Home
Domovská stránka

Title

Architektura chrámu sv. Ludmily

Aktuálně
Novinky . Občasník . Napsali o nás . Diskuzní fórum

Pastorace
Pastorace . Bohoslužby . Křty . Svatby . Kontakty

Historie
Historie . Průvodce kostelem . Sv. Ludmila . a další...

Multimédia
On-line kamera . Fotogalerie

Odkazy

Vyhledávání


     Chrám sv. Ludmily tvoří výraznou dominantu Vinohrad. Dvě věže vysoké 60 metrů jsou jako dvě ruce sepjaté k modlitbě. Kostel je novogotická basilika - trojlodní s transeptem - příční lodí ve tvaru kříže. Ve středu chrámu je sanctusová věžička. Vybudován je ve stylu ranné, severoněmecké gotiky.


Půdorys chrámu kostela sv. Ludmily

                         Popis vitráží:
    1 - 11                            12                            1 - 11

     Nad honosným schodištěm, tolik oblíbeným při četných svatbách, je hlavní portál (G). V jeho tympanonu je krásný reliéf od Josefa Václava Myslbeka, představující nahoře Boha Otce, Ducha sv. (holubice), uprostřed je žehnající Kristus se sv. Václavem a sv. Ludmilou po stranách. V bočních výklencích jsou sochy sv. Prokopa a sv. Vojtěcha od Fr. Hergestela a A. Procházky. Štíty příčné lodi jsou ozdobeny sochami sv. Vojtěcha, sv. Prokopa a sv. Cyrila a Metoděje od L. Šimka a B. Seelinga.


   K hlavnímu vchodu vede mohutné schodiště. Tím vcházíme do hlavní lodi, dlouhé 50 metrů. Interiér kostela upoutává každého návštěvníka svou výzdobou. Malby a ornamenty na zdech jsou od J. Jobsta. Fresky na zdech hlavní lodi a na stropě zachycují nejen řada světců (např.: sv. J. Nepomucký, bl. J. Sarkander, sv. Ivan, sv. Anežka, sv. Cyril a řada světců (např.: sv. J. Nepomucký, bl. J. Sarkander, sv. Ivan, sv. Anežka, sv. Cyril a Metoděj, sv. Vít, sv. Zikmund, sv. Vojtěch, sv. Prokop, sv. Václav, sv. Ludmila, čtyři evangelisté), ale i postavy ze Starého zákona (Izák, Abrahám, Jakub, Noe, Ezechiel, Izaiáš, Jeremiáš, Daniel).


   Významnou část výzdoby tvoří vitráže - barevná okna s postavami světců (podle F. Mockera, F. Ženíška, F. Sequence, A. Liebschera, F. Urbana). Škoda, že dárci prosazovali svou vůli, a tak někteří svatí jsou vyobrazeni častěji. Nejzajímavější jsou velká okna v příčné lodi - mučednická smrt sv. Václava a sv. Ludmily. Některá okna byla za 2. světové války zničena při náletu, ale byla po válce dobře nahrazena novými.


   Hlavní oltář (A) podle návrhu arch. Turka, cizelovaný Houdkem, je zdoben drahokamy a polodrahokamy. Jeho výška je 16 m. Figurální výzdobu tvoří krucifix, medailon Boha Otce a socha sv. Ludmily (od Č. Vosmíka). Kolem oltáře je na zdi freska Devět obrazů ze života sv. Ludmily.


   Boční oltář: (C) vpravo socha sv. Cyrila a Metoděje s plastikou křtu sv. Ludmily a jejího manžela Bořivoje a schválením slovanské bohoslužby v Římě. Vlevo Panna Maria - sedí na trůně s Ježíškem v náručí a kolem jsou čeští patroni: sv. Ludmila, sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Prokop, sv. Anežka, sv. Jan Nepomucký (J. Kastner, Š. Zálešák, F. Lukavský).


   Mramorový oltář (B) čelem k lidu, posvěcený 16. 9. 1992 a umístěný v optickém středu kostela podle požadavků 2. vatikánského koncilu, se stává po Nejsvětější svátosti oltářní ve svatostánku středem pozornosti věřících - je zde sloužena Nejsvětější oběť (mše sv.).


   V postranních lodích při zdi můžeme rozjímat u keramických oltářů (D) - Pán Ježíš v Getsemanské zahradě a Pieta - o tajemství Kristovy lásky k nám a bolestech Panny Marie po smrti jediného Syna; před smrtí Pána Ježíše se stala Matkou Církve, Matkou nás všech hříšníků, kteří jsme vinni smrtí Pána Ježíše. Nejen prohlížet, ale i rozjímat o utrpení P. Ježíše můžeme také u 14 obrazů křížové cesty a tím čerpat sílu ke své životní křížové cestě.


    Čtyři zpovědnice (E) - nádherná řezbářská práce - co vše by mohly vyprávět o tajemství Kristova milosrdenství k hříšníkům, když se prostřednictvím kněze odpouští těm, kdo se k Bohu vracejí třeba i po mnoha letech. U hlavního vchodu vpravo je na zdi plastika sv. Vojtěcha a sv. Ludmily.


   Vlevo je kaple sv. Kříže (F), která o Velikonocích slouží jako Boží hrob a o Vánocích jsou v ní vystaveny jesličky. Kaľdý čtvrtek po večerní mši sv. zde probíhá modlitba nešpor.

Vitráže v chrámu sv. Ludmily

Levá strana

1. Sv.Terezička a sv. Tadeáš, pořízeno v jubilejním roce 1948.
2. Blahoslavená Anežka česká a sv. Vlastimil.
3. Sv. Ludmila a sv. Prokop
4. Sv. Mikuláš a sv. Vojtěch, věnují Věra a Karel Vojtěch Matulkovi.
_____________________________
5. Sv. Alois a sv. František z Assisi
blahoslavená Milada a panna Maria, věnovala rodina Fr. Maliny. 6. Umučení sv. Ludmily.
7. Patron mládeže Jan Bosko, sv. Florián, sv. Cyril a Metoděj, věnovali osadníci v květnu 1945.
8. Panna Marie Sněžná a sv. Karel Boromejský.
9. Sv. Matěj a sv. Emilie.
10. Blahoslavený Hroznata a blahoslavený Jan Sarkander, sv. Kosmas a Damián, věnováno farníky za arciděkana Antonína Hoffmana 1945-46.
11. Sv. Pavel a sv. Petr, Antonín Paduánský, František Xaverský, věnovali Antonín a Antonie Planeuovi.

Střed

12. Sv. Jan Nepomucký a sv. Terezie, Pán Ježíš a Panna Marie, věnovala Terezie Friekaenderová.

Pravá strana

1. Sv. Barbora a sv. Martin, k uctění památky rodičů svých věnovali František Němec a jeho choť Anna.
2. Sv. Barbora a sv. Josef, na památku manžela Václava Kady, věnovala Marie Kadová.
3. Sv. Terezie a sv. Vincent, na památku O. Vávry, starosty na královských Vinohradech, věnovala manželka.
4. Sv. Veronika a sv. Antonín Paduánský, věnovali Josef Háček a jeho choť Marie.
_____________________________
5. Sv. Jan Nepomucký a sv. Františka Římská, věnovali Antonín a Františka Sládečkovi.
6. Sv. Karel, sv. Anna, sv. Marta, sv. Alois.
7. Sv. Ladislav a sv. Rosalie, k uctění památky Jana a Terezie Pražákových roku 1900.
8. Sv. Vincent a sv. Václav.
9. Sv. Matouš a sv. Anežka Římská
10. Sv. Vojtěch a blahoslavená Anežka, sv. Prokop a blahoslavená Milada, za starosty Josefa Herolda roku 1945.
11. Sv. František a sv. Blažena, sv. Vincent a sv. Johana, věnuje Anna Novotná