Institut pro kriminologii a sociální prevenci - AIDP - 5.6.2008

Institut pro kriminologii a sociální prevenciDiskusní setkání České národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo, Praha, 5. 6. 2008

Druhé diskusní setkání České národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo se uskutečnilo dne 5. června 2008 v prostorách Městského státního zastupitelství v Praze, přičemž tentokrát byly jako téma vybrány "Zkrácené formy trestního řízení". Před samotným diskusním setkáním se uskutečnila členská schůze národní skupiny, která mj. zvolila na další funkční období předsedu a řídící výbor skupiny. Předsedou byl zvolen opět JUDr. Otakar Motejl, řídící výbor bude nadále fungovat ve složení JUDr. Otakar Motejl, doc. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., JUDr. Zdeněk Karabec, CSc.

Konfrontaci tradičních trestněprocesních principů a přístupů s nároky, které na trestní justici kladou společensko-ekonomické změny a vývoj v oblasti kriminality, lze pokládat za zásadní koncepční problém, před nímž stojí trestní právo procesní. Změny trestního práva procesního, ke kterým dochází v posledních desetiletích nejen v České republice, ale i v řadě dalších evropských států, jsou obecně motivovány snahou po zjednodušení a zrychlení řízení, po zkrácení doby, v níž je pachatel postaven před soud a potrestán, jakož i po odformalizování postupu orgánů činných v trestním řízení. Tyto tendence se promítají do trestního řádu často v podobě výjimek z tradičních postulátů kontinentálního trestního procesu, které jsou uznávány jako tzv. základní zásady trestního řízení. Množství a povaha těchto výjimek je již do značné míry zbavuje jejich výjimečného charakteru. Tato skutečnost bývá někdy kritizována a poukazuje se na nebezpečí, které může uvedený trend představovat. Zmíněná konfrontace tradičního pojetí trestního procesu a reakcí na novodobé tendence a výzvy tedy zasahuje do oblastí, jako jsou ochrana lidských práv, bezpečí ve společnosti apod.

Uvedená problematika a její důsledky jsou dlouhodobě předmětem zájmu Mezinárodní společnosti pro trestní právo (Association Internationale de Droit Pénal, AIDP), ale zároveň jsou velmi aktuální pro ČR v době rekodifikace trestního práva procesního. Česká národní skupina AIDP se proto letošním setkáním pokusila přispět do probíhající diskuse k rekodifikaci. Akce se zúčastnili zástupci akademické obce, České advokátní komory, soudci, státní zástupci, pracovníci Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a Policejního prezídia PČR.

V úvodu seznámil JUDr. Bohumil Repík, CSc., účastníky s historií i současností Mezinárodní společnosti pro trestní právo, přičemž se soustředil na hlavní oblasti činnosti této renomované organizace. Poté přednesli k hlavnímu tématu setkání své referáty doc. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., a JUDr. Zdeněk Karabec, CSc. V následné panelové diskusi se účastníci vyjadřovali k mnohým aspektům dané problematiky, a to jak z obecnějšího trestněpolitického hlediska, tak i ke zcela konkrétním aktuálním otázkám rekodifikace trestního práva v ČR. Pozornost přitom věnovali mj. výhodám i nástrahám zkráceného přípravného řízení a zjednodušeného řízení před samosoudcem, jakož i chystanému zavedení značně kontroverzního institutu dohody o vině a trestu. Plná znění obou hlavních příspěvků mohou zájemci nalézt zde.

Diskusní setkání České národní skupiny AIDP jsou otevřeným fórem k prezentaci a výměně odborných názorů a stanovisek pro všechny, kdo se chtějí aktivně účastnit diskuse o aktuálních problémech z oblasti trestního práva. Přes veškerou snahu zejména akademických a výzkumných institucí není podobných příležitostí v ČR stále tolik, kolik by odpovídalo rozsahu a závažnosti dané oblasti. Proto hodlá Česká národní skupina podobné akce v rámci své činnosti pořádat i nadále.