Institut pro kriminologii a sociální prevenciSociální práce a lidská práva v kontextu 21. století

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity pořádá ve dnech 15.-16. listopadu 2017 v Českých Budějovicích mezinárodní konferenci, jejímž cílem je přispět k šíření povědomí o sociální práci a lidských právech, a formou diskusního fóra nabídnout různé názory, myšlenky a analýzy k tématu lidských práv. Ústředními tématy letošního ročníku jsou Extrémismus v současné společnosti, Komunitní sociální práce, Stav a vize současné občanské společnosti a lidských práv, Práva dětí a Cochemská praxe. (10.7.2017)

Kriminologie a její přínos pro bezpečnost státu

Katedra kriminologie Policejní akademie ČR pořádá ve dnech 16.-17. října 2017 mezinárodní odborné sympozium na téma přínosu kriminologie pro bezpečnost státu. Cílem je zprostředkovat dialog mezi kriminology z akademického prostředí a odborníky na problematiku bezpečnosti z praxe. Diskutovány budou zejména otázky související s organizovaným zločinem, závažnou hospodářskou kriminalitou a extremismem. (10.7.2017)

Trestní politika – aktuální otázky

Fakulta právních a správních studií VŠFS pořádá ve spolupráci s Českou kriminologickou společností (ČKS) vědeckou konferenci s mezinárodní účastí na téma aktuálních otázek trestní politiky. Uskuteční se 26. září 2017. Přihlášku je možno zasílat do 6. září. Z konference bude vydána recenzovaná monografie. (30.6.2017)

Cross-Border Crime Colloquium 2017

Ve dnech 18. až 20. června se na Právnické fakultě v Bratislavě konala každoroční konference významných expertů v oblasti trestného práva z celého sveta. Podrobnější informace: pdf, foto (25.6.2017)

Organizovaný zločin v Ukrajině – odborný seminář

Česká kriminologická společnost (ČKS) a Vysoká škola finanční a správní pořádají dne 10. května 2017 seminář na téma „Organizovaný zločin v Ukrajině jako tvůrce politických vztahů“. Zaměří se na proměny organizovaného zločinu v Ukrajině v období let 1991-2017, porovnání situace Rusko – Ukrajina, příklady korupce a na využití skupin organizovaného zločinu v hybridní válce. (26.4.2017)

Společnost a sociologie – Olomouc 2017

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá ve dnech 18.-20. října 2017 tradiční podzimní konferenci se zahraniční účastí, tentokrát na téma společnost a sociologie. Cílem konference je vytvořit fórum pro prezentaci a diskusi výsledků výzkumů i teoretického bádání z různých oblastí života společnosti a přispět k sociologické reflexi (nejen) české společnosti a sociologie. Akce se uskuteční pod záštitou České sociologické společnosti. (24.4.2017)

Quo Vadis, sociální práce v ČR?

Institut pro veřejnou správu Praha (IVS) a Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) pořádají ve dnech 13.-14. června 2017 v Benešově vědeckou konferenci s mezinárodní účastí na téma sociální práce v České republice. Jedna z odborných sekcí se zaměří na problematiku práce s pachateli trestných činů. Z konference bude vydána recenzovaná kolektivní monografie. (18.4.2017)

Olomoucké právnické dny 2017

Právnická fakulta Univerzity Palackého pořádá ve dnech 18.-19. května 2017 v Olomouci XI. ročník konference Olomoucké právnické dny. Jejich součástí bude i sekce trestního práva, která se zaměří na kriminologické, trestněprávní a trestněprocesní aspekty migrace a terorismu. (6.4.2017)

Letní škola vězeňství

Ve dnech 25.–30. června 2017 proběhne akce s názvem Letní škola vězeňství. Určena je studentům, kterým nabídne bližší vhled do problematiky vězeňství. Součástí bude i návštěva věznice Ostrov nad Ohří, která bude spojená s debatou s ředitelem věznice. Přihlášku je možné zasílat do 10. května 2017. (24.3.2017)

Kontexty sociálních deviací

Sekce sociální patologie České sociologické společnosti pořádá ve dnech 19.-21. dubna 2017 další ročník tradiční konference, která se tentokrát zaměří na problematiku kontextu sociálních deviací. Akce se uskuteční v Hotelu Svratka (Na Vyhlídce 41, 592 02 Svratka). Přihlášky je možné zasílat do 24. března 2017. (21.3.2017)

Mladiství a mladí dospělí pachatelé – Barcelona 2017

Konfederace evropských probačních služeb (CEP) pořádá ve dnech 6.-7. června 2017 v Barceloně mezinárodní konferenci, která se bude věnovat možnostem práce s pachateli trestných činů ve věku mladistvých a mladých dospělých. Akce navazuje na předcházející úspěšnou konferenci, která se uskutečnila v loňském roce v Norsku. (7.2.2017)

Regionální kriminalita a její odraz v kvalitě života obyvatel

Na sklonku roku 2016 vydal v edici IKSP kolektiv autorů vedený J. Holasem publikaci Regionální kriminalita a její odraz v kvalitě života obyvatel. Monografie představuje výsledky výzkumu, který měl především ověřit platnost některých zahraničních kriminologických teorií, vztahujících se k vazbám mezi charakterem prostředí, viktimizací a strachem z kriminality. Těžištěm studie je zkoumání pocitu bezpečí a obav z kriminality obyvatel v závislosti na míře sociální dezorganizace, úrovni neformální kontroly a charakteru sousedských vztahů v lokalitě. Analyzován byl i vliv předchozí viktimizace a individuálních faktorů, jako je pocit štěstí nebo vztah k lidem. (6.2.2017)

Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody – Kriminologická analýza

V edici IKSP vydal kolektiv autorů vedený dr. Marešovou publikaci „Analýza změn struktury, trendů a charakteristik vývoje vězeňské populace“, shrnující poznatky z výzkumného úkolu probíhajícího v letech 2012-2015. S přihlédnutím na sankční politiku prováděnou v ČR po roce 1990 jsou v ní analyzovány a popisovány příčiny současného vysokého počtu vězněných osob, změny v trendech vývoje vězeňské populace a zveřejněny poznatky o výkonu trestu odnětí svobody v českých věznicích. Na základě provedené analýzy tato studie představuje konkrétní návrh na omezení počtu vězněných osob v budoucnosti. (31.1.2017)

Efektivita trestní politiky z pohledu recidivy

V letech 2015 – 2016 se v IKSP realizoval výzkumný projekt „Ověřování účinnosti trestní politiky ve vazbě na trendy vývoje, počtu a struktury vězeňské populace“, a to na základě získané zakázky Ministerstva vnitra (VF20152016043). Výsledky výzkumného projektu jsou shrnuty v publikaci „Efektivita trestní politiky z pohledu recidivy“. Cílem projektu bylo analyzovat hlavní vývojové trendy sankční politiky a v závislosti na tom navrhnout legislativní a koncepční opatření směřující k tomu, aby sankční politika lépe zajišťovala ochranu občanů před kriminalitou a současně nevedla k nárůstu počtu vězňů. Pozornost byla věnována i vyhodnocení stavu sledování recidivy u nás. Autoři navrhují nový systém, který dokáže systematicky a dlouhodobě sledovat data o recidivě. (27.1.2017)

Vyšla studie Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2015

Studie (Diblíková, S. a kol.) se věnuje základním statistickým ukazatelům trestné činnosti v ČR a analyzuje její vývojové trendy do roku 2015. Popisuje stav kriminality v posledním roce, jeho změny oproti minulému období v počtu evidovaných trestných činů, jejich skladbě a objasněnosti. Obsahuje informace o známých pachatelích v členění podle pohlaví, věku a spáchané trestné činnosti; a některé údaje o sebevraždách. Součástí publikace jsou také odborné stati o stavu a vývoji drogové kriminality v ČR, o základních charakteristikách organizovaného zločinu v ČR v roce 2015, o současných formách tzv. cybercrime a možnostech jejich postihu; a informace o počtu a skladbě obětí kriminality. Odbornou knihu doplňuje řada grafů a tabulek včetně příloh, navazujících na předchozí analýzy trendů kriminality. (26.1.2017)

Restorativní justice a systém alternativních trestů

Právnická fakulta Trnavské univerzity pořádá dne 4. května 2017 mezinárodní vědeckou konferenci, která se bude věnovat restorativní justici a alternativním trestům. Aktivní či pasivní účast je nutné potvrdit do 26. dubna prostřednictvím konferenčního portálu univerzity. Pozvánka (15.1.2017)

Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy: nová kniha z edice IKSP

Institut pro kriminologii a sociální prevenci uskutečnil v letech 2015-2016 výzkumný projekt „Účinnost probace na snižování úrovně recidivy pachatelů trestné činnosti“, a to na základě získané veřejné zakázky Ministerstva vnitra (VF20152016040). Cílem projektu bylo analyzovat dostupné výzkumy a studie zaměřené na účinnost probace ve vztahu ke kriminální recidivě, a to se zvláštním ohledem na faktory, které se jeví jako zásadní pro ukončení kriminální kariéry a které může probační úředník v rámci své práce s pachatelem ovlivnit. Výsledky projektu jsou shrnuty v publikaci „Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy“. Její součástí jsou i poznatky z dotazníkového šetření mezi českými probačními pracovníky, stejně jako doporučení a návrhy pro další rozvoj probace u nás a pro zvyšování její účinnosti. (5.1.2017)

V. Kriminologické dny

Česká kriminologická společnost ve spolupráci s Katedrou sociologie Fakulty filozofické a Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni pořádají ve dnech 30.-31. ledna 2017 pátý ročník odborné konference Kriminologické dny. Stejně jako v předchozích ročnících není téma konference omezeno, cílem je poskytnout prostor pro diskusi všech kriminologicky relevantních otázek. Podrobnější informace a on-line formulář přihlášky najdete na stránkách ČKS. (10.11.2016)

Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy

Institut pro kriminologii a sociální prevenci ve spolupráci s Probační a mediační službou pořádají dne 30. listopadu 2016 odborný seminář, jehož cílem je prezentovat a diskutovat výsledky výzkumného projektu zabývajícího se účinností probace na snižování úrovně recidivy pachatelů trestné činnosti. Akce se uskuteční v prostorách zotavovny Vězeňské služby ČR (Na Květnici 1105/10, Praha 4) od 10:00. Poplatek za účast se nevybírá, ale vzhledem k omezené kapacitě sálu je nutno přihlásit se předem, a to nejpozději do 24. listopadu na adrese lcerna@iksp.justice.cz. (9.11.2016)

Prevence před negativními jevy, které ohrožují mladé lidi opouštějící ústavní zařízení

Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s Českou kriminologickou společností a Společností sociálních pracovníků ČR – sekcí sociálních kurátorů pořádají dne 6. prosince 2016 od 9.00 odbornou konferenci, jež se bude věnovat problematice prevence před negativními jevy ohrožujícími mladé lidi, kteří opouštějí ústavní zařízení. Speciální pozornost bude věnována úloze obcí, obecních úřadů a spolupracujících subjektů. Akce se uskuteční ve Velkém zasedacím sále Magistrátu. Účastnický poplatek se nevybírá, ale je nutná registrace předem na adresu soc.kuratori@seznam.cz, a to nejpozději do 28. listopadu. (3.11.2016)

Vybrané aspekty kybernetické kriminality

Institut pro kriminologii a sociální prevenci uspořádal 13. října 2016 v prostorách zotavovny Vězeňské služby ČR Na Květnici odborný seminář „Vybrané aspekty kybernetické kriminality“.
Úvodní příspěvek věnovaný současným formám kybernetické kriminality a možnostem jejich postihu přednesl profesor Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. (Fakulta podnikatelská VUT v Brně, rektor Moravské vysoké školy Olomouc). Věnoval se aktuálním formám kybernetické kriminality ohrožující systémy ICT, jakož i problematice odhalování a dokazování kybernetické kriminality v limitech procesních předpisů a možnosti postihu pachatelů dle platné právní úpravy. Závěr příspěvku byl věnován úvahám o dalších nutných krocích v oblasti legislativy za účelem zvýšení ochrany informačních a komunikačních technologií.
Mgr. Václav Stupka (Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity) se ve svém vystoupení zaměřil na procesní otázky zajišťování elektronických důkazů a jejich zákonnosti. Aktuální český trestní řád je i přes velké množství novelizací v mnoha případech stále poměrně omezující z hlediska možností orgánů činných v trestním řízení při zajišťování takových důkazů.
K problematice kybernetické kriminality v prostředí cloudu vystoupil se svým příspěvkem Ing. Jindřich Kodl, CSc. (soudní znalec v oboru kybernetika), který přítomné seznámil s potřebou nového pohlížení na kybernetickou kriminalitu a hledání nových přístupů v boji proti ní, vzhledem k vzrůstající míře využívání cloudových služeb a produktů.
Mgr. Jiří Vlach (Institut pro kriminologii a sociální prevenci) v příspěvku věnovaném kybernetické kriminalitě ve výzkumech IKSP připomněl studie, které se v minulosti zmíněné problematice přímo věnovaly či se o ní alespoň z části zmiňovaly.
Mgr. Jakub Drápal (Právnická fakulta Univerzity Karlovy) prezentoval dílčí poznatky získané analýzou rozsudků a představil základní oblasti skutků, kterých se souzená kyberkriminalita týká.
V závěrečném příspěvku poukázal docent JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. (Právnická fakulta UK) na odlišný přístup Nejvyššího soudu ČR a Soudního dvora Evropské unie k otázce protiprávnosti tzv. embedded links, kdy pachatel umístil na internetu v prostorech vyhrazených pro své internetové stránky odkazy umožňující neoprávněný přístup k rozmnoženinám děl umístěných na externích serverech. (18.10.2016)

Podzimní vzdělávací seminář AFP

Asociace forenzních psychologů pořádá dne 15. listopadu 2016 od 10.00 v malé aule Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1) vzdělávací seminář, který se bude mimo jiné věnovat problematice mladistvých vrahů. Kapacita účastníků je omezena, na seminář je nutné se předem přihlásit. Pozvánka - pdf (13.10.2016)

Třetí číslo časopisu Česká kriminologie

Na stránkách časopisu Česká kriminologie, který vydává Česká kriminologická společnost, je nově ke stažení jeho aktuální třetí číslo. Věnováno je problematice korupce. Autorem úvodníku je dr. Scheinost, ředitel našeho Institutu. (10.10.2016)

Dny práva 2016

Ve dnech 10.-11. listopadu 2016 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně uskuteční desátý ročník mezinárodní konference Dny práva. Letošním tématem sekce, kterou organizuje katedra trestního práva, budou meze a možnosti inspirace trestního řízení angloamerickými prvky. (4.10.2016)

Vybrané aspekty kybernetické kriminality

Institut pro kriminologii a sociální prevenci si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář „Vybrané aspekty kybernetické kriminality“, který se uskuteční 13. října 2016 v prostorách zotavovny Vězeňské služby ČR, Na Květnici 1105/10, Praha 4. Na semináři vystoupí mimo jiné Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. (Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně a Moravská vysoká škola Olomouc) a doc. JUDr. Tomáš Gřivna, PhD (Právnická fakulta Univerzity Karlovy). Zájemci o účast se mohou do 5. října přihlásit e-mailem na adresu jvlach@iksp.justice.cz. Začátek registrace je od 9.00 a zakončení semináře je plánováno do 13.00. Pro účastníky je zajištěno občerstvení v prostorách zotavovny. (3.10.2016)

Bratislavské právnické fórum 2016

Právnická fakulta Univerzity Komenského pořádá ve dnech 21.-22. října 2016 třetí ročník mezinárodní vědecké konference pod názvem Bratislavské právnické fórum. Jedna ze sekcí bude věnována problematice trestních sankcí a současným trendům v jejich uplatňování. Přihlášky je možné zasílat do konce září. (20.9.2016)

Praní špinavých peněz a zajišťování výnosů z trestné činnosti

Česká národní skupina Mezinárodní společnosti pro trestní právo (AIDP) pořádá dne 20. října 2016 diskusní setkání na téma praní špinavých peněz a zajišťování výnosů z trestné činnosti. Uskuteční se v prostorách klubu Městského státního zastupitelství (Praha 5, nám. 14. října 9). Účast je nutno potvrdit do 7. října - pozvánka. (12.9.2016)

20 let prevence kriminality v ČR

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR (MVČR) a Vyšší a střední policejní škola v Praze pořádají ve dnech 3.- 4. listopadu 2016 mezinárodní vědeckou konferenci, jejímž cílem je zhodnocení dvacetiletého rozvoje prevence kriminality u nás. Půjde o příležitost k výměně zkušeností z dosavadní preventivní práce, stejně jako o sdílení poznatků preventivní teorie a praxe na místní, národní i mezinárodní úrovni. K účasti jsou zváni především odborníci pracující v oblasti prevence kriminality státní správy a samosprávy, představitelé akademické sféry, vědy a výzkumu, zástupci nestátních neziskových organizací i další odborníci věnující se prevenci kriminality. Přihláška (17.8.2016)

Výběrové řízení

Institut pro kriminologii a sociální prevenci vyhlašuje výběrové řízení na místo výzkumného pracovníka. Kvalifikačními požadavky jsou ukončený minimálně magisterský studijní program v oboru sociologie, dobrá znalost statistických metod analýzy dat (včetně vícerozměrných), dobrá znalost angličtiny slovem i písmem.
Zájemci mohou zaslat motivační dopis a strukturovaný životopis písemně na adresu IKSP (náměstí 14. října 12, 150 00 Praha 5), případně elektronickou poštou na adresu jmusilova@iksp.justice.cz do 10. srpna 2016.
Uskutečnění druhého kola výběrového řízení ve formě pohovoru s vybranými uchazeči se předpokládá ve druhé polovině srpna. (21.7.2016)

Města, zločin a narušování pořádku – Sheffield 2016

Centrum pro kriminologický výzkum Univerzity v Sheffieldu pořádá ve dnech 14.-15. září 2016 mezinárodní kriminologické sympózium, jehož cílem je zprostředkovat dialog mezi kriminology a odborníky na urbánní studia. Program se zaměří na analýzu sociálních konfliktů, škod, porušování pořádku i zločinu v kontextu prostorových, ekonomických a sociálních struktur města. (20.6.2016)

Sociologické rozhledy, rozvahy, rozpravy

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého pořádá ve dnech 19. - 21. října 2016 šestý ročník Sociologické olomoucké konference, tentokrát na téma sociologické rozhledy, rozvahy, rozpravy. Cílem akce je vytvořit fórum pro prezentaci a diskusi výsledků výzkumů i teoretického bádání z různých oblastí života společnosti a přispět k sociologické reflexi (nejen) české společnosti a sociologie. (16.6.2016)

Nové číslo časopisu Česká kriminologie

Na stránkách časopisu Česká kriminologie, který vydává Česká kriminologická společnost (ČKS), bylo k dnešnímu dni publikováno jeho druhé číslo. Čtenáři v něm najdou články o vězeňské etnografii, výkonu alternativních trestů u romských klientů Probační a mediační služby a o ukládání peněžitých trestů v podobě denních pokut. Součástí obsahu jsou také informace o XV. konferenci Evropské kriminologické společnosti a o IV. kriminologických dnech, stejně jako dvě recenze na odborné publikace. (19.4.2016)

Vyjednávání v policejní praxi

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Česká kriminologická společnost (ČKS) pořádají dne 27. dubna 2016 od 16.45 odborný workshop na téma vyjednávání v policejní praxi. Akce je otevřená a určená široké odborné veřejnosti a studentům. Uskuteční se v budově B (MS2) zmíněné fakulty. (24.3.2016)

Bezpečnostní hrozby současnosti: vědecko-výzkumné výzvy a příležitosti

Policejní akademie České republiky pořádá ve dnech 17.–18. května 2016 v Praze konferenci na téma bezpečnostních hrozeb současnosti. Cílem je rozpoutat širší diskusi na téma dlouhodobých bezpečnostních hrozeb, které by mohly mít v budoucnosti vliv na připravenost státu čelit budoucím výzvám a rizikům. Konference bude tematicky zaměřena do tří okruhů, a to extremismus a terorismus v kontextu současných politických a sociálních problémů, potřeby a formy posílení kompetencí a spolupráce bezpečnostních subjektů a analýza a predikce aktuálních forem kriminality a sociálně patologických jevů. (14.3.2016)

Koncept kriminálních stylů myšlení a jejich měření: nová kniha z edice IKSP

Výzkumný tým Institutu pro kriminologii a sociální prevenci realizoval v uplynulých letech v rámci čtyřletého výzkumu násilné sexuální kriminality adaptaci v zahraničí osvědčené psychodiagnostické techniky Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles (PICTS) na české podmínky - českou vězeňskou populaci. Výsledkem je česká verze techniky - Inventář kriminálních stylů myšlení PICTS-cz, využitelná při zjišťování kriminálních stylů myšlení (postojů) u české vězeňské, resp. kriminální populace, pro účely forenzní a penitenciární praxe. Podrobné informace o struktuře tohoto inventáře, o průběhu adaptace techniky na české podmínky, včetně informací o postupech při administraci, vyhodnocení a interpretaci české verze inventáře, přináší nová kniha, kterou autorský kolektiv vydal v ediční řadě IKSP Studie - Vybrané metody kriminologického výzkumu. Kniha zároveň čtenáře seznámí s podstatou konceptu kriminálního myšlení a kriminálního životního stylu, na němž je inventář založen. (14.3.2016)

Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes

Na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity Brno se 1. června 2016 uskuteční konference věnovaná trestným činům proti majetku a hospodářským trestným činům. Pořadatelem je katedra dějin státu a práva a katedra trestního práva, a to ve spolupráci s The European Society for History of Law. Pozornost bude mimo jiné věnována stíhání tohoto druhu kriminality ve starověku a středověku, zakotvení majetkových a hospodářských trestných činů v moderních kodifikacích, stíhání trestných činů proti majetku a hospodářských trestných činů v České republice a na Slovensku, nebo zkušenostem z jejich vyšetřování. (1.3.2016)

Monitoring výkonu vybraných trestně právních sankcí

Společnost pro trestní právo a kriminologii, Akademie Policejního sboru v Bratislavě a Fakulta práva Panevropské vysoké školy ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského pořádají 12. května 2016 mezinárodní vědeckou konferenci na téma monitorování výkonu vybraných trestů. Akce se koná v návaznosti na nově přijatý zákon, který na Slovensku upravuje kontrolu technickými prostředky. (29.2.2016)

Společenské zdroje vývoje organizovaného zločinu

Studie, která uzavírá ediční rok 2015, přináší výsledky výzkumného úkolu „Vývoj závažné trestné činnosti ve vztahu ke společenským vlivům a rizikům“, který byl součástí projektu Střednědobého plánu výzkumné činnosti Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na období 2012-2015. Řešení navázalo na relativně dosti rozsáhlou výzkumnou činnost, která byla v IKSP problematice organizovaného zločinu soustavně věnována od začátku 90. let. Autoři (Cejp, Blatníková, Háková, Holas, Vlach & Trávníčková) v úvodu shrnuli dosavadní šetření a charakterizovali aktuální pojetí a souvislost organizovaného zločinu s jinými formami závažné trestné činnosti. Ve výzkumu se zaměřili se na dvě oblasti: na analýzu kriminogenních faktorů, které by mohly být světem zločinu zneužity a na vývoj základních charakteristik skupin organizovaného zločinu na území České republiky od počátku devadesátých let s výhledem k horizontu 2020. Při výzkumu byly využity poznatky z dokumentů, ze soudních spisů, z případových studií, expertních šetření, výzkumu veřejného mínění. (12.2.2016)

Sankční politika a její uplatňování

Tato studie z edice IKSP je závěrečnou monografií, shrnující poznatky ze čtyřletého výzkumného projektu „Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí“. Zaměřuje se na postavení trestního zákoníku v kontextu vývoje trestního práva, resp. sankční politiky, význam alternativních sankcí a jejich uplatňování v justiční praxi, shrnutí poznatků k jednotlivým alternativním sankcím, jejich dopad na strukturu pachatelů a vývoj recidivy. Dále shrnuje poznatky k prezentaci trestního zákoníku a sankční politiky v médiích a výsledky průzkumu veřejného mínění k dané problematice. Na základě získaných poznatků byly formulovány návrhy na další perspektivy a možné korekce sankční politiky včetně návrhů de lege ferenda. (11.2.2016)

Socializace, sociálně patologické jevy a obtíže resocializace

Ve dnech 20.-22. dubna 2016 se uskuteční další ročník konference sekce sociální patologie ČSS, který tentokrát nabídne prostor pro úvahy nad problematikou socializace, sociálně patologických jevů a resocializace. Akce, jejíž součástí opět bude i soutěž studentských vědeckých prací Benes Award, proběhne ve Svratce. Přihlášky je možné zasílat do 23. března 2016. (4.2.2016)

Sankce – trestněprávní a kriminologické podněty pro trestní politiku

Katedra trestního práva, kriminologie a kriminalistiky Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě pořádá v pondělí 4. dubna 2016 mezinárodní vědecký seminář, který se bude věnovat trestněprávním a kriminologickým podnětům pro trestní politiku v oblasti sankcí. Konkrétně se zaměří například na účinnost sankcí, postoje veřejnosti k jejich uplatňování či opatřením restorativní justice. (27.1.2016)

Nová publikace o preventivní práci v ČR

V roce 2015 vyšla v ediční řadě Studie Institutu pro kriminologii a sociální prevenci monografie s názvem „Preventivní praxe po novelizaci Zákona o sociálně-právní ochraně dětí“, která navazuje na monografii z roku předchozího (Systémový přístup k prevenci kriminality). Obě tyto publikace jsou výsledkem empirických výzkumů, které byly realizovány v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v projektu s názvem „Systém včasné intervence jako nástroj omezování kriminality“. Současná monografie pojednává zejména o možnostech a mezích aplikace novelizovaného zákona o sociálně-právní ochraně dětí na poli prevence a resocializace v návaznosti na zkušenosti Systému včasné intervence a poznatky pracovníků OSPOD (dotazy proběhly v 206 obcích s rozšířenou působností) a manažerů prevence kriminality na místní úrovni (do vzorku dotazovaných bylo zařazeno 88 manažerů). Monografie ukazuje, že preventivní aspekty boje s kriminalitou nejsou ještě dostatečně propracovány zejména v praktické rovině včasného odhalování nastoupení asociální životní cesty mladých lidí a trpí nedostatečným disponibilním množstvím prostředkům k zvládání některých problémů. (12.1.2016)

IKSP vydal novou knihu o trestných činech znásilnění a jeho pachatelích v ČR

Na konci roku 2015 vydal Institut pro kriminologii a sociální prevenci v ediční řadě Studie monografii „Znásilnění v ČR – trestné činy a odsouzení pachatelé“. Autoři z řad pracovníků IKSP v ní přinášejí výsledky čtyřletého výzkumu, spočívajícího zejména v podrobné analýze 796 případů násilných sexuálních trestných činů (převážně znásilnění), spáchaných na území ČR. Zdrojem dat pro analýzu byly trestní spisy, zejména rozsudky a znalecké posudky na duševní stav pachatele. Autoři se v knize zaměřují na celou řadu aspektů analyzovaných případů. Rozebírají okolnosti a průběh deliktů, historii pachatelů (kriminální, osobní, partnerská, sociální, edukační a profesní anamnéza) a jejich osobnostní charakteristiky včetně psychopatologie. Zabývají se i charakteristikami obětí analyzovaných deliktů. Relativně samostatná část je věnována výsledkům empirického šetření u podsouboru vězněných sexuálních delikventů, zaměřeného na zmapování osobnosti a kriminálních stylů myšlení u těchto pachatelů. (11.1.2016)

Nová kniha o postihu drogové kriminality

Institut pro kriminologii a sociální prevenci vydal koncem roku 2015 ve své ediční řadě Studie monografii nazvanou „Drogová kriminalita a trestní zákoník“. Kolektiv autorů z IKSP v ní přináší výsledky svého tříletého výzkumu, zaměřeného na zhodnocení dopadů přijetí trestního zákoníku na odhalování a postih drogové kriminality. Kniha obsahuje analýzu vývoje právní úpravy primární drogové kriminality a souvisejících trestněprávních institutů, včetně exkursu do situace v zahraničí, zabývá se praktickou aplikací právní úpravy orgány činnými v trestním řízení, popisuje a rozebírá stav, vývoj a formy drogové trestné činnosti. Autoři kromě samotné právní úpravy při výzkumu vycházeli zejména z podrobných statistických přehledů kriminality a výsledků rozsáhlého expertního dotazníkového šetření mezi soudci, státními zástupci, policisty a pracovníky celní správy. (11.1.2016)

Analýza trendů kriminality v roce 2014 (Studie IKSP #425)

Studie (Marešová, A. a kol.) obsahuje analýzu trendů vývoje kriminality v ČR do roku 2014, popis stavu kriminality v posledním roce, jeho změn oproti minulému období v počtu evidovaných trestných činů, jejich skladbě, objasněnosti; popis známých pachatelů v členění podle pohlaví, věku a spáchané trestné činnosti atd. Součástí publikace jsou také studie a informace: o vývoji českého vězeňství v posledním decenniu, popis výsledků šetření mladistvých recidivistů označených soudem, vývojové trendy tzv. cybercrime a informace o počtu obětí kriminality. (31.12.2015)

Násilná kriminalita v nejisté době (Studie IKSP #424)

Studie autorského kolektivu Marešová - Havel - Martinková - Tamchyna jednak mapuje současný stav násilí, násilné kriminality z pohledu zahraničních i českých odborníků věnujících se dlouhodobě problematice násilí, jednak popisuje změny v kvantitativních a kvalitativních ukazatelích násilné kriminality v rámci policií evidované kriminality v ČR v posledních letech. Obsahuje též výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, zda dle mínění expertů (kriminalistů, soudních lékařů a některých státních zástupců) dochází k nárůstu brutality a bezohlednosti v násilném jednání pachatelů, případně k častějšímu použití neadekvátního násilí v dalších druzích kriminality. (31.12.2015)

Násilná sexuální kriminalita v ČR

Institut pro kriminologii a sociální prevenci pořádá dne 10. prosince 2015 v Praze v zotavovně VS ČR na Květnici odborný seminář na téma násilné sexuální kriminality (pozvánka). Pozornost bude věnována poznatkům z dokončeného výzkumného projektu, mimo jiné osobnosti pachatele a oběti, průběhu trestných činů či existujícím legislativním opatřením na ochranu společnosti. Účast na semináři, který je určen pro odbornou veřejnost, je zdarma, ale je nutno ji potvrdit do 30. listopadu 2015. (20.11.2015)

Projekt Building Bridges

Mezinárodní vězeňské společenství a Probační a mediační služba České republiky pořádají ve čtvrtek 3. prosince 2015 seminář (pozvánka), na němž budou představeny poznatky a zkušenosti z pilotního projektu Building Bridges. Projekt vychází z filosofie restorativní justice a usiluje o zprostředkování setkání mezi obětmi a pachateli trestných činů, které může být přínosné pro obě strany. Akce se uskuteční v sídle ředitelství PMS v Praze. (20.11.2015)

Teoretické a trestně politické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí

V rámci grantového projektu č. GAP408/12/2209Teoretické a trestně politické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí“, který je řešen za podpory Grantové agentury ČR a jehož řešiteli jsou Institut pro kriminologii a sociální prevenci a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, se v Praze dne 13. listopadu 2015 uskutečnila závěrečná mezinárodní expertní konference (program cz, en) k prezentaci poznatků z uvedeného výzkumného projektu. Projekt se zaměřil na analýzu a vyhodnocení právní úpravy trestněprávních sankcí po změnách, ke kterým došlo v důsledku přijetí nového trestního zákoníku č. 40/2009, Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2010. Byl zkoumán dopad uplatňování nového trestního zákoníku na aplikační praxi vybraných institucí trestní justice, na charakter a strukturu ukládaných sankcí, a tím i na skladbu vězeňské populace a na činnost Vězeňské služby ČR a Probační a mediační služby.
Řešitelé na závěr projektu seznámili účastníky konference s výsledky výzkumu a se závěry a doporučeními, které z výzkumu pro sankční politiku v ČR vyplynuly. K výsledkům výzkumu proběhla živá diskuse. Kromě řešitelů a dalších předních českých odborníků v oboru trestního práva byli na konferenci pozvání zahraniční odborníci, kteří se zúčastnili úvodní konference k tomuto projektu v roce 2012. Pozvání přijali přední odborníci z oboru trestního práva a kriminologie ze SRN (Hans-Jörg Albrecht, Rita Haverkamp), Polska (Janusz Bojarski, Michael Hudzik), Slovenska (Jozef Čentéš, Tomáš Strémy).
Prezentace, které referující poskytli, jsou ke stažení. (18.11.2015)

Prevence kriminální recidivy – úloha obcí a spolupracujících subjektů

Česká kriminologická společnost, Magistrát hlavního města Prahy a Sekce sociálních kurátorů SSP ČR pořádají dne 8. prosince 2015 od 10.00 odbornou konferenci na téma prevence kriminální recidivy z pohledu úlohy obcí a spolupracujících subjektů. Konference se uskuteční pod záštitou hlavního města Prahy v prostorách velkého zasedacího sálu Magistrátu, pozvánka+program. Účastnický poplatek se nevybírá, ale účast je nutné potvrdit e-mailem nejpozději do 25.11.2015. (10.11.2015)

Nový kriminologický časopis

Česká kriminologie se dočkala vlastního odborného časopisu – na začátku listopadu vyšlo první číslo České kriminologie. Jedná se o recenzovaný on-line časopis, který vydává Česká kriminologická společnost a který publikuje původní příspěvky domácích i zahraničních autorů. Zaměřením odpovídá tematické šíři a multidisciplinárnímu charakteru kriminologie jako vědního oboru. Otevírá prostor pro teoretické i empirické poznatky o kriminalitě, jejích pachatelích a obětech, o jejím rozsahu, příčinách, vývoji a konkrétních podobách či projevech, stejně jako o možnostech a opatřeních na její kontrolu. Vycházet bude dvakrát ročně. (9.11.2015)

Romové a alternativní tresty – konference RUBIKON Centra

V pátek 6. listopadu 2015 se v prostorách Gröbeho vily v Praze 2 uskuteční konference s názvem „Romové a alternativní tresty“. Pořádá ji RUBIKON Centrum, a to v rámci projektu ALTERNATIVA PRO ROMY, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Záštitu nad konferencí převzala Mgr. Martina Štěpánková, náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu pro řízení sekce pro lidská práva. Mezi účastníky budou zástupci Probační a mediační služby ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR, Ministerstva vnitra ČR, Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, Agentury pro sociální začleňování, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, zástupci obcí, neziskových organizací a v neposlední řadě romští mentoři. Cílem konference je zvýšit informovanost zástupců veřejné správy, NNO a policy makers o strategiích zvyšování vykonatelnosti alternativních trestů a opatření (AT) u romských klientů a zvýšit jejich citlivost vůči specifickým potřebám Romů v rámci trestní justice. Zájemci o účast se mohou hlásit e-mailem. (29.10.2015)

Psychologické potřeby mladistvých pachatelů a obětí – Porto 2016

Ve dnech 11.-13. května 2016 se v Portu odehraje pátá výroční konference Evropské společnosti pro forenzní psychiatrii a psychologii dětí a mládeže (EFCAP), na jejíž organizaci se budou spolupodílet Univerzita Coimbra a Univerzita Trás-os-Montes a Alto Douro. Ústředním tématem budou potřeby spojené s duševním zdravím mladistvých pachatelů i obětí trestné činnosti. (14.10.2015)

Trestní právo EU a jeho dopad na stíhání mládeže

Katedra trestního práva a kriminologie Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě pořádá 10. listopadu 2015 mezinárodní vědeckou konferenci na téma trestního stíhání mladistvých pachatelů v kontextu právních norem Evropské unie. Konference se uskuteční v hotelu IMPIQ. (12.10.2015)

IV. kriminologické dny

Česká kriminologická společnost (ČKS) a Právnická fakulta Masarykovy Univerzity pořádají ve dnech 25.-26. ledna 2016 v Brně čtvrtý ročník konference Kriminologické dny (pozvánka: pdf). Program bude tradičně otevřen všem kriminologicky relevantním tématům. Přihlášení je možné pomocí on-line formuláře na stránkách ČKS, a to do 27. listopadu 2015 pro účastníky s příspěvkem, pro ostatní účastníky do 11. prosince 2015. (5.10.2015)

Mediace 2015: reflexe a výzvy

Právnická fakulta UP v Olomouci pořádá ve dnech 20.-21. listopadu 2015 třetí ročník mezinárodní vědecké konference o mediaci. Jejím cílem je interdisciplinární reflexe mediace v České republice a v zahraničí a analýza podmínek výkonu mediace v České republice s doporučením pro její další teoretická zkoumání a aplikaci v praxi. Lze očekávat, že nosnými tématy budou zkušenosti s aplikací zákona o mediaci, využívání mediace v praxi a vytváření podmínek pro přístup občanů k mimosoudním metodám řešením sporů, k nimž je Česká republika Evropskou unií vázána. (29.9.2015)

Postpenitenciární péče – možnosti, limity a perspektivy

Dne 16. října 2015 se uskuteční v Praze na Policejní akademii ČR vědecká konference s mezinárodní účastí, která se bude věnovat otázkám spojeným se zacházením s osobami po výkonu trestu odnětí svobody. Určena je pro odbornou veřejnost, studenty a pro pracovníky veřejného sektoru a neziskových organizací. Kromě Policejní akademie se na jejím uspořádání podílejí také Česká kriminologická společnost a RUBIKON Centrum. Záštitu nad konferencí převzala ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová. (14.9.2015)

Veřejný žalobce v trestním řízení: současnost a perspektivy

Česká národní skupina Mezinárodní společnosti pro trestní právo (AIDP) pořádá dne 22. října 2015 diskusní setkání na téma "Veřejný žalobce v trestním řízení: současnost a perspektivy". Akce se koná v prostorách klubu Městského státního zastupitelství v Praze 5. S úvodními příspěvky vystoupí JUDr. Pavel Zeman, profesor Jaroslav Fenyk a profesor Jozef Čentéš. Kapacita účastníků je omezena, potvrzení účasti nejpozději do 5. října je nutné. (29.8.2015)

Oběti kriminality – mezinárodní odborný seminář v Bratislavě

Fakulta práva Panevropské vysoké školy uspořádá dne 26. listopadu 2015 v Bratislavě odborný seminář s mezinárodní účastí k problematice obětí trestné činnosti. Do programu budou zařazeny dva tematické bloky, a to kriminologické aspekty obětí a pomoc obětem. Akce se uskuteční v rámci projektu „Monitoring latentnej kriminality a viktimologickej situácie na Slovensku“. (7.8.2015)

14. konference Německé kriminologické společnosti

Ve dnech 24.-26. září 2015 se v Kolíně nad Rýnem uskuteční čtrnáctá výroční konference Německé kriminologické společnosti, která je tradičním místem setkání a výměny poznatků mezi německy mluvícími kriminology (tedy nejen z Německa, ale například i Rakouska či Švýcarska). Hlavní pozornost bude věnována tématům jako genocida, porušování lidských práv, organizovaný zločin či dopady finanční krize na situaci ve světě. (1.7.2015)

Sborník z konference III. kriminologické dny

Na stránkách České kriminologické společnosti je nově k dispozici sborník z konference III. kriminologické dny, která se konala v lednu 2015 v Hradci Králové. Obsahuje na čtyřicet odborných příspěvků zaměřených na nejrůznější aktuální otázky z oblasti kontroly kriminality (mimo jiné na delikvenci mládeže, prevenci, závažné formy kriminality, viktimologii či vězeňství). V tištěné verzi sborník vydává nakladatelství Gaudeamus Univerzity Hradec Králové. (30.6.2015)

III. penologické dny: Drogy v penitenciární praxi

Akademie Vězeňské služby ČR s podporou České kriminologické společnosti pořádá ve dnech 15. a 16. září 2015 v prostorách Akademie VS ČR ve Stráži pod Ralskem III. penologické dny na téma „Drogy v penitenciární praxi: Alkohol, inhalační drogy a zneužívání léčiv v penitenciárních souvislostech – opomíjené závislosti z pohledu adiktologie?“. Konference bude otevřena všem pracovníkům Vězeňské služby ČR samotné, stejně jako odborníkům z oblasti výzkumu, akademické obce a zařízení, která se problematikou zacházení a léčby zne-uživatelů zmíněných drog zabývají. (24.6.2015)

Projekt Alternative: spravedlnost a bezpečnost v interkulturní Evropě

Institut pro kriminologii Univerzity v belgickém Leuven pořádá ve spolupráci s Evropským fórem pro restorativní justici mezinárodní konferenci, na níž budou shrnuty výsledky čtyřletého výzkumného projektu „Alternatives“. Zaměřen byl na zkoumání různých způsobů, jak je v interkulturních podmínkách dnešní evropské společnosti chápána spravedlnost a bezpečnost, a jak je na tomto poli možno uplatňovat přístupy restorativní justice. Akce se uskuteční ve dnech 16.-18. listopadu 2015. (15.6.2015)

Zemřel Nils Christie

Smutná zpráva dorazila na konci května z Norska – ve věku 87 let zemřel významný kriminolog a sociolog Nils Christie, profesor Právnické fakulty Univerzity Oslo a autor řady význačných publikací. Známý byl zejména pro své kritické názory na současný systém trestní justice, proslul i jako zastánce restorativní justice či tvůrce originálního a často citovaného konceptu tzv. ideální oběti. Kriminologie jeho úmrtím ztratila jednu z nejoriginálnějších postav své novodobé historie. Čest jeho památce. (8.6.2015)

Narativní analýza a jiné interpretativní metody v kriminologii – seminář ČKS

Česká kriminologická společnost a katedra kriminologie Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie ČR pořádají dne 26. června 2015 odborný seminář věnovaný narativní analýze a jiným interpretativním metodám v kriminologii. Akce, která je bez účastnického poplatku, se uskuteční v prostorách Policejní akademie (Lhotecká 559/7, Praha 4) od 10h. Přihlášení je možné do 15. června 2015 na adrese info@czkrim.cz. Více informací na stránkách ČKS. (14.5.2015)

Restorativní justice a alternativní tresty v aplikační praxi

Právnická fakulta Trnavské univerzity pořádá 29. září 2015 mezinárodní vědeckou konferenci věnovanou aplikační praxi v oblasti restorativní justice a alternativních trestů. Uskuteční se v budově Petra Pázmaňa (Rybníková ulice). Přihlášku je možné zaslat do 15. září, jednacím jazykem konference bude jazyk slovenský, český nebo anglický. (11.5.2015)

Přehled publikované edice IKSP v roce 2014

Přiložený dokument (pdf) obsahuje přehled monografií publikovaných v edici IKSP v roce 2014 včetně krátkých anotací. Plné znění publikačních výstupů naleznete v sekci publikace. (7.4.2015)

Mezinárodní konference o kriminologii v Piešťanech

Katedra kriminologie Akadémie Policajného zboru v Bratislavě pořádá ve dnech 26.-27. května 2015 v hotelu Signál v Piešťanech mezinárodní vědeckou konferenci (pozvánka, info, přihláška), jejímž cílem bude diskutovat aktuální otázky kriminologických výzkumů a možnosti využití jejich závěrů v praxi. Pozornost bude věnována také komparaci obsahu výuky kriminologie na různých vysokých školách. (31.3.2015)

Systémový přístup k prevenci kriminality mládeže

Institut pro kriminologii a sociální prevenci vydal v roce 2014 publikaci věnovanou analýze pokusu o systémový přístup k prevenci kriminality mládeže v České republice a zkušenostem s tímto systémem v praxi. Zabývá se dosavadními výsledky výzkumu s názvem „Systém včasné intervence jako nástroj omezování kriminality“ (dále SVI), který je realizován v letech 2012-2015. Výzkumný úkol je zaměřen na fungování SVI v jednotlivých lokalitách, na zmapování zkušeností pracovníků v obcích s rozšířenou působností s tímto systémem a též na zmapování konkrétních postupů sociálních pracovnic a pracovníků v terénu při práci s problémovými klienty v rámci tohoto systému. Hlavním cílem výzkumu je zjistit, zda a za jakých podmínek jsou aplikované postupy zacházení s ohroženými dětmi a mladistvými v rámci Systému včasné intervence schopny eliminovat či alespoň zmírnit nástup delikventních aktivit v životě ohrožených mladých jedinců. (4.3.2015)

Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes

Katedra dějin státu a práva a katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno pořádají ve spolupráci s European Society for History of Law konferenci na téma trestných činů proti životu a zdraví. Uskuteční se ve středu 27. května 2015. Pozornost bude věnována například stíhání zmíněných trestných činů v období starověku a středověku, jejich zakotvení v moderních kodifikacích či pachatelům a obětem z hlediska psychologie, sociologie i dalších disciplín. (3.3.2015)

Kriminální kariéra v organizovaném zločinu

V edici PRAMENY, jejímž cílem je českou odbornou veřejnost seznamovat se zahraničními empirickými i teoretickými poznatky z oblasti kriminologie, přináší IKSP překlad publikace Understanding criminal careers in organised crime (pdf). Jedná se o report z výzkumu realizovaného pod hlavičkou britského Home Office (Ministerstva vnitra). Studie se zabývá kriminální kariérou pachatelů zapojených do organizované trestné činnosti. Pozornost je věnována charakteristikám, kriminální historii a trajektorii kriminální kariéry pachatelů organizovaného zločinu. Autoři výzkumu se rovněž pokusili o identifikaci rizikových faktorů ve vztahu k zapojení do organizovaného zločinu na bázi dříve spáchaných trestných činů. (27.2.2015)

Vybrané problémy z oblasti domácího násilí v České republice

Další z nedávno vydaných publikací Institutu pro kriminologii a sociální prevenci přináší data získaná ze dvou výzkumů zaměřených na partnerské domácí násilí. (pdf) Jeden z těchto výzkumů se týká žen - obětí partnerského domácího násilí, které vyhledaly ubytování v azylových zařízeních, protože se k nim jejich životní partner choval násilně či jinak nepřístojně. Druhý výzkum je zaměřen na zkoumání případů partnerského domácího násilí prostřednictvím analýzy soudních trestních spisů (pravomocně skončené věci). Práce obsahuje rovněž celorepublikové údaje ze statistik státních rezortů (MV ČR a MSP ČR) o výskytu evidovaných případů domácího násilí v posledních několika letech (podle vybraných ustanovení příslušných právních předpisů) a přináší informaci o právních úpravách v oblasti ochrany před domácím násilím v ČR. Informuje o tom, jak je v současnosti na pachatele/pachatelky domácího násilí nápravně působeno (v rámci složek spadajících do věcné působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR /vězeňství, Probační a mediační služba/). (25.2.2015)

Ohrožené a rizikové skupiny současnosti - POZOR, ZMĚNA!

Sekce sociální patologie Masarykovy české sociologické společnosti pořádá ve dnech 8.-10. dubna 2015 další ročník tradiční konference, tentokrát zaměřené na problematiku ohrožených a rizikových skupin. Akce se uskuteční v hotelu Svratka ve Svratce. NOVOU přihlášku je možné zaslat nejpozději do středy 18. března. (24.2.2015)

Aktuální výzvy pro psychologii a právo – Norimberk 2015

Ve dnech 4.-7. srpna 2015 se v Norimberku uskuteční mezinárodní konference Evropské asociace pro psychologii a právo (EAPL). Tato odborná společnost slaví 25. výročí svého vzniku, přičemž k založení došlo v roce 1990 právě v Norimberku. Konference se zaměří na tradiční témata forenzní psychologie, jako je otázka trestní odpovědnosti, risk assessmentu či práce s pachateli trestných činů. Organizátoři očekávají také příspěvky k aktuálním problémům typu terorismu či rasové nesnášenlivosti. (20.2.2015)

Analýza trendů vývoje kriminality v roce 2013

Další z publikací, které Institut pro kriminologii a sociální prevenci vydal na konci roku 2014, se věnuje základním statistickým ukazatelům o kriminalitě (policejním i statistikám resortu MSp ČR). Nabízí informace o pachatelích, v členění podle pohlaví, věku, recidivy, změny v počtu evidovaných obětí, některé informace o sebevraždách a také poznatky o organizovaném zločinu na území ČR v jeho vývoji až do roku 2013. Zvláštní kapitola je věnována vývoji obav z konkrétních forem trestné činnosti mezi občany, a to na podkladě šetření provedených Institutem. V závěru analýzy je řešena problematika recidivy u trestného činu krádeže, včetně návrhu na případnou změnu trestního zákona vycházející ze zjištěných skutečností. Součástí publikace je mnoho doplňujících grafů a tabulek včetně příloh, navazujících na předchozí analýzy trendů kriminality (pdf). (17.2.2015)

Trestní právo EU a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky

Katedra trestního práva Právnické fakulty UK v Praze a Ústav veřejného práva Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislavě pořádají dne 22. dubna 2015 mezinárodní vědeckou konferenci na téma trestního práva Evropské unie a jeho vlivu na právní řád České a Slovenské republiky. Akce se uskuteční v historických prostorách Malé auly Karolina na Ovocném trhu v Praze. Přihlášku je možné zaslat do konce března. (10.2.2015)

Nová kniha z edice IKSP o násilné sexuální kriminalitě

Institut pro kriminologii a sociální prevenci vydal na konci minulého roku ve své ediční řadě STUDIE monografii s názvem „Násilná sexuální kriminalita - téma pro experty i veřejnost“ (pdf). Autoři v ní shrnují výsledky vstupní části svého výzkumu v oblasti násilné sexuální kriminality v ČR. Kniha nabízí podrobný teoretický rozbor vybraných aspektů problematiky s využitím různorodých pramenů, od právní úpravy, odborné literatury a oficiálních dokumentů, přes dostupné statistické přehledy, až po průzkum veřejného mínění a analýzu médií. Monografie by měla čtenářům poskytnout pohled na současný stav poznání ve vybraných oblastech problematiky násilné sexuální kriminality, zpracovaný s kritickým odstupem, který by zároveň měl být příspěvkem do probíhající diskuse o vhodných přístupech k pachatelům sexuálního násilí a opatřeních na ochranu společnosti před nimi (např. o ochranném léčení nebo registraci pachatelů). (9.2.2015)

(Ohrožené a rizikové skupiny současnosti - přesunuto)

Sekce sociální patologie Masarykovy české sociologické společnosti pořádá ve dnech 22.-24. dubna 2015 další ročník tradiční konference, tentokrát zaměřené na problematiku ohrožených a rizikových skupin. Akce se uskuteční v hotelu Vltava v Červené nad Vltavou. Přihlášku je možné zaslat nejpozději do pátku 27. března. (26.1.2015)

12. konference Evropské sociologické asociace – Praha 2015

Naše hlavní město přivítá po konferenci Evropské kriminologické společnosti, která se konala v září 2014, další akci světového významu – ve dnech 25.-28. srpna 2015 bude hostit mezinárodní konferenci Evropské sociologické asociace. Hlavním tématem setkání, jehož organizace se ujal Sociologický ústav akademie ČR, budou „rozdíly, nerovnosti a sociologická imaginace“. (23.1.2015)

Stockholmská kriminologická cena 2015

Prestižní ocenění, které je pod záštitou švédského Ministerstva spravedlnosti udělováno od roku 2006 za mimořádný přínos v oblasti kriminologického výzkumu či za uplatňování kriminologických poznatků v praxi, připadlo pro rok 2015 významným průkopníkům a zastáncům tzv. situační prevence Ronaldu V. Clarkemu a Patricii Mayhew. Oba prosluli již v polovině sedmdesátých let 20. století jako autoři publikace „Zločin jako příležitost“. Podařilo se jim do značné míry změnit pohled odborné veřejnosti na to, co může být v úsilí o předcházení trestným činům účinné. Namísto tradičního zájmu kriminologů o sociální či psychické příčiny kriminálního jednání soustředí situační prevence pozornost na konkrétní podmínky, za nichž k trestnému činu dochází. Předání samotné ceny bude i v letošním roce spojeno s konáním mezinárodního kriminologického sympozia, které se ve Stockholmu uskuteční ve dnech 8.-10. června. (21.1.2015)