelství, přičemž pochopitelně vycházel z dosavadních výsledků prací na novém zákoně o státním zastupitelství, jehož návrh byl nedávno předložen vládě. Představil hlavní body aktuální verze návrhu a zasadil je do širšího rámce úvah o žádoucí podobě a postavení soustavy státního zastupitelství a role státního zástupce v trestním řízení, ale i v oblasti netrestní agendy, kde se působnost státního zastupitelství v posledních letech začíná opět rozšiřovat. Zdůraznil, že bez fungující veřejné žaloby není možný právní stát.

V následné diskusi se pak střetávaly pohledy různých profesních skupin, zástupců právní teorie i praxe, což je jedním z hlavních cílů platformy, kterou Česká národní skupina AIDP ve formě svých diskusních setkání trestněprávní obci v ČR nabízí. Zazněly názory, upozorňující na masivní změny v druzích a formách kriminality, které vyžadují redefinovat postavení státního zastupitelství, mj. ve smyslu jeho bližšího přičlenění k moci soudní. Podle některých účastníků by reformě soustavy státního zastupitelství měla předcházet reforma trestního práva procesního v podobě přijetí nového trestního řádu. Opakovaně byl vyjádřen názor, že nový zákon o státním zastupitelství představuje ucelený systém vzájemně na sebe navazujících a vzájemně se vyvažujících prvků, který by mohly závažně narušit případné zásadnější pozměňovací návrhy v dalších fázích legislativního procesu. V takovém případě by podle některých účastníků bylo lepší setrvat u zákona v současné podobě.

Návrh nového zákona o státním zastupitelství podle všeho čeká ještě dlouhá cesta za případným schválením. Ambicí národní skupiny bylo v rámci letošního setkání umožnit odborníkům, kterých se nová právní úprava může v profesní rovině jakkoli dotknout, vyjasnit si vzájemné postoje a otevřít některé aspekty, o kterých se zatím příliš nehovoří.