Institut pro kriminologii a sociální prevenci - AIDP - 7.10.2010

Institut pro kriminologii a sociální prevenciDiskusní setkání České národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo, Praha, 7. 10. 2010

Dne 7. 10. 2010 proběhlo v prostorách Městského státního zastupitelství v Praze diskusní setkání na téma "Evropský veřejný žalobce", pořádané již tradičně Českou národní skupinou Mezinárodní společnosti pro trestní právo. Účastníky přivítal a setkání řídil člen řídícího výboru národní skupiny JUDr. Zdeněk Karabec, CSc. Hlavní příspěvky přednesli předseda národní skupiny Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D. a JUDr. Přemysl Polák, Ph.D. z Nejvyššího státního zastupitelství. Akce se kromě členů národní skupiny zúčastnili představitelé akademické obce, soudci, státní zástupci, pracovníci Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, jakož i zástupce Policie ČR.

Prof. Fenyk ve svém příspěvku uvedl, že mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech v historicky tradiční podobě je složitým a z hlediska formy nepružným systémem pravidel a vztahů, upravovaných jednak akty mezinárodního práva veřejného, a jednak vnitrostátní úpravou jednotlivých států. Evropská společenství a potažmo Evropská unie z praktických důvodů usilují již řadu let o zjednodušení a zefektivnění této spolupráce. Mezi nejvýznamnější pokusy náleží přímočarý a na kombinaci harmonizace, asimilace, spolupráce a vzájemného uznávání založený systém evropské veřejné žaloby, který by působil přímo na úrovni Evropské unie i na území členských států ve vymezené oblasti společného zájmu členských států a ES a tak zajistil účinnější, přiměřenější a více odrazující systém uplatňování preventivních i represivních opatření v oblasti trestního práva ve vztahu k prostředkům pocházejícím z rozpočtu Evropských společenství. Právě vývoji, hlavním rysům a současnosti projektu Evropského veřejného žalobce se prof. Fenyk ve svém příspěvku důkladně věnoval. Dr. Polák na jeho vystoupení následně vhodně navázal příspěvkem zaměřeným tentokrát na horizontální formu evropské spolupráce v trestních věcech, a to konkrétně na hlavní zásadu justiční spolupráce mezi členskými státy EU, kterou je zásada vzájemného uznávání rozhodnutí v trestních věcech. Plná znění příspěvků jsou s laskavým svolením autorů uvedena pod odkazy u jejich jmen. Oba příspěvky vyvolaly mezi účastníky setkání zajímavou diskusi.

Před samotným diskusním setkáním se uskutečnila členská schůze národní skupiny, která mj. schválila změnu stanov národní skupiny a zvolila její nové orgány. Předsedou národní skupiny byl zvolen Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., členy řídícího výboru byli kromě něj zvoleni JUDr. Zdeněk Karabec, CSc., Prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. a Prof. JUDr. Jan Musil, CSc.