Institut pro kriminologii a sociální prevenciÚplné znění
I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti České republiky
ze dne 14.7. 1994 čj. 1044/94-OOD, kterou se vydává

STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI

jak vyplývá ze změn a doplnění provedených
Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ze dne 13.8.2004, čj. 25/04-pers-orgv

Část první
Základní ustanovení
 1. Institut pro kriminologii a sociální prevenci (dále jen "Institut") je teoretickým, analytickým a výzkumným pracovištěm mezioborového zaměření.
 2. Zřizovatelem Institutu je Ministerstvo spravedlnosti ČR.
 3. Institut se zabývá především
  1. zkoumáním projevů a příčin kriminality a s ní sdružených sociálně patologických jevů a prognózováním vývoje kriminality,
  2. výzkumnou, studijní a analytickou činností v oblasti práva a justice pro potřeby resortu Ministerstva spravedlnosti ČR,
  3. otázkami trestní a bezpečnostní politiky a kontroly zločinnosti jak z hledisek trestní represe, tak i z hledisek prevence, zejména
   1. účinností trestů a alternativních opatření a odklonů v trestním řízení,
   2. zacházením s pachateli a další penologickou problematikou,
   3. sociální prevencí zločinnosti a prevencí z hlediska obětí trestných činů na úrovni primární, sekundární a terciární prevence.
 4. Institut zabezpečuje shromažďování a dokumentaci kriminologických, právních a souvisejících informací, předávání a popularizaci získaných poznatků; svojí teoretickou, analytickou a výzkumnou činností přispívá k rozvoji oboru trestního práva a kriminologie.
 5. Institut je organizační složkou státu - rozpočtovou organizací s právní subjektivitou. Je napojen na státní rozpočet České republiky zejména prostřednictvím kapitoly 336 (ministerstva spravedlnosti); může získávat finanční prostředky i z dalších zdrojů.
 6. Sídlem Institutu je Praha.
Část druhá
Zaměření činnosti Institutu

 1. Hlavním posláním Institutu je přispívat vědeckou, teoretickoodbornou, konzultační, publikační a další činností ke kontrole trestné činnosti a s ní sdružených sociálně patologických jevů, které mohou působit jako kriminogenní faktory, a ke zdokonalení právního řádu ČR.
 2. Institut svou činností poskytuje příslušným adresátům poznatky zejména z oblasti práva, trestní a sociální politiky a navrhuje jim opatření de lege lata i de lege ferenda.
 3. Činnost Institutu je realizována na základě koncepčních a střednědobých plánů, jež jsou vypracovávány s ohledem na potřeby společnosti a demokratického právního řádu a na potřeby resortu spravedlnosti a dalších organizací působících v oblasti kontroly kriminality.
 4. Ředitel Institutu předkládá prostřednictvím l. náměstka ke schválení ministru spravedlnosti ČR koncepční a střednědobé plány činnosti Institutu a pravidelně jej informuje o výsledcích činnosti Institutu prostřednictvím ročních zpráv.
 5. Ministr spravedlnosti a jeho l. náměstek jsou oprávněni zadávat řediteli Institutu jednotlivé konkrétní úkoly z oboru působnosti Institutu. Institut může plnit zadání od státních institucí, případně dalších organizací v rámci svého zaměření a kapacity.
 6. Aktuálnost a společenskou opodstatněnost své činnosti zabezpečuje Institut spoluprací s orgány moci zákonodárné, výkonné a soudní, soustavným sledováním a dokumentováním nových vědeckých poznatků v oboru jeho působnosti, spoluprací s výzkumnými a teoretickými pracovišti obdobného nebo souvisejícího zaměření v ČR i v zahraničí.
 7. V Institutu mohou být vykonávány stáže a studijní pobyty.
 8. K zajištění plnění jednotlivých vybraných úkolů Institutu mohou ministr spravedlnosti ČR a jeho l. náměstek v rámci své pravomoci, podle požadavků ředitele Institutu pověřit podřízené útvary spoluprací na těchto úkolech, zejména při poskytování spisových, statistických, analytických a dalších materiálů.
 9. Na žádost ministra spravedlnosti ČR a jeho l. náměstka mohou být pracovníci Institutu pověřeni spoluprací na plnění úkolů odborných útvarů Ministerstva spravedlnosti ČR, pokud tyto úkoly souvisejí s oborem působnosti Institutu.
 10. Za účelem výměny a získávání poznatků a zkušeností a k realizaci mezinárodních výzkumných prací Institut udržuje pracovní zahraniční odboré styky především s pracovišti obdobného zaměření. Institut může být členem mezinárodních odborných společností.
 11. Institut se podílí na akcích pořádaných mezinárodními organizacemi (např. OSN, Radou Evropy apod.), které se týkají oboru jeho působnosti.
 12. Pro potřeby seznamování odborné veřejnosti s poznatky, doporučeními a teoretickými závěry, které vycházejí z činnosti Institutu, vyvíjí Institut ediční a publikační činnost.
Část třetí
Vnitřní organizace Institutu

 1. V čele Institutu stojí ředitel. Jmenuje a odvolává ho ministr spravedlnosti ČR, který také v souladu s obecně závaznými platovými předpisy stanoví jeho plat a odměny. Ředitel organizuje, řídí a kontroluje veškerou činnost Institutu, odpovídá za ni včetně hospodaření Institutu a zastupuje Institut navenek.
 2. Ekonomicko-správní a personální agendy zajišťuje Institut vlastními prostředky při respektování maximální hospodárnosti a efektivnosti.
 3. Ředitel Institutu jmenuje a odvolává svého zástupce.
 4. Institut se organizačně člení na skupiny a dále na pracovní týmy či jiné útvary tak, jak to vyžaduje plnění úkolů. Ředitel je oprávněn jmenovat a odvolávat vedoucí těchto útvarů, kteří zastupují ředitele a jeho zástupce v době jejich nepřítomnosti.
 5. Výzkumní pracovníci jsou do pracovního poměru s Institutem přijímáni ředitelem Institutu na základě výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy.
 6. Jako svůj poradní sbor může ředitel Institutu zřídit Konzultační sbor, složený z externích odborníků z oblasti teorie i praxe. Jeho úkolem je projednávat zásadní otázky činnosti a vědeckého rozvoje Institutu a vyjadřovat se k odborným poznatkům a doporučením pro společenskou praxi. Členy tohoto sboru jmenuje a odvolává ředitel Institutu, který též schvaluje jeho jednací řád.
Část čtvrtá
Pracovněprávní vztahy

 1. S pracovníky Institutu uzavírá a rozvazuje pracovní poměr ředitel Institutu, který také určí jejich platy a odměny v souladu s obecně závaznými platovými předpisy.
Část pátá
Závěrečná ustanovení

 1. K provedení statutu a k úpravě pracovněprávních, organizačních a jiných otázek činnosti Institutu vydává ředitel Institutu interní směrnice a pokyny.
 2. Tato instrukce nabývá účinnosti dnem 14. července 1994. Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 13.8.2004, čj. 25/04-pers-orgv nabývá účinnosti dnem 1. září 2004.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Pavel Němec