Home
Domovská stránka

Title

Křest

Aktuálně
Novinky . Občasník . Napsali o nás . Diskuzní fórum

Pastorace
Pastorace . Bohoslužby . Křty . Svatby . Kontakty

Historie
Historie . Průvodce kostelem . Sv. Ludmila . a další...

Multimédia
On-line kamera . Fotogalerie

Odkazy

Vyhledávání


,,Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do Království Božího“

(Jan 3,5)

Všechny svátosti udržují a rozvíjejí nadpřirozený život, uvedení do něho se však děje křtem. Křest se uděluje omytím vodou a slovy: "Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého."

Co se děje při křtu

a) Očištění. S vodou spojujeme představu umývání. A skutečně tu jde o očištění, o smytí dědičné viny a veškerého hříchu; jde o přemožení hříšné minulosti.

b) Nový život. Voda je pro nás symbolem života. Nový život, který pochází od Boha, nemůžeme ani naplánovat, ani sami vytvořit, musíme se k němu narodit. Tímto novým narozením je křest. Ten skutečně dává nový život, milost. Pokřtěný se stává Božím dítětem.

c) Člen církve. Křest spojuje jednotlivce nejen s Bohem, ale také se všemi, kteří se otevřeli Kristu. Skrze křest jsme se stali „jedním tělem“. Křest znamená začlenění do církve. Kdo byl pokřtěn, je pokřtěn jednou provždy; neexistuje opakování křtu.


Je křest nutný? Z toho, co bylo řečeno, plyne, že křest je nutný ke spáse pro všechny, kteří došli k poznání evangelia; bez křtu neexistuje spojeni s Kristem, bez spojení s Kristem neexistuje přístup k nebeskému Otci. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." (Jan 14,6)
Zachráněn však může být i ten, kdo o závaznosti křtu nic neví, avšak žije čestně podle svého svědomí.Je to tzv." křest života". Je důležité vědět, že v případě nutnosti (např. v nebezpečí smrti) může platně pokřtít každý člověk.

Křest dětí

Dnes je téměř obecnou praxí církve, že se křtí už malé děti. Křtí-li se dospělý, musí předcházet víra a rozhodnutí ke křesťanskému životu. Ale ani křest dětí se neuděluje nezávisle na víře. Zárukou toho, že dítě bude vychováno k víře, je zde víra rodičů a kmotrů. Kde nejsou předpoklady pro křesťanskou výchovu, neměl by být křest ze strany církve udělen.

Křestní kmotrové přijímají závazek, že budou spolu s rodiči uskutečňovat pozdější křesťanskou výchovu pokřtěného. Je proto pochopitelné, že se nepočítá s kmotrovstvím nekatolických křesťanů, nevěřících a těch, kteří jsou nábožensky lhostejní. Na kmotry se také klade požadavek, aby biřmováním a eucharistií byli již sami uvedeni do plného křesťanského života a pokud žijí v manželství, aby toto manželství bylo církevně uzavřené.

Pokřtěný byl zbaven viny, má nový život, ale nese jej v "hliněné nádobě". Tento nový život musí růst jako všechno, co je živé, ale může také chřadnout a odumřít. Křest nás nezbavuje pokušení a sklonu k sobectví. Proto musíme růst a osvědčovat se, abychom byli, jak říká Písmo, "světlem světa, které svítí před lidmi".

Křest dospělých

Od starokřesťanských dob předchází křtu dospělých delší doba uvedení do víry a do života z víry (katechumenát).V období ,,předběžného katechumenátu“ se člověk seznamuje s křesťanskou vírou a životem v Kristově církvi. Následuje vlastní katechumenát, kdy žadatel výslovně žádá o včlenění do církve a vyslovuje přání žít víru, naději a lásku ve spojení s ní. Nestačí tedy přijmout určitou sumu vědomostí, ale podstatně změnit kulturu svého života (obrácení). Proces obrácení vrcholí zařazením mezi čekatele křtu (vyvolením) a brzkou iniciací - přijetím křtu a dalších iniciačních svátostí ( biřmování, eucharistie), nejčastěji na Bílou sobotu o Velikonocích. Po křtu následuje období mystagogie, v němž novokřtěnec vniká do hloubek tajemství svátostí a učí se z jejich síly žít.

Máte-li zájem o křest v katolické církvi v naší farnosti, kontaktujte nás, nebo se zastavte na faře v Jugoslávské 27, každé pondělí od 19.00 hod.

Text byl použit a upraven ze serveru www.fatym.com