Institut pro kriminologii a sociální prevenci - Publikace mimo edici

Institut pro kriminologii a sociální prevenci


Publikační činnost: Edice IKSP STUDIE Edice IKSP PRAMENY Publikační činnost mimo edici Archiv edice Souhrnné výzkumné zprávy

Přehled publikační činnosti pracovníků IKSP mimo edici IKSP

Rok: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023Nahoru

Beláňová Andrea – Trejbalová Tereza – Tomášek Jan: The Role of Faith-Based Organizations in Re-Entry. In: A. Conyers, V. Lynn, & M. Leigey (Eds.), Mass Incarceration in the 21st Century: Realities and Reflections. Routledge. DOI: 10.4324/9781003274292-31

Holas Jakub: Viktimizace občanů ČR a co na ní změnil covid-19. In: Prevencia kriminality – výzva spoločnosti a Terciárna prevencia v širšom sociálnom kontexte. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Akadémia policajného zboru v Bratislave, 2023, str. 330–340. ISBN 978-80-8054-991-6.

Novopacká Martina – Podaná Zuzana – Buriánek Jiří – Jiřička Václav – Hůrka Jindřich – Petras Michal: Úspěšnost a selhání ve vězeňských programech. In: Česká kriminologie, 1/2023, ISSN 2464-6210

Raszková Tereza – Zhřívalová Petra – Háková Lucie: Trvale pracovně nezařaditelní v českém vězeňství – současnost a předpokládaný vývoj. In: Trestněprávní revue, 2/2023, str. 119–124. ISSN 1213-5313

Scheinost Miroslav: Czech, Foreigners and Criminality. In: Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie. Individuals, society and the state – from the perspective of penal law and criminology. Liber Amicorum in Honour of Professor Emil W. Plywaczewski. Warszawa: Prokuratura krajowa, 2023 pp. 433–444. ISBN 978-83-8345-068-1

Scheinost Miroslav: Třicet let expertních šetření k vývoji organizovaného zločinu v Česku – možnosti a meze poznání. In: Česká kriminologie, 1/2023, ISSN 2464-6210

Scheinost Miroslav: Vliv pandemie Covidu-19 na vývoj trestné činnosti v ČR. In: Záhora, J., Polák, P. (eds.). Iustus et tenax propositi vir. Pocta prof. PhDr. Květoňovi Holcrovi, DrSc. k 85. narodeninám. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2023, str. 89–99. ISBN 978-80-571-0557-0

2022Nahoru

Biedermanová Eva: Otevřená věznice v Jiřicích – vstup do problematiky, recidiva odsouzených. In: Kriminalistika 2/2022, ročník LV, str. 97–110. Praha: MVČR. ISSN 1210-9150

Blatníková Šárka – Zeman Petr: Zabezpečovací detence – realita a pohled veřejnosti. In: XXXIV. Bohnické sexuologické dny. Praha: Psychiatrická nemocnice Bohnice, 2022, str. 8–11. ISBN 978-80-906574-5-8

Diblíková Simona – Špejra Michal – Vlach Jiří: Odraz implementace systému elektronického monitoringu v médiích a názorech zainteresovaných expertů. In: Trestní právo, 2022, roč. XXVI, č. 1, str. 8–11. ISSN 1211-2860

Hulmáková Jana – Tereza Raszková: Práce s pachateli trestné činnosti v 21. století – český pohled. In: Gřivna, T., Mulák, J. a kol. Symbióza trestního práva a kriminologie. K odkazu prof. Oto Novotného. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, str. 199–215. ISBN 978-80-7676-639-6

Kudrlová Kateřina – Kutil Lukáš – Vlach Jiří: Výzkumné šetření IKSP „Zkušenosti obyvatel České republiky s vybranými jevy v online prostředí“. In: Kriminalistika 2/2022, ročník LV, str. 139–152. Praha: MVČR. ISSN 1210-9150

Pisl Vojtěch – Vevera Jan – Holas Jakub – Volavka Jan: Violent behavior and the COVID-19 lockdowns: A nationwide register-based study. In: CNS Spectrums, 2022, pp. 1–7. ISSN 1092-8529 (Print), 2165-6509 (Online) DOI: 10.1017/S1092852922000797

Tomášek Jan – Háková Lucie – Krulichová Eva: Public opinion and awareness regarding probation in the Czech Republic. In: European Journal of Probation, 2022, Vol. 14(2), pp. 87–108. ISSN 2066-2203 DOI: 10.1177/20662203221088096

Tomášek Jan – Krulichová Eva – Masopust Šachová Petra: Restorative Justice Programs in Czech Prisons: The Role of Perceived Usefulness and Familiarity with the Program. In: The Prison Journal, 2022, Vol. 102(6), pp. 694–717. ISSN 0032-8855 DOI: 10.1177/00328855221136198

Tomášek Jan – Rozum Jan: Rodinné skupinové konference a jejich efektivita pohledem účastníků. In: Strémy, T., Burský, S. (eds.). Aplikácia alternatívnych prístupov v justícii na Slovensku II. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2022, str. 13–19. ISBN 978-80-7160-646-8. Odkaz na sborník

Scheinost Miroslav: Profesor Oto Novotný a jeho přínos České kriminologické společnosti. In: Gřivna, T., Mulák, J. a kol. Symbióza trestního práva a kriminologie. K odkazu prof. Oto Novotného. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, str. 5–7. ISBN 978-80-7676-639-6

Scheinost Miroslav: Twenty-eight years of expert surveys on perceived trends in organised crime in the Czech Republic. In: van Duyne, P. C., Larsson, P., Harvey, J. H., von Lampe K., Antonopoulos, G. A. (eds.). Narrating organised crime stories and Aristotelian principles of drama 2022, Eleven, the Hague, Netherlands, pp. 23–53. ISBN 978-94-6236-304-5

Válková Helena – Hulmáková Jana: Czech Republic. In: Dünkel, F., Harrendorf, S., van Zyl Smit, D. (eds.). The Impact of COVID-19 on Prison Conditions and Penal Policy. Abindon: Routledge, 2022, pp. 147–157. ISBN 978-0367769727

Zeman Petr: Profesor Oto Novotný jako autorita a inspirace pro kriminologický výzkum. In: Gřivna, T., Mulák, J. a kol. Symbióza trestního práva a kriminologie. K odkazu prof. Oto Novotného. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, str. 7–8. ISBN 978-80-7676-639-6

Zhřívalová Petra – Raszková Tereza – Novák Petr: Možnosti boje proti hrozbě sociálního vyloučení osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody. In: Trestněprávní revue, 1/2022, str. 46–56. ISSN 1213-5313

Zhřívalová Petra – Raszková Tereza – Háková Lucie: Příprava na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody pohledem sociálních pracovníků a speciálních pedagogů ve vězeňství. In: Jůzl, M. (ed.). Resocializace v současné penitenciární praxi. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2022, str. 17–33. ISBN 978-80-7452-213-0.

Sociální patologie za časů Covidu: Sborník příspěvků z konference sekce sociální patologie ČSS, Kouty u Ledče nad Sázavou, 6.-8. dubna 2022. Večerka Kazimír (ed.), Praha: Česká sociologická společnost, 2022. ISBN 978-80-907682-7-7
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Kudrlová Kateřina: Kyberkriminalita a covid – zabezpečení a přístup k emailu v prvním roce pandemie, str. 39–48
 • Martinková Milada: Informace o probíhajícím výzkumu obětí trestné činnosti, str. 80–83
 • Scheinost Miroslav: Kriminalita a sociální problémy v době Covidu, str. 1–9
 • Večerka Kazimír: Mladiství muži ve výkonu trestu odnětí svobody, str. 58–64

2021Nahoru

Biedermanová Eva: Seniorská populace ve výkonu trestu odnětí svobody – základní nástin problémů. In: Kriminalistika 1/2021, ročník LIV, str. 43-52. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150

Blatníková Šárka – Zeman Petr: Nástrahy reformy informačních systémů o kriminalitě: příklad z resortu justice. In: Česká kriminologie, 1–2/2021, ISSN 2464-6210

Drápal Jakub – Jiřička Václav – Raszková Tereza (eds.): České vězeňství. Praha: Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-80-7676-066-0

Hulmáková Jana: Katedra sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy: současnost a perspektivy. In: Gřivna, T., Drápal, J. a kol. Kriminologie pro 21. století. Perspektiva kriminologické výuky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a v České republice. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021, str. 58–63. ISBN 978-80-7380-852-5

Hulmáková Jana: K aktuálním otázkám využití elektronického monitoringu v rámci systému trestní justice. In: Gřivna, T., Šimánová, H. Trestní právo s lidskou tváří. V upomínku na Marii Vanduchovou. Praha: Wolters Kluwer, 2021, str. 131-146

Hulmáková Jana: Mladí dospělí v systému trestní spravedlnosti. In: Firstová, J. a kol. (ed.) Zločin a trest v 21.století. Aktuální témata trestní politiky a trestního práva. Pocta Heleně Válkové. Praha: Institut forenzních, bezpečnostních studií a managementu. 2021, str. 107-124, ISBN 978-80-270-9672-5

Hulmáková Jana: Sociální správa v oblasti prevence trestné činnosti a řešení jejích následků v systému trestní justice . In: ŠÁMALOVÁ, Kateřina. Petr VOJTÍŠEK (eds.) a kol. Sociální správa: organizace a řízení sociálních procesů. Grada. Praha 2021, s. 374-390. ISBN 978-80-271-2195-3

Martinková Milada: Senioři – věková skupina často ohrožená kriminalitou (poznatky z výzkumu). In: Sociální služby, 2021, roč. 23, č. 11, str. 36-37, ISSN 1803-7348

Novák Petr – Novopacká Martina – Grohmannová Kateřina – Koňák Tomáš – Roubalová Michaela – Trávníčková Iva: Praktické implikace konceptů kriminální kognice a psychopatie v penitenciární práci s uživateli návykových látek. In: Aplikovaná psychologie. VI. 10/2021, str. 878-897

Raszková Tereza – Zhřívalová Petra – Boukalová Hedvika – Háková Lucie: Rodina jako prodesistenční faktor. In: Ambrožová Petra a kol. SOCIALIA 2020. Multidisciplinární souvislosti pomáhání. Hradec Králové: Gaudeamus, 2021, str. 194–204. ISBN 978-80-7435-825-8 (online; pdf); ISBN 978-80-7435-824-1 (brožovaná vazba)

Roubalová Michaela: Co ze statistik (ne)víme o obětech kriminality. In: Česká kriminologie, 1–2/2021, ISSN 2464-6210

Rozum Jan – Háková Lucie – Hulmáková Jana – Špejra Michal – Zhřívalová Petra: Faktory ovlivňující úspěšný výkon trestu obecně prospěšných prací a trestu domácího vězení. In: Trestněprávní revue, 1/2021, str. 37–41. ISSN 1213-5313

Rozum Jan – Roubalová Michaela: Informace o přípravě nového informačního systému kriminality. In: Česká kriminologie, 1–2/2021, ISSN 2464-6210

Scheinost Miroslav: Kriminologie v České republice. In: Gřivna, T., Šimánová, H. (eds.). Trestní právo s lidskou tváří. V upomínku na Marii Vanduchovou. Praha: Wolters Kluwer, 2021, str. 279-290. ISBN 978-80-7598-879-9

Scheinost Miroslav: Migrace, imigrace, cizinci, kriminalita a my. In: Firstová, J. (ed.). Zločin a trest v 21. století. Aktuální témata trestní politiky a trestního práva. Pocta Heleně Válkové. IFBN: Wolters Kluwer, 2021, str. 259–276. ISBN 978-80-270-9672-5

Scheinost Miroslav: Oto Novotný, Výzkumný ústav kriminologický a rok 1968. In: Česká kriminologie, 1–2/2021, ISSN 2464-6210

Scheinost Miroslav: Trestní politika v názorech pracovníků justice. In: Trestněprávní revue, 2/2021, str. 112–119. ISSN 1213-5313

Tomášek Jan – Masopust Šachová Petra – Řeháková Tereza – Dirga Lukáš: Možnosti uplatnění restorativní justice ve vězeňství: názory a postoje pracovníků VS ČR. In: Trestněprávní revue, 1/2021, str. 41–48. ISSN 1213-5313

Tomášek Jan – Masopust Šachová Petra – Řeháková Tereza – Tesarčíková Alena – Jiřička Václav: Restorativní justice v českém vězeňství: zkušenosti a názory pracovníků Vězeňské služby ČR (výzkumná zpráva). Praha: Institut pro restorativní justici, 2021. ISBN 978-80-270-9640-4

Zeman Petr: Perspektiva Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. In: Gřivna, T., Drápal, J. a kol. Kriminologie pro 21. století. Perspektiva kriminologické výuky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a v České republice. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021, str. 70–76. ISBN 978-80-7380-852-5

Zeman Petr – Blatníková Šárka – Grohmannová Kateřina – Koňák Tomáš – Novák Petr – Novopacká Martina – Roubalová Michaela – Trávníčková Ivana: Účinnost a limity vězeňských terapeutických programů pro odsouzené uživatele drog ve výkonu trestu odnětí svobody - nad výsledky jednoho výzkumu. In: Trestní právo 1/2021, str. 17–26. ISSN 1211-2860

Zhřívalová Petra – Raszková Tereza – Novák Petr – Háková Lucie: Pomoc církví a náboženských společností v českém penitenciárním prostředí. In: Ambrožová Petra a kol. SOCIALIA 2020. Multidisciplinární souvislosti pomáhání. Hradec Králové: Gaudeamus, 2021, str. 247–256. ISBN 978-80-7435-825-8 (online; pdf); ISBN 978-80-7435-824-1 (brožovaná vazba)

Zhřívalová Petra – Raszková Tereza: Jak úspěšně začlenit propuštěnou osobu zpět do společnosti? In: Listy sociální práce, 2021, roč. 9, č. 25, str. 6–11. ISSN 2336-2332

2020Nahoru

Běláčková Vendula – van de Ven Katinka – Roubalová Michaela: More than just counting the plants - different home cannabis cultivation policies, cannabis supply contexts and approaches to their evaluation. In: Decorte Tom (Ed.), Lenton Simon (Ed.), Wilkins Chris (Ed.). Legalizing Cannabis. Experiences, Lessons and Scenarios. London: Routledge, 2020, pp. 154-179. ISBN 9781138370906 (DOI)

Blatníková Šárka: Psychodiagnostika a forenzní psychologie. In: Boukalová, H., Gillernová, I. (eds.). Kapitoly z forenzní psychologie. Praha: Karolinum, 2020, str. 345–356. ISBN 978-80-246-4461-5

Cejp Martin: Kriminogenní rizikové faktory v oblasti státní správy a samosprávy. In: Kriminalistika 1/2020, ročník LIII, str. 29-41. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150

Diblíková Simona – Vlach Jiří: Vybrané poznatky z dotazníkového šetření k problematice právní úpravy příslušnosti soudů pro přípravné řízení. In Trestní právo 4/2020, ročník XXIV, str. 22–25. Praha: Wolters Kluwer, ISSN 1211-2860

Faridová Petra: Inventář kriminálních stylů myšlení. In: Boukalová, H., Gillernová, I. (eds.). Kapitoly z forenzní psychologie. Praha: Karolinum, 2020, str. 365–370. ISBN 978-80-246-4461-5

Faridová Petra: Kriminální myšlení u pachatelů trestné činnosti. In: Boukalová, H., Gillernová, I. (eds.). Kapitoly z forenzní psychologie. Praha: Karolinum, 2020, str. 75–90. ISBN 978-80-246-4461-5

Grohmannová Kateřina - Roubalová Michaela - Mravčík Viktor: Estimation of Economic-Compulsive Drug-Related Crime in the Czech Republic. In: Adiktologie, 2020, 19(3), pp. 113-123; doi 10.35198/01-2019-003-0003

Grohmannová Kateřina – Roubalová Michaela – Mravčík Viktor: Odhad ekonomicky motivované drogové kriminality v krajích. In: Kriminalistika 4/2020, ročník LIII, str. 263–278. Praha: MVČR. ISSN 1210-9150

Hulmáková Jana: Trestání mládeže v České republice patnáct let po reformě trestního práva. In: Válková, Helena a Firstová, Jana a kol. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže je již patnáctiletý. Žilina: GEORG, 2020, str. 22–31. ISBN: 978-80-8154-287-9.

Martinková Milada: Kriminalitou ohrožení senioři v České republice – poznatky z výzkumu. In: Kriminalistika 3/2020, ročník LIII, str. 190–211. Praha: MVČR. ISSN 1210-9150

Páv Marek – Skřivánková Petra – Wiseman Chantelle – Vnukova Martina – Blatníková Šárka – Holly Martin: Forensic Treatment Services in the Czech Republic: Current State and Future Challenges. In: International Journal of Forensic Mental Health, 2020, 19, pp. 1–14. ISSN 1932-9903

Raszková Tereza - Zhřívalová Petra - Přesličková Hana: Vězeňská populace z pohledu vzdělání. In: Jůzl, Miloslav, ed. a kol. Současné vzdělávací trendy v českém vězeňství, 2020, str. 157-168. ISBN 978-80-7452-148-5

Raszková Tereza - Zhřívalová Petra - Novák Petr: Příprava na propuštění specifických skupin odsouzených – teoretická východiska a praktické limity. In: Bajcura Lubomír (ed.). Sociální práce ve vězeňství, 2020, str. 92–96. (pdf)

Roubalová Michaela – Grohmannová Kateřina – Trávníčková Ivana – Zeman Petr: Jak měřit sekundární drogovou kriminalitu-poznatky z výzkumu. In: Drugs & Forensics Bulletin 1/2020, str. 10–16. ISSN 1211-8834

Scheinost Miroslav: Heslo Viktimologie. In: Schelle, K., Tauchen, J. (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, XX. svazek. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020, str. 476–478. ISBN 978-80-7380-802-0

Scheinost Miroslav: Heslo Výzkumný ústav kriminologický. In: Schelle, K., Tauchen, J. (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, XXI. svazek. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020, str. 238–240. ISBN 978-80-7418-341-6

Scheinost Miroslav: Organized crime in the CR. In: Wing Lo. T., Siegel, D., Kwok, S. I. (eds.). Organized crime and corruption across borders. Exploring the belt and road initiative. London: Routledge, 2020, pp. 204–219. ISBN 978-0-367-14276-6

Tomášek Jan – Háková Lucie: Probace a veřejné mínění. In: Trestněprávní revue 3/2020, ročník XIX, str. 171-178. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Vidovićová Lucie – Wija Petr – Biedermanová Eva – Hellerová Lenka – Kabátová Gabriela – Kabát Jindřich – Pěnkava Pavel – Svoboda Milan – Štern Pavel: Senioři a stárnutí ve vězení: Sonda do problematiky starších odsouzených. Praha: Česká společnost pro gerontologii, 2020. ISBN 978-80-907663-1-0 (pdf)

Zeman Petr – Roubalová Michaela – Blatníková Šárka – Grohmannová Kateřina – Koňák Tomáš – Novák Petr – Novopacká Martina – Trávníčková Ivana: Analýza kriminální recidivy uživatelů drog po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody – vybrané výsledky výzkumu. In: Trestněprávní revue 4/2020, str. 227–232. ISSN 1213-5313

Zhřívalová Petra – Raszková Tereza: K vedení soběstačného a řádného života po propuštění: vždy připraveni!? In: Griger Jozef, Turay Lukáš (ed.). Resocializácia odsúdených a jej perspektívy, 2020, s. 100–117. ISBN 978-80-972856 (odkaz)

2019Nahoru

Běláčková Vendula - Roubalová Michaela - van de Ven Katinka: Overview of “home” cultivation policies and the case for community-based cannabis supply. International Journal of Drug Policy, Volume 71 (September 2019), pp. 36-46, ISSN 0955-3959 (abstract, DOI)

Biedermanová Eva: Čeští senioři ve výkonu trestu odnětí svobody – analýza trestních spisů. In: Bezpečnostní teorie a praxe 3/2019, str. 71-81. Praha: PA ČR, ISSN 1801-8211

Blatníková Šárka – Zeman Petr: Ochranné léčení a zabezpečovací detence: alternativy nebo spojité nádoby? In: Česká kriminologie, 2/2019, ISSN 2464-6210

Blatníková Šárka - Zeman Petr: Ochranné léčení během výkonu trestu odnětí svobody: možnosti a úskalí. Trestněprávní revue 6/2019, str. 127-134. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Blatníková Šárka - Zeman Petr: Využívání zabezpečovací detence v oficiálních statistikách a v praxi, aneb o významu „správných“ dat pro nastavení trestněpolitických opatření. Trestněprávní revue 11-12/2019, str. 237-244. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Diblíková Simona: XVIII. konference Evropské kriminologické společnosti, Sarajevo. Kriminalistika 1/2019, str. 69-75. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150

Háková Lucie: Prezentace kriminality a trestních sankcí v médiích. Forenzní vědy, právo a kriminalistika 1/2019, str. 37-44. Praha: VŠFS. ISSN 2533-4387 (pdf)

Horká Kateřina - Hulmáková Jana – Vaňkátová Lea: Parolové rady v Anglii a Walesu. Státní zastupitelství 6/2019, str. 59-65. Praha: Wolters Kluwer, ISSN 1214-3758

Hulmáková Jana: Prisoner Resettlement in the Czech Republic. In: Dünkel, F., Pruin, I., Storgaard, A., Weber, J. (eds.) Prisoner Resettlement in Europe. London: Routledge, 2019, ISBN 978-1-138-72123-4

Novák Petr – Raszková Tereza – Zhřívalová Petra: Multidisciplinární pohled na proces přípravy reintegrace odsouzených ve výstupních oddílech v českém penitenciárním prostředí. Sociální práce, 6/2019, str. 40-58. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, ISSN 1213-6204 (abstract)

Raszková Tereza - Špráchalová Lucie: Sexualita ve vězení a intimita v nesvobodném světě – vhled do problematiky. In: Otázky a problémy sexuálního života osob ve výkonu trestu odnětí svobody: mezinárodní vědecká konference: Praha 2018. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2019, s. 123–134. ISBN 978-80-7452-138-6

Raszková Tereza - Zhřívalová Petra: Příprava vězňů k propuštění a opětovnému začlenění do společnosti. In: Nové směry, trendy a inovace v sociální práci. Hradec Králové: Gaudeamus, 2019, s. 225–234. ISBN 978-80-7435-745-9

Roubalová Michaela – Kostelníková Zuzana – Holas Jakub – Novopacká Martina: A victimization survey focused on the experience of the Czech population with selected types of offences within a set reference period. In: Dajnowicz-Piesiecka, D., Jurgielewicz-Delegacz, E., Pływaczewski, E. Przestępczość. XXI wieku – szanse i wyzwania dla kryminologii. Wolters Kluwer, 2019, pp. 526-539. ISBN 978-83-8187-015-3

Scheinost Miroslav: Heslo Společnost kriminologická In: Schelle, K., Tauchen, J. (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek, Soukromé – Správa ústřední, Plzeň: Aleš Čeněk, v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2019, str. 218-219. ISBN 978-80-7418-308-9

Scheinost Miroslav: How are criminality trends developing in the Czech Republic? In: Plywaczewski, E. W., Guzik-Makaruk, E. M. (eds). Current problems of the penal law and criminology. Warszawa: C. H. Beck, 2019, pp. 695–709. ISBN 978-83-8158-902-4

Scheinost Miroslav: Czech Criminology: Yesterday, Today and Tomorrow In: Klaus,W., Woźyniakowska-Fajst, D., Wiktorska, P. & Buczkowski, K. (eds.) Po co nam kryminologia? Ksiega jubileuszowa profesor Ireny Rzeplińskiej. Warszawa: Wydawnictwo INP PAN, 2019, pp. 715-727. ISBN 978-83-66300-03-3

Scheinost Miroslav: Changing face of organised crime or old and new usual suspects in the CR In: van Duyne, P. C., Serdyuk, A., Antonopoulos, G. A., Harvey, J. H., & von Lampe, K. (eds.) Constructing and organising crime in Europe. Hague: Eleven International Publishing, 2019, pp. 235-258. ISBN 978-94-6236-955-9

Tomášek Jan: Úvod do kriminologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019. ISBN 978-80-7380-746-7

Tomášek Jan – Diblíková Simona – Rozum Jan: Efektivita rodinných skupinových konferencí v podmínkách České republiky. Česká kriminologie, 2/2019. ISSN 2464-6210. (abstract)

Večerka Kazimír - Štěchová Markéta – Hulmáková Jana: Názory expertů na recidivu mládeže – vybrané výsledky dotazníkového šetření. Státní zastupitelství 4/2019, str. 30-39. Praha: Wolters Kluwer, ISSN 1214-3758

Zeman Petr - Pešková Martina - Roubalová Michaela: Postih provozovatelů growshopů v ČR. Závěrečná zpráva z výzkumného úkolu „Kriminologická analýza pravomocných soudních rozhodnutí v trestních věcech souvisejících s prodejem technologií a potřeb pro pěstování rostlin pod umělým osvětlením, tzv. „growshopů“. Praha: IKSP, 2019 (pdf)

Zeman Petr - Pešková Martina - Roubalová Michaela: „Operace growshopy“ – vybrané výsledky analýzy meritorních rozhodnutí. Drugs & Forensics Bulletin Národní protidrogové centrály (web), 3/2019, ISSN 1211-8834, str. 10-16

Zhřívalová Petra – Raszková Tereza – Přesličková Hana: Zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody. Práce a mzda: odborný časopis pro otázky odměňování, pracovního práva, personalistiky, kolektivního vyjednávání a pro sociální oblast, 10/2019, ISSN 0032-6208, str. 38-42

Kapitoly v knize: Válková Helena – Kuchta Josef – Hulmáková Jana a kol.: Základy kriminologie a trestní politiky. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-732-3

 • Hulmáková Jana: Stav, struktura a dynamika kriminality, str. 141-168
 • Hulmáková Jana: Kriminalita mládeže, str. 277-310
 • Hulmáková Jana: Kriminalita cizinců a etnických minorit, str. 311-347

Kapitoly v knize: Gřivna Tomáš - Scheinost Miroslav - Zoubková Ivana a kol. (eds.): Kriminologie. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019, 588 s. ISBN 978-80-7598-554-5

 • Zeman Petr: Návykové látky a kriminalita, str. 365-387
 • Háková Lucie – Kudrlová Kateřina: Kriminalita a média, str. 234–251
 • Holas Jakub: Extremismus, str. 354–373
 • Scheinost Miroslav – Zoubková Ivana: Hospodářská kriminalita, str. 330–348
 • Scheinost Miroslav – Musil Jan: Organizovaná kriminalita, str. 448–471

XXX. Bohnické sexuologické dny. Sborník textů z odborné konference, Praha, 22.-23. února 2018. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2019, ISBN 978-80-7623-001-9
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Blatníková Šárka - Zeman Petr: Odsouzení pachatelé znásilnění se "zkušeností" s ochranným léčením - vybraná data z kriminologického výzkumu. str. 85-90

Rizikové jevy a jejich prevence: Sborník příspěvků z konference sekce sociální patologie ČSS, Luhačovice, 3.-5. dubna 2019. Večerka Kazimír (ed.), Praha: Česká sociologická společnost, 2019, ISBN 978-80-905443-6-9
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Martinková Milada: Poznatky o zadlužených seniorech s exekucí, str. 107-111
 • Raszková Tereza – Zhřívalová Petra: Adekvátní diferenciace odsouzených = efektivnější zacházení s odsouzenými?, str. 112-121
 • Novák Petr – Brzobohatý Ladislav – Čoran Robert – Porochnavec Pavel: Rozšířená pastorační a psychospirituální péče o delikventy ve Věznici Jiřice, str. 122-126

2018Nahoru

Biedermanová Eva: Bezpečnější svět ve vizích koncepce českého vězeňství. In: Walancik,M. (ed.): (Nie)bezpieczny wspólny świat, wymiar zagrożeń i profilaktyk. (SOCIALIA 2016) Wydawnictvo Naukowe Akademii WSB 2018, ISBN 978-83-65621-19-1, pp. 77-82

Biedermanová Eva: Jak stárne česká vězeňská populace? Bezpečnostní teorie a praxe 4/2018, str. 71-80. Praha: PA ČR, ISSN 1801-8211 (resumé)

Blatníková Šárka - Zeman Petr: Poznatky o obětech znásilnění, výzkum v letech 2012-2015. Zpravodaj BKB 4/2018, str. 38–39. Praha: BKB, ISSN 1213-8282

Buriánek Jiří - Hulmáková Jana - Podaná Zuzana: Podmíněné propuštění z pohledu soudců – výsledky dotazníkového šetření. Trestněprávní revue 10/2018, str. 229-233. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313 (RIV:FFUK)

Cejp Martin: Kriminologický výzkum. Praktická příručka. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-743-6

Diblíková Simona - Holas Jakub - Hulmáková Jana - Kostelníková Zuzana - Scheinost Miroslav: XVIII. konference Evropské kriminologické společnosti (ESC). Česká kriminologie 2/2018, Praha: ČKS, ISSN 2464-6210 - text (pdf)

Háková Lucie - Tomášek Jan: Kriminalita a média. In: Zoubková, I. a kol.: Aktuální problémy kriminologie. Praha: Policejní akademie ČR, str. 35-47, ISBN 978-80-7251-491-5

Holas Jakub: Radikální politické postoje mládeže v historickém srovnání. In: Přecechtěl,P. (ed.): Sborník příspěvků z mezinárodního odborného sympozia Kriminologie a její přínos pro bezpečnost státu 2017. Praha: Policejní akademie ČR, 2018, str. 51-59, ISBN 978-80-7251-496-0

Hulmáková Jana: Využití mediace v trestním řízení. In: Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám. Čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR. Praha: C. H. Beck, 2018, str. 69-78, ISBN 987-80-7400-709-5

Martinková Milada: Důvody exekucí vůči seniorům v ČR - výsledky Výzkumu. Kriminalistika 3/2018, str. 216-234. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150

Novák Petr - Čovan Robert - Brzobohatý Ladislav: Setkání VDP a představení pastorační a psychospirituální práce ve Věznici Jiřice. České vězeňství 2/2018, str. 46. Praha: VSČR, ISSN 1213-9297

Juríčková,V., Brázdová,M., Vranka,M., Příhodová,T., Drahoňovský,J., Jiřička,V., Novák,P., Příhodová,K. & Preiss,M.: Integrita osobnosti a související osobnostní charakteristiky. Aplikovaná psychologie/Applied Psychology 3(5), str. 271-290. Terezín: VŠAPs, ISSN 2336-8276 (RIV:NUDZ)

Raszková Tereza - Hoferková Stanislava: Kapitoly z penologie I. Vězeňství. Hradec Králové: Gaudeamus, 2018, 147 s. ISBN 978-80-7435-716-9

Hoferková Stanislava - Raszková Tereza: Preventivně výchovná činnost s rizikovou mládeží v resortu školství. In: (Nie)bezpieczny wspólny świat, wymiar zagrożeń i profilaktyk. (SOCIALIA 2016) Wydawnictvo Naukowe Akademii WSB 2018, ISBN 978-83-65621-19-1, pp. 155–163

Roubalová Michaela - Holas Jakub - Kostelníková Zuzana - Pešková Martina: Výzkum obětí trestné činnost - první výsledky. Kriminalistika 2/2018, str. 124-134. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150

Roubalová Michaela - Kostelníková Zuzana - Pešková Martina - Holas Jakub: Péče o oběti trestných činů – dílčí výsledky z výzkumu obětí. Trestněprávní revue 7-8/2018, str. 185-189. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Klaus Witold - Lévay Miklós - Rzeplińska Irena - Scheinost Miroslav: Refugees and Asylum Seekers in Central European Countries: Reality, Politics and the Creation of Fear in Societies. In: Kury,H., Redo,S. (eds.): Refugees and Migrants in Law and Policy. Challenges and Opportunities for Global Civic Education. Springer 2018, ISBN 978-3-319-72158-3, pp. 457-494

Scheinost Miroslav: Illegal migration, crime and the public response in the Czech Republic. In: The Janus-faces of cross-border crime in Europe. Eleven International Publishing, 2018. ISBN 978-94-6236-871-2, str. 73-96

Běláčková Vendula - Štefunková Michaela: Interpreting the Czech drug decriminalization: The glass is half full – Response to Cerveny, J., Chomynova, P., Mravcik, V., & van Ours, J.C. (2017). Cannabis decriminalization and the age of onset of cannabis use. International Journal of Drug Policy, Volume 52 (February 2018), pp. 102–105, ISSN 0955-3959 (abstract, DOI)

Coomber Ross - Moyle Leah – Belackova Vendula - Decorte Tom - Hakkarainen Pekka - Hathaway Andrew - Laidler Karen - Lenton Simon - Murphy Sheigla - Scott John - Stefunkova Michaela - van de Ven Katinka - Vlaemynck Marieke – Werse Bernd: The Burgeoning Recognition and Accommodation of the Social Supply of Drugs in International Criminal Justice Systems: An Eleven-nation Comparative Overview. International Journal of Drug Policy, Volume 58 (August 2018) pp. 93–103. ISSN 0955-3959 (abstract)

Tomášek Jan - Rozum Jan: Recidivism as a Measure of the Effectiveness of Sanctions: Experience from the Czech Republic. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, 2/2018, str. 9-22. ISSN 0567-8293 (pdf)

Tomášek Jan – Faridová Petra – Kostelníková Zuzana – Přesličková Hana – Rozum Jan – Zhřívalová Petra: Role zaměstnání v procesu desistence. Trestněprávní revue 2/2018, str. 39-44. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Zeman Petr - Štefunková Michaela - Blatníková Šárka - Trávníčková Ivana - Grohmannová Kateřina - Koňák Tomáš: Treatment in an Unfavourable Setting: Specialized Departments for Drug Users in Czech Prisons. Česká kriminologie 1/2018, Praha: ČKS, ISSN 2464-6210 - abstrakt, text (pdf)

Kapitoly v knize (příspěvky ve sborníku): Kalvodová Věra - Fryšták Marek - Provazník Jan (eds.), Trestní právo /stále/ v pohybu. Pocta Vladimíru Kratochvílovi. Brno: MUNI Press 2018 (Spisy PF MU č.608), 564s. ISBN 978-80-210-8921-1

 • Blatníková Šárka - Zeman Petr: Trestný čin znásilnění v českém trestním právu: když sovy nejsou, čím se zdají být. str. 51-63
 • Scheinost Miroslav: Mediace v očích veřejnosti a působení pracovníků Probační a mediační služby očima těchto pracovníků samotných. str. 401-412

Kapitoly v knize: Ivor Jaroslav et al. (eds.): Kriminológia ako súčasť trestnej politiky. Pocta prof. PhDr. Květoňovi Holcrovi, DrSc. k 80. narozeninám. Praha: Leges 2018, 324s. ISBN 978-80-7502-279-0

 • Cejp Martin: Úloha kriminologického výzkumu při koncipování kriminální politiky. str. 19-31
 • Scheinost Miroslav: Jak se v ČR vyvíjejí trendy kriminality? str. 234-249

XXIX. Bohnické sexuologické dny. Sborník textů z odborné konference, Praha, 23.-24. února 2017. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2018.
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Blatníková Šárka - Faridová Petra - Zeman Petr: Specifické skupiny pachatelů znásilnění: pachatelé se zkušeností s ochranným léčením a pachatelky - ženy. str. 79-86
 • Zeman Petr - Blatníková Šárka: Návykové látky a případy znásilnění v ČR: vybrané poznatky z empirického výzkumu odsouzených pachatelů. str. 87-92

Vývojové změny sociálně patologických jevů v proměnách času: Sborník příspěvků z konference sekce sociální patologie ČSS, Luhačovice, 18.-20. dubna 2018. Večerka Kazimír (ed.), Praha: Česká sociologická společnost, 2018, ISBN 978-80-905443-5-2
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Večerka Kazimír: Na okraj stého výročí vzniku Československa, str.5-9
 • Marešová Alena: Kriminalita české mládeže před sto lety a dnes, str.19-26
 • Martinková Milada: Úmrtí v souvislosti s domácím násilím v období let 2011 až 2016 - údaje z policejní a justiční statistiky, str.99-105
 • Cejp Martin: Organizovaný zločin v České republice 1990-2017, str.129-137
 • Scheinost Miroslav: Kriminalita cizinců v ČR, str.138-145
 • Holas Jakub: Prevence kriminality v názorech obyvatel České republiky, str.152-155

Kriminalita, prevence kriminality a společnost: Sborník příspěvků z odborné konference konané u příležitosti 1. ročníku Národního preventivního dne, Brno, 19.-20. září 2017. Brno: Magistrát města Brna, 2018.
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Cejp Martin: Ohrožení organizovaným zločinem, str.16-23
 • Scheinost Miroslav: Imigrace do ČR - rizika a reakce veřejnosti, str.79-90
 • Tomášek Jan: Čelem vzad, kupředu krok: efektivita probace ve světle kriminologických výzkumů, str.121-132

Kriminologické dny 2018: Sborník příspěvků z VI. ročníku mezinárodní konference, Olomouc, 18.-19.I.2018. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2018. 508 s. (e-book: ISBN 978-80-88266-15-0 PDF)
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Vlach Jiří: Kybernetická kriminalita - dílčí poznatky z výzkumu I., str.138-147
 • Kudrlová Kateřina: Kybernetická kriminalita - dílčí poznatky z výzkumu II., str.148-157

Paralely a divergencie: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Modra-Harmónia, 3.-5.X.2018. Lubelcová,G. (ed.) Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2018, ISBN 978-80-223-4634-4 (PDF)
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Scheinost Miroslav: Trendy kriminality v České republice a jejich možné důvody, str.11-26
 • Holas Jakub: Viktimologické výzkumy v ČR včera a dnes, str.49-55
 • Pešková Martina: Zkušenosti obyvatel s gendrově podmíněným násilím: dílčí poznatky z výzkumu obětí, str.77-84
 • Kudrlová Kateřina: Počítačové trestné činy v České republice v roce 2015, str.128-139
 • Hulmáková Jana: Jak se trestá po česku, str.225-236
 • Biedermanová Eva: Jak se liší nebo shoduje struktura osob ve výkonu trestu odnětí svobody v Čechách a na Slovensku, str.250-259
 • Zhřívalová Petra - Raszková Tereza: Příprava odsouzených na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody – komparace české a slovenské právní úpravy, str.260-272
 • Večerka Kazimír: Kontexty prevence kriminality, str.357-366

2017Nahoru

Biedermanová Eva: Ženy ve výkonu trestu odnětí svobody. Bezpečnostní teorie a praxe 1/2017, str. 121-129. Praha: PA ČR, ISSN 1801-8211 (resumé)

Blatníková Šárka - Faridová Petra - Zeman Petr: Kriminologický výzkum o sexuálním násilí v ČR: empirické poznatky o trestných činech a odsouzených pachatelích. Trestněprávní revue 6/2017, str. 145-151. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Cejp Martin: Organizovaný zločin v roce 2020 podle odhadu expertů. Kriminalistika 3/2017, str. 163-176. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150

Diblíková Simona: Elektronický monitoring do budoucna – vybrané poznatky z ankety mezi soudci a státními zástupci. Bezpečnostní teorie a praxe 3/2017, str. 23-28. Praha: PA ČR, ISSN 1801-8211 (resumé)

Háková Lucie - Kostelníková Zuzana - Scheinost Miroslav - Tomášek Jan: XVI. konference Evropské kriminologické společnosti (ESC). Česká kriminologie 1/2017. Praha: ČKS, ISSN 2464-6210 (pdf)

Hulmáková Jana: Podmíněné propuštění z pohledu aplikační praxe a vybraných evropských právních úprav. (TAČR) Trestněprávní revue 2/2017, str. 27-35. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Hulmáková Jana: K možnostem a limitům rozvoje vybraných alternativních způsobů výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody v České republice. Trestněprávní revue 10/2017, str. 234-238. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Hulmáková Jana: Aplikace alternativních sankcí v české republice – trendy a limity. In: Ĺorko, J., Beleš, A. (ed.) Trestné sankcie: Progresívne trendy vo výkoně trestných sankcií. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2016, 118s. ISBN 978-80-7160-437-2

Hulmáková Jana: Aktuální trendy při aplikaci odklonů a sankcí s restorativními prvky v České republice. In: Strémy, T. (ed.) Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Praha: Leges, 2017, s. 162–171. ISBN 978-80-7502-224-0 (pdf)

Kudrlová Kateřina - Vlach Jiří: Kyberkriminalita (nejen) v ČR – její stav a trendy. Kriminalistika 4/2017, str. 256-269. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150

Kudrlová Kateřina: Kybergrooming - 3 roky kriminalizace. Právo - Bezpečnost - Informace 4/2017, ISSN 2336-3657 (pdf)

Martinková Milada - Biedermanová Eva: Šetření problematiky zadlužování a exekucí v České republice se zaměřením na osoby seniorského věku. Sociální práce 5/2017, str. 98-107. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, ISSN 1213-6204 (Abstrakt)

Štefunková Michaela - Kordík Marek: Drogové trestné činy ve Slovenské republice se zaměřením na posuzování přechovávání drog pro vlastní potřebu. Trestněprávní revue 3/2017, str. 66-71. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Štefunková Michaela - Zeman Petr: Drogová kriminalita ve světle justičních statistik. Drugs and Forensics Bulletin (roč. XXIII). 1/2017, str. 3-15. ISSN 1211-8834

Tomášek Jan - Diblíková Simona - Scheinost Miroslav: Účinnost probace z hlediska recidivy odsouzených. Trestněprávní revue 2/2017, str. 47-51. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Tomášek Jan: Probace pro 21. Století: zpátky ke kořenům? In: Zámek,D.; Firstová,J. a kol.: Quo vadis, sociální práce v ČR? Praha: Institut pro veřejnou správu, 2017; str. 105-113. ISBN 978-80-86976-46-4

Večerka Kazimír - Štěchová Markéta: Manažeři prevence kriminality na místní úrovni v procesu preventivní práce. Státní zastupitelství 6/2017, str. 39-46. Praha: Wolters Kluwer, ISSN 1214-3758

Zeman Petr - Štefunková Michaela - Trávníčková Ivana: Co přinesl trestní zákoník v oblasti postihu drogové kriminality? Trestněprávní revue 1/2017, str. 12-16. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Zeman Petr - Štefunková Michaela - Trávníčková Ivana: Increase in Figures on Drug Offences in the Czech Republic: An Epidemic of Drug Crime or Something Else? Česká kriminologie 1/2017. Praha: ČKS, ISSN 2464-6210 - abstrakt, text (pdf)

Kontexty sociálních deviací: Sborník příspěvků z konference sekce sociální patologie ČSS, Svratka, 19.-21. dubna 2017. Večerka Kazimír (ed.), Praha: Česká sociologická společnost, 2017, ISBN 978-80-905443-4-5
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Martinková Milada: Policií evidované oběti pohlavního zneužití a znásilnění, str.115-119
 • Scheinost Miroslav: Významné případy hospodářské kriminality, str.120-128
 • Cejp Martin: Kriminogenní rizikové faktory u policistů, str.150-157
 • Holas Jakub: Obavy z kriminality a jejich regionální specifika, str.158-163
 • Večerka Kazimír: Kontexty kriminality mladistvých, aneb slzy pravevce a prevence slz, str.164-166

Aktuálne problémy kriminologickej prognostiky VIII (sborník ze stálého mezinárodního semináře, 23.-24.V.2017), Bratislava: Akadémia policajného zboru, 2017, ISBN 978-80-8054-741-7
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Biedermanová Eva: Lze s úspěchem předpovědět vývoj české vězeňské populace? str. 39-43

2016Nahoru

Cejp Martin: Organizovaný zločin v České republice v mezinárodním kontextu. Trestněprávní revue 4/2016, str. 88-93. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Cejp Martin: Organizovaný zločin - rizika, trendy, prognózy. Příspěvek ve sborníku z konference "Bezpečnostní hrozby současnosti" (Praha, 17.-18.5.2016), Praha: PAČR, str.173-182. ISBN 978-80-7251-462-5

Diblíková Simona: Juvenile recidivists in the Czech Republic. Crimen - Journal for Criminal Justice 1/2016, str. 82–90, Law Faculty Beograd, Serbia, ISSN 2217-219X (summary)

Faridová Petra - Blatníková Šárka - Vranka Marek - Zeman Petr: Inventář kriminálních stylů myšlení (PICTS-cz) – adaptace a psychometrické vlastnosti. Psychologie pro praxi 1-2/2016, roč.LI, str. 63-80. Praha: Karolinum, ISSN 1803-8670 (E-ISSN 2336-6486) - abstrakt - text (pdf)

Marešová Alena - Tamchyna Miroslav: Nepodmíněný výkon trestu odnětí svobody u mladistvých odsouzených v běhu času a současná skladba mladistvých vězňů. Kriminalistika 2/2016, str. 107-117. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150

Marešová Alena - Martinková Milada: Násilná kriminalita z pohledu českých resortních statistik. Kriminalistika 2/2016, str. 137-152. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150

Rozum Jan - Háková Lucie - Tomášek Jan - Vlach Jiří: Recidiva jako měřítko účinnosti trestní politiky. Trestněprávní revue 9/2016, str. 209-212. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Scheinost Miroslav: Heslo Institut pro kriminologii a sociální prevenci. In: Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. 916 s. ISBN 978-80-7380-587-6 (v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2016. ISBN 978-80-7418-247-1); str. 825-827

Scheinost Miroslav: Czech organised economic crime: some characteristic cases. In: Van Duyne,P.C., Scheinost,M., Antonopoulos,G.A., Harvey,J., von Lampe,K. (eds.), Narratives on organised crime in Europe. Criminals, corrupters & policy. Wolf Legal Publishing, Oisterwijk 2016, pp. 309-326. ISBN 978-94-6240-316-1 (www)

Scheinost Miroslav: Corruption and Bribery in the Eyes of Public Opinion. Sociology and Anthropology Vol.4, No.8, pp.747-750. Horizon Research Publishing. doi: 10.13189/sa.2016.040809. ISSN: p:2331-6179, e:2331-6187 (abstract , pdf)

Scheinost Miroslav - Zeman Petr: XVII. světový kongres Mezinárodní kriminologické společnosti (ISC). Česká kriminologie 1/2016. Praha: ČKS, ISSN 2464-6210 (pdf)

Scheinost Miroslav - Faridová Petra - Holas Jakub - Štefunková Michaela: XV. konference Evropské kriminologické společnosti (ESC) (Porto 2.-5.9.2015). Česká kriminologie 2/2016. Praha: ČKS, ISSN 2464-6210 (pdf)

Štefunková Michaela: Potential of Criminological Research in Evaluation of Victim-focused Policy and Legislation in the Czech Republic. TEMIDA vol. 19, 1/2016, str. 25-40. ISSN 1450-6637, DOI: 10.2298/TEM1601025S (summary)

Štefunková Michaela: The Mitigation Of Criminal Repression Against Drug Users by the New Czech Penal Code. Archiwum Kriminologii TOM XXXVII/2015, str. 51-70, Warszawa: Scholar, 2016, ISSN 0066-6890, doi: 10.7420/AK2015B

Mravčík Viktor, Grohmannová Kateřina, Štefunková Michaela, Běláčková Vendula, Zábranský Tomáš: Omamné a psychotropní látky jsou když… – návrh legislativní definice omamných a psychotropních látek v ČR. Trestněprávní revue 5/2016, str. 111-121. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Mravčík, V., Grohmannová K., Štefunková, M., Běláčková, V., Zábranský, T.: Narcotic and Psychotropic Substances Are … – a Proposal for a Legal Definition of Illicit Drugs in the Czech Republic. Adiktologie 2/2016, str. 156-164. Praha: SCAN, ISSN 1213-3841

Grohmannová, K., Kmetonyová, D., Štefunková, M., Běláčková, V., Zábranský, T., Mravčík, V.: Online Sales of New Synthetic Drugs in 2015 – e-shop monitoring results. Adiktologie 2/2016, str. 120-128. Praha: SCAN, ISSN 1213-3841

Štefunková Michaela: Jsou jedy drogy? Kriminalistika 2/2016, str. 118-126. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150

Běláčková Vendula - Štefunková Michaela: Czech Republic: Alcohol use and related harm in the period of transition. In: Moskalewicz, J & Österberg, E. (Eds.) Changes in Alcohol Affordability and Availability. Twenty Years of Transitions in Eastern Europe. THL Report 13/2016. Helsinki: National Institute for Health and Welfare (THL), 117-134 (ISBN 978-952-245-771-4, ISSN 1798-0070, pdf)

Štěchová Markéta, Večerka Kazimír: Systém včasné intervence po přijetí novely zákona o sociálněprávní ochraně dětí. Trestněprávní revue 11-12/2016, str. 266-272. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Tomášek Jan: Konference IV. kriminologické dny (Brno 25.-26.1.2016) Česká kriminologie 2/2016. Praha: ČKS, ISSN 2464-6210 (pdf)

Tomášek Jan - Rozum Jan: Patnácté výročí od založení Probační a mediační služby České republiky: co oslavenci popřát (z pohledu kriminologických výzkumů)? Česká kriminologie 1/2016. Praha: ČKS, ISSN 2464-6210 (abstrakt, pdf)

Tomášek Jan - Rozum Jan - Vlach Jiří: „Potřebujeme se, nebo ne?“: součinnost státních zástupců s PMS ČR v kontextu práce s pachateli trestných činů. Státní zastupitelství 1/2016, str. 26-33. Praha: Wolters Kluwer, ISSN 1214-3758

Trávníčková Ivana: Experti o drogách včera a dnes. Trestněprávní revue 7-8/2016, str. 173-176. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Aktuální dilemata českého, slovenského a polského vězeňství: Sborník příspěvků ze semináře konaného v Brně 16. února 2016, Brno: Institut mezioborových studií, 2016. ISBN 978-80-88010-06-7
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Biedermanová Eva: Současná dilemata českého vězeňství - české vězeňství na rozcestí. str. 15-23
 • Marešová Alena: Násilí ve věznicích - hlavní překážky resocializačních snah. str. 117-120

Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae (AFI) - Ročník 35/mimořádné číslo (Príspevky z medzinárodného vedeckého seminára „Sankcie – trestnoprávne a kriminologické podnety pre trestnú politiku“, 4.4.2016). Bratislava: UK, 2016. ISSN 1336-6912
Články pracovníků IKSP:

 • Rozum Jan: Poznatky expertů k vybraným alternativním sankcím v České republice. str. 85-95
 • Scheinost Miroslav: Sankční politika očima vězňů a veřejnosti. str. 106-113
 • Tomášek Jan: Účinnost sankční politiky z pohledu recidivy: zkušenosti z České republiky. str. 114-122
 • Vlach Jiří: Nové alternativní tresty v ČR - domácí vězení a trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. str. 155-162

Úvahy nad sociální patologií: Sborník příspěvků z konference sekce sociální patologie MČSS, Svratka, 20.-22. dubna 2016. Večerka Kazimír (ed.), Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2016, ISBN 978-80-905443-3-8
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Scheinost Miroslav: Evidovaná trestná činnost klesá – a jak si to vysvětlit?, str.26-37
 • Večerka Kazimír: Úvahy nad socializací, sociálně patologickými jevy a obtížemi resocializace, str.38-42
 • Štěchová Markéta: Nová situace v sociálně-právní ochraně dětí, str.43-49
 • Cejp Martin: Kriminogenní rizika v oblasti politiky, str.82-91
 • Martinková Milada: Evidované oběti násilné kriminality v ČR, str.95-98
 • Holas Jakub: Regionální kriminalita a její odraz v kvalitě života obyvatel, str.181-184

2015Nahoru

Biedermanová Eva: Úroveň vzdělanosti osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Bezpečnostní teorie a praxe 1/2015, str. 97-107. Praha: PA ČR, ISSN 1801-8211 (resumé)

Blatníková Šárka - Zeman Petr: Sexuální delikventi, stereotypy a česká veřejnost. Trestněprávní revue 1/2015, str. 8-14. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Blatníková Šárka - Zeman Petr: Registrace sexuálních delikventů – nástroj k ochraně společnosti nebo slepá ulička? Trestní právo 2/2015, str. 4-13. Praha: Wolters Kluwer, ISSN 1211-2860

Cejp Martin: Komentář k poznatkům o organizovaném zločinu na území ČR. Kriminalistika 2/2015, str. 129-139. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150 (summary)

Cejp Martin: Možnosti zpřesňování a doplňování kriminologických poznatků prostřednictvím kombinace výzkumných postupů. Kriminalistika 3/2015, str. 209-218. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150 (summary)

Diblíková Simona: Elektronický monitoring v Evropě. Bezpečnostní teorie a praxe 3/2015, str. 111–123, Praha: PA ČR, ISSN 1801-8211 (resumé)

Diblíková Simona: The summary procedure in the Czech Republic – 10 years’ experience. in: “Crime and Social Control in the Society of a Postmodern”, sborník materiálů XXVIII. mezinárodní Baltské kriminologické konference, Smorgunová, Gilinsky, Isaev (ed.), Sankt Peterburg, 2015, ISBN 978-5-905966-55-2, str. 135

Faridová Petra: Kriminální myšlení: teoretická a terminologická východiska. Československá psychologie 4/2015, str. 332-345. Praha: Psychologický ústav AV ČR, ISSN 0009-062X (summary)

Háková Lucie: Organizovaný zločin v očích veřejnosti. Kriminalistika 1/2015, str. 10-21. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150 (summary)

Holas Jakub: Trestná činnost s extremistickým podtextem a spolupráce policie s justicí (výsledky expertního šetření mezi specialisty PČR). Bezpečnostní teorie a praxe 2/2015, str. 95-106. Praha: PA ČR, ISSN 1801-8211 (resumé)

Marešová Alena: Pojem kriminální recidiva nemá zpravidla vždy stejný obsah. Trestní právo 2/2015, str. 20-22. Praha: Wolters Kluwer, ISSN 1211-2860

Marešová Alena: Mění se nám v běhu času skladba mladistvých vězňů? In: Jůzl, M. a kol.: Epistemologická východiska penitenciární vědy. Brno: Institut mezioborových studií, 2015. ISBN 978-80-88010-03-6 (obsah), str. 134-140

Martinková Milada: K problematice obětí kriminality v ČR - výsledky výzkumné sondy. Kriminalistika 3/2015, str. 161-174. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150 (summary)

Martinková Milada: Výsledky výzkumu obětí kriminality v České republice v roce 2013. In: Košecká,D. (ed.): Obete kriminality (Zborník príspevkov zo seminára s medzinárodnou účasťou - 26.11.2015). Bratislava: Paneurópska vysoká škola, IRIS, 2015, str. 68–71. ISBN 978-80-89726-45-5

Martinková Milada: Victimological research in the Czech Republic – important information source concerning criminality.In: Prestupnosť i socialnyj kontroĺ v obščestve postmoderna (Matěrialy 28. meždunarodnoj Baltijskoj kriminilogičeskoj konferencii, 27–28 maja 2015, časť 2). Rossijskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitět im. A.I.Gercena. Sankt-Peterburg, Izd. Alef-Press, 2015, ISBN 978-5-905966-55-2

Štefunková Michaela: Obete kriminality v Českej republike z perspektívy kriminologického výskumu. In: Kuruc, P. (ed.): Obete kriminality a ich práva (Bratislava, 6.11.2014), Žilina: Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu, 2015, s. 75-87 ISBN: 978-80-971911-0-8

Štefunková Michaela: Potential of criminological research in evaluation of victim focused policy and legislation in the Czech Republic. Book of Abstracts. VI annual Conference of the Victimology Society of Serbia, Belgrade. New trends in victimology theory and practice: Dilemamas and challenges in protecting victims, Belgrade, 26.-27.XI.2015

Štefunková Michaela: Mitigation of criminal repression against drug users by the new Czech Penal Code. Book of Abstracts. EUROCRIM 2015, 15th Annual Conference of the ESS. Criminology as unitas multiplex: Theoretical, epistemological and methodological developments. Porto, 2.-5.IX.2015

Štefunková Michaela - Zeman Petr: Prosecution of drug crime in the Czech Republic. Book of Abstracts. Ninth Annual Conference of the International Society for the Study of Drug Policy. Ghent, 20.–22.V.2015

Štefunková Michaela: Drogová kriminalita po rekodifikácii trestného práva hmotného v ČR. In: Šmelková et al. (Eds.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2015: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, str. 396-402, ISBN 978-80-7160-394-8 (pdf)

Štefunková, M., Mravčík, V., Grohmannová, K.: Systém kontroly drog a nových psychoaktivních látek, In: Mravčík, V., Běláčková, V. Drápalová, E., Zábranský, T. (Eds.). Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt, rizika a související opatření. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze. ISBN: 978-80-905717-9-2 (pdf)

Drápalová, E. , Mravčík, V., Grohmannová, K. , Běláčková, V., Štefunková, M., Zábranský, T.: Návrh metodologie procesu posuzování rizik nových psychoaktivních látek pro ČR, In: Mravčík, V., Běláčková, V. Drápalová, E., Zábranský, T. (Eds.). Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt, rizika a související opatření. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze. ISBN: 978-80-905717-9-2 (pdf)

Štěchová Markéta - Večerka Kazimír: Názory expertů na Systém včasné intervence. Kriminalistika 1/2015, str. 22-29. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150 (summary)

Trávníčková Ivana: Vliv hodnotových preferencí na organizovaný zločin. Kriminalistika 2/2015, str. 140-147. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150 (summary)

Trdlicová Karla: Náklady kriminality a finanční náklady spojené s výkonem trestních sankcí – 1. část. Trestněprávní revue 5/2015, str. 117. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Trdlicová Karla: Náklady kriminality a finanční náklady spojené s výkonem trestních sankcí – 2. část. Trestněprávní revue 6/2015, str. 151. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Večerka Kazimír - Štěchová Markéta: Systém včasné intervence – pokus o přiměřenou reakci na nastoupení asociální životní cesty dětí a mladistvých. Státní zastupitelství 1/2015, str. 38-44. Praha: Wolters Kluwer, ISSN 1214-3758

Vlach Jiří - Rozum Jan - Tomášek Jan: K problematice peněžitého trestu Trestní právo 4/2015, str. 17-21. Praha: Wolters Kluwer, ISSN 1211-2860

Zeman Petr: The administrative approach in the Czech Republic. In: Spapens, A. C. M., Peters, M., Van Daele, D.: Administrative measures to prevent and tackle crime. Legal possibilities and practical application in EU Member States. Eleven International Publishing, Haag, 2015. ISBN 978-94-6236-579-7, str. 51 – 89.

Zeman Petr: „Výroba“ konopí z konopí? Trestněprávní revue 9/2015, str. 211-215. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Kapitoly v knize: Strémy Tomáš - Šimunová Lucia - Jurišová Kristína - Gregušová Andrea a kol. (eds.): Psychológ medzi právnikmi. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015, 448s. ISBN 978-80-8082-831-8

 • Marešová Alena: Nezodpovězené otázky současné kriminologie. str. 265-273
 • Scheinost Miroslav: Sankční politika ze dvou opačných úhlů pohledu. str. 352-366

III. kriminologické dny: Sborník příspěvků z konference konané v Hradci Králové ve dnech 19. a 20. ledna 2015, Hradec Králové: Gaudeamus, 2015, ISBN 978-80-7435-572-1
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Biedermanová Eva: Vybrané sociálně patologické jevy mladistvých a dospělých osob ve výkonu trestu odnětí svobody a na svobodě - srovnání, str.327-335
 • Štefunková Michaela: Drogová kriminalita – před a po přijetí trestního zákoníku, str.168-180
 • Vlach Jiří: Vyjádření expertů k možnostem dekriminalizace, str.448-454

Ohrožené a rizikové skupiny současnosti: Sborník příspěvků z konference sekce sociální patologie MČSS, Svratka, 8.-10. dubna 2015. Večerka Kazimír (ed.), Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2015, ISBN 978-80-905443-2-1
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Cejp Martin: Cizinci - ohrožení a ohrožující, str.59-65
 • Diblíková Simona: Mladiství (a už) recidivisté, str.84-88
 • Marešová Alena: Mladiství vězni v desetiletém odstupu (srovnání výsledků šetření z roku 2005 a 2014), str.173-179
 • Martinková Milada: Některé poznatky z celorepublikového výzkumu obětí kriminality, str.104-106
 • Scheinost Miroslav: My a oni: názory veřejnosti a vězeňské populace na sankční politiku v ČR, str.166-172
 • Štěchová Markéta: Názory expertů na Systém včasné intervence, str.79-83
 • Večerka Kazimír: Prevence, intervence, trest, str.74-78

Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej praxi: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. (Video) Trnava: Leges, 2015. ISBN 978-80-7502-104-5
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Scheinost Miroslav: Sankce a jejich účinnost, str.13-20
 • Vlach Jiří: Vybrané aspekty aplikace trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, str.21-27

2014Nahoru

Biedermanová Eva: Je výkon trestu odnětí svobody v nestátních objektech v českých podmínkách reálný? Trestněprávní revue 5/2014, str. 121-123. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Biedermanová Eva: Sociálně patologické jevy - aktuální problém společnosti, nebo její nedílná součást? in: Socialia 2014 (zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, hotel Šachtička, 16.-17.10.2014), str. 74-77. Banská Bystrica: Belianum, 2014, ISBN: 978-80-557-0808-9

Cejp Martin: Základní charakteristiky organizovaných zločineckých skupin na území ČR za rok 2012. Kriminalistika 2/2014, str. 118-124. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150

Diblíková Simona - Slavětínský Vladan - Zeman Petr: Zkrácené řízení z pohledu soudců, státních zástupců a policistů - vybrané výstupy z expertního dotazníkového šetření. Státní zastupitelství 4/2014, str. 53-60. Praha: Wolters Kluwer, ISSN 1214-3758

Háková Lucie - Scheinost Miroslav: Mediální obraz nového trestního zákoníku v tisku. Trestní právo 2/2014, str. 23-30. Praha: Wolters Kluwer, ISSN 1211-2860

Holas Jakub: Proměny radikalismu u české mládeže. Kriminalistika 4/2014, str. 290-300. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150

Marešová Alena: Charakteristika věznice - nezbytná součást poznatků z penologického výzkumu. Kriminalistika 2/2014, str. 128-138. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150

Marešová Alena - Tamchyna Miroslav: Kriminální recidiva prizmatem vybraných výzkumů českých recidivistů realizovaných v posledních padesáti letech. Kriminalistika 3/2014, str. 216-232. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150

Marešová Alena: Může být kriminální recidiva užita jako kritérium účinnosti výchovného působení ve výkonu trestu odnětí svobody? in: Jůzl a kol.: Sociální pedagogika v penitenciární praxi, str. 153-160. Brno: IMS, ISBN 978-80-88010-00-5

Marešová Alena: Criminal recidivism - The Czech Republic permanent problem. in: Преступность, девиантность и социальный контроль в эпоху постмодерна. (Материалы международной научно-практической конференции 25-26 сентября 2014г.) Российский Государственный Педагогический Университет им. А.И. Герцена. Санкт-Петербург: Алеф-Пресс, ISBN 978-5-905966-26-2

Marešová Alena: Bezpečnost hodnotíme na základě neúplných údajů. in: Kozoň a kol.: Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti, str. 215-223. Trenčín: SpoSoIntE, 2014, ISBN 978-80-89533-12-1 (CD-ROM)

Marešová Alena: Jaké jevy znesnadňují u českých recidivistů ukončení jejich kriminální kariéry. in: Terciárna prevencia v širšom sociálnom kontexte (zborník z medzinárodného odborného seminára, Bratislava, 10.-11. XII. 2013), str. 100-105. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2014, ISBN 978-80-8054-593-2

Marešová Alena: Zanedbání povinné výživy - kdy už konečně bude tento problém účinně řešen? Trestní právo 4/2014, str. 24-25. Praha: Wolters Kluwer, ISSN 1211-2860

Moravcová Eva - Tomášek Jan: Metodologické aspekty měření postojů české veřejnosti k trestání pachatelů trestných činů. Sociologický časopis 4/2014, str. 495-520. Praha: AV ČR, ISSN 0038-0288 (pdf)

Moravcová Eva: Teorie sociální dezorganizace a její význam pro výzkum prostorové podmíněnosti kriminality. Sociológia - Slovak Sociological Review. Volume 46, 2014/5: 534-553, SÚ SAV, ISSN 0049-1225 (pdf)

Sklenička Josef - Rozum Jan: K problematice neplacení výživného. Trestněprávní revue 10/2014, str. 239-244. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Scheinost Miroslav: Trestní sankce očima veřejnosti. Trestněprávní revue 2/2014, str. 44-47. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Scheinost Miroslav: Shadows of Corruption and Bribery – can we see through? In: P.C.van Duyne, J.Harvey et al. (eds.), Corruption, greed and crime money. Sleaze and shady economy in Europe and beyond. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers, ISBN 978-94-6240-128-0, pp. 73-91 pdf

Scheinost Miroslav: Czech Criminology: History and Current State. Criminology in Europe. Newsletter of the European Society of Criminology 2014/2, pp. 4-8,11. ISSN 1729-8164 pdf www www

Scheinost Miroslav: Czech criminology: History and the present day. Studia Sociologica XVIII – Studies on Criminology. AUC Philosophica et Historica 2/2012, str. 9-16. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, ISSN 0567-8293

Scheinost Miroslav: Vězňové a sankční politika – jak to vidí oni. In: Válková,H., Černíková,V., Firstová,J. a kol., Aktuální otázky vězeňství. str. 177-188. Praha: PA ČR, ISBN 987-80-7251-426-7

Scheinost Miroslav: Czech-Romani conflict in criminological aspect. (fulltext, pdf) Studia Iuridica Toruniensia 15/2014, str. 143-163. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersystetu Mikołaja Kopernika, ISSN 1689-5258

Štefunková Michaela: Zjednodušené formy trestního řízení ve vybraných evropských zemích. Státní zastupitelství 2/2014, str. 30-37. Praha: Wolters Kluwer, ISSN 1214-3758

Štefunková Michaela - Zeman Petr: Zkrácené řízení – statistiky a realita. Trestněprávní revue 7-8/2014, str. 186-190. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Tomášek Jan: Metodologické aspekty self-reportových studií kriminálního chování. Kriminalistika 1/2014, str. 31-40. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150

Trdlicová Karla: Náklady na kriminalitu a jejich odhad. in: Nové jevy v hospodářské kriminalitě. Juristický, kriminalistický a kriminologický pohled. Brno: MU, 2014, Acta Universitatis Brunensis, Iuridiica, No 492, str. 265-278. ISBN 978-80-210-7515-3

Zeman Petr: Drogy a kriminalita - komplikovaný vztah se závažnými důsledky. Kriminalistika 1/2014, str. 1-9. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150

Kapitoly v knize: Gřivna Tomáš - Scheinost Miroslav - Zoubková Ivana a kol.: Kriminologie. 4.vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 536s. ISBN 978-80-7478-614-3

 • Cejp Martin: 8-Kriminologický výzkum. str.198-220 (+K.Kudrlová)
 • Holas Jakub: 16-Extremismus. str.354-373
 • Marešová Alena: 4-Pachatel trestného činu. str.87-111
 • Scheinost Miroslav: 12-Hospodářská kriminalita. str.277-295 (+I.Zoubková)
 • Scheinost Miroslav: 18-Organizovaná kriminalita. str.396-421 (+J.Musil)
 • Tomášek Jan: 3-Základní kriminologické teorie, směry a školy. str.48-86 (+I.N.Barilik, J.Hořák, Z.Podaná)
 • Večerka Kazimír: 6-Prevence kriminality. str.142-167 (+I.Zoubková)
 • Večerka Kazimír: 20-Kriminalita mládeže. str.435-458
 • Zeman Petr: 14-Návykové látky a kriminalita. str.312-333

Metodologické problémy identifikace a interpretace sociálních deviací: Sborník příspěvků z konference sekce sociální patologie MČSS, Červená nad Vltavou, 9.-11. dubna 2014. Večerka Kazimír (ed.), Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2014, ISBN 978-80-905443-1-4
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Biedermanová Eva: Jak probíhá interpretace a identifikace sociálních deviací osob ve výkonu trestu odnětí svobody? str.74-78
 • Cejp Martin: Nezaviněné limity výzkumu kriminality, str.32-39
 • Diblíková Simona: Jak dál s prevencí, str.95-98
 • Holas Jakub: Postoje veřejnosti k preveci a jejich měření, str.110-116
 • Marešová Alena: Paleontologická šetření kriminální recidivy - lze je využít v současnosti? str.63-68
 • Martinková Milada: Poznatky o obětech partnerského domácího násilí, str.47-50
 • Scheinost Miroslav: Korupce - jak ji vidíme? str.140-144
 • Štěchová Markéta: Systém včasné intervence - pokus o systémové uchopení prevence kriminality, str.106-109
 • Večerka Kazimír: Systém včasné intervence a neuskutečněné naděje, str.99-105

Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach. (Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, máj 2014) Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-034-5
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Scheinost Miroslav: Česká veřejnost a sankční politika. str.41-59
 • Tomášek Jan: Mediace z pohledu kriminologického výzkumu. str.432-447
 • Rozum Jan: Výzkum uplatňování mediace v České republice. str.448-464

II. kriminologické dny: Sborník příspěvků z vědecké konference ČKS a VŠERS, České Budějovice, 27.-28. ledna 2014. Svatoš R., Kříha J. (eds.), ČB: VŠERS, 2014, ISBN 978-80-87472-65-1 (pdf)
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Háková Lucie: Mediální prezentace nového trestního zákoníku v tisku, str.57-62
 • Marešová Alena: Trendy kriminality jak je neznáme (či spíše nechceme znát), str.134-139
 • Scheinost Miroslav: Tresty a trestání - jak je lidé hodnotí? str.218-223
 • Štefunková Michaela: Výzkumy obětí jako zdroj informací o kriminalitě, str.237-242
 • Tomášek Jan: Experti a trestní politika: zaměřeno na probační úředníky, str.243-247

Aktuálne problémy kriminologickej prognostiky VII (sborník ze stálého mezinárodního semináře, 27.-29.XI.2012), Bratislava: Akadémia policajného zboru, 2014, ISBN 978-80-8054-581-9
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Cejp Martin: Změny v charakteru a činnostech skupin organizovaného zločinu na území ČR, str. 51-59
 • Marešová Alena: Aktuální problémy mezinárodního srovnání stavu a trendů vývoje kriminality, str. *-*

Perspektivy sociální pedagogiky (sborník z mezinárodní konference, Hradec Králové, 4.-5. X. 2013), HK: Gaudeamus, 2014, ISBN 978-80-7435-407-6
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Biedermanová Eva: Specifika vzdělávání a výchovy ve vězeňském prostředí, str. 206-212
 • Marešová Alena: Vzdělání mladistvých vězňů v proměnách času, str. 213-222

2013Nahoru

Biedermanová Eva: Je možné resocializovat osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, jsou standardizované programy zacházení účinné? Trestněprávní revue 7-8/2013, str. 180-184. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Blatníková Šárka: Tři roky zabezpečovací detence v ČR (situace v ukládání nového ochranného opatření). Státní zastupitelství 1/2013, str. 24-30. Praha: Wolters Kluwer, ISSN 1214-3758

Blatníková Šárka - Holas Jakub - Tomášek Jan - Zeman Petr: Aktuální trendy evropské kriminologie – hledání rovnováhy mezi svobodou a bezpečností. Trestněprávní revue 2/2013, str. 42-45. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Blatníková Šárka - Zeman Petr: Pachatelé sexuálních trestných činů a zacházení s nimi – současné problémy z pohledu výzkumu. Trestněprávní revue 4/2013, str. 95-99. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Blatníková Šárka - Zeman Petr: Sicherungsverwahrung: eine neue Sanktion für gefährliche Straftäter in der Tschechischen Republik. Bewährungshilfe: Soziales, Strafrecht, Kriminalpolitik. Forum Verlag Godesberg GmbH. Jg. 60, 2013, Heft 4, str. 363–376. ISSN 0405-6779

Cejp Martin: Aktuální výsledky expertizy o charakteru a činnostech skupin organizovaného zločinu na území ČR za rok 2011. Kriminalistika 1/2013, str. 38-44. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150

Cejp Martin: Experti o zaměření zahraničních skupin organizovaného zločinu v roce 2011. Trestněprávní revue 10/2013, str. 237-239. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Diblíková Simona: Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, v praxi. Trestněprávní revue 9/2013, str. 213-217. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Holas Jakub: Ochrana duševního vlastnictví - zajímá u nás vůbec někoho? Kriminalistika 1/2013, str. 46-54. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150

Holas Jakub: Aktuální výzkumné úkoly IKSP. In: Sociológia kriminality a vybraných spoločensky nežiaducich javov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013. ISBN 978-80-558-0260-2

Marešová Alena: Jak současná česká veřejnost vnímá problematiku vězeňství. Kriminalistika 2/2013, str. 91-102. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150

Marešová Alena: Mezinárodní srovnání stavu a trendů vývoje kriminality (staré a nové problémy s jeho vypovídací hodnotou). Bezpečnostní teorie a praxe 3/2013, str. 19-32. Praha: PA ČR, ISSN 1801-8211 (resumé)

Marešová Alena: Výsledky šetření provedeného mezi recidivisty - klienty sociálních služeb. Kriminalistika 4/2013, str. 270-274. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150

Scheinost Miroslav: Organised crime in the country of transition after twenty years. In: Van Duyne,P.C., et al. (eds.): Human dimension in organised crime, money laundering and corruption. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers, 2013. ISBN 978-90-5850-983-3. str. 51-68

Scheinost Miroslav: The public and mediation. In: Ambrož,M., Filipčič,K., Završnik,A.: Essays in honour of Alenka Šelih: criminal law, criminology, human rights. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri pravni fakulteti, 2013. ISBN 978-961-6503-23-5. str. 369-380

Scheinost Miroslav: Stav a úkoly české kriminologie. In: Sociológia kriminality a vybraných spoločensky nežiaducich javov. Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, 2013, ISBN 978-80-558-0260-2 (CD)

Špejra M. - Tomášek J.: Mediace mezi pachatelem a obětí trestné činnosti v České republice. In: Holá, L. a kol.: Mediace a možnosti využití v praxi. Praha, Grada 2013, str. 327-344. ISBN 978-80-247-4109-3

Štefunková Michaela: História výskumov obetí kriminality. In: Holomek,J. a kol.: Výskum obetí kriminality v Slovenskej republike. Žilina: Eurokódex, 2013. 208 s. ISBN 978-80-8155-014-0. str. 9-42.

Štefunková Michaela: Čo nám môžu výskumy obetí prezradiť o kriminalite. In: Košecká, D. (Ed.): Obete kriminality (Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie). Bratislava: PEVŠ, 2013. ISBN 978-80-8155-014-0. str. 210-218.

Štefunková Michaela a kol.: Drogová a alkoholová kriminalita v České republice v roce 2007. Adiktologie 3-4/2013, str. 214-226 (pdf). Praha: SCAN, ISSN 1213-3841

Štěchová Markéta: Recidivní chování mladistvých zlodějů a probační dohled. (Mladiství pachatelé majetkových deliktů a zákon č. 218/2003 Sb.) Trestněprávní revue 6/2013, str. 142-147. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Trávníčková Ivana: Drogová problematika a veřejné mínění. Trestněprávní revue 5/2013, str. 124-128. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Večerka Kazimír: Názory mladých lidí v ČR na příčiny kriminality vrstevníků. Státní zastupitelství 1/2013, str. 34-37. Praha: Wolters Kluwer, ISSN 1214-3758

Vlach Jiří: Média v kriminologické perspektivě. Kriminalistika 2/2013, str. 130-138. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150

Zeman Petr: Drogami rozdělená společnost – realita nebo mediální zkreslení? Bulletin Národní protidrogové centrály 2/2013, str. 3-15. ISSN 1211-8834

Kapitoly v knize: Zoubková,I., Firstová,J. a kol.: Kriminologie – aktuální problémy. Praha: Policejní akademie ČR, 2013. ISBN 978-80-7251-395-6

 • Scheinost Miroslav: Jaká je a kam směřuje česká kriminologie. str.24-29
 • Tomášek Jan: Punitivita českých občanů a její kriminálně politické souvislosti. str.93-99
 • Biedermanová Eva: Jsou problémy českého "světa za mřížemi" řešitelné? str.100-104
 • Cejp Martin: Organizovaný zločin v České republice - minulost, přítomnost, budoucnost. str.158-162
 • Štefunková Michaela: Společenské náklady související s alkoholovou a drogovou kriminalitou. str.189-195

Kapitoly v knize: Walancik,M., Hroncová,J.: Pedagogika społeczna wobec procesów żywiołowych i zachowań ryzykownych. Toruń: AKAPIT, 2013. ISBN 978-83-63955-17-5 (470 str.)

 • Marešová Alena: V dospívání se sklízí, co se v dětství zaselo. str.97-106
 • Biedermanová Eva: Jakým způsobem nepodmíněný trest odnětí svobody působí na osobu jej vykonávajícíc - několik příkladů z penitenciaristiky - teorie a praxe. str.413-418

Prevence sociálních deviací – přání, naděje a realita: Sborník příspěvků z konference sekce sociální patologie MČSS, Červená nad Vltavou, 17.-19. dubna 2013. Večerka Kazimír (ed.), Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2013, ISBN 978-80-905443-0-7
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Biedermanová Eva: Působí terciární prevence opravdu preventivně? str.111-115
 • Cejp Martin: Může analýza kriminogenních faktorů přispět k prevenci závažné trestné činnosti? str.202-206
 • Holas Jakub: Extremismus? Radikalismus? Nebezpečí? (výsledky expertního šetření mezi specialisty PČR), str.147-155
 • Marešová Alena: Amnestie 2013 z pohledu kriminologického šetření amnestie 1990, str.116-119
 • Slavětinský Vladan: Několik úvah nad problematikou domácího násilí, str.177-183
 • Večerka Kazimír: Lesk a bída prevence, str.42-46

Sociálna patológia optikou sociologického skúmania (slovensko-české sociologické dni) (zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Modra, 3.-5. X. 2012), Bratislava: Stimul, 2013, ISBN 978-80-8127-077–2
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Biedermanová Eva: Vězeňství – opomíjená i zatracovaná instituce aneb problematika podmínek nepodmíněného výkonu trestu odnětí svobody v českých věznicích očima kriminologa, str. 168-176
 • Holas Jakub: Radikalismus české mládeže. Jak se liší postoje studentů a jejich vrstevníků nenavštevujících školu, str. 347-359
 • Luptáková Marina: Paradigmata deviantologie v době postmoderny: trendy a omyly, str. 18-27
 • Scheinost Miroslav: Organizovaný zločin očima médií a společnosti, str. 203-216
 • Štěchová Markéta: Poznámky ke komparaci vybraných charakteristik recidivistů, str. 157-167
 • Večerka Kazimír: Vztah mladých lidí v ČR k některým životním zásadám, str. 322-334

Trestnoprávne a kriminologické aspekty kriminality mládeže (sborník z konference s mezinárodní účastí, 24.–25. dubna 2013, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave), Žilina: Eurokódex, 2013, ISBN 978-80-8155-025-6
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Diblíková Simona: Český zákon o soudnictví ve věcech mládeže v praxi (Vybrané výstupy z dotazníkového šetření), str. 201-211
 • Tomášek Jan: Probační programy pro mladistvé – zkušenosti z České republiky, str. 213-223

Prevencia kriminality - výzva spoločnosti (sborník z mezinárodní konference, 11.-12.IV.2012), Bratislava: Akadémia policajného zboru, 2013, ISBN 978-80-8054-564-2
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Biedermanová Eva: Terciární prevence - působení resocializačního programu na recidivisty, str. 9-13
 • Marešová Alena: Jaké jevy znesnadňují u českých recidivistů ukončení jejich kriminální kariéry, str. *77

2012Nahoru

Cejp Martin: Cizinci v organizovaném zločinu páchaném na území ČR. Trestněprávní revue 7-8/2012, str. 173-175. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Cejp Martin: Změny v charakteru a činnostech skupin organizovaného zločinu na území ČR za období 1993-2010. Kriminalistika 3/2012, str. 201-209. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150

Cejp Martin - Scheinost Miroslav: Organized and Economic Crime: A Common Problem. In: Šelih,A., Završnik,A. (eds.): Crime and Transition in Central and Eastern Europe. New York: Springer 2012, ISBN 978-1-4614-3516-7, pp. 157-178

Hulmáková Jana - Rozum Jan: Aktuální trendy sankční politiky v ČR. Trestněprávní revue 11-12/2012, str. 256-262. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Luptáková Marina: Názory české veřejnosti na problematiku organizovaného zločinu a vliv denního tisku na utváření těchto názorů. Trestněprávní revue 2/2012, str. 37-42. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Marešová Alena - Martinková Milada: Oběti jako možný zdroj informací o výskytu latentní kriminality a sociálně patologických jevů. Kriminalistika 2/2012, str. 81-89. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150

Martinková Milada: K současnému stavu poznávání zasažení obyvatel České republiky kriminalitou. Trestněprávní revue 4/2012, str. 88-92. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Martinková Milada: K výzkumům obětí kriminality v ČR. in: Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu, str. 180-183. Praha: Leges, ISBN 978-80-87576-39-7

Rozum Jan - Tomášek Jan - Špejra M.: Probační programy pro mladistvé a jejich efektivita. Státní zastupitelství 1/2012, str. 44-51. Praha: Wolters Kluwer, ISSN 1214-3758

Štěchová Markéta: Majetková recidiva a majetkoví recidivisté. Kriminalistika 3/2012, str. 185-200. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150

Tomášek Jan: Roste punitivita českých občanů? Trestněprávní revue 9/2012, str. 205-209. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Trávníčková Ivana - Zeman Petr: Pachatelé drogové kriminality z perspektivy jejich kriminální kariéry. Bulletin Národní protidrogové centrály 3/2012, str. 3–9, ISSN 1211-8834

Zeman Petr: Trestní odpovědnost právnických osob v mezinárodním kontextu - diskusní setkání České národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo. Trestněprávní revue 2/2012, str. 50-51. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Zeman Petr: Využívání konopí pro léčebné účely z pohledu práva. Revue České lékařské akademie, Issue 8, Vol. 2012, str. 34-36. Praha: ČLA, ISSN 1214-8881

Zeman Petr: Tresty a trestání v názorech českých občanů. Státní zastupitelství 6/2012, str. 43-48. Praha: Wolters Kluwer, ISSN 1214-3758

Zeman Petr: Obavy české veřejnosti ze sexuálně motivované kriminality. Bezpečnostní teorie a praxe 4/2012, str. 41-51. Praha: PA ČR, ISSN 1801-8211

Zeman Petr - Trávníčková Ivana - Štefunková Michaela: Znalosti, názory a postoje občanů v oblasti drogové problematiky. Adiktologie 4/2012, str. 302-310, ISSN 1213-3841

Životní styl směřující k delikvenci: Sborník příspěvků z konference sekce sociální patologie MČSS, Blansko - Skalní mlýn, 25.-27. dubna 2012. Večerka Kazimír (ed.), Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2012, ISBN 978-80-903541-9-7
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Biedermanová Eva: Ženy ve výkonu trestu odnětí svobody – vliv vybraných faktorů na jejich životní dráhu, str.192-195
 • Cejp Martin: Úplatek jako životní styl, str.36-44
 • Hnátová Petra: Představy veřejnosti o pachatelích znásilnění a pohlavního zneužívání, str.124-133
 • Holas Jakub: Radikální politické postoje naší mládeže dnes a v devadesátých letech, str.100-106
 • Luptáková Marina: „Nesnesitelná tíha bytí“, aneb, co přivádí k chování, jenž směřuje k delikvenci, str.196-206
 • Marešová Alena: Jakou šanci na změnu životního stylu mají propuštění kriminální recidivisté? str.187-191
 • Martinková Milada: Kriminální recidivisté – trestná činnost a kriminální dráha, str.166-169
 • Štěchová Markéta: Poznámky ke komparaci psychologických charakteristik vybraných recidivistů, str.170-176
 • Večerka Kazimír: Jak smýšlí mladá generace o příčinách delikvence mladých lidí, str.56-60

Marešová Alena et al.: Bezpečnostní situace v České republice. Praha: MVČR, 2012. ISBN 978-80-260-3275-5
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Stolín Vladimír - Marešová Alena: Dlouhodobý vývoj kriminality v ČR. str.13-25
 • Krulík Oldřich - Marešová Alena: Latence kriminality a nejčastější důvody neoznamování případů podezření na spáchání trestného činu nebo přestupku. str.78-97
 • Marešová Alena: Problematika recidivy. str.128-137
 • Marešová Alena: Příčiny radikálního poklesu evidované kriminality mládeže. str.139-145
 • Martinková Milada: Přínos některých typů výzkumů obětí trestné činnosti pro oficiální statistiky kriminality, včetně odhadů kriminality latentní. str.166-174
 • Marešová Alena - Stolín Vladimír: Jak správně interpretovat data v kriminálních statistikách? str.178-190
 • Stolín Vladimír - Marešová Alena: Rozbor základního členění kriminality v policejních statistikách dle TSK a možnosti jeho úpravy. str.191-196

2011Nahoru

Blatníková Šárka: Sexuální vykořisťování dětí. Kriminalistika 2/2011, str. 91-99. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150

Cejp Martin: Od obecného pojetí k některým dílčím poznatkům z výzkumu veřejného mínění o korupci ve státní správě. Trestněprávní revue 9/2011, str. 256-260. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Cejp Martin: Korupce z druhé strany. Acta Humanitas 2/2011, str. 117-126. Kolín: NCSP, ISSN 1805-2142

Karabec Zdeněk: Použití agenta proti organizovanému zločinu. Trestněprávní revue 8/2011, str. 224-231. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Karabec Zdeněk: Agent v trestním řízení. Justičná revue 8-9/2011, str. 1183-1200. Bratislava: MS SR, ISSN 1335-6461

Luptáková Marina: Sociologie konfliktu: nástin vývoje teorie. AUSPICIA č.1, ročnik VIII, červen 2011, str. 171-180. České Budějovice: VŠERS, ISSN 1214-4967

Marešová Alena - Tamchyna Miroslav: Několik kritických připomínek k současným pokusům o resocializaci pachatelů trestných činů. Trestněprávní revue 9/2011, str. 260-263. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Rozum Jan - Kotulan Petr - Tomášek Jan: The Effectiveness of Parole in the Czech Republic. In Kury, H.; Shea, E. (eds.): Punitivity - International Developments. Vol.3: Punitiveness and Punishment. Bochum: Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer 2001, str. 211-228. ISBN 978-3-8196-0779-0

Scheinost Miroslav: Organised Crime, the Media and the Sentiments of the Public. In: Antonopoulos,G. et al. (eds.): Usual and unusual organising criminals in Europe and beyond. Maklu, Appeldorn 2011. Pp. 207-214. ISBN 978-90-466-0429-8

Scheinost Miroslav: Jak je v praxi využíván § 361 TrZ o účasti na organizované zločinecké skupině? Trestněprávní revue 11/2011, str. 315-321. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Tomášek Jan: Kriminalita a česká veřejnost. Kriminalistika 4/2011, str. 273-282. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150

Tomášek Jan - Rozum Jan: Probační programy pro mladistvé a jejich efektivita. In: Perspektivy práce s delikventní mládeží (sborník příspěvků z konference, Brno, 25.-26. května 2011). Brno: Ratolest o.s., 2011, str. 117-131. ISBN 978-80-260-0137-9

Trávníčková Ivana: Trestní politika očima občanů ČR. Trestněprávní revue 7/2011, str. 204-209. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Trávníčková Ivana - Zeman Petr: Pachatelé drogové kriminality z perspektivy jejich kriminální kariéry. Kriminalistika 2/2011, str. 81-90. (pdf) Praha: MVČR, ISSN 1210-9150

Zeman Petr: Snahy o novou podobu mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech v rámci EU. Kriminalistika 2/2011, str. 146-150. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150

Zeman Petr - Diblíková Simona - Trávníčková Ivana - Tomášek Jan: Kriminalita, trestní justice a veřejné mínění. Trestněprávní revue 3/2011, str. 79-83. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Zeman Petr - Biedermanová Eva - Diblíková Simona - Holas Jakub - Vlach Jiří: Opatření nahrazující vazbu v trestním řízení: poznatky z výzkumu. Trestněprávní revue 5/2011, str. 142-146. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Zeman Petr: Fungování orgánů systému trestní justice očima občanů. Státní zastupitelství 5/2011, str. 14-20. Praha: Novatrix, ISSN 1214-3758

Zoubková Ivana - Cejp Martin - Marešová Alena - Moulisová Marcela - Nikl Jaroslav - Scheinost Miroslav: Kriminologický slovník. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380-312-4

Kapitoly v knize: Vanduchová,M., Hořák,J. (eds.): Na křižovatkách práva. Pocta Janu Musilovi k 70. narozeninám. Praha: C.H.Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-388-2

 • Cejp Martin: Co vypovídají poznatky z kriminologického výzkumu o skutečné kriminalitě? str.441-450
 • Karabec Zdeněk: Použití agenta v "předpolí zločinu". str.165-177
 • Scheinost Miroslav: Organizovaný zločin, média a postoje veřejnosti. str.477-486
 • Večerka Kazimír: Meditace nad prevencí. str.495-499
 • Zeman Petr: Drogové trestné činy: nástrahy se skrývají (také) v detailech. str.311-320

Kapitoly v knize: Toettel,U., Buechler,H. (eds.): Research Conferences on Organised crime at the Bundeskriminalamt in Germany 2008-2010. Luchterhand: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-3-472-08066-4

 • Cejp Martin: Criminological research into organised crime in the Czech Republic. str.21-33
 • Scheinost Miroslav: Organised Crime in the Czech Republic. str.13-20

Propojení teorie a praxe při studiu sociálních deviací: Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS, Blansko - Skalní mlýn, 27.-29. dubna 2011. Večerka Kazimír (ed.), Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2011, ISBN 978-80-903541-8-0
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Biedermanová Eva: Brána vězení otevřená, str.122-126
 • Diblíková Simona: K poblémovým otázkám zákona o soudnictví ve věcech mládeže, str.98-106
 • Holas Jakub: Postoje k ochraně duševního vlastnictví v ČR, str.145-152
 • Luptáková Marina: Obrana konkrétního vědění aneb příběh jedné myšlenkové deviace, str.209-211
 • Marešová Alena: O resocializaci trochu jinak, str.116-121
 • Scheinost Miroslav: Kdo je český pachatel organizovaného zločinu? str.181-185
 • Tomášek Jan: Mediace z pohledu obětí a pachatelů, str.82-88
 • Večerka Kazimír: Depistáž a prevence, str.77-81

2010Nahoru

Blatníková Šárka: Typologie pachatele, variabilita definic a kriminologický výzkum. Trestněprávní revue 3/2010, str. 84-89. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Blatníková Šárka: Pachatelé komerčního sexuálního zneužívání dětí v ČR - informace z výzkumu. Trestněprávní revue 11/2010, str. 335-361. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Cejp Martin - Karabec Zdeněk - Marešová Alena - Scheinost Miroslav: Czech Republic. In Aebi M.F. & Jaquier V. (Eds.). Crime and Punishment around the World. Volume 4: Europe (pp. 75-85). Santa Barbara / Denver / Oxford: ABC-CLIO 2010. ISBN 978-0-313-35141-9

Cejp Martin: Pokusy o předvídání možného vývoje kriminality. Trestněprávní revue 4/2010, str. 111-116. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Cejp Martin: Ohrožení společnosti organizovaným zločinem. In: Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století, str. 257-266. Brno: MU, ISBN 978-80-210-5288-8

Karabec Zdeněk - Kotulan Petr: Vliv velké novely tr. řádu na stav agendy odvolacího řízení u soudů. Trestněprávní revue 1/2010, str. 18-22. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Marešová Alena: Sociálně patologické jevy. Trestněprávní revue 2/2010, str. 52-57. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Marešová Alena: Jsou statistické údaje dostatečným zdrojem informací o stavu a vývoji kriminality v ČR? Kriminalistika 1/2010, str. 3-11. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150 (www, pdf)

Marešová Alena: Končí kontinuita statistických dat o kriminalitě? Trestněprávní revue 6/2010, str. 181-183. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Marešová Alena: Jaké společenské jevy jsou dnes označovány jako závažné sociálně patologické jevy? In: Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti (sborník z 2. mezinárodní slovensko-české konference, Praha, 23.-24.IV.2010), str. 295-301. 2010, Praha: SVSES. ISBN 978-80-86744-84-1

Marešová Alena: Sociálno-patologické javy. In: Psychológia pre právnikov, str. 174-197. 2010, Bratislava: Iura Edition. ISBN 978-80-8078-358-7

Martinková Milada: Zpětný pohled na evidované oběti trestné činnosti vyššího věku. In: Záhora, J. et Kert, R (eds.): Obete kriminality - victims of crime. Proceedings of the International Conference, held on 25th November 2010, Pan European University Bratislava. Bratislava, Eurokódex, 2010, str. 248-251, ISBN 978-80-89447-36-7

Rozum Jan - Tomášek Jan: Mediace z pohledu recidivy. Trestněprávní revue 12/2010, str. 391-394. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Scheinost Miroslav: Prawa człowieka i przestępczość w okresie globalizacji In: Wieczorek,L.(ed.): Prawa człowieka / Human Rights. Humanistyczne Zeszyty Naukowe / Humanistic-Scientific Fascicles, No 12 (2009), Katowice: Apeiron, 2009. Pp.29-35. ISBN 978-83-7164-610-2

Scheinost Miroslav: Kriminologie v České republice. Kriminalistika 4/2010, str. 253-256. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150 (pdf)

Scheinost Miroslav: 19. zasedání Komise OSN pro prevenci kriminality a trestní justici, Wien 17.-21. 5. 2010 Trestněprávní revue 7/2010, str. 230-232. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Scheinost Miroslav: Trends in crime and organized crime in the Czech Republic. CRIMEN, broj 2, godina 1. Beograd 2010, str. 270-285. ISSN 2217-219X

Tomášek Jan: Úvod do kriminologie (Jak studovat zločin). Praha: Grada, ISBN 978-80-247-2982-4

Tomášek Jan - Rozum Jan: Zkušenosti poškozených a pachatelů s mediací. Trestněprávní revue 10/2010, str. 319-326. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Tomášek Jan: Učitel - rizikové povolání? Prevence 10/2010 (roč.7), str. 6-9. Praha: Coolish Press, ISSN 1214-8717

Zeman Petr: Rozhodovací praxe Evropského soudního dvora v trestních věcech ve vztahu k členským státům EU. Trestněprávní revue 2/2010, str. 63-64. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Zeman Petr - Gajdošíková Hana: Nový trestní zákoník. Změny v postihu (nejen) drogové kriminality. Zaostřeno na drogy 1, leden-únor 2010. Praha: Úřad vlády ČR, ISSN 1214-1089

Zeman Petr: Drogové trestné činy podle trestního zákoníku v kontextu formálního pojetí trestného činu. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Dny práva (Brno, 18.-19.XI.2009), Brno: PrF MU. ISBN 978-80-210-4990-1

Zeman Petr - Diblíková Simona: Využití kriminologického výzkumu v praxi: Stockholmské kriminologické sympozium 2010. Trestněprávní revue 8/2010, str. 265-267. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Kdo slyší hlas volajícího na poušti? Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS, Vranov nad Dyjí, 14.-16. dubna 2010. Večerka Kazimír (ed.), Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2010, ISBN 978-80-903541-7-3
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Biedermanová Eva: Efektivita programů zacházení, str.92-96
 • Holas Jakub: Náhrady vazby a elektronický monitoring (Průzkum názorů soudců), str.86-91
 • Luptáková Marina: Teorie sociologie konfliktu a mediace, str.40-49
 • Marešová Alena: Statistické údaje o kriminalitě v roce 2010 začínají od roku "0", str.161-165
 • Martinková Milada: Senioři jako oběti trestné činnosti, str.184-188
 • Tomášek Jan: Mediace a veřejné mínění (aneb má restorativní justice šanci u krvelačných a na tresty orientovaných občanů?), str.50-56
 • Večerka Kazimír: Proč potřebuje prevence kriminality zákonnou oporu (aneb je oáza na obzoru pouze FATA MORGANA?), str.36-39
 • Vlach Jiří: Kriminalita v médiích, str.166-172

Aktuálne problémy kriminologickej prognostiky VI (sborník ze stálého mezinárodního semináře, 21.-23.X.2009), Bratislava: Akadémia policajného zboru, 2010, ISBN 80-8054-494-2, EAN 9788080544942
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Cejp Martin: Metodologická východiska jednotlivých etap prognózování kriminality v České republice, str. 39-51
 • Marešová Alena: Trendy kriminality v České republice z pohledu roku 2009, str. 26-32

2009Nahoru

Blatníková Šárka - Netík Karel: Příspěvek k problematice predikce kriminálního jednání. Kriminalistika 1/2009, str. 5-22. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150 (pdf)

Blatníková Šárka: Paradigma kriminální kariéry. Trestněprávní revue 3/2009, str. 75-81. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Blatníková Šárka - Cejp Martin: Stockholmské sympozium s udílením ceny za kriminologii. Kriminalistika 4/2009, str. 295-299. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150 (pdf)

Cejp Martin: Organised crime in the Czech Republic in 2006 compared with developments between 1993 and 2005. Trends in Organized Crime. Volume 12, No 1/2009, pp 30-58. New York: Springer Science, ISSN 1084-4791

Diblíková Simona - Zeman Petr - Holas Jakub - Tomášek Jan - Vlach Jiří: Kriminologové se sešli v Lublani. Trestněprávní revue, 11/2009, str. 337-342. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Holas Jakub - Večerka Kazimír - Diblíková Simona - Blatníková Šárka - Tomášek Jan: Analýza zpráv o mladistvém vyžadovaných podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví nad mládeží. Kriminalistika 1/2009, str. 23-41. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150 (pdf)

Karabec Zdeněk: 18. kongres Mezinárodní společnosti pro trestní právo (AIDP). Trestněprávní revue 12/2009, str. 389-390. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Karabec Zdeněk: Mezinárodní společnost pro trestní právo (AIDP) a lidská práva. Justičná revue 12/2009, str. 1420-1423. Bratislava: MS SR, ISSN 1335-6461

Luptáková Marina - Tomášek Jan - Vlach Jiří - Zeman Petr: Konference Evropské kriminologické společnosti poosmé (Edinburgh, 2. až 5. 9. 2008). Trestněprávní revue 2/2009, str. 57-62. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Luptáková Marina: Legal and Ilegal Migration from Ukraine: An Analysis of Social and Security Issues. International Journal of Criminal Justice Sciences (IJCJS). July-December Vol. 4(2): pp 144-159. ISSN 0973-5089

Luptáková Marina: The Nature and Origine of Evil According to the Eastern Christian Church. The Ethics of Terrorism (ed. Th.Gilly, Ya.Gilinskiy, Vl.Sergevnin), pp.218-225. Ilinois, USA, 2009. ISBN 978-0-398-07866-9

Marešová Alena - Martinková Milada: O významu poznávání obětí trestné činnosti. Kriminalistika 1/2009, str. 42-55. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150 (pdf)

Marešová Alena: Výzkum prvovězněných žen (Sonda do problematiky žen v ČR v posledních přibližně deseti letech poprvé trestně stíhaných a poprvé vězněných). Trestněprávní revue 8/2009, str. 238-244. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Marešová Alena: Jak dostupnost úvěru ovlivnila kriminalitu v ČR. In: Sociálna a ekonomická núdza - bezpečnosť jedinca a spoločnosti (zborník príspevkov z 1. Česko-Slovenskej vedeckej konferencie, Bratislava, 22.-23.V.2009), str. 301-308. 2009, Bratislava:VŠ ZSP. ISBN 978-80-89271-63-4

Rozum Jan - Scheinost Miroslav - Tomášek Jan - Luptáková Marina - Kotulan Petr: Mediace z pohledu občanů České republiky. Trestněprávní revue 12/2009, str. 372-375. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Scheinost Miroslav - Diblíková Simona: Zločinné spolčení - právní rámec, definice, postih, pachatelé. Kriminalistika 2/2009, str. 81-99. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150 (pdf)

Scheinost Miroslav: XV. Světový kongres Mezinárodní kriminologické společnosti. Kriminalistika 2/2009, str. 142-148. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150 (pdf)

Scheinost Miroslav - Karabec Zdeněk: Zneužití identity a trestná činnost s tím spojená. Kriminalistika 4/2009, str. 241-251. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150 (pdf)

Scheinost Miroslav: Odpověď systému prevence na problémy kriminality a sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. In: Havrdová,E. (ed.), Nejlepší praxe školních programů prevence kriminality. str. 22-33. Praha: Centrum pro veřejnou politiku, 2009

Štěchová Markéta: Bezdomovci a vybrané sociálně patologické jevy. Kriminalistika 4/2009, str. 265-277. Praha: MVČR, ISSN 1210-9150 (pdf)

Večerka Kazimír - Holas Jakub - Tomášek Jan - Blatníková Šárka - Diblíková Simona: Právní a mravní vědomí současných mladých lidí v České republice. Trestněprávní revue 5/2009, str. 143-148. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Zeman Petr: Dokazování v českém trestním řízení po roce 1990 očima soudců a státních zástupců. Trestněprávní revue 6/2009, str. 178-183. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Zeman Petr - Diblíková Simona - Kotulan Petr - Vlach Jiří: Poznatky z výzkumu rozhodování soudů o ochranné a ústavní výchově. Trestněprávní revue 7/2009, str. 202-208. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Kapitoly v knize: Zapletal Josef a kol.: Aktuální problémy kriminologie. Praha: Policejní akademie ČR, fakulta bezpečnostně právní, ISBN 978-80-7251-316-1

 • Cejp Martin: Úskalí kriminologického výzkumu. str.227-245
 • Karabec Zdeněk: Koncept restorativní justice. str.53-73, Aktuální problémy kriminální politiky. str.95-119

Budoucnost a sociální patologie: Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS, Kašperské Hory, 22.-24. dubna 2009. Večerka Kazimír (ed.), Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2009, ISBN 978-80-903541-6-5
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Cejp Martin: Využití výzkumů veřejného mínění v kriminologii, str.223-235
 • Diblíková Simona: Praxe v oblasti rozhodování o uložení ochranné výchovy mladistvým, str.189-193
 • Holas Jakub: Kriminalita v okresech ČR, str.43-51
 • Karabec Zdeněk: Reforma české justice v průběhu času, str.171-182
 • Luptáková Marina: Povaha a původ zla v učení východokřesťanské církve, str.36-42
 • Marešová Alena: Jaká může být budoucnost nyní vězněných žen? str.115-119
 • Martinková Milada: Špatné zacházení se seniory v rodině, str.120-122
 • Scheinost Miroslav: Zneužití identity - narůstající problém, str.209-214
 • Tomášek Jan: Dohled u podmíněného propuštění z hlediska jeho efektivity, str.194-199
 • Večerka Kazimír: Čestně o prevenci, str.23-27
 • Vlach Jiří: Trestní politika a média, str.183-188

2008Nahoru

Karabec Zdeněk: Reforma justice - dlouhodobý úkol. Trestní právo 4/2008, str. 11-18, 2008, Praha: LexisNexis, ISSN 1211-2860

Karabec Zdeněk: Justiční reforma v České republice. Justičná revue 6-7/2008, str. 1018-1029, 2008, Bratislava: MS SR, ISSN 1335-6461

Karabec Zdeněk - Zeman Petr: Diskusní setkání České národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo (Praha, 5. 6. 2008). Trestněprávní revue 9/2008, str. 289-292, ISSN 1213-5313

Karabec Zdeněk - Zeman Petr: Diskusní setkání České národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo. Kriminalistika 4/2008, str. 60-64, ISSN 1210-9150

Karabec Zdeněk - Zeman Petr: Diskusní setkání České národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo. Trestní právo 9/2008, str. 24-28, ISSN 1211-2860

Karabec Zdeněk - Zeman Petr: Diskusní setkání České národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo. Justičná revue 12/2008, str. 1778-1783, 2008, Bratislava: MS SR, ISSN 1335-6461

Karabec Zdeněk: Zkoumání trestní politiky. Právny obzor 5/2008, str. 427-434, 2008, Bratislava: Slovenská akadémia vied, ISSN 0032-6984

Marešová Alena: Mladiství vězni - "zhuštěný finální produkt" procesu geneze sociálně patologických jevů ve společnosti. Příspěvek č. 18 in sborník z mezinárodní konference Pokroky v kriminalistice, CD PA 2008, ISBN 978-80-7251-290-4, 7 str.

Martinková Milada: Varující zjištění: dvě třetiny obětí násilný skutek neoznámily : Nad výsledky aktuálního výzkumu. Zpravodaj BKB 1/2008, str. 10-11, 2008, Praha: Bílý kruh bezpečí, ISSN 1213-8282

Nečada Václav: Rekodifikace trestních kodexů ve Slovenské republice. Trestní právo 5/2008, str. 31-36, 2008, Praha: LexisNexis, ISSN 1211-2860

Haluzová Soňa - Netík Karel: Konec tepláků v Čechách aneb Je třeba zpříjemňovat život vězňům? Psychologie dnes 9/2008, str. 34-35, 2008, Praha: Portál, ISSN 1212-9607

Rozum Jan - Kotulan Petr - Tomášek Jan: Parole in the Czech Republic - How does it work? Vista - Perspectives on Probation, 3/2008, str. 202-207. Birmingham: The University of Birmingham. ISSN 1362-7163

Rozum Jan - Kotulan Petr - Tomášek Jan: Dohled u podmíněně propuštěných z hlediska jeho efektivity. Trestněprávní revue 10/2008, str. 313-318. Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Scheinost Miroslav - Diblíková Simona: Criminal conspiracy from the perspective of the Czech Republic - the legal framework, definition, prosecution, offenders. In: P.C. van Duyne, J.Harvey, A.Maljevic, K.von Lampe, M.Scheinost:"European Crime Markets at Cross-Roads. Extended and Extending Criminal Europe".Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2008. ISBN 978-90-5850-392-3, pp. 97-120

Scheinost Miroslav: Human Trafficking - Experience of the Czech Republic. In: Criminology: Yesterday, Today, Tomorrow. N2 (15). St. Petersburg, 2008, pp. 150-155

Štěchová Markéta: Bezdomovectví a bezdomovci z pohledu kriminologie. In: Sborník účastnických příspěvků z První mezinárodní konference o bezdomovectví v Praze 2008, str. 72-81. ISBN 978-80-254-2743-9

Štěchová Markéta: Ako sa vymaniť z pasce bezdomovstva? Sociálna prevencia 3/2008, str. 4-6. Bratislava: Národné osvetové centrum, ISSN 1336-9679

Štěchová Markéta: Veřejné mínění občanů ve vztahu k trestní politice a kriminalitě. Policista 12/2008, str. 1-6 Přílohy. (www, pdf) Praha: MV ČR, ISSN 1211-7943

Tomášek Jan: Učitel jako oběť násilí - poznatky z viktimologického šetření na českých středních školách. Pedagogika 4/2008, str. 379-391. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, ISSN 0031-3815

Trávníčková Ivana - Zeman Petr: Možnosti a limity systému trestní justice v rámci protidrogové politiky. Kriminalistika 3/2008, str. 161-177, ISSN 1210-9150

Vlach Jiří - Zeman Petr: Zkušenosti z prvních let aplikace zkráceného řízení v názorech pracovníků orgánů činných v trestním řízení. Kriminalistika 2/2008, str. 94-107, 2008, Praha: MV ČR, ISSN 1210-9150

Zeman Petr: Velká novela trestního řádu jako základ rekodifikace - poznatky z výzkumu. In: Vanduchová, M., Gřivna, T. (eds.): Rekodifikace trestního práva procesního (aktuální problémy). Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha 2008, str. 196-203. ISBN 978-80-87146-13-2

Zeman Petr - Přesličková Hana: Vliv velké novely trestního řádu na činnost státních zástupců ve světle statistik - poznatky z výzkumu. Státní zastupitelství 5/2008, str. 16-26, 2008, Praha: LexisNexis, ISSN 1214-3758

Zeman Petr: Zkrácené řízení v justiční praxi - analýza statistických údajů. Trestní právo 3/2008, str. 30-36, 2008, Praha: LexisNexis, ISSN 1211-2860

Zeman Petr: Odraz trestní politiky po roce 1990 ve vývoji důkazního práva. Trestněprávní revue 3/2008, str. 69-80, 2008, Praha: C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Zeman Petr: Právní úprava zkráceného řízení z perspektivy rekodifikace trestního procesu. Trestněprávní revue, 10/2008, str. 293-300, ISSN 1213-5313

Kapitoly v knize: Novotný Oto - Zapletal Josef a kol.: Kriminologie. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, 528s. ISBN 978-80-7357-376-8

 • Cejp Martin: 8-Kriminologický výzkum. str.255-284
 • Karabec Zdeněk: 7-Kriminologické aspekty trestní represe. str.217-254
 • Marešová Alena: 4-Pachatel trestného činu. str.119-149
 • Scheinost Miroslav: 14-Organizovaná kriminalita. str.395-425
 • Večerka Kazimír: 6-Prevence kriminality. str.181-216, 16-Kriminalita mládeže a proti mládeži. str.452-495

Kapitoly v knize: Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. (Vanduchová M., Gřivna T., eds.) Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, 492s. ISBN 978-80-7357-365-2

 • Cejp Martin: Použití některých méně obvyklých výzkumných metod v kriminologii: výzkumy veřejného mínění, expertizy, scénáře. str.19-27
 • Karabec Zdeněk: Trestní politika - vstup do problematiky. str.94-107
 • Marešová Alena: Kriminalita žen. str.166-178
 • Scheinost Miroslav: Ekonomický zločin - kriminologův trest. str.294-302
 • Večerka Kazimír: Některé otázky právního a mravního vědomí středoškolské mládeže v historické perspektivě. str.433-440

Fenyk Jaroslav (ed.): Forecasting Crime Development and Control of Crime in Central and Eastern European Countries. (Proceedings of the International Conference, Bratislava 14.-16.XI.2007, EUR) Bratislava: Bratislava School of Law, 2008. ISBN 978-80-88931-97-3
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Cejp Martin: Crime Forecasts in the Czech Republic, str.107-122
 • Scheinost Miroslav: Victim Survey - Experience and Knowledge of the Czech Republic, str.157-161

Lubelcová Gabriela - Džambazovič Roman (eds.): Sociálne deviácie a kriminalita ako aktuálne spoločenské problémy (Sborník z mezinárodní konference, FFUK, Bratislava 28.XI.2008, EUR) Bratislava: IRIS, 2008. ISBN 978-80-89238-23-1
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Marešová Alena: Trendy kriminality v ČR, str.9-26
 • Holas Jakub - Večerka Kazimír: Mládež v kriminologické perspektivě, str.101-113
 • Cejp Martin: Metodologie výzkumu ohrožení společnosti závažnými formami trestné činnosti, str.114-126

Trendy sociálně patologických jevů: Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS, Kašperské Hory, 23.-25. dubna 2008. Večerka Kazimír (ed.), Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2008, ISBN 978-80-903541-5-9
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Cejp Martin: Trendy v organizovaném zločinu v České republice, str.164-173
 • Holas Jakub: Prevence kriminality v obcích - pohled expertů z místní úrovně, str.66-74
 • Marešová Alena: Příspěvek k problematice trestu a trestání, str.60-65
 • Martinková Milada: Latentní výskyt některých deliktů v České republice, str.75-79
 • Štěchová Markéta: Viktimizace bezdomovců, str.134-137
 • Večerka Kazimír: K některým postojovým změnám v právním a mravním vědomí mladých lidí, str.94-100

2007Nahoru

Blatníková,Š.: Psychologické aspekty trestného činu "obchodu s lidmi". Policista, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 13, č.1, příloha, str. 1-8, 2007, ISSN 1211-7943

Blatníková,Š.: Dlouhodobé, doživotní tresty odnětí svobody a osobnost odsouzeného. In: Boukalová,H., Gillernová,I.: Některé podmínky pro efektivní vyšetřování trestných činů. Pražské sociálně vědní studie, Praha: FSV UK, Psychologická řada PSY 023, 2007, str. 42-53, ISSN 1801-5999

Kotík,C., Tallo,A., Mlýnek,J., Rak,R., Cejp,M., Kovařík,Z., Soukup,P., Ferancová,M., Kummer,R.: Prognóza vývoja kriminality v Slovenskej republike do roku 2010. Bratislava: Akadémia policajného zboru, 2007. ISBN 978-80-8054-423-2, EAN 9788080544232

Diblíková,S., Holas,J., Luptáková,M., Scheinost,M., Tomášek,J.: 7. výroční konference Evropské kriminologické společnosti - Bologna 2007. Trestní právo 12/2007, str. 29-34, ISSN 1211-2860

Diblíková,S.: Soudnictví nad mládeží v Evropě - Rámec pro integraci (II. konference International Juvenile Justice Observatory, Brusel, 24.-25.10.2006). Trestněprávní revue 4/2007, str. 118-119 ISSN 1213-5313

Holas,J., Večerka,K.: Základní rysy delikvence mladistvých v ČR. Kriminalistika, č. 3/2007, str. 185-197, ISSN 1210-9150

Holas,J., Večerka,K.: Kriminalita mladistvých v České republice. In: Mládež a kriminalita. (Zborník referátov z II. medzinárodnej konferencie 25.-27.X.2006 v Nitre). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2007, str. 106-114. ISBN 978-80-8094-090-4

Holas,J., Večerka,K.: Veřejnost o kriminalitě a její prevenci (informace z výzkumu veřejného mínění). Policista 4/2007, str.1-8(příl.), 2007, Praha: MV ČR, ISSN 1211-7943

Karabec,Z.: Zkoumání trestní politiky. In: K odkazu Jaroslava Kallaba: Právně-filosofická východiska trestní politiky v procesu evropské integrace (sborník ze semináře, Právnická fakulta MU, Brno, 13. února 2007 - Machalová Tatiana, ed.), 2007, Plzeň: Vyd. a naklad. Aleš Čeněk, str.213-223, ISBN 978-80-7380-070-3

Karabec,Z.: Zkoumání trestní politiky. Kriminalistika 3/2007, str.176-183, ISSN 1210-9150

Karabec,Z., Nečada,V., Vlach,J.: Trestní odpovědnost právnických osob - otevřený problém. Trestní právo č.4/2007, str.5-16. ISSN 1211-2860

Luptáková,M.: Základné teoretické východiská výskumu medzinárodných migračných procesov z hľadiska kriminológie. Sociálna prevencia 1/2007, ISSN 1336-9679, str.6-8

Luptáková,M.: Inostrannaja trudovaja migracija v Češskuju respubliku: současný stav a perspektivy rozvoje (The Foreign Labour Migration in Czech republic: the Present Situation and the Developmental Perspectives) Materiály mezinárodní konference Migrace a rozvoj. Moskva, 13.-16.9.2007, díl 2, str. 42-51. Ed.: Joncev, Moskva: MGU CP Mysl.

Luptáková,M., Lupták,M.: Ukrajinskaja diaspora v Češskoj respublike v tiskach klienturnych otnošenij (Ukrainian Diaspora in Czech republic Caught in the Web of Dependance) In: Immigranty i etničeskije diaspory v regionalnych političeskich processach v Rossijskoj federacii i v zarubežnych stranach. Sborník referátů mezinárodní vědecké konference, Jekatěrinburg 10.11.2007; ed. Česnokov,A.S. Jekatěrinburg: Ekspress-dizajn, 2007, str. 25-31, ISBN 5-98602-033-2

Luptáková, M.: Procesy mezinárodní migrace a aktuální stav ochrany ukrajinských státních hranic. Kriminalistika 4/2007, str.303-309, 2007, Praha: MV ČR, ISSN 1210-9150

Marešová,A.: K příčinám a podmínkách kriminality mládeže. Trestní právo č. 7-8/2007, s. 23-26, ISSN 1211-2860

Marešová,A.: Úvod k publikaci "Co je dobré vědět nejen o mediaci a probaci", publikace byla vydána za podpory hl.m.Prahy z grantu prevence kriminality MHMP a programu PARTNERSTVÍ, ISBN 978-80-86920-26-9, Praha: LexisNexis CZ, 1.vydání, 2007, s. 5-9

Marešová,A.: Příčiny a podmínky kriminality mládeže. In: Aktuální poznatky z činnosti služby kriminální policie a vyšetřování na úseku mládeže, sborník příspěvků z kurzu k problematice mládeže, který se konal dne 25.1.2007 v Policejní akademii ČR v Praze, Praha: PAČR, 2007, ISBN 978-80-7251-248-5, s.13-20

Rozum,J.,Tomášek,J.: Trestný čin loupeže v Praze - kriminologický pohled na typologii loupežných útoků. In: Násilí z pohledu společenských věd: Sborník příspěvků z mezinárodní konference, str. 151-156, Praha: Policejní akademie ČR, 2007. ISBN 978-80-7251-253-9

Scheinost,M.: The criminologist´s responsibility/Odpovědnost kriminologa. ERCES Online Qurterly Review, Vol.3 , No.3 , July-September, ISSN 1811-9123, www.erces.com

Scheinost,M.: Úmluvy OSN a jejich ratifikace. Iuridica 2/2007. Aktuální problémy rekodifikace trestního práva hmotného. Praha: UK, str. 127-132, ISSN 0323-0619

Scheinost,M., Karabec,Z.: Czech Correctional and Police System/Systém vězeňství a policie v ČR In: Kurian,G.(ed.), World Encyclopedia of Police Forces and Correctional Systems. Detroit: Thomson Gale, 2006, pp. 335-341, ISBN 0-7876-7738-8

Scheinost,M., Válková,H.: Setkání kriminologů. Trestněprávní revue 3/2007, str.88-90, ISSN 1213-5313

Trávníčková,I.: Vývoj drogové scény v České republice pro roce 1989. Kriminalistika, 4/2007, str. 241-256, ISSN 1210-9150

Trávníčková,I.: Drogová scéna v České republice po r. 1989. Bulletin Národní protidrogové centrály, 3/2007, str. 19-29, ISSN 1211-8834

Zeman,P.: Charakteristika a trendy drogové kriminality v ČR. Trestní právo, 1/2007, str. 10-15, ISSN 1211-2860

Zeman,P.: Vývoj právní úpravy některých prostředků odhalování a stíhání drogové kriminality po roce 1990. Trestněprávní revue, 2/2007, str. 36-43, ISSN 1213-5313

Zeman,P.: Legislation and Practice Concerning Prosecution of Drug Offences in the Czech Republic. Journal of Drug Issues, vol. 37, no. 1/2007, str. 45-72, ISSN 0022-0426

Kapitoly v knize: Havrdová, E. (ed.): Tvorba a realizace projektů prevence kriminality mládeže. Praha: Centrum pro veřejnou politiku, 2007, ISBN 978-80-239-9950-1

 • Cejp,M.: Kriminalita, sociální patologie, prevence, str.10-31
 • Scheinost,M.: Kriminální (sankční) politika jako reakce společnosti na kriminalitu, str.50-52
 • Scheinost,M.: Systém preventivní práce v České republice, str.62-73
 • Večerka,K.: Bio-psycho-sociální zakotvenost člověka, str.32-33
 • Večerka,K.: Programy prevence, str.84-97
 • Večerka,K.: Metody preventivní práce používané v ČR - jejich význam a dopad, str.98-103
 • Večerka,K.: Poznatky koordinátorů prevence, str.104-109

Společenské podmínky vzniku sociálních deviací: Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS, Kašperské Hory, 18.- 20. dubna 2007. Večerka, K. (ed.), Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2007, ISBN 80-903541-4-9
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Cejp, M.: Mýty o tom, co jsou a k čemu jsou prognózy kriminality, str. 219-225
 • Holas, J.: Kriminální kariéra mladistvých, str. 66-72
 • Karabec, Z.: Trestní politika jako předmět výzkumu, str. 16-23
 • Marešová, A.: K příčinám a podmínkám kriminality mládeže, str. 73-80
 • Scheinost, M.: Pachatelé zločinného spolčení, str. 124-133
 • Štěchová, M.: Co víme o lidech, kteří se dostali z pasti bezdomovectví? str. 107-109
 • Večerka, K.: Filipika proti postmoderní slepotě aneb vztah sociální patologie a sociální deviace, str. 166-169

Aktuálne problémy kriminologickej prognostiky V (sborník ze stálého mezinárodního semináře, 18.-20..X.2006), Bratislava: Akadémia policajného zboru, 2006, ISBN 80-8054-390-9, EAN 9788080543907
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Cejp Martin: Metodologie vypracování pravděpodobných scénářů vývoje organizovaného zločinu, str. 90-99
 • Marešová Alena: Trendy vývoje kriminality v ČR, str. 29-36

2006Nahoru

Cejp, M., Karabec, Z., Scheinost, M.: Obchodování s lidmi - naléhavý celosvětový problém. Kriminalistika 3/2006, s. 157-174, ISSN 1210-9150

Cejp, M.: Možnosti zneužití kriminogenních faktorů. In: Němec, J., Šůstková, M.(eds.): III.Kongres českých politologů, Olomouc 8.-10.9. 2006. Praha, Olomouc: Česká společnost pro politické vědy, 2006. s. 332-339, ISBN 978-80-902176-0-7

Diblíková, S.: Evropské statistiky kriminality a trestní justice. Kriminalistika 4/2006, s. 292- 296, ISSN 1210-9150

Diblíková, S., Přesličková, H.: Současné pojetí restorativní justice (IV. mezinárodní konference Evropského fóra pro restorativní justice, Barcelona 15.-17.6.2006) Trestněprávní revue 12/2006, s. 378-380, ISSN 1213-5313

Diblíková, S., Vlach, J., Přesličková, H., Tomášek, J., Zeman, P.: 6. konference Evropské kriminologické společnosti (Tübingen, 26. - 29. 8. 2006). Trestněprávní revue, 11/2006, s. 344 - 347, ISSN 1213-5313

Holas, J., Večerka, K.: Úspešnosť nízkoprahových preventívnych programov. Sociálna prevencia 1/2006, Bratislava 2006, s. 5-7, ISSN 1336-9679

Karabec, Z., Zeman, P.: Diskusní setkání České národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo (Praha, 11. 5. 2006). Trestněprávní revue, 8/2006, s. 250-252, ISSN 1213-5313

Karabec, Z., Zeman, P.: Diskusní setkání České národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo. Trestní právo, 10/2006, s. 3-5, ISSN 1211-2860

Karabec, Z., Zeman, P.: Diskusní setkání České národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo. Justičná revue, 11-12/2006, s. 1779-1783, ISSN 1335-6461

Karabec, Z., Zeman, P.: Diskusní setkání České národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo. Kriminalistika, 4/2006, s. 297-300, ISSN 1210-9150

Karabec, Z.: Setkání kriminologické obce: Zamyšlení nad možnostmi a mezemi využití kriminologie v praxi. Trestněprávní revue č.1 /2006, s. 31-32, ISSN 1213-5313

Karabec, Z.: Recenze: Základy kriminologie a trestní politiky. Kriminalistika č.1 /2006, s. 69. ISSN 1210-9150

Kotulan, P., Rozum, J., Tomášek, J.: Trestný čin loupeže v Praze. Trestní právo, 7-8/2006, ročník 11, s. 3-12, ISSN 1211-2860

Marešová, A.: Sonda do problematiky osob v ČR poprvé trestně stíhaných, poprvé trestaných a poprvé vězněných. Trestní právo č. 7-8/2006, s. 33-41, ISSN 1211-2860

Marešová, A.: Klesá kriminalita mládeže. Karlovarská právní revue, 2/2006, s. 39-44, ISSN 1801-2193

Marešová, A.: Některé problémy spojené s vyšetřováním a trestním řízením proti pachatelům závažné násilné kriminality. Trestně právní revue, 9/2006, s. 271-272, C.H.Beck, ISSN 1213-5313

Marešová, A.: Některé problémy spojené s vyšetřováním a trestním řízením proti pachatelům závažné násilné kriminality. Pokroky v kriminalistice, sborník příspěvků z mezinárodní konference, PA ČR, katedra kriminalistiky, s. 113-128, ISBN 80-7251-214-5

Přesličková, H.: Devianza minorile e recidiva. Giustizia per i minori: strategie e progetti, I.S.U. Universita Cattolica, Miláno 2006, s. 195-199, ISBN 88-8311-444-2

Rozum, J., Kotulan, P., Tomasek, J.: Robberies in Prague. European Journal on Criminal Policy and Research, 1/2006, ročník 12, s. 49-60, ISSN 0928-1371

Rozum Jan - Tomášek Jan: 11. Německý kongres prevence kriminality, Norimberk 2006. Kriminalistika, 4/2006, ročník 39, s. 307, ISSN 1210-9150

Scheinost Miroslav - Cejp Martin - Karabec Zdeněk: Ke XIV. mezinárodnímu kriminologickému kongresu v Philadelphii. Kriminalistika 1/2006, s. 56-61, ISSN 1210-9150

Scheinost Miroslav - Karabec, Z.: Kriminologie má první laureáty. Trestněprávní revue 10/2006, s. 315-316, ISSN 1213-5313

Scheinost Miroslav: Social Consciousness and the Growth of Crime. ERCES Online Qurterly Review, Vol.2, No 4, October-December 2005, ISSN 1811-9123, www.erces.com

Scheinost Miroslav: Some reflexions on researching financial and economic crime. In: van Duyne, P.C. et al. (eds.),The Organisation of Crime for profit. Conduct, Law and Measurement. Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2006. s. 61-89, ISBN 13: 978-90-5850-240-7

Tomášek Jan: Prevence kriminality v očích občanů ČR. Prevence, 10/2006, ročník 3, s. 6-9, ISSN 1214-8717

Tomášek Jan, Večerka Kazimír: Názory okresních metodiků prevence na některé problémy v systému prevence sociálně patologických jevů v rezortu školství. Prevence, 1/2006, ročník 3, s. 12-15, ISSN 1214-8717

Zeman Petr: Drogová kriminalita v ČR od roku 1995 ve světle statistik. Bulletin Národní protidrogové centrály, 4/2006, s. 37-48, ISSN1211-8834

Kapitoly ve skriptech: Organizovaná kriminalita II, ed. Budka, I., Praha: Policejní akademie České republiky, 2006

 • Cejp Martin: Podmínky života společnosti a ohrožení organizovaným zločinem, s. 21-26
 • Karabec Zdeněk: Úloha mezinárodního společenství při omezování organizovaného zločinu, s. 37-50
 • Scheinost Miroslav: Organizovaný zločin jako kriminální fenomén, s. 9-20
 • Scheinost Miroslav: Přístup České republiky k boji s organizovaným zločinem, s. 29-36

Mládež a sociální patologie: Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS, Bystřice pod Hostýnem, 5.-7. dubna 2006. Večerka Kazimír (ed.), Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2006, 244 s., ISBN 80-903541-3-0
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Cejp Martin: Ohrožení organizovaným zločinem, s. 25-30
 • Holas Jakub: Mládež - strach z kriminality a viktimizace, s. 79-85
 • Karabec Zdeněk: K některým problémům sankční politiky, s. 17-24
 • Marešová Alena: Kdo z mladistvých delikventů je nyní vězeň?, s. 111-119
 • Večerka Kazimír: Mládež - některé názory na etiologii kriminality, s. 74-78

2005Nahoru

Baloun, V., Kadeřábková, D., Scheinost, M.: Adventure capitalism and economic crime in the countries of transition: the case of the Czech Republic. In: P.C.van Duyne, K.von Lampe, M.van Dijck, J.L.Newell (eds.), The Organised Crime Economy. Managing Crime Markets in Europe. Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2005. pp. 143-162, ISBN 9058501442

Blatníková, Š., Diblíková, S., Přesličková, H., Tomášek, J., Zeman, P.: Pátá konference Evropské kriminologické společnosti, Krakov 2005. Trestní právo, 12/2005, s.15-20, ISSN 1211-2860

Blatníková, Š.: Osobnost recidivního pachatele a výkon trestu. České vězeňství, č.1, roč.13, 2005, s.16-18, ISSN 1213-9297

Cejp, M.: Ohrožení společnosti organizovaným zločinem - důsledky pro vězeňství. Trestní právo 2/2005, s.18-21, ISSN 1211-2860

Cejp, M., Karabec, Z., Scheinost, M.: IV. konference Evropské kriminologické společnosti. Kriminalistika 2/2005, roč. XXXVIII, s.166-169, ISSN 1210-91-50

Cejp, M.: Metodologická náročnost - nezbytný požadavek efektivního využití odborných expertíz a stanovisek. In.: Význam kriminologického skúmania a jeho využitie pre trestno-právnu prax. Akadémia policajného zboru v Bratislavě. Bratislava 2005, s.36-39. ISBN 80-8054-346-1, EAN 9788080543464

Cejp, M.: Shrnutí teoretických východisek a základních výsledků výzkumu organizovaného zločinu. In: Práce s obětí obchodu s lidmi. Rozkoš bez rizika, Odbor prevence kriminality MV. Praha 2005, CD

Háková, L., Kotulan P., Rozum, J.: Několik poznámek k trestu obecně prospěšných prací. Trestní právo 4/2005, s.9-14. ISSN 1211-2860

Karabec, Z., Zeman P.: Seminář Problémy implementace Statutu Mezinárodního trestního soudu do právního řádu. Právník 5/2005, s.543-546. ISSN 0231-6625

Karabec, Z., Zeman, P.: Seminář o problémech implementace Statutu Mezinárodního trestního soudu do právního řádu. Justičná revue 3/2005, s.426-430. ISSN 1335-6461

Karabec, Z., Zeman, P.: Seminář Problémy implementace statutu Mezinárodního trestního soudu do právního řádu. Trestní právo, 2/2005, s.8-10, ISSN 1211-2860

Karabec, Z.: Úvodní slovo. In: Problémy implementace Statutu Mezinárodního trestního soudu do právního řádu (Sborník příspěvků ze semináře pořádaného Českou národní skupinou Mezinárodní společností pro trestní právo), C.H.Beck, Praha 2004, s.V-VII, ISBN 80-717-911-4

Karabec, Z.: Úloha kriminologie při vytváření trestní politiky. In: Význam kriminologického skúmania a jeho využitie pre trestno-právnu prax (Zborník odborných prisevkov z medzinárodného seminára zo dňa 2. marca 2005). Akadémia policajného zboru v Bratislavě, s.20-25, ISBN 80-8054-346-1

Krejčová S.: Poznatky z dotazníkového šetření uskutečněného v rámci výzkumu ekonomické kriminality. In: Alexandr Nett (ed.), Nové jevy v hospodářské kriminalitě. Sborník z mezinárodní konference konané na Právnické fakultě MU v Brně v únoru 2005, Masarykova univerzita Brno, 2005, s.130-147, ISBN 80-210-3831-4

Marešová, A.: Násilí páchané organizovanými skupinami a organizovaným zločinem (analýza několika případů již odsouzených pachatelů). Trestní právo č. 1/2005, s.76-82, ISSN 1211-2860

Marešová, A.: Kriminalita mládeže. Trestní právo č. 4/2005, s.14-20, ISSN 1211-2860

Marešová, A.: Výsledky šetření názorů na trestnou činnost policistů. Trestní právo č.7/2005 s.18-24, ISSN 1211-2860

Marešová, A.: Výsledky šetření názorů na trestnou činnost policistů. Trestní právo č.8/2005 s.8-l2, ISSN 1211-2860

Marešová, A.: Problematika poprvé trestně stíhaných a poprvé vězněných v ČR. Informační servis prevence kriminality, říjen 2005, s.34-41

Marešová, A.: Změny v kriminalitě žen z pohledu statistik Policie ČR. In: Urbanová, M. ed.: Ženská delikvence jako sociální jev, sborník příspěvků z konference pořádané katedrou právní teorie PrF MU v Brně 4.11.2004, Spisy právnické fakulty MU v Brně, řada teoretická, svazek 280, 2004, s.48-55, ISBN 80-210-3609-5

Marešová, A.: Násilí páchané organizovanými skupinami a organizovaným zločinem (analýza několika případů již odsouzených pachatelů). In: Pokroky v kriminalistice, Sborník odborných sdělení z mezinárodní konference konané ve dnech 22.9.-23.9.2004, Praha 2004, s.367-376, ISBN 80-7251-171-8

Nečada, V.: Obchodování s lidmi. Trestní právo, 1/2005, s. 4 - 12, ISSN 1211-2860

Netík, K.: Kriminální recidiva (s.329-349), Násilná kriminalita (s.379-406), Sexuální kriminalita (s.406-421) In: Kuchta,J., Válková, H. a kol.: Základy kriminologie a trestní politiky. Praha, C.H.Beck, 2005, ISBN: 80-7179-813-4

Přesličková, H.: Vybrané otázky budoucí právní úpravy výkonu zabezpečovací detence. In Detence - nový způsob ochrany společnosti před nebezpečnými pachateli? Trestněprávní, trestněpolitická a kriminologická perspektiva: Sborník příspěvků z odborného semináře. Plzeň, právnická fakulta ZČU, 2005, s. 57 - 63, ISBN 80-7043-423-6

Přesličková, H., Tomášek J., Zeman P.: Potřebujeme institut zabezpečovací detence? Zdravotnictví a právo, 2/2005, s. 9 - 18., ISSN 1211-6432

Scheinost, M.: Nelegální migrace jako jedna z aktivit organizovaného zločinu/Illegal Migration as one of the Activities of Organised Crime. In: Obchodování s lidmi/Trafficking in people, sborník z konference CEPOL 7.-10.9.2004. Policejní akademie Praha 2005, 18 str. CD

Scheinost, M.: Stav a úkoly kriminológie v Českej republike. In: Význam kriminologického skúmania a jeho využitie pre trestno-právnu prax. Zborník odborných príspevkov z medzinárodného seminára zo dňa 2. marca 2005. Akadémia Policajného zboru, katedra kriminologie. Bratislava 2005, s. 14-19, ISBN 80-8054-346-1

Scheinost, M.:Výzkum ekonomické kriminality. In: Nett, A.(ed.), Nové jevy v hospodářské kriminalitě. Acta universitatis Masarykianae brunensis iuridica 290. Masarykova universita Brno 2005, s. 206-218, ISBN 80-210-3831-4

Trávníčková, I.: Sexuální mafie, poznatky z analýzy trestních spisů. In: Sborník příspěvků ze semináře Práce s obětí obchodu s lidmi. Odbor prevence MV, Praha 2005, CD

Trávníčková, I.: Organizovaný zločin a obchodování se ženami v ČR. Kriminalistika 2/2005, str. 97-103. ISSN 1210-91-50

Večerka, K., Holas, J.: Základní rysy delikvence mladistvých v ČR. In: Policajná teória a prax 2/ 2005, Akadémia Policajného Zboru v Bratislave, s.75 - 88, ISSN 1335-1370

Zeman P.: Ukládání zabezpečovací detence - vybrané aspekty nové právní úpravy. In: Válková, H., Stočesová, S. (ed.) Detence - nový způsob ochrany společnosti před nebezpečnými pachateli? Trestněprávní, trestněpolitická a kriminologická perspektiva. Sborník příspěvků z odborného semináře. ZČU v Plzni, Plzeň 2005, s. 41 - 47, ISBN 80-7043-423-6

Vybrané problémy sociální patologie: Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS, Šlovice, 20.-22. dubna 2005. Večerka, K. (ed.), Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2005, 255s., ISBN 80-903541-1-4.
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Cejp, M.: Možnosti zobecnění různých typů výzkumných poznatků o organizovaném zločinu, s. 58-66
 • Karabec, Z.: Možnosti dlouhodobých trestů odnětí svobody (některé poznatky z výzkumu), s. 14-29
 • Marešová, A.: Lze omezit kriminalitu mládeže?, s. 209-220
 • Přesličková, H.: Zabezpečovací detence - nový druh ochranného opatření určeného pro specifickou skupinu pachatelů, s. 48-54
 • Scheinost, M.: Cizinci v českých věznicích, s. 78-86
 • Štěchová, M.: K možnostem prevence bezdomovectví, s. 105-108
 • Večerka, K.: Prevence jako stav ducha, s.165-168
 • Tomášek, J.: Obraz delikventní mládeže v českém tisku, s. 226-229

2004Nahoru

Blatníková, Š.: Psychologické aspekty uvěznění. Psychologie dnes 9/2004, str. 18-20

Cejp, M.: Partnerství proti organizovanému zločinu. Policista 3/2004, str. 1-2

Cejp, M.: Research into Organised Crime in the Czech Republic - Solved Topics, Metodology, Basic Results. In: Nevala, S., Aromaa, K. (eds.): Organised Crime, Trafficking, Drugs: Selected Papers Presented at the Annual Conference of the European Society of Criminology, Helsinki 2003. Helsinki: HEUNI 2004, 16-20 pp. ISBN 952-5333-18-3, ISSN 1237-4741

Cejp, M.: Výzkum organizovaného zločinu v České republice. Kriminalistika 3/2004, str. 169-176

Cejp, M., Jarkovská, L., Rozum, J., Zeman, P.: Třetí konference Evropské kriminologické společnosti. Kriminalistika 1/2004, str. 72-76

Karabec, Z., Blatníková, Š.: K problematice dlouhodobých trestů odnětí svobody. Kriminalistika 3/2004, str. 194-209

Karabec, Z.: Mezinárodní aspekty boje proti organizovanému zločinu. Kriminalistika 1/2004, str. 3-18

Karabec, Z.: Alternatives to imprisonment in the Czech Republic. In: Special Edition of the Proceedings of Criminology - New Tendencies in Crime and Criminal Policy in Central and Eastern Europe (Sborník z 65. mezinárodního kurzu pořádaného Mezinárodní kriminologickou společností, 11.-14. březen 2003, Miskolc, Maďarsko). Miskolc: Bíbor Kiadó, 2004, str. 200-206. ISBN 963-9466-70-0

Karabec, Z., Scheinost, M.: XIII. Světový kriminologický kongres. Kriminalistika 1/2004, str. 67-71

Luptáková, M.: The Nature and Origin of Evil According to Eastern Christian Church. ERCES Online Quarterly Review of Crime, Ethics and Social Philosophy , Vol. 1, No.2, June-July, 2004. ISSN 1811-9123. www.erces.com

Marešová, A.: Důsledky dlouhodobého uvěznění - část I. Trestní právo 4/2004, str. 23-24

Marešová, A.: Důsledky dlouhodobého uvěznění - část II. Trestní právo 5/2004, str. 18-24

Marešová, A.: Pachatelé závažné násilné kriminality. Trestní právo 8/2004, str. 14-19

Marešová, A.: Statistiky o kriminalitě žen. Trestní právo 12/2004, str. 18-20

Marešová, A.: Kriminalita v roce 2003. Internetový časopis Neviditelný pes, 1.3.2004 ve vědecké sekci UNIVERSUM, ISSN 1212-673X

Přesličková, H., Tomášek, J., Zeman, P.: K navrhované právní úpravě institutu zabezpečovací detence. Část 1. Trestní právo 8/2004, str. 13-17

Přesličková, H., Tomášek, J., Zeman, P.: K navrhované právní úpravě institutu zabezpečovací detence. Část 2. Trestní právo 9/2004, str. 21-24

Scheinost, M.: Criminology in the Czech Republic, ERCES Online Quarterly Review of Crime, Ethics and Social Philosophy, Vol. 1, No.1, March 2004. ISSN 1811-9123 www.erces.com

Scheinost, M.: Organised Crime as Enterprise. ERCES Online Quarterly Review of Crime, Ethics and Social Philosophy, Vol.1, No.3, November 2004. ISSN 1811-9123. www.erces.com

Scheinost, M.: Pojetí organizovaného zločinu a jeho vztah k dalším kategoriím kriminality. Kriminalistika 4/2004, str. 257-272

Scheinost, M.: Financial crime in the Czech Republic. Some preliminary findings based on case analysis. In: P.C. van Duyne, M. Jagber, K. von Lampe, J.L. Newell (eds.): Threats and Phantoms of Organised Crime, Corruption and Terrorism. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2004, pp. 139-156. ISBN 90-5850-077-2

Scheinost, M.: Záruky lidských práv a občanských svobod a potřeba účinnějšího odhalování a postihu závažných forem kriminality. In: Pavlíček, V. a kol., Bezpečnost České republiky a potřeba ústavních změn, sborník příspěvků z mezinárodní konference Praha 18.-19.9.2003. Praha: Univerzita Karlova, 2004, str. 195-202. ISBN 80-85889-57-9

Scheinost, M.: Organised Crime Policies in the Czech Republic: A Hard Road from Under-Estimation to the European Standard. In: Fijnaut, C., Paoli, L. (eds.): Organized Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond. Dordrecht: Springer 2004, pp. 879-898. ISBN 1-4020-2615-3

Štěchová, M.: Danielová, K.: Konflikty s rasovým etnickým kontextem. Kriminalistika 2/2004, str. 114-123

Štěchová, M.: Interetnické konflikty. In: Urban, L. a kol.: Sociologie aplikovaná v bezpečnostně právní praxi. Praha: PA ČR, 2004, str. 109-114, ISBN 80-7251-150-5

Zeman, P.: The Penal Legislation Concerning Illegal Drugs in the Czech Republic: The Right Time for Change Now? In: Nevala,S., Aromaa,K.: Organised Crime, Trafficking, Drugs: Selected Papers Presented at the Annual Conference of the European Society of Criminology. Helsinki 2003. Report Series No 42. Helsinki: HEUNI, 2004, pp. 233-246. ISBN 952-5333-18-3, ISSN 1237-4741

Kapitoly v knize: Novotný, O., Zapletal, J.: Kriminologie. 2. přep.vyd. Praha: ASPI 2004. ISBN 80-7357-026-2

 • Cejp, M.: Kriminologický výzkum, str. 235-261
 • Karabec, Z.: Kriminologické aspekty trestní represe, str. 203-234
 • Marešová, A.: Pachatel trestného činu, str. 113-138
 • Scheinost, M., Musil, J.: Organizovaná kriminalita, str. 324-351
 • Večerka, K., Osmančík, O., Novotný, O., Zoubková ,I.: Prevence kriminality, str. 170-202
 • Večerka, K., Zoubková, I.: Kriminalita mládeže a proti mládeži, str. 377-415

Kriminalita: Oběti, prevence, postmodernita: Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS, Šlovice, 21.-23. dubna 2004. Večerka, K. (ed.). Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2004, 207 s. ISBN 80-903541-0-6
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Cejp, M.: Oběti organizované kriminality, str. 56-59
 • Háková-Jarkovská, L.: Mediální obraz obětí interetnických konfliktů v českém tisku, str.23-31
 • Karabec, Z.: Jaká může být trestní justice?, str. 155-166
 • Luptáková, M.: Zločin a trest v tvorbě F.M.Dostojevského, str. 147-150
 • Martinková, M.: Žáci pražských učilišť a středních škol jako oběti i původci fyzického násilí v rodině (některé výsledky sondy), str. 11-14
 • Scheinost, M.: Pachatelé ekonomické trestné činnosti a poškození - objekty napadané ekonomickou kriminalitou, str.60-68
 • Štěchová, M.: Oběti interetnických konfliktů, str. 15-22
 • Večerka, K, Holas, J: Zamyšlení nad smyslem a dosahem preventivní práce, str. 87-92

Evropské vězeňské systémy. European Prison Systems. Sborník referátů z mezinárodní konference, Kroměříž 21.-25.6.2004. Praha: GŘ VS ČR, 2004. 495 s. ISBN 80-239-3645-X
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Cejp, M.: Ohrožení společnosti organizovaným zločinem - důsledky pro vězeňství, str.56-66
 • Cejp, M.: Jeopardy of Community by Organised Crime - Consequences for Prison System, str.56-61
 • Marešová, A.: Pachatelé organizované násilné kriminality, str. 145-152
 • Marešová, A.: Offenders of Organized Violent Crime, str. 137-144
 • Scheinost, M.: Cizinci v českých věznicích - poznatky z výzkum, str. 73-78
 • Scheinost, M.: Foreigners in Czech Prisons - Research Findings, str. 67-72

2003Nahoru

Cejp, M., Buriánek, J., Frič, P., Holas, J.: Bezpečnost země a jejích občanů. In: Zpráva o lidském rozvoji. Česká republika 2003. "Odkud přicházíme, co jsme, kam jdeme".Praha: Universita Karlova, 2003, str. 70-77. ISBN 80-86284-33-6

Cejp, M., Buriánek, J., Holas, J., Frič, P.: Security of the country and its citizens. In: Human Development Report. The Czech Republic 2003. "Where do we come from, what are we and where are we going". Prague: Charles University, 2003, pp.77-84. ISBN 80-86284-34-4

Cejp, M., Krejčová, S.: Z rozdílných poměrů do jedné Evropy. Kriminalistika 4/2003, str. 297-300

Diblíková, S.: Názor na snížení hranice trestní odpovědnosti. Parlamentní listy 4/2003, str. 38-39

Diblíková, S.: Průvodce dětského svědka v trestním řízení. Praha: Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže ve spolupráci s EU, 2003, 15+28+24 s.

Diblíková, S., Martinková, M.: Informace o mezinárodním regionálním semináři "Nové tendence v kriminalitě a trestní politice ve střední a východní Evropě". Kriminalistika 4/2003, str. 291-296

Holas, J.: Politický radikalismus, postoje mládeže k němu, trendy, prevence. In: Extremismus, sekty a nová náboženská hnutí - stručný výběr z přednášek, Krnov 2003, str. 22-29

Karabec, Z.: Jaká je budoucnost trestní justice. Část l. Trestní právo 3/2003, str. 2-4

Karabec, Z.: Jaká je budoucnost trestní justice. Část 2. Trestní právo 4/2003, str. 9-16

Karabec, Z.: Nové možnosti pro trestní justici. Kriminalistika 3/2003, str. 88-98

Karabec, Z., Diblíková, S., Zeman, P.: Criminal Justice Systems in Europe and North America - Czech Republic. Helsinky: HEUNI, 2003, 97 s. ISBN 952-5333-12-4

Karabec, Z.: La Protección de la Víctima en el Tráfico de Personas. In: Estudios Ciencia Policial. Madrid: Instituto de Estudios de Policia, 2003. 89-95 s. ISBN 84-86380-30-8

Karabec, Z.: Enmiendas al Código de Procedimiento Criminal Relacionadas noc la Neutralización del Tráfico Organizado de Personas. In: Estudios Clinica Policial. Madrid: Instituto de Estudios de Policía. No 68/2003, str. 89-95, str. 96-98

Kotulan, P.: Obecné úvahy k zásadě tzv. "třikrát a dost". Parlamentní listy 12/2003, str. 37

Marešová, A.: Souhrn poznatků z analýz vybraných trestních spisů k drogové kriminalitě. Trestní právo 11/2003, str. 12-14

Marešová, A.: Drogová kriminalita - výsledky analýzy vybraných trestních spisů. Bulletin Národní protidrogové centrály 4/2003, str. 7-10

Nečada, V.: Přehled vývoje trestněprávní úpravy hospodářské kriminality v České republice po listopadu 1989. Část 1. Trestní právo 1/2003, str. 21-23

Nečada, V.: Přehled vývoje trestněprávní úpravy hospodářské kriminality v České republice po listopadu 1989. Část 2. Trestní právo 2/2003, str. 19-24

Nečada, V.: Přehledn vývoje trestněprávní úpravy hospodářské kriminality v České republice po listopadu 1989. Část 3. Trestní právo 3/2003, str. 18-23

Nečada, V.: Trestněprávní úprava drogové kriminality. České vězeňství 3/2003, str. 13-17

Scheinost, M., Cejp, M., Karabec, Z.: II. konference Evropské kriminologické společnosti. Kriminalistika 1/2003, str. 61-65

Scheinost, M., Baloun, V.: Financial crime in the Czech Republic: its features and international extension. In: van Duyne, P.C., von Lampe, K., Newell, J.L. (eds.): Criminal finances and organising crime in Europe. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2003, str. 133-146. ISBN 90-5850-045-4

Trávníčková, I.: Drogy a těhotenství. Bulletin Národní protidrogové centrály 4/2003, str. 17-20

Zeman, P.: Pohled na některé aspekty trestněprávního přístupu k drogové kriminalitě v zahraničí. Trestní právo 3/2003, str. 14-18. Text byl rovněž publikován na webových stránkách Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti www.drogy-info.cz

Zeman, P.: Vývoj registrované drogové kriminality a jejího postihu v České republice v letech 1996-2001. Kriminalistika 3/2003, str. 188-195

Zeman, P.: Registrovaná drogová kriminalita a její postih v ČR v letech 1996-2002. Bulletin Národní protidrogové centrály 4/2003, str. 10-17

Večerka, K. (ed.): Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS, Velké Karlovice, 15.-17. května 2002. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2003. 146 s.
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Cejp, M.: Výskyt marginalizovaných skupin a jedinců v organizovaném zločinu, str. 54-61
 • Štěchová, M.: Romové a kriminalita - výsledky terénního šetření, str. 42-46
 • Trávníčková, I.: Subkultura a drogy v Praze, str. 70-75
 • Večerka, K.: Romové očima romských poradců, str.47-53

Večerka, K. (ed.): Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS, Velké Karlovice, 14.-16. května 2003. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2003. 212 s.
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Cejp, M.: Ženy v organizovaném zločinu a organizovaný zločin v nich. Str. 53-54
 • Diblíková, S.: Hledání sociální identity mladých představitelek ženského pohlaví - dívek ve vztahu k chování porušující normy,str. 92-98
 • Holas, J.; Večerka, K.: Pocit bezpečí a postoje k prevenci kriminality ve vybraných městech ČR, str. 144-152
 • Jarkovská, L.: Dynamika časopiseckých diskursů rodiny, str. 55-67
 • Luptáková, M.: K problému osobnosti: patristické pojetí, str. 200-202
 • Martinková, M.: Kriminalita v České republice a v Praze z hlediska obětí trestné činnosti - vybrané údaje z mezinárodních výzkumů, str. 159-165
 • Štěchová, M.: Některé souvislosti zvyšující se kriminality žen, str. 40-47.
 • Trávníčková, I.: Specifické aspekty zneužívání drog u žen, str. 48-53

Brabcová, I. (ed.): Sborník z odborného semináře "K otázkám korupce a úplatkářství". Praha: PA ČR, 2003, 125 s. ISBN 80-7251-110-6
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Cejp, M.: Obecné teoretické problémy korupce a úplatkářství, str. 17-20
 • Karabec, Z.: K některým koncepčním otázkám omezováním korupce (v mezinárodním kontextu), str. 58-62
 • Scheinost, M.: Preventivní aktivity ve vztahu ke korupci a úloha OSN, str. 63-67

2002Nahoru

Baloun, V.: Lichva: definiční vymezení. Kriminalistika č. 4/2002, str. 279-287

Cejp, M.: Vnější a vnitřní problémy České republiky a možnost jejich zneužití zločinem. Kriminalistika č. 1/2002, str. 3-12

Cejp, M.: Zhodnocení metod využitých při prognózování vývoje kriminality na území České republiky. In: Aktuálne problémy kriminologickej prognostiky III. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2002, str. 90-97. ISBN 80-8054-240-6

Karabec, Z.: I. Kongres Evropské kriminologické společnosti. Kriminalistika 1/2002, str. 71-73

Karabec, Z.: II. světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí. Kriminalistika 2/2002, str. 144-148

Karabec, Z.: Kapitola "Restorativní justice". In: Zapletal a kol.: Kriminologie pro posluchače magisterského studijního programu. Praha: P A ČR, 2002, str. 33-46. ISBN 80-7251-103-3

Marešová, A.: Kriminalita v roce 2001. Internetový časopis "Neviditelný pes", 12.3.2002, vědecká sekce UNIVERSUM, rubrika KRIMINOLOGIE

Marešová, A.: Názory na extremismus a skupiny osob označované jako extremistické - výsledky průzkumu provedeného mezi policisty, vyšetřovateli, studenty PA ČR aj. v roce 1998. In: "Extremismus - jeho kořeny, projevy a východisky řešení". Praha: PA ČR, 2001, str. 117-133

Marešová, A.: Úvodní komentář k ročence kriminality. In: Kapesní ročenka kriminality v ČR, 2001. Praha: Policejní prezidium, OSŘI, 2002, str. 1-6

Martinková, M., Marešová, A.: Oběti trestné činnosti v České republice očima kriminologů. Trestní právo 1/2002, str. 2-8

Rozum, J., Nečada, V.: Vývoj trestněprávní úpravy hospodářské kriminality v České republice po listopadu 1989. České vězeňství 2/2002, str. 19-25

Scheinost, M., Baloun, V.: Economy and Crime in the Society in Transition - the Czech Republic Case. In: van Duyne, P.C., von Lampe, K., Passas, N. (eds.), Upperworld and Underworld in Cross-Border. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2002, str. 43-60, ISBN 90-5850-030-6

Veverková, L.: Psychologie barev: Prožívání barev a jejich preference. Československá psychologie 46/2002,1, str. 44-54

Zeman, P.: Možnosti postihu projevů rasové nesnášenlivosti podle zákona o přestupcích. Trestní právo 6/2002, str. 6-12

Večerka, K. (ed.): Asocialita a antisocialita mladých lidí: Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS, Zátoň u Českého Krumlova, 5.-7. dubna 2000, Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2002)
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Cejp, M.: Kriminogenní faktory v životě společnosti, str. 36-40
 • Macháčková, R.: Exkurs do projektů zabývacích se pomocí obětem domácího násilí a obchodu se ženami v SRN, str. 44-51
 • Diblíková, S.: Děti, právo, ústavní a ochranná výchova, str. 60-64
 • Večerka,K.; Holas, J.; Štěchová, M.; Diblíková, S.: Kriminologické charakteristiky dětí s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou, str. 65-78
 • Trávníčková, I: Subkultura a drogy v Praze, str. 84-88

Večerka, K. (ed.): Stát - přítel či nepřítel občana? Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS, Zátoň u Českého Krumlova, 25.-27. dubna 2001. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2002)
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Cejp, M.: Šance státu proti kriminalitě, str. 117-119
 • Štěchová, M.: Několik poznámek k příčinám a souvislostem interetnických konfliktů, str. 163-168

2001Nahoru

Cejp, M.: Vnější bezpečnostní rizika - část kapitoly (str. 49-51), Vývoj kriminality - část kapitoly (str. 56-63) In: Vize rozvoje ČR do roku 2015. Praha: UK FSV, 2001.ISBN 80-86349-02-0

Cejp, M.: Which of International Development Aspect and the Czech Republik Internal Problems in the Early 21st Centure Might be Misused by Transnational Crime. In: Social Change and Crime in Scandinavian and Baltic Region (NSFK´s 43rd Research Seminar, Jurmala, Latvia 2001). Helsinki: Scandinavian Research Council for Criminology, 2001, str. 135-140. ISBN 951-53-2351-7

Cejp, M.: Výsledky osmé expertízy o základních charakteristikách organizovaného zločinu. Kriminalistika 3/2001, str. 205-216

Karabec, Z.: Možnosti sankční politiky. Kriminalistika 3/2001, str. 161-174

Karabec, Z.: Restorativní justice. In: Vybraná kriminologická témata. Praha: Policejní akademie ČR, 2001, str. 16-18. ISBN 80-7251-065-7

Macháčková, R., Rabiňáková, D. a kol.: Právo pro každého. Učebnice programu "Právo pro každý den - Street Law". ISBN 80-238-7914-6

Macháčková, R.: Poradenství pro násilné muže v Německu. Zpravodaj BKB 2/2001, str. 16-17

Marešová, A.: Kriminalita v roce 2001, I. část publikována 26.2.2001 v rubrice PRÁVO ve vědecké sekci časopisu - UNIVERSUM internetového časopisu "Neviditelný pes", ISSN 1212-673X, II.část publikována 27.2.2001

Marešová, A., Kostková, P.: Názory na extremismus a skupiny osob označované jako extremistické: (výsledky několika výzkumných šetření), 1.část publikována 2.4.2001 v rubrice SOCIOLOGIE ve vědecké sekci časopisu - UNIVERSUM internetového časopisu "Neviditelný pes", ISSN 1212-673X, 2. až 7. část publikovány 3. - 12.4.2001

Marešová, A.: Úmyslné zkrácení daní a cel. 1. část publikována 4.6.2001 v rubrice PRÁVO ve vědecké sekci časopisu - UNIVERSUM internetového časopisu "Neviditelný pes", ISSN 1212-673X

Marešová, A.: Úmyslné zkrácení daní a cel. "Neviditelný pes" (hlavní rubrika), 13.6.2001.

Marešová, A.: K problematice delikventní mládeže. "Neviditelný pes", 6.11.2001, vědecká sekce UNIVERSUM, rubrika KRIMINOLOGIE

Marešová, A., Kostková, P.: Názory na extremismus a skupiny osob označované jako extremistické. Praha: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV, květen 2001/1, str. 6-9

Marešová, A.: Názory na extremismus a skupiny osob označované jako extremistické - výsledky průzkumu provedeného mezi policisty, vyšetřovateli, studenty PA ČR aj. v roce 1998. In: "Extremismus - jeho kořeny, projevy a východiska řešení". Praha: PA ČR, 2001, str. 117-133. ISBN 80-7251-088-6

Marešová, A.: Výňatek ze studie Kriminalita v roce 2000. Praha: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV, květen 2001/2, str. 1-4

Marešová, A.: Úvodní komentář k ročence kriminality. In: Kapesní ročenka kriminality v ČR, 2000. Praha: Policejní presidium, OSŘI, 2001, str. 1-12

Martinková, M.: Některá výchovná zařízení pro sociálně problémovou a delikventní mládež ve Švédsku. České vězeňství 3/2001

Rozum, J., Kotulan, P., Vůjtěch, J.: Vybrané poznatky z výzkumu nově zavedených prvků probace do trestního práva. České vězeňství 1-2/2001, str. 30-35

Scheinost, M.: Světová konference Asia Crime Prevention Foundation. Kriminalistika 2/2001, str. 144-146

Scheinost, M.: 40 let Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Sociologický časopis 1/2001, str. 139-141

Scheinost, M.: Involvement of the Organised Crime of the Czech Origin into the International Nets of Organised Crime. In: Social Change and Crime in Scandinavian and Baltic Region. Helsinki: Scandinavian Research Council for Criminology, 2001, str. 111-117. ISBN 951-53-2351-7

Scheinost, M.: Organized Crime in the Czech Republic and the Ways to Prevent It. EuroCriminology, Volume 15. Lódž: University Press, 2001, str. 29-33. ISSN 0860-3723, ISBN 83-7171-530-7

Scheinost, M.: Transnational Organised Crime and Cross-Border Trafficking in Human Beings in the Czech Republic. In: Van Duyne, P.C.., Ruggiero, V., Scheinost, M., Valkenburg, W. (eds.): Cross-Border Crime in a Changing Europe. Huntington, New York: Nova Science Publishers, 2001, str. 33-48. ISBN 1-56072-966-X

Štěchová, M.: Oběti interetnického násilí. Kriminalistika 2/2001, str. 299-306

Trávníčková, I.: Drogová kriminalita - včera, dnes a zítra. Kriminalistika 4/2001, str. 280-290

Večerka, K., Holas, J., Štěchová, M.: Problémové děti ve školských zařízeních. Praha: Knok Polygrafie, 83 s. ISBN 80-86535-00-2

Vůjtěch, J.: Profesiografie jako nástroj pro výběr soudních a právních čekatelů. Část 2. Právní praxe 4/2001, str. 239-247

Vůjtěch, J.: Profesiografie jako nástroj pro výběr státních zástupců. Část 3. Právní praxe 5/2001, str. 320-325

Kapitoly v knize: Novotný, O., Zapletal, J. a kol.: Kriminologie. Praha: Eurolex Bohemia, 2001, 419 s.ISBN 80-86432-08-4

 • Cejp, M.: kapitola Kriminologický výzkum, str. 221-246
 • Karabec, Z.: kapitola Kriminologické aspekty trestní represe, str. 189-220
 • Marešová, A.: kapitola Pachatel trestného činu, str. 102-127
 • Scheinost, M.: kapitola Organizovaná kriminalita (spoluautor Musil, J.), str. 304-330
 • Válková, J.: kapitola Oběť trestného činu, str. 128-153
 • Večerka, K.: kapitoly Prevence kriminality (spoluautor smančík, O., Zoubková, I.), str. 157-188,
 • Kriminalita mládeže a proti mládeži (spoluautor Zoubková, I.), str. 355-393

Sociologický časopis 1/2001 (monotematické číslo k problémům kriminality), Praha: AV ČR, ISSN 0038-0288
Příspěvky pracovníků IKSP:

 • Karabec, Z.: K problematice trestání a trestů, str. 73-87
 • Scheinost, M., Marešová, A.: Trendy kriminality v ČR z pohledu roku 2000, str. 23-41
 • Večerka, K., Holas, J., Štěchová, M., Diblíková, S.: Kriminologické charakteristiky dětí s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou, str. 89-102

2000Nahoru

Baloun, V.: K definičnímu vymezení kriminální organizace. Kriminalistika 3/2000, s.213-226

Cejp M.: K problematice vnější a vnitřní bezpečnosti-kriminalita. In: Sborník analytických studií pro Strategický program sociálního a ekonomického rozvoje České republiky. Praha: Rada vlády ČR pro sociální a ekonomickou strategii, 2000.

Cejp, M.: Možné společenské okolnosti organizovaného zločinu. Pohledy 5/2000, s.5-10

Cejp, M.: Trendy ve vývoji některých ukazatelů o struktuře skupin a charakteru činností organizovaného zločinu. Kriminalistika 4/2000, s.284-294

Karabec, Z.: Účel trestání. Kriminalistika 2/2000, s.108-117

Karabec, Z.: Krátkodobé tresty - jeden z problémů českého vězeňství. Trestní právo 4/2000, s.6-16

Karabec, Z.: Mezinárodní společnost pro trestní právo (AIDP) vystupuje proti organizovanému zločinu. Právný obzor 3/2000, s.247-255

Karabec, Z., Diblíková, S., Macháčková, R.: Krátkodobé tresty odnětí svobody. Právní praxe 7/2000, s.432-441

Karabec, Z., Šámal, P.: Ke koncepci rekodifikace trestního práva hmotného v ČR. Justičná revue 4-5/2000, s.444-467

Karabec, Z., Scheinost, M.: X. kongres OSN o prevenci kriminality a zacházení s pachateli. Kriminalistika 3/2000, s.193-203

Karabec, Z.: K právnímu vymezení organizovaného zločinu. Kriminalistika 1/2000, s.3-14

Karabec, Z.: Trestní justice a výzva organizovaného zločinu. Kriminalistika 1/2000, s.73-79

Karabec, Z., Šámal, P.: Ke koncepci rekodifikace trestního práva hmotného. Právník 4/2000, s.321-367

Karabec, Z.: Problematika krátkodobých trestů odnětí svobody. České vězeňství 2/2000, s.48-53

Karabec, Z., Kotulan, P., Rozum, J., Vůjtěch, J.: Základní poznatky z výzkumu institutu obecně prospěšných prací. České vězeňství 1/2000, s.32-35

Kotulan, P., Rozum, J., Vůjtěch, J.: Vybrané poznatky z výzkumu narovnání. Právní praxe 5/2000, s.330-339

Macháčková, R.: Práva starších osob v České republice pohledem právníka. In: Tošnerová, T. (ed.): Špatné zacházení se seniory a násilí v rodině. Praha: 3.LF UK, 2000, s.37-42, ISBN 80-238-5875-0

Marešová, A.: K problematice delikventní mládeže - hlubší pohled na statistické údaje. Kriminalistika 4/2000, s.23-37

Marešová, A., Kostková, P.: Názory na extremismus a skupiny osob označované jako extremistické - výsledky několika výzkumných šetření. Všehrd 1/2000, 24 s.

Marešová, A.: Úmyslné zkrácení daní a cel: (Výsledky analýzy vybraných trestných činů a jejich pachatelů). Všehrd 1/2000, 12 s.

Marešová, A.: Vývoj kriminality. České vězeňství 2/2000, příloha, s.62-65

Marešová, A.: Ještě jednou o delikventech z pohledu kriminologa: (o pojmech užívaných v kriminologii, o řešených problémech a získaných poznatcích). Trestní právo 1/2000, s.16-24

Marešová, A.: Kriminalita v roce 1999 (z pohledu statistik Policie ČR). Právní praxe 6/2000, s.399-413

Marešová, A.: Daňová a celní kriminalita - analýza vybraných trestných činů a jejich pachatelů. Pohledy (revue pro politiku, ekonomii, sociologii) 1/2000, s.21-26

Marešová, A.: Vývoj kriminality mládeže a kriminality páchané na mládeži od roku 1990 dokonce roku 1997. In: Heller, D.,Šturma, J.: Psychologie pro třetí tisíciletí. Olomouc: Testcentrum Praha, 2000, s.447-456, ISBN 80-86471-04-7

Marešová, A.: Úvodní komentář k ročence kriminality. In: Kapesní ročenka kriminality v ČR, 1999. Praha: Policejní prezidium, OSŘI, 2000, s.1-10

Musil, S.: Dynamika a prognostika účinnosti trestněprávních systémů. Právník 2/2000, s.170-192

Scheinost, M.: Transnational Organised Crime and Cross-Border Trafficking in Human Beings in the Czech Republic. In: Van Duyne, P.C., Ruggiero, V., Scheinost, M., Valkenburg, W. (eds.): Cross-Border in a Changing Europe. Praha: IKSP + Tilburg University, 2000, s.37-55, ISBN 80-86008-75-4

Scheinost, M.: Organizovaná trestná činnost občanů ČR. Kriminalistika 2/2000, s.118-133

Scheinost, M.: The State of Criminality in the Czech Republic: A Challenge for Legislation. Prevention and Research, Crime Prevention and Community Safety: An International Journal, Vol. 2, No.3/2000, Leicester: Perpetuity Press Limited, s.55-59

Štěchová, M., Večerka, K., Holas, J.: Rodinné zázemí dětí s poruchami chování. Kriminalistika 2/2000, s.140-148

Večerka, K., Holas, J., Štěchová, M.: Problémové děti ve školských zařízeních. Praha: MŠMT, 2000, 83 s. ISBN 80-86535-00-2

Vůjtěch, J.: Profesiografie jako nástroj pro výběr soudních a právních čekatelů: Část 1. Právní praxe 10/2000, s.651-657