Institut pro kriminologii a sociální prevenci - Publikace 1990-1999

Institut pro kriminologii a sociální prevenciEdice IKSP za období 1990-1999

Za účelem prezentace poznatků, které vycházejí z odborné činnosti Institutu, vydává IKSP svou vlastní edici, zahrnující dvě ediční řady – STUDIE a PRAMENY. Níže lze nalézt seznam publikací, vydaných v obou edičních řadách v letech 1990-1999.

Seznam publikované edice IKSP v letech 1990 - 1999

Řada Rok
Prameny 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Studie 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1999PramenyNahoru
Zákoník trestního řízení Polska
Martin-Canivell,J.: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Španělsko
Boj proti korupci: Proceedings of the VI European Colloquium on Crime and Criminal Policy, Helsinki 10-12 December 1998
1999StudieNahoru
Musil,S.: Modelování účinnosti trestněprávních systémů IV.
K problematice obětí trestných činů a k výsledků výzkumu obětí v České republice. Sb. z konference sest. Kulíšková,K.
Kotulan,P. - Rozum,J. - Vůjtěch,J.: Výzkum institutu narovnání
Marešová,A. - Kotulan,P. - Martinková,M. - Mikule,V. - Novák,K.: Kriminologické a právní aspekty extremismu
Trávníčková,I.: Sociálně patologické aspekty zneužívání drog u pražské mládeže
Martinková,M.: K problematice náboženských sekt v ČR
Marešová,A. - Kadeřábková,D. - Martinková,M.: Kriminalita v roce 1997
Marešová,A.: Úmyslné zkrácení daní - analýza vybraných trestných činů a jejich pachatelů
Scheinost,M.: Organizovaná trestná činnost občanů ČR
Karabec,Z.: Účinnost právních prostředků proti organizovanému zločinu
Baloun,V.: Organizovaný zločin a jeho možné projevy ve finančním sektoru
Cejp,M.: Společenské příčiny a důsledky organizovaného zločinu
Kadeřábková,D.: Hospodářská trestná činnost a její projevy
Marešová,A. - Kadeřábková,D. - Martinková,M.: Kriminalita v roce 1998
Cejp,M. a kol.: Výzkum organizovaného zločinu v ČR II
1998PramenyNahoru
Právní prostředky boje s rasismem a intolerancí v členských státech Rady Evropy
Yamamoto,M.: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Kanada
Dokumenty Evropské unie a OSN k organizovanému zločinu
1998StudieNahoru
Musil,S. - Zborník,F.: Analýza účinnosti legislativních úprav III.
Marešová,A. a kol.: Kriminalita v roce 1996
Válková,J.: Výzkum obětí trestného činu v ČR
Vůjtěch,J. - Hanák,V. a kol.: Výzkum institutu obecně prospěšných prací
Neumann,J.: Základní kriminologické školy a směry
1997PramenyNahoru
Shapland,J. - Wiles,P. - Wilcox,P.: Cílené snížení kriminality pro místní oblasti.
Zkušenosti s prevencí kriminality v zahraničí. Sb. sest. Válková,J.
Trendy kriminality a trestní justice 1970-1985 v kontextu sociálně-ekonomických změn
Stankov,B.: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Bulharsko
Walmsley,R.: Vězeňské populace v Evropě a Severní Americe
Doporučení Rady Evropy (92)16 k evropským pravidlům o trestech ve společenství
Obchodování s drogami v Evropě
Prevence kriminality: Směrem k evropské úrovni. Mat. z konference v Noordwijku sest. J.Válková
Mezinárodní příručka pomoci obětem o využití a aplikaci deklarace OSN o základních principech spravedlnosti ohledně obětí trestného činu a ohledně obětí zneužití moci
9. kongres OSN o prevenci zločinnosti a zacházení s pachateli
1997StudieNahoru
Osmančík,O. - Vůjtěch,J. - Karabec,Z. - Janda,P. - Zborník,F.: K problematice alternativních trestů a opatření. Sb. sest. Rozum,J.
Cejp,M. - Kotulan,P. - Janda,P.: Korupce
Zborník,F. - Kotulan,P. - Rozum,J.: Trestní soudnictví nad mladistvými v ČR a v zahraničí
Vůjtěch,J. a kol.: Informace o postavení a funkci vyšetřujících soudců
kolektiv autorů: Extremismus mládeže v České republice
Legislativa a policie v boji proti organizovanému zločinu. Sb. sest. Scheinost,M.
Scheinost,M. - Cejp,M. - Musil,J. - Budka,I. - Brabcová,I.: Výzkum struktury, forem a možností postihu organizovaného zločinu v České republice
Markusová,R. - Netík,K.: Výzkum pachatelů trestné činnosti spáchané v organizované skupině
Marešová,A. a kol.: Sociálně patologické jevy u mládeže a návrh opatření k omezení jejich vzniku
Martinková,M. - Trávníčková,I. - Cejp,M.: Tři studie o sociálně patologických jevech u mládeže
Válková,J.: Mezinárodní výzkum kriminality v obchodní sféře
Martinková,M.: Špatné zacházení s dětmi a mladistvými v rodině
1996PramenyNahoru
Organizovaný zločin v dokumentech neapolské konference a v italském právu. Sb. usp. Scheinost,M.
Právní úprava trestního soudnictví nad mládeží v Československu z roku 1931
Barclay,G.C. - Tavares,C. - Prout,A.: Informace o systému trestní justice v Anglii a Walesu
Trestní zákon Spolkové republiky Německo
Zákon o trestním soudnictví 1991: rychlá referenční příručka
Závěry neapolské konference k organizovanému zločinu a jejich uskutečňování mezinárodním společenstvím, sb., sest. Scheinost,M.
Carnie,J.K.: Program bezpečnějších měst ve Skotsku
Graham,J. - Bennett,T.: Strategie prevence kriminality v Evropě a Severní Americe
1996StudieNahoru
Organizovaná kriminalita v ČR a USA II. Sb. z konference usp. Budka,I.
Organizovaná kriminalita z pohledu kriminologie a trestního práva. Sb. usp. Scheinost,M.
Cejp,M.: Druhy a formy činností organizovaného zločinu
Scheinost,M.: Trestná činnost cizích státních příslušníků v ČR a etnický faktor v organizované kriminalitě
Kotulan,P.: Výzkum institutu podmíněného zastavení trestního stíhání
Trávníčková,I.: Hazardní hry a drogy jako potenciální zdroj organizovaného zločinu
Gawlik,L.: Oběti organizovaného zločinu
Kadeřábková,D.: Hospodářská kriminalita ve finanční oblasti
Musil,S. - Zborník,F.: Analýza účinnosti legislativních úprav I. Systémové aspekty a aktuální východiska
Musil,S. - Zborník,F.: Analýza účinnosti legislativních úprav II.
Večerka,K. - Štěchová,M. - Holas,J. - Neumann,J.: Prevence kriminality v teorii a praxi
1995PramenyNahoru
Organizovaný zločin a korupce v dokumentech OSN a Rady Evropy. Díl I a II
Rakouský spolkový zákon ze dne 20.10.1988 o soudnictví a tr. věcech mládeže
Joutsen,M.: Systémy trestní justice v Evropě: Finsko
Svensson,B.: Systémy trestní justice v Evropě: Švédsko
Trestní zákoník Francouzské republiky I a II
Německý zákon o soudech mládeže
Barclay,G.C.: Systémy trestní justice v Anglii a Walesu
Francouzské nařízení č. 45-174 z 2.února 1945 týkající se delikventních nezletilých
Kimber,C.J.: Systémy trestní justice: Irsko
1995StudieNahoru
Cejp,M.: Tři sondy k problematice organizované kriminality
Cejp,M.: Vydírání jako forma organizovaného zločinu v ČR
Trávníčková,I.: Prostituce jako jedna z možných aktivit organizovaného zločinu
Gawlik,L.: Krádeže starožitností a uměleckých děl
Kadeřábková,D.: Hospodářská kriminalita ve finanční oblasti
Scheinost,M.: Nelegální migrace a převaděčství jako jedna z aktivit org. zločinu
Martinková,M.: Výskyt některých forem násilného a sociálně nežádoucího chování rodičů vůči dětem při výchově v rodině
Musil,S.: Skutečná a latentní kriminalita jako problém matematického modelování
Organizovaná kriminalita v ČR a USA I. Sborník referátů z mezinárodní konference sest. Budka,I.
Musil,S.: Stabilita a matematické modelování v kriminologii a sociální prevenci
Trávníčková,I. - Martinková,M. - Scheinost,M.: Znalosti a postoje pražské středoškolské a učňovské mládeže ve vztahu k problematice lidských práv a morálních hodnot
Marešová,A.: Kriminalita v roce 1994
Marešová,A.: Etiologie násilných projevů organizované kriminality
1994PramenyNahoru
Fellner,W. - Paukner,A.Organizace právnickách povolání v Rakousku
Leroy,B.: Společenství evropské dvanáctky a potřeba řešení drogové problematiky
Trestní zákon Francouzské republiky I, II (úplné znění zákona z r. 1991)
1994StudieNahoru
Gawlik,L.: Tranzit drog na českém území
Scheinost,M. - Brabcová,I. - Cejp, M.: Pravděpodobné modely organizované kriminality
Marešová,A.: Pachatelé trestných činůčinů: k problematice jejich osobností a vybraných typologií
Organizovaná kriminalita. Sborník referátů ze semináře usp. Trávníčková,I.
K problematice alternativních trestů ( sest. Marešová,A. - Válková,J.)
Marešová,A.: Kriminalita v roce 1993
Štěchová,M. - Knížetová,M. - Večerka,K.: K vybraným aspektům prevence kriminality na místní úrovni
Janda,P. - Kotulan,P. - Marešová,A. - Rozum,J.: Stručný úvod do problematiky trestního práva
1993PramenyNahoru
K organizované zločinnosti. (zákon SRN k boji s drogami, Konvence RE o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu a další)
van Dijk,J. - Mayhewová,P.: Kriminální viktimizace v industrializovaném světě
Zjednodušení trestního řízení. Doporučení RE R(87)
Některé poznatky z oblasti prevence kriminality v zahraničí
Vojenské kodexy vybraných evropských zemí (Rakousko, SRN, Francie)
Systémy trestní justice v některých evropských zemích (Nizozemí, Anglie, Wales)
Vybrané poznatky a zákonné úpravy z trestně právní oblasti ve Francii a Rakousku
Souhrn dokumentů OSN a některých států týkajících se boje proti organizovanému zločinu
1993StudieNahoru
Osmančík,O. - Rozum,J.: K problematice obětí zločinu
Válková,J.: Kriminalita žen
Marešová,A.: Kriminalita v roce 1991 + Kotulan,P.: Trestní zákon 140/61 Sb. ve znění pozdějších zákonů + Rozum,J.: Charakteristika čs. trestního řízení
Večerka,K. - Štěchová,M. - Martinková,M.: Jak konkrétně postupovat při vytváření modelu prevence kriminality v ČR na místní úrovni
Trávníčková,I. - Gawlik,L. - Kotulan,P.: Společenská kontrola a postih dopingu ve sportu v ČR
Janda,P. - Kotulan,P. - Rozum,J.: Náměty krajských prokuratur, Mětstské prokuratury v Praze a okresních prokuratur k rekodifikaci trestního řádu + Kotulan,P. - Rozum,J.: Úprava místní správy a samosprávy v ČR a ve vybraných zemích
Marešová,A.: Kriminalita v roce 1992
Trávníčková,I.: Názory odborníků na možnosti společenské kontroly a postih drog v ČR
1992PramenyNahoru
Sumář „Bílé knihy" o trestné činnosti za rok 1990 - Japonsko
Souhrn opatření k prevenci kriminality
Systémy prevence kriminality
Kriminalita, mládež, hospodářská krize - materiály Rady Evropy a OSN
Některé zahraniční zkušenosti s prevencí kriminality
1992StudieNahoru
Legalizace drog ano či ne? Sborník ze semináře usp. Trávníčková,I.
Večerka,K. a kol.: Jak na fotbalové výtržníky
Zapletal,J. - Brabcová,I. - Marešová,A.: K problematice trestného činu vraždy
Amnestie 1990, Sborník ze semináře usp. Marešová,A.
Osmančík,O. a kol.: Trestný čin loupeže v Praze 1
Štěchová,M. - Večerka,K.: Šikanování mezi mladistvými - výskyt a formy v prostředí internátů
Večerka,K. - Štěchová,M. - Neumann,J.: Vztah mladých lidí k některým mravním a právním normám
K problematice výjimečného trestu, Sb. ze semináře usp. Neumann,J.
Osmančík,O. a kol.: Násilná kriminalita
Brabcová,I.: Sonda do názorů a postojů managementu
Novák,K.: Počítačová kriminalita
Scheinost,M. - Vůjtěch,J.: Situace v soudnictví - podmínky soudců, motivace pracovníků v soudcovské profesi
Brabcová,I. - Kadeřábková,D.: Účinnost kontrolního systému
Trávníčková,I. - Gawlik,L. - Kotulan,P.: Právní úprava drogové problematiky
Musil,S.: Matematickostatistické metody v kriminologii a sociální prevenci
1991PramenyNahoru
Prevence zločinnosti a trestní justice (závěry 8. kongresu OSN o prevenci zločinnosti a zacházení s pachateli v Havaně 1990)
Valová,V., Novotná,J., Rakouská trestní justice a prokuratura
Rakouský trestní zákon I, II
Belgická ústava (ze dne 7. února 1831)
Francouzský trestní řád I, II
Krutský,I.: Trestní justice a prokuratura Japonska
Organizace prevence kriminality (doporučení R/87/19 přijatá Výborem ministrů Rady Evropy)
Cotič,D.: Drogy a trest: mezinárodní přehled nejnovějších poznatků o trestných činech souvisejících s drogami
1991StudieNahoru
Poncar,P. - Zapletal,J. - Brabcová,I.: Prokurátoři k trestné činnosti v oblasti ekonomiky
Marešová,A.: Vybrané kriminologické aspekty amnestie z ledna 1990
Brabcová,I. - Zapletal,J. - Poncar,P.: Soukromé podnikání a negativní jevy
Valová,V. - Novotná,J. - Neumann,J.: K problematice pornografie
Tomin, M.: K některým příčinám vzestupu kriminality v roce 1990
Večerka,K. - Štěchová,M. - Chlebečková,J.: Možnost a ochota nových občanských a církevních iniciativ k angažování se na úseku prevence a resocializace
Poncar,P. - Zapletal,J.: Hospodářské trestní právo v některých zahraničních zákonodárstvích
Poncar,P.: Kriminalita související se zaváděním tržního hospodářství
Krutský,I. - Marešová,A. - Novotná,J.: Alimentační povinnosti k dítěti v současných měnících se životních podmínkách
1990PramenyNahoru
Švédský trestní zákoník
Zákon o prokuratúre Maďarskej republiky č. V z roku 1972
Zákon o prokuratuře Polské republiky
Prokuratury (státní zastupitelství) vybraných států (komparativní srovnání nejdůležitějších věcných a organizačních principů)
Zákon o soudním řízení Švédského království z 1.1.1985
Válková,J. - Scheinost,M. - Novák,K.: Přehled mezinárodních kongresů a dalších akcí
Trestně procesní řád Rakouské republiky
1990StudieNahoru
Večerka,K. - Štěchová,M.: Faktory ovlivňující kriminalitu mladistvých Romů
Marešová,A. - Krutský,I.: K problematice umělých přerušení těhotenství
Zapletal,J. - Brabcová,I. - Poncar,P.: K výzkumům trestné činnosti v oblasti ekonomiky
Tomin,M.: Společenské konflikty s rasovým podtextem