Institut pro kriminologii a sociální prevenciZákladní informace

Institut pro kriminologii a sociální prevenci je teoretickým, analytickým a výzkumným pracovištěm mezioborového zaměření. Zřizovatelem a řídícím orgánem IKSP je Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Institut je organizační složkou státu a účetní jednotkou.

Činnost IKSP je zaměřena na vytváření, udržování a aktualizaci poznatkové základny o stavu a vývoji kriminality, sociálně patologických jevů a trestní politiky v ČR, na zpřístupňování aktuálních relevantních empirických i teoretických poznatků ze zahraničí a na rozvoj oboru kriminologie.

Podle statutu (.pdf) se Institut zabývá

  1. zkoumáním projevů a příčin kriminality a s ní sdružených sociálně patologických jevů a prognózováním vývoje kriminality
  2. výzkumnou, studijní a analytickou činností v oblasti práva a justice pro potřeby resortu Ministerstva spravedlnosti ČR,
  3. otázkami trestní a bezpečnostní politiky a kontroly zločinnosti jak z hledisek trestní represe, tak i z hledisek prevence, zejména
    • účinností trestních sankcí a alternativních opatření,
    • zacházením s pachateli a další penologickou problematikou,
    • sociální prevencí zločinnosti a prevencí z hlediska obětí trestných činů na úrovni primární, sekundární a terciární prevence.

Institut kromě toho zabezpečuje shromažďování a dokumentaci kriminologických, právních a souvisejících informací, předávání a popularizaci získaných poznatků; k tomu vyvíjí vlastní ediční činnost (v řadě PRAMENY a STUDIE) a organizuje semináře pro odbornou veřejnost ve spolupráci s dalšími institucemi resortu Ministerstva spravedlnosti ČR.

Hlavním posláním Institutu je tedy přispívat výzkumnou, teoreticko-odbornou, analytickou, konzultační, publikační a další činností ke kontrole trestné činnosti a s ní sdružených sociálně patologických jevů, které mohou působit jako kriminogenní faktory, a ke zdokonalení právního řádu ČR. Tradičním uživatelem výzkumů a činnosti IKSP jsou především organizace a instituce resortu spravedlnosti (Ministerstvo spravedlnosti ČR, justiční orgány, Vězeňská služba, Rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti ČR, Probační a mediační služba), dále resort vnitra, zejména orgány a služby Policie ČR, meziresortní orgány, zejména Republikový výbor pro prevenci kriminality a jeho prostřednictvím i samospráva a státní správa měst a obcí podílejících se na realizaci Strategie prevence kriminality, Rada vlády pro záležitosti romské komunity a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, a dále resort práce a sociálních věcí, Parlament a Úřad vlády ČR. Kromě toho je IKSP pověřován vypracováváním podkladů, informací a zpráv k vývoji kriminality, k trestní politice apod., vyžadovaných od ČR orgány OSN, Evropské Unie a Rady Evropy, případně dalšími evropskými mezivládními i nevládními organizacemi. IKSP se zapojuje i do mezinárodních výzkumů.

Institut se rovněž obsahově podílí na doškolování a přípravě pracovníků justičních orgánů v rámci spolupráce s Justiční akademií v Kroměříži. Dále spolupracuje při přípravě pracovníků orgánů činných v trestním řízení s Právnickou fakultou UK v Praze a s Policejní akademií ČR. Podílí se také na přípravě odborných pracovníků v sociální oblasti ve spolupráci s FF UK, FSV UK, MPSV ČR a vyššími odbornými školami.

Institut podobně spolupracuje i s výzkumnými a teoretickými pracovišti souvisejícího zaměření v ČR a udržuje pracovní styky s kriminologickými pracovišti v zahraničí. Je členem mezinárodních vědeckých společností a podílí se na akcích pořádaných mezinárodními organizacemi (např. OSN, Radou Evropy apod.), které se týkají oboru jeho působnosti.

Výzkumné poznatky IKSP se v posledních letech uplatnily při tvorbě některých významných koncepčních dokumentů s celospolečenským významem přijatých v uvedeném období. Šlo zejména o:

Poznatky z výzkumu týkajícího se analýzy postupů při zajišťování odstranění rasové diskriminace a zajišťování integrace Romů a dalších menšin do společnosti byly dány k dispozici Radě vlády pro záležitosti romské komunity. Poznatky z výzkumu týkajícího se profese soudce a státního zástupce přispěly k úpravě systému výběru právních a justičních čekatelů a jejich přípravy.

Za významný teoretický přínos pro rozvoj oboru kriminologie lze považovat vydání učebnic Kriminologie v roce 2001 (NOVOTNÝ, O.; ZAPLETAL, J. Kriminologie. Praha: Eurolex Bohemia, 2001. ISBN 80-86432-08-4) a 2004 (NOVOTNÝ, O.; ZAPLETAL, J. Kriminologie. Praha: ASPI, 2004. ISBN 80-7357-026-2), jejichž autorský kolektiv tvořili ze značné části pracovníci IKSP.

V čele IKSP je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti ČR. Vedoucí organizačních útvarů (sekretariát - tajemník, ekonomický úsek - vedoucí EÚ, výzkumná skupina - vedoucí, pracovní týmy - vedoucí) jsou do svých funkcí jmenováni ředitelem IKSP. Organizační útvary IKSP tvoří výzkumná skupina, sekretariát IKSP a v jeho rámci ekonomický úsek a dále pracovní týmy sestavované z výzkumných pracovníků na jednotlivé úkoly.

Vedení IKSP se skládá z ředitele, tajemníka, vedoucího výzkumné skupiny, vedoucího ekonomického úseku a vedoucích dlouhodobých pracovních týmů. Vedení svolává ředitel IKSP podle potřeby.

Jako poradní orgán byla v souladu se statutem zřízena Vědecká rada, složená z externích odborníků z oblasti teorie i praxe. Úkolem Vědecké rady je projednávat zásadní otázky činnosti a vědeckého rozvoje IKSP, zejména koncepční výzkumné záměry a programy, a vyjadřovat se k vědeckým poznatkům a hlavním doporučením pro společenskou praxi, vyplývajícím z výzkumné činnosti IKSP. Členové Vědecké rady jsou jmenováni na základě svého souhlasu s členstvím ředitelem IKSP z řad odborníků působících v oblasti teorie i praxe kriminologie, práva, sociologie, psychologie a dalších vědních oborů souvisejících se zaměřením činnosti IKSP.

Členy Vědecké rady jsou:
JUDr. Michal Illner, CSc. - Sociologický ústav AV ČR
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. - Právnická fakulta MU Brno
doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc. - Univerzita Komenského Bratislava
předseda prof. JUDr. Jan Musil, CSc. - Ústavní soud ČR
prof. JUDr. Oto Novotný, DrSc. - Právnická fakulta UK
prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. - Právnická fakulta UK
JUDr. Stanislav Rizman - Nejvyšší soud ČR
JUDr. Miroslav Růžička, PhD. - Nejvyšší státní zastupitelství
prof. JUDr. Helena Válková, CSc. - Filosofická fakulta UK
doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. – Panevropská univerzita

Dokumenty

Statut (od 1.7.2014, statut do 30.6.2014, statut do 31.7.2008)

Koncepce rozvoje IKSP na roky 2010-2015

Roční zpráva 2013

Roční zpráva 2012

Roční zpráva 2011

Roční zpráva 2010

Informace podle vyhl. č. 442/2006 Sb.

Interní protikorupční program (platný v r. 2017) - Katalog korupčních rizik