Seznam tabulek cenových rozpětí

Bodová pole
Účelové mapy velkých měřítek
Samostatný prvek polohopisu
Skenování a transformace grafického originálu mapy velkého měřítka
Podzemní a nadzemní vedení
Podélný a příčný profil
Kubatury
Vytyčovací síť
Vytyčení stavebního objektu a staveniště
Zaměření a kontrolní měření skutečného provedení stav. objektu
Geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace současného stavu budov
Vyhotovení kartografických originálů
Vytyčení hranic pozemků
Geometrický plán
Hodinové sazby


Úvodní ustanovení

 1. Nabídkový ceník pro hodnocení geodetických a kartografických prací vydává geodetická kancelář KAFKA a SYN, sdružení geodetických firem.
 2. Nabídkový ceník je určen pro sdružení KAFKA a SYN a jeho zákazníky.
 3. Cenová rozpětí neobsahují daň z přidané hodnoty, ať již uživatel tohoto nabídkového ceníku je jejím plátcem či nikoliv.

Všeobecné podmínky

 1. V rozpětí doporučených cen jednotlivých výkon jsou zahrnuty průměrnou hodnotou příznivé či nepříznivé podmínky pro výkon prací.
 2. S ohledem na jednotlivé zakázky účtujeme tyto přirážky:
  expresní přirážka;
   - za dobu kratší než 1 týden 50 - 100 %
   - za dobu od 1 týdne do 14ti dnů 30 - 50 %
   - za dobu od 14ti dnů do 1 měsíce 0 - 30 %
  přirážka za zvýšenou dopravní frekvenci 10 - 30 %
  zimní přirážka 20 - 40 %
  přirážka za extrémní podmínky (práce v noci, v podzemí, v poddolovaném zemí a pod.) dle specifikace pro danou zakázku.


Pozn.: Rozpětí přirážek se vztahují na standardní zakázky ve standardním rozsahu - u nestandardních zakázek postupujeme dle předběžné dohody.

Nabídkový ceník svým cenovým rozpětím zachycuje hladinu reálných cen, která je ve smyslu obchodního zákoníku pro obor geodetických a kartografických prací obvyklá.
  Tabulky Vzorového ceníku jsou doplněny:
 1. vymezením podstatných kvalitativních podmínek
 2. vymezením dodacích podmínek,
 3. vymezením měrné jednotky [MJ].
Cenová rozpětí neobsahují tyto náklady a výdaje:
 1. přímý materiál a dopravu,
 2. náklady na náhradu škod na zemědělských a lesních kulturách vzniklých při realizaci výkonů v terénu,
 3. náklady na odstranění překážek, znemožňujících provedení výkonů v terénu,
 4. poplatky (kolkovné) katastrálnímu úřadu a pod.
Ceny vytvořené podle tohoto ceníku se zaokrouhlují na celou měrnou jednotku směrem nahoru.
Poznámka k odst. 5. a:
- ceny za dopravu jsou závislé na počtu ujetých kilometrů a činí obvykle 8 Kč/km (k 1.1.2000).
- ceny za přímý materiál jsou závislé na požadovaném množství a požadované kvalitě zpracování výsledného elaborátu.TABULKY CENOVÝCH ROZPĚTÍ


BODOVÁ POLE - TAB.1

I. Kvalitativní podmínky:
ČSN 73 04 15/79 - Geodetické body.
ČSN 73 04 16/84 - Měřické značky stabilizovaných bodů v geodézii.

II. Dodací podmínky:
pro pol.1:
 technická zpráva, stabilizované body, podklad pro vyhotovení geodetických údajů.

pro pol.2:
 technická zpráva, geodetické údaje, seznam souřadnic.

pro pol.3:
 stabilizované body, místopisy nivelačních bodů, seznam osazených značek.

pro pol.4 až 6:
 technická zpráva, vyrovnané výšky nivelačních bodů.

TAB.1

BODOVÁ POLE

MJ : 1 bod

Položka Výkon rozpětí ceny v Kč
O1 Stabilizace bodů podrobných bodových polí 500 - 990
O2 Měření a výpočty bodů podrobného bodového pole 560 - 880
O3 Stabilizace bodů výškových bodových polí 660 - 920
  Měření a výpočty pořadů a bodů podrobných výškových bodových polí, charakterizovaná hodnotami základ. střed. kilometrových chyb:  
O4 m < 3 mm 1390 - 2580
O5 3 mm < mo < 10 mm  530 - 1340
O6 mo > 10 mm 1000 - 1500

Poznámky:
 1. Stabilizací podrobných bodových polí se rozumí:
  - stabilizace kamennou měřickou značkou M1, M2, M3,
  - normalizovanou značkou z plastu, obetonováno trubkou (obetonování min. 30x30x30 cm nebo roubíkem v betonu.
  Stabilizací není dřevěný kolík, neobetonovaná železná trubka, nastřelovací hřeb v betonu či asfaltu.

 2. Stabilizace lomových bodů hranice pozemků provedené podle § 85 Vyhl.126/1993 Sb. se též oceňují podle položky 01.
 3. Položkou O5 se oceňuje i výškové připojení tunelů a štol v podzemí a bodů základního výškového bodového pole v podzemí.

ÚČELOVÉ MAPY VELKÝCH MĚŘÍTEK - TAB. 2I. Kvalitativní podmínky:
ČSN 01 34 10/90 - Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy.
ČSN 01 34 11/89 - Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky.

II. Dodací podmínky:
technická zpráva, grafická mapa nebo, číselná mapa nebo digitální mapa.

TAB. 2

ÚČELOVÉ MAPY VELKÝCH MĚŘÍTEK

MJ : 1 ha

Položka

výkon 

rozpětí ceny v tisících Kč 
účelová mapa základního významu 

1        2

O1
v měřítku 1 : 200 nebo 1 : 250
8,0 -14,8  14,0-28,0
O2
v měřítku 1 : 500
5,9 -10,8  10,0-22,0
O3
v měřítku 1:1000 nebo 1:2000
5,0-9,3   9,0-15,0
účelové mapy ostatní
rozpětí ceny v Kč
O4
v měřítku 1 : 200 nebo 1 : 250
5900 - 11000
O5
v měřítku 1:1000 nebo 1:2000 
4200 -  8500
O6
v měřítku 1 : 500
3700 -  6700
O7
extravilán všechna měřítka
(mapy zákl. významu i ostatní) 
1040  -  2500
O8
Měření a zobrazení výškopisu - všechna měřítka
(mapy základní i ostatní)
1900  -  3400
Poznámky:
  účelovými mapami základního významu rozumíme:
 1. Jednotnou železniční mapu (JŽM), Základní mapu z vodu (ZMZ), Základní mapu dálnice (ZMD), Základní mapu letiště (ZML), Základní mapu sídliště, případně další základní mapy, ale i Technické mapy měst (TMM), pokud jsou vyhotovovány na podkladě nového měření.
 2. V případě vyhotovení digitální TMM na podkladě digitální katastrální mapy a skanované (s následnou vektorizací) či jinou formou digitalizovanéTMM, se použije přiměřeně tab. 4.
 3. Položky 1 - 6 se týkají polohopisu v intravilánech.
 4. V cenových rozpětích jsou zahrnuty i samostatné prvky polohopisu do počtu 20 na 1 ha.
 5. V cenových rozpětích není zahrnuto připojení do souřadnicového a výškového systému a oceňuje se podle tab.1.
 6. Není-li provedeno připojení území do platného souřadnicového a výškového systému, je možno účtovat maximálně 2/3 z rozpětí tabulky.
 7. Druhý stupeň cenového rozpětí položek 01 - 03 se použije pouze při předání mapových dat v digitální formě.

SAMOSTATNÝ PRVEK POLOHOPISU - TAB. 3

I. Kvalitativní podmínky:
ČSN O1 34 1O - Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy. Polohové určení podrobných bodů: 3. až 5. třída přesnosti
ČSN O1 34 11 - Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky.

II. Dodací podmínky:
Zobrazení prvků do mapy, popř. otisku mapy velkého měřítka.

TAB. 3

SAMOSTATNÝ PRVEK POLOHOPISU

MJ : prvek

Položka Výkon rozpětí ceny v Kč
01 Zaměření a zobrazení délkového prvku polohopisu 55 - 100
O2 Zaměření a zobrazení bodového prvku polohopisu 30 - 55
Poznámka:
  Prvkem se rozumí:
 1. u položky 01 : 100m určené délky
 2. u položky 02 : předmět, který je zobrazen bodem

SKENOVÁNÍ A TRANSFORMACE GRAFICKÉHO ORIGINÁLU MAPY VELKÉHO MĚŘÍTKA -TAB. 4

I. Kvalitativní podmínky:

ČSN O1 34 1O - Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy.

ČSN O1 34 11 - Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky.

II. Dodací podmínky:
Technická zpráva, rastrový obsah mapy, soubor grafických dat v závazném referenčním systému.

TAB: 4

SKENOVÁNÍA TRANSFORMACE GRAFICKÉHO ORIGINÁLU MAPY VELKÉHO MĚŘÍTKA

MJ : 1 mapový list

Položka Výkon rozpětí ceny v tis. Kč
O1 Skenování s hustotou 400 dpi 100 - 300
O2 Skenování s hustotou 500 dpi 500 - 600
O3 Transformace rastrového obrazu 100 - 300
Poznámky:
 1. Vyhotoví - li se topologická kresba, zvyšují se ceny o 30%.
 2. Provede - li se objektování topologické kresby, zvyšuje se cena o dalších 15%.

PODZEMNÍ A NADZEMNÍ VEDENÍ - TAB.5

I. Kvalitativní podmínky:
Ověření (vyhledání) průběhu podzemního vedení a zaměření ve 3.třídě přesnosti podle:
ČSN O1 34 1O - Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy.
ČSN O1 34 11 - Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky.

- u dálkových vedení s mezní odchylkou:
v hloubce do 1,2 m      p = 0,50 m
v hloubce nad 1,2 m    p = 0,75 m

- u městských vedení s mezní odchylkou:
v hloubce do 0,8 m    p = 0,25 m
v hloubce do 1,2 m    p = 0,35 m
v hloubce nad 1,2 m   p = 0,50 m
II. Dodací podmínky:
technická zpráva, grafické zobrazení průběhu vedení do mapy, nebo zobrazení průběhu vedení do mapy na základě číselného zaměření, nebo digitální zpracování průběhu vedení.

TAB. 5

PODZEMNÍ A NADZEMNÍ VEDENÍ

MJ : 100 m

Položka Výkon rozpětí ceny v Kč
O1 Zjištění průběhu podzemního vedení u správců 40 - 90
O2 Ověření průběhu kabelového podzemního vedení vyhledáním (nap.detektorem) 250 - 275
O3 Ověření průběhu trubního podzemního vedení vyhledáním (nap. detektorem) 300 - 330
O4 Vyhledání kabelu detektorem v extravilánu 570 - 740
O5 Vyhledaní kabelu detektorem v intravilánu 800 -1 080
O6 Vyhledaní trubního vedení v extravilánu 620 - 820
O7 Vyhledaní trubního vedení v intravilánu 840 -1 050
O8 Zaměření a zobrazení průběhu podzemních a nadzemních vedení 780 -1 060
Poznámka:
 1. Je-li rozsah výkonů obsažených v tab. 3 menší než 3 MJ, účtuje se rozsah 3 MJ.
 2. V cenových rozpětích položky 04 není zahrnuto bodové pole.

PODÉLNÝ A PŘÍČNÝ PROFIL - TAB. 6

I. Kvalitativní podmínky:

ČSN 01 34 10 - Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy
- střední souřadnicová chyba hlavních bodů podélného profilu - 3. třída přesnosti,
- polohové určení podrobných bodů profilu 3.až 4. třída přesnosti,
- u jednoznačně identifikovatelných bodů 1. až 2. třída přesnosti.

Výškové určení podrobných bodů:
- u jednoznačně identifikovatelných bodů 1. až 2. třída přesnosti,
- u ostatních bodů 3. až 4. třída přesnosti.

II. Dodací podmínky:

technická zpráva, matrice podélného nebo příčného profilu,
zobrazení profilu do mapy velkého měřítka.TAB. 6

PODÉLNÝ A PŘÍČNÝ PROFIL

MJ : 100 m/30 m

Položka Výkon rozpětí ceny v Kč
O1 podélný profil terénu 450 - 780
O2 podélný profil vodních toků 670 - 1220
O3 podélný profil silnic, dálnic 530 - 950
O4 podélný profil železnic a vleček 720 - 1900
O5 příčný profil terénu 350 - 540
O6 příčný profil vodních toků 520 - 900
O7 příčný profil silnic, dálnic 440 - 800
O8 příčný profil železnic 590 - 1330

Poznámka:
Podélný a příčný profil musí obsahovat staničení a výšky.KUBATURY - TAB. 7

I. Kvalitativní podmínky:

ČSN O1 34 10 - Mapy velkých měřítek - Základní a účelové mapy.
- Polohové a výškové určení podrobných bodů: 3. třída přesnosti

II. Dodací podmínky:

dokumentace určení objemu.TAB. 7

KUBATURY

MJ : 100 m2 plochy půdorysu
Položka Výkon rozpětí ceny v Kč
O1 podrobné polohové a výškové zaměření, výpočet objemu 400 - 550
Poznámka:
 1. Podrobné měření lze provádět v místním souřadnicovém a výškovém systému.
 2. Je-li rozsah výkonů obsažených v tab. 7 menší než 700 m, účtuje se rozsah 700 m.

VYTYČOVACÍ SÍTĚ - TAB.8I. Kvalitativní podmínky:
ČSN 73 02 12, ČSN 73 04 15, ČSN 73 04 16, ČSN 73 04 20, ČSN 73 04 21 - Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou
ČSN 73 O4 22 - Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů.


Závazné podklady:
Geodetická část platné (ve stavebním řízení schválené) projektové dokumentace - projekt vytyčovací sítě.

II. Dodací podmínky:
 - technická zpráva
 - značka v terénu, nebo na objektu
 - seznam souřadnic a přehled bodů vytyčovací sítě

TAB. 8

VYTYČOVACÍ SÍTĚ

MJ : 1 bod

Položka Výkon rozpětí ceny v Kč
O1 stavební objekty s prostorovou skladbou 1 620 - 3 800
O2 stavební objekty liniové a plošné 920 - 2750
O3 vytyčovací síť mostů včetně železničních 2410 - 5930
O4 vytyčovací síť metra na povrchu a sítí obdobných parametrů, kde délka vstupu do podzemí nepřesáhne 60 m 8160 - 10810
O5 Vytyčovací sítě a body základních orientačních přímek tunelů a štol v podzemí (metro, dopr. stavby, inženýrské sítě, kolektory) 2980 - 4070
    MJ = strana
O6 usměrnění stran vytyčovací sítě v podzemí 2 970 - 6 390
O7 usměrnění stran vytyčovací sítě v podzemí gyrotheodolitem 5 580 - 7 500
Poznámky:
 1. Určení výšek vytyčovací sítě je zahrnuto jen v cenovém rozpětí položky 4.
 2. V cenových rozpětích tab. 8 není zahrnuto:
   - trvalá stabilizace bodů vytyčovací sítě,
   - ověření výchozích bodů ZBP

VYTYČENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU A STAVENIŠTĚ - TAB. 9


I. Kvalitativní podmínky:

ČSN 73 02 12, ČSN 73 04 20 - Přesnost vytyčování stavebních objektů - Základní ustanovení,
ČSN 73 04 21 - Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou.
ČSN 73 04 22 - Přesnost vytyčování liniových a plošných staveb. objektů
ON 73 04 23 - Přesnost vytyčování tunelů celostátních drah, vleček a městských drah.

Závazné podklady
Geodetická část platné (ve stavební řízení schválené) projektové dokumentace - vytyčovací výkresy, zastavovací plán, koordinační výkres, geodetická dokumentace vytyčovací sítě, geodetická část dokumentace skutečného provedení již postavených objektů a částí.

II. Dodací podmínky:

vytyčené body
vytyčovací protokol s náležitostmi technické zprávy a potvrzením o předání

TAB. 9

VYTYČENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU A STAVENIŠTĚ

MJ : 1 bod

Položka Výkon rozpětí ceny v Kč
 

VYTYČENÍ PROSTOROVÉ POLOHY
 

O1

stavební objekty s prostorovou skladbou
600 - 1000

O2

stavební objekty liniové (silnice, železnice )
720 - 1100

O3

mosty, tunely a štoly
1770 - 2200
 

PODROBNÉ VYTYČENÍ
 

O4

stavební objekty s prostorovou skladbou nebo plošné objekty
400 - 650

O5

dráhy, silnice, pohybové plochy letiště, mosty, tunely a štoly
350 - 700

O6

ostatní liniové stavby
270 - 420

Poznámky:
 1. V cenách je obsaženo zajištění buď zajišťovacími body nebo zajišťovacími mírami na okolní objekty.
 2. Vytyčení obvodu staveniště, hranic ochranných pásem, lesních průseků a pod. se oceňuje v cenovém rozpětí položky 06.
 3. Každá zvlášť požadovaná kontrola vytyčení nebo opakované vytyčení se oceňuje v cenových rozpětích této tabulky jako nové vytyčení.
 4. V cenových rozpětích této tabulky je zahrnuto:
  - běžná stabilizace - dřevěný kolík s hřebem, železná trubka...
  - výpočet souřadnic a vytyčovacích prvků.
 5. V cenových rozpětích této tabulky není obsaženo:
  - vybudování vytyčovací sítě,
  - trvalá stabilizace vytyčených bodů,
  - vyhotovení rozboru přesnosti (pokud se provádí a bude připojen k technické zprávě.) seúčtuje podle tab. 15
  - připojení hlavních výškových bodů na ČSJNS.

ZAMĚŘENÍ A KONTROLNÍ MĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU TAB. 10

I. Kvalitativní podmínky:

ČSN 73 04 15, ČSN 73 04 16, ČSN 01 34 10, ČSN 73 04 20, ČSN 73 04 21, ČSN 73 04 22, ČSN 73 26 11 ČSN 73 02 12 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti.
ČSN 01 34 11 - Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky.

II. Dodací podmínky:
Protokol o předání kontrolního měření nebo zaměření stavebního objektu (dohodnutých částí).

TAB.10

ZAMĚŘENÍ A KONTROLNÍ MĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU

MJ : 1 bod

Položka Výkon rozpětí ceny v Kč
O1 stavebni objekty s prostorovou skladbou 400 - 750
O2 stavebni objekty liniove, drahy, silnice, tunely, mosty (ne podzemni vedeni) 550 - 970
O3 ostatni liniove stavebni objekty
(podzemni vedeni)
330 - 540

Poznámky:
 1. Horní hranici cenového rozpětí lze použít pouze při zpracování výsledků v digitální formě.
 2. Pro oceňování souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení celé se použije přiměřeně TAB.2 (podle druhu účelové mapy). MJ zůstává 1 ha, podle druhu vstupu se použije přiměřené cenové srážky z příslušné položky.

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ DOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU BUDOV - TAB. 11

I. Kvalitativní podmínky:

Geodetické zaměření - střední chyba 1 cm v poloze i výšce vzhledem k zaměřovací síti, ČSN 01 34 26 - Kreslení úprav povrchů, ČSN O1 34 28 - Kreslení schodišť a ramp, ČSN 01 34 29 - Kreslení stropů a zavěšených podhledů, ČSN 01 34 30 - Kreslení podlah, ČSN 01 34 31 Kreslení střech, ČSN 01 34 32 - Kreslení oken, dveří a vrat, ČSN 01 34 33 Kreslení prostupů výklenků a drážek.

II. Dodací podmínky:
technická zpráva, půdorysné řezy, podélné řezy, příčné řezy,

TAB. 11

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ DOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU BUDOV

MJ :1 m

Položka Výkon rozpětí ceny v Kč
  ZAMĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ DOKUMENTACE
současného stavu budov v měř. 1:5O
 
 
O1
vodorovné řezy:

objekty s jednoduchým půdorysem, rovné, omítnuté stropy
 
40 - 75
O2 objekty s členěným půdorysem, stropy trámové nebo klenuté 70 -100
O3 svislé řezy: 20 - 30
  ZAMĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ DOKUMENTACE
současného stavu budov v měř. 1:100
 
 
O4
vodorovné řezy:

objekty s jednoduchým půdorysem, rovné, omítnuté stropy
40 - 85
O5 objekty s členěným půdorysem stropy trámové nebo klenuté 80 - 120
O6 svislé řezy: 25 - 35
O7 KÓTOVÁNÍ výkresů (všech položek) 20 - 30

Poznámky:
 1. Situační a výškové zaměření objektu s přilehlým územím se oceňuje podle tab. č. 2
 2. Objekty s členěným půdorysem se stropy trámovmi či klenutými se oceňují v položkách O2 a 04 pouze do dvou třetin cenového rozpětí. V případě objektů s členěným půdorysem i se stropy trámovmi či klenutými se oceňují v těchto položkách v horní třetině cenového rozpětí.
 3. Cena za dokumentaci kostelů, objektů s náročnou architekturou, zřícenin nebo totálně poškozených objektů, popř. práce vyžádané odběratelem nad rámec předepsané dokumentace, není v sazbách položek 1 až 7 obsažena.
 4. Zaměřovací síť vně objektu se účtuje podle tab.1.
 5. Celkový počet MJ je součtem ploch všech zaměřovaných podlaží.

VYHOTOVENÍ KARTOGRAFICKÝCH ORIGINÁLU - TAB.12I. Kvalitativní podmínky:
ČSN 01 34 11 - Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky.
ČSN 88 21 09 - Předlohy pro polygrafickou reprodukci.
Technické požadavky.

II. Dodací podmínky:
kartografické originály nebo matrice

TAB.12
VYHOTOVENÍ KARTOGRAFICKÝCH ORIGINÁLU
MJ : 1 dm2
Položka Výkon rozpětí ceny v Kč
  účelové mapy v měřítku
1:200, 1:250, 1:500, 1:1000, 1:2000
 
01 kartografický originál polohopisu 100 - 150
02 kartografický originál popisu  90 - 130
03 kartografický originál podzemních vedení 110 - 170
04 kartografický originál výškopisu 120 - 200
05 kartografický originál popisu čísel a výšek podrobných bodů 155 - 230
06 Kartografické originály lemovek objektů  65 -120

Poznámky:
 1. Podle této tabulky se oceňuje i vyhotovení matric kresbou nebo rytinou na snímkovém papíru nebo na průhledné rozměrově stálé podložce.
 2. Počet měrných jednotek (dm) pro zaokrouhlení je dán u položek 2 až 6 skutečně zobrazenou plochou, nikoliv čtvercovou sítí.
 3. Kartografické originály nebo matrice vyhotovené pro jednotlivé barvy se v rámci obsahu tabulkové položky hodnotí jako samostatné MJ.
 4. Tabulka platí přiměřeně i pro výkony (kartografické originály) obdobného obsahu jako účelové mapy.
 5. Pokud na jednom originálu je zobrazeno více tabulkových položek společně, účtuje se každá samostatně.

VYTYČENÍ HRANIC POZEMKU - TAB. 13I. Kvalitativní podmínky:
Zákon č 344/1992 Sb., Vyhláška č. 190/1996 Sb.

II. Dodací podmínky:
vytyčovací náčrt hranice pozemku, protokol o vytyčení hranice pozemku, trvale označené body hranice pozemku.TAB.13 VYTYČENÍ HRANIC POZEMKU MJ:100m vyt. hranice
Položka Výkon rozpětí ceny v Kč
01 vytyčení vlastnické hranice nebo hranice užívání 6000 - 8000
02 vytyčení vlastnických hranic při realizaci projektu pozemkových úprav 3000 - 5000

Poznámky:
 1. Vybudování nových bodů podrobného bodového pole se účtuje zvlášť podle tab.1.
 2. Stabilizace vytyčených bodů hranic pozemků u položek 1 a 2 se účtuje zvlášť, rovněž podle tab.1.
 3. Do délky vytyčovaní hranice se započítává i délka hranic nezbytně nutných pro připojení na identické body.


GEOMETRICKÝ PLÁN - TAB. 14I. Kvalitativní podmínky:
Zákon č. 344/1992 Sb, Vyhláška č. 190/1996 Sb.

II. Dodací podmínky:
geometrický plán ve třech vyhotoveních trvale označené hranice pozemku.
Cenové stupně:
l. Geometrický plán bez ohledu na způsob vyhotovení katastrální pozemkové mapy (mapa vyhotovená grafickou metodou i mapa vyhotovená číselnou metodou)
2. Geometrický plán s nadstandartním obsahem.

TAB. 14 GEOMETRICKÝ PLÁN MJ:100 m nové hranice
Položka Výkon Cenová rozpětí pro jednotlivé cennové stupně v tis Kč
01 Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku
1 2
4,0 -10,8 8,0 - 16,9
02 Vyhotovení geometrického plánu stavby (včetně rodinného domu, garáže a jiných staveb)  4,0 - 9,2   5,0 - 13,2
03 Vyhotovení geometrického plánu liniových staveb  6,0 -12,1
04 Vyhotovení geometrického plánu na vyznačení věcného břemene   2,0 - 6,0
Poznámka:
 1. Vybudování nových bodů podrobného bodového pole se účtuje zvlášť podle tab.1.
 2. Stabilizace vytyčených bodů hranic pozemků u položek 1 a 2 se účtuje zvlášť, rovněž podle tab.1.
 3. Do délky vytyčované hranice se započítává i délka hranic nezbytně nutných pro připojení na identické body.
HODINOVÉ SAZBY - TAB. 15

I. Kvalitativní podmínky:
Geodetické i negeodetické práce či výkony potřebné k zajištění konkrétní geodetické zakázky, které nejsou obsahem žádné z tabulek tohoto nabídkového ceníku.

II. Dodací podmínky
Provedení geodetických či negeodetických prací či výkonů nutných k zajištění konkrétní geodetické či kartografické zakázky.

TAB.15

HODINOVÉ SAZBY

MJ : 1 hod
Položka Výkon (podmínky) rozpětí ceny v Kč
01 Úředně oprávněný zeměměř. inženýr
Oprávněný k výkonu funkce odpovědného geodeta, oprávněný ověřovat geometrické plány, vytýčení vlast. hranic pozemků a bod. pole dle §13, odst.1, písmena a, b, c Zákona č. 200/1994 Sb.
450 - 650
02 Zeměměřický inženýr - Vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru 350 - 450
03 Zeměměřický technik - Středoškolské vzdělání zeměměřického směru 280 - 360
04 Figurant - měřický pomocník i bez vzdělání 100 - 180
Poznámky:
 1. Hodinovými sazbami možno oceňovat i práce obsažené v tabulkách tohoto ceníku, (záleží na dohodě smluvních partnerů).
 2. Hodinovmi sazbami se oceňují i bezpečnostní hlídky.