Institut pro kriminologii a sociální prevenci - Organizační struktura

Institut pro kriminologii a sociální prevenciOrganizační struktura

V čele Institutu stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti. Ředitel IKSP jmenuje a odvolává tajemníka Institutu, který je současně jeho zástupcem. Organizační útvary Institutu tvoří výzkumná skupina, sekretariát, ekonomický úsek a pracovní týmy, sestavované z výzkumných pracovníků na řešení jednotlivých výzkumných úkolů pod vedením odpovědných řešitelů. Vedoucí těchto útvarů a odpovědné řešitele pro jednotlivé výzkumné úkoly jmenuje a odvolává ředitel IKSP.
Poradním sborem ředitele IKSP je Vědecká rada, složená z externích odborníků z teorie i praxe relevantních oborů. Jejím úkolem je projednávat zásadní otázky činnosti a vědeckého rozvoje Institutu, včetně střednědobých plánů výzkumné činnosti, a vyjadřovat se k odborným poznatkům a doporučením pro praxi. Vědecká rada také plní funkci vědecké redakce pro účely ediční činnosti Institutu. Členy rady jmenuje a odvolává ředitel IKSP, který též vydává její jednací řád.

Současnými členy Vědecké rady jsou:
Předseda: prof. JUDr. Jan Musil, CSc. (Ústavní soud ČR)
prof. Michael Benes (RMIT Melbourne)
PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. (Filozofická fakulta UK)
JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. (Právnická fakulta UK)
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. (Právnická fakulta MU)
doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc. (Filozofická fakulta UK Bratislava)
JUDr. Stanislav Rizman (Nejvyšší soud ČR)
JUDr. Miroslav Růžička, PhD. (Nejvyšší státní zastupitelství)
prof. JUDr. Helena Válková, CSc. (Filozofická fakulta UK)
doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. (Policejní akademie ČR)

Čestní členové Vědecké rady:
JUDr. Michal Illner, CSc. (Sociologický ústav AV ČR)
prof. JUDr. Oto Novotný, DrSc. (Právnická fakulta UK)
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. (Právnická fakulta UK)