Home
Domovská stránka

Title

Farní kronika

Aktuálně
Novinky . Občasník . Napsali o nás . Diskuzní fórum

Pastorace
Pastorace . Bohoslužby . Křty . Svatby . Kontakty

Historie
Historie . Průvodce kostelem . Sv. Ludmila . a další...

Multimédia
On-line kamera . Fotogalerie

Odkazy

Vyhledávání


Z FARNÍ KRONIKY

 

Přijetí do katechumenátu

             Kandidáti katechumenátu z Arcidieceze pražské, jejichž křest se předpokládá o Velikonocích 2008 (nebo i později) byli přijati do katechumenátu při bohoslužbě slova, kterou vedl biskup Karel Herbst v sobotu 9. června 2007 v 16.30 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Z Římskokatolické farnosti U sv. Ludmily byli tři kandidáti. „K přijetí do katechumenátu, se od čekatelů vyžaduje začátek duchovního života a znalost základů křesťanského učení, jinými slovy: jejich počínající víra, kterou pojali už během „předběžného katechumenátu“, počínající obrácení a vůle změnit život a vstoupit do životního vztahu s Bohem v Kristu, a proto též počátek kajícího smýšlení, počínající praxe vzývat Boha a modlit se a první zkušenosti se společenstvím a duchem křesťanů „   (Příprava dospělých na křest  P. Ing. Aleš Opatrný )

 

I já pařil mezi kandidáty a zde jsou mé poznatky a dojmy :

 

                Ta sobota byla výjimečná, to bylo cítit už od začátku dne. Ráno jsem dostal e-mail ( ostatně jako každé ráno ze stránek „ Nová bible kralická „ , na kterých běží projekt překladu bible - http://www.nbk.cz  ) text zněl : Vstávej, zaskvěj se, tvé světlo už je tu, Hospodinova sláva vzešla nad tebou.(Izaiáš 60,1)

 

                V sobotu 9.6.2007 svítilo sluníčko a bylo přes 30 stupňů C, při příchodu k chrámu Sv. Víta, Václava a Vojtěcha jsme uviděli velkou frontu před vchodem. Zájem turistů o prohlídku chrámu je veliký. Pronikli jsme dovnitř postraním vchodem po předložení lístku pro katechumeny. Po čtvrté hodině ( obřad měl podle oficiálních informací začít v 16.30 ) byl chrám uzavřen a turisti postupně nasměrováni ven, aby nerušili při obřadu. Katechumenů a těch, kteří je doprovázeli, bylo tolik, že zaplnili celou přední část chrámu. Některé doprovázel i jejich duchovní z farnosti. Před půl čtvrtou vystoupil duchovní, který organizoval obřad a seznámil nás s organizací obřadu. Sdělil nám, že se s panem biskupem  Karlem Herbstem dohodli, že obřad bude v rozšířené verzi. Po půl páté začal samotný obřad. Shromáždili jsme se svými ručiteli v zadní části chrámu podél  stěn do půlkruhu. Pan biskup přišel s průvodem duchovních. Zahájil obřad, přivítal nás a řekl nám, že se sešli ti, kterým se otevřelo srdce, mysl a smysly a uposlechli výzvy Ježíše Krista k následování a to je to nejdůležitější v životě člověka.  Pak pronesl úvodní slova a zahájil vstupní dialog s katechumeny a jejich ručiteli. Katechumeni se slovy "Žádám poznání Ježíše, protože chci patřit mezi jeho učedníky"  veřejně přihlásili ke katechumenátu. Pan biskup každého katechumena označil křížem  se slovy "Označuji vás znamením Ježíše Krista ukřižovaného. Učte se jej znát a následovat, a jeho láska bude vaší silou." Duchovní, kteří ho doprovázeli, se nás symbolicky dotýkali  na hlavě, čele, očích, uších, ústech, ramenech, hrudi v místě kde máme asi srdce a pronášeli příslušné texty….). Katechumenů bylo okolo stovky a tak tato část obřadu trvala asi 20 minut. Po skončení vstupního obřadu byla zahájena bohoslužba slova. První čtení bylo z knihy Genesis o povolání Abrahama, druhé z Janova evangelia z úvodní části o následování Krista.

              Pan biskup vystoupil a ve své řeči se zmínil o dvou částech Nového zákona. Jedna byla z Lukášova evangelia a týkala se textu ( Lukáš 9, 61-62)…….Jiný řekl : Budu tě následovat, jen mi ještě dovol, abych se rozloučil doma s rodinou. Ježíš mu odpověděl.  Nikdo kdo vloží ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží …Druhá část se týkala také následování a byla z Matoušova evangelia ( Matouš 19,16-22) o odpovědi Ježíše Krista na dotaz bohatého mladíka co má dělat, aby dosáhl věčného života…

            S úžasem jsem poslouchal pana biskupa a to proto, že jsem v pátek před touto sobotou začal číst knihu Následování, napsanou Dietrichem Bonhoefferem, Kalich ji vydal v r. 1962 ( asi před rokem jsem ji náhodně koupil v antikvariátu ). Uvedené texty o kterých mluvil pan biskup jsou v této knize podrobně popsány a rozebrány. To, co já jsem si bezprostředně z řeči pana biskupa vzal bylo, že se máme vážně zamyslet nad svým dnešním krokem, mimo jiné i v souvislosti s těmito texty Lukášova a Matoušova evangelia. Zejména co získáváme a jakou odpovědnost díky tomu máme.

 

A tak jak říká Kodex kanonického práva …vedeni Duchem svatým jsme byli zvláštním způsobem spojeni s církví.

 

( Kodex kanonického práva : „Zvláštním způsobem jsou s církví spojeni katechumeni, kteří totiž vedeni Duchem svatým výslovně žádají o včlenění do ní, a proto tímto přáním a také životem víry, naděje a lásky se spojují s církví, která se již o ně stará jako o své.“ )

 

M.K.