Institute of Criminology and Social Prevention


Publications: Works published Works published (1990-1999)
Overview of Publications:: 2016 (pdf) 2015 (pdf) 2014 (pdf)

Works published

The internal series of ICSP have been published in a number of about 160 copies. Users of ICSP research activities, professional libraries and selected universities and scientific institutions are provided with these publications. In the series "Studies" there have been published ICSP research results. In the series "Sources" there have been published translations of foreign legal norms, international documents and other important legal and criminological materials.

Fulltext of publications in Czech can be found on Czech web pages.

Research findings are also regularly published in professional periodicals (Criminalistics, Penal Law, Czech Prisons, Legal Practice), proceedings, etc. as well.

List of publications

Series Year
Sources 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Studies 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2017 SourcesUp
2017 StudiesUp
[440] Zeman,P. (ed.): Research on Crime and Criminal Justice in the Czech Republic (selected results of research activities of IKSP in the years 2012-2015)
2016 SourcesUp
[434] Evidence alternativních trestů a opatření a zjišťování míry atrice - Recording Community Sanctions and Measures and Assessing Attrition
[436] 13. kongres OSN o prevenci kriminality a trestní justici (Dauhá, Katar, 12.-19. dubna 2015)
2016 StudiesUp
[431] Blatníková,Š. - Faridová,P. - Vranka,M.: Kriminální styly myšlení: Inventář PICTS-cz - Criminal Thinking: Inventory PICTS-cz
[432] Marešová,A. et al.: Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody - kriminologická analýza - Unconditional Imprisonment
[433] Blatníková,Š.: Nebezpečnost a násilí ve vězeňském prostředí - Dangerousness and violence in prisons
[435] Holas,J. - Krulichová,E. - Háková,L. - Scheinost,M.: Regionální kriminalita a její odraz v kvalitě života obyvatel - Regional crime and its impact on quality of life
[437] Diblíková,S. et al.: Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2015 - Analysis of Criminality Trends in 2015
[438] Tomášek,J. - Diblíková,S. - Scheinost,M.: Probace jako efektivní nástroj snižování recidivy - Probation as an Effective Tool for Reducing Recidivism
[439] Rozum,J. - Tomášek,J. - Vlach,J. - Háková,L.: Efektivita trestní politiky z pohledu recidivy - The effectiveness of criminal policy from the perspective of recidivism
2015 SourcesUp
[420] Kriminální kariéra v organizovaném zločinu - Understanding Criminal Careers in Organised Crime
[421] Mládeži nepřístupno. Argumenty pro snižování počtu odnětí svobody u mladistvých - No Place for Kids: The Case for Reducing Juvenile Incarceration pdf
2015 StudiesUp
[422] Škvain,P.: Zabezpečovací detence z pohledu vybraných zahraničních právních úprav - Preventive Detention as Seen from the Perspective of Selected Foreign Laws
[423] Scheinost,M. et al.: Trestní sankce - jejich uplatňování, vliv na recidivu a mediální obraz v televizním zpravodajství - Criminal Sanctions - Their Application, Impact on Recidivism and Media Image on Television News
[424] Marešová,A. et al.: Násilná kriminalita v nejisté době - Violent Crime in Uncertain Times
[425] Marešová,A. et al.: Analýza trendů kriminality v ČR v roce 2014 - Analysis of criminality trends in 2014
[426] Zeman,P. - Štefunková,M. - Trávníčková,I.: Drogová kriminalita a trestní zákoník - Drug Offences and the Penal Code
[427] Večerka,K. - Štěchová,M.: Preventivní praxe po novelizaci zákona o sociálně-právní ochraně dětí - Preventive Practice after the Amendment of the Law on the Social-Legal Protection of Children in 2012
[428] Blatníková,Š. - Faridová,P. - Zeman,P.: Znásilnění v ČR - trestné činy a odsouzení pachatelé - Rape in the Czech Republic - Offences and Convicted Offenders
[429] Scheinost,M. - Válková,H. a kol.: Sankční politika a její uplatňování - Sanction policy and its implementation
[430] Cejp,M. et al.: Společenské zdroje vývoje organizovaného zločinu - Social Origins of the Development of Organised Crime
2014 SourcesUp
[416] Problémy trestního soudnictví: evaluace programů, prevence kriminality, strach z kriminality a recidiva - pohledem australských kriminologů - Criminal Justice issues: Program Evaluation, Crime Prevention, Fear of Crime and Recidivism
2014 StudiesUp
[414] Martinková,M. et al.: Vybrané problémy z oblasti domácího násilí v ČR - Certain issues concerning domestic violence in the Czech Republic
[415] Štěchová,M. - Večerka,K.: Systémový přístup k prevenci kriminality mládeže - Systemic Approach to Prevention of Juvenile Criminality
[417] Marešová,A. - Cejp,M. - Holas,J. - Martinková,M. - Rozum,J.: Analýza trendů kriminality v roce 2013 - Analysis of Trends in Criminality for 2013
[418] Blatníková,Š. - Faridová,P. - Zeman,P.: Násilná sexuální kriminalita - téma pro experty i veřejnost - Violent sex crime - a topic for experts and public
[419] Scheinost,M. et al.: Sankční politika pohledem praxe - Sanction policy in practice
2013 SourcesUp
[407] Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and other Transnational Organized Crimes, Research Report
[409] Světová zpráva o obchodování s lidmi 2012. - Global Report on Trafficking in Persons 2012
[413] Pouliční násilí v EU: Skupiny mladistvých a násilí na veřejnosti. - EU Street Violence: Youth Groups and Violence in Publics Spaces
2013 StudiesUp
[403] Košťál,J.: Vybrané metody vícerozměrné statistiky - Selected multivariare statistics methods (with a special focus on criminological research)
[404] Pojman,P.: Ruský a ukrajinský organizovaný zločin - Russian and Ukrainian organised crime. Threats and risks for the Czech Republic in the context of globalisation of organised crime
[405] Tomášek,J.: Self-reportové studie kriminálního chování - Self-report studies on criminal behaviour
[406] Holas,J.: Politický radikalismus a mládež -
[408] Zeman,P. et al.: Zkrácené formy trestního řízení - možnosti a limity - Shortened Forms of Criminal Proceedings - Possibilities and Limits
[410] Scheinost,M. et al.: Trestní sankce a jejich odraz v praxi, tisku a v názorech veřejnosti. -
[411] Marešová,A. et al.: Analýza trendů kriminality v roce 2012 - Analysis of Trends in Criminality for 2012
[412] Holas,J. - Večerka,K.: Stát a občan v prevenci kriminality - Government and citizens in the process of preventing criminality
2012 SourcesUp
[395] Britské strategické dokumenty k prevenci a potírání závažné trestné činnosti.
[396] Goodey,J. - Aromaa,K. (eds.): Trestné činy z nenávisti (příspěvky ze Stockholmského kriminologického sympozia 2006 a 2007) - Hate Crime. Papers from the 2006 and 2007 Stockholm Criminolgy Symposiums
[400] Marešová,A. (ed.): Trendy kriminality ve světě a nové problémy a reakce v oblasti prevence kriminality a trestní justice -
[401] Rada Evropy a International Juvenile Justice Observatory k soudnictví nad mládeží -
2012 StudiesUp
[397] Cejp,M. (ed.): Selected Results of Research Activities of ICSP in the Years 2008-2011
[398] Marešová,A. - Cejp,M. - Martinková,M. - Tomášek,J. - Vlach,J. - Zeman,P.: Crime in the Czech Republic in 2010
[399] Večerka,K.: Mládež o kriminalitě a etice každodennosti - Youth on Criminality and Ethics in Everyday Life
[402] Marešová,A. - Biedermanová,E. - Cejp,M. - Holas,J. - Martinková,M. - Tomášek,J.: Analýza trendů kriminality v roce 2011 - Criminality in the year 2011
2011 SourcesUp
[386] Karabec,Z. - Vlach,J. - Diblíková,S. - Zeman,P.: Criminal Justice System in the Czech Republic.
2011 StudiesUp
[383] Cejp,M.: Aplikace výzkumných metod a technik v kriminologii. Obecná část - The application of research methods and techniques in criminology. General Section
[384] Blatníková,Š.: Aplikace klinických a testových metod v kriminologickém výzkumu - Psychological Testing and Criminology Research
[385] Marešová,A.: Resortní statistiky - základní zdroj informací o kriminalitě v České republice - Departmental statistics - basic sources of information on crime in the Czech Republic
[387] Zeman,P. - Trávníčková,I. - Štefunková,M.: Vybrané aspekty drogové problematiky z pohledu občanů - Selected Aspects of the Drug Issue from the Citizens' Point of View
[388] Zeman,P. - Diblíková,S. - Karabec,Z. - Tomášek,J. - Trávníčková,I.: Veřejnost a trestní politika - The Public and the Penal Policy
[389] Rozum,J. - Kotulan,P. - Tomášek,J. - Špejra,M.: Probační programy pro mladistvé - Juvenile Probation Programmes
[390] Biedermanová,E. - Petras,M.: Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programů zacházení - The possibilities and problems involved in the resocialisation of inmates and the effectiveness of treatment programmes
[391] Scheinost,M. et al.: Crime from the Perspective of Criminologists.
[392] Marešová,A. - Cejp,M. - Martinková,M. - Scheinost,M. - Vlach,J.: Analýza trendů kriminality v roce 2010 - Criminality in the year 2010
[393] Večerka,K. -Holas,J. - Štěchová,M. - Diblíková,S. - Luptáková,M.: Ohrožená mládež mezi prevencí a represí - Endangered Youth between Prevention and Repression
[394] Marešová,A. - Blatníková,Š. - Kotulan,P. - Martinková,M. - Štěchová,M. - Tamchyna,M.: Kriminální recidiva a recidivisté - Criminal Recidivism and Recidivists
2010 SourcesUp
[368] Příručka základních principů a slibné praxe v oblasti alternativních opatření k uvěznění - Handbook of basic principles and promising practices on Alternatives to Imprisonment
[369] Kriminální kariéry do věku 50 let a životní úspěšnost do věku 48 let - Criminal careers up to age 50 and life success up to age 48: new findings from the Cambridge Study in Delinquent Development
[370] Self-reportové studie delikvence mládeže v Anglii a Walesu, v Nizozemí a ve Španělsku. - Self-Reported Juvenile Delinquency in England and Wales, The Netherlands and Spain
[377] 12. Kongres OSN o prevenci kriminality a trestní justici - Salvador, Brazílie, 12.-19. dubna 2010 -
2010 StudiesUp
[371] Scheinost,M. et al.: Kriminalita očima kriminologů - Crime through the eyes of criminologists
[372] Rozum,J. - Kotulan,P. - Luptáková,M. - Scheinost,M. - Tomášek,J. - Špejra,M.: Uplatnění mediace v systému trestní justice II. - The Application of Mediation in the Criminal Justice System II
[373] Zeman,P. - Diblíková,S. - Trávníčková,I. - Tomášek,J.: Názory a postoje občanů v oblasti trestní politiky - Penal policy: opinions and attitudes of citizens
[374] Karabec,Z.: Účinnost právních nástrojů proti organizované kriminalitě (použití agenta) - The effectiveness of legal instruments in combating organised crime (undercover agent)
[375] Zeman,P. et al.: Opatření nahrazující vazbu v trestním řízení - Alternatives to Custody in Criminal Proceedings
[376] Trávníčková,I. - Zeman,P.: Kriminální kariéra pachatelů drogové kriminality - The Criminal Career of Drug Offenders
[378] Blatníková,Š.: Sexuální vykořisťování jako forma závažné organizované kriminality - Sexual exploitation as a serious form of organised crime
[379] Scheinost,M. - Netík,K.: Český organizovaný zločin v mezinárodním kontextu - Czech organised crime in an International Context
[380] Cejp,M.: Vývoj organizovaného zločinu na území České republiky - The Development of Organised Crime on the Territory of the Czech Republic
[381] Blatníková,Š.: Problematika zabezpečovací detence - The issue of security detention
[382] Marešová,A. - Cejp,M. - Martinková,M. - Tomášek,J.: Analýza kriminality v roce 2009 a v předchozím dvacetiletém období - Analysis of Crime in 2009 and over the Previous Twenty-year Period
2009 SourcesUp
[355] Harper,G., Chitty,Ch.: Dopad nápravných opatření na recidivu pachatelů. Analýza toho, "co funguje" - The impact of corrections on re-offending: a review of "what works"
[363] Walby,S. - Allen,J.: Domácí násilí, sexuální napadení a pronásledování - Domestic violence, sexual assault and stalking (Findings from the British Crime Survey)
[364] Aroma, Kauko - Heiskanen, Markku: Trestná činnost a systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe v letech 1995-2004 - Criminal Activity and Criminal Justice Systems in Europe and North America during 1995-2004
2009 StudiesUp
[353] Cejp,M. et al.: Obrana proti ohrožení společnosti závažnými formami trestné činnosti. Závěrečná zpráva - Society Defence Against the Threat of Serious Criminal Activity Forms
[354] Večerka,K. - Holas,J. - Tomášek,J. - Diblíková,S. - Blatníková,Š.: Mládež v kriminologické perspektivě - Juveniles in Pespective of Criminology
[356] Zeman,P. - Diblíková,S. - Kotulan,P. - Vlach,J.: Praxe v oblasti rozhodování o nařízení ústavní výchovy a uložení ochranné výchovy - Practice in Ordering an Institutional Education and Imposing a Protective Young Offender Education
[357] Marešová,A. - Kotulan,P. - Martinková,M.: Výzkum prvovězněných žen - The Probe into Problems of First Time Prosecuted and Imprisoned Women in the CR in the last 10 years
[358] Marešová,A. - Martinková,M. - Cejp,M. - Holas,J.: Kriminalita v roce 2007 - Criminality in 2007
[359] Scheinost,M. (ed.): Selected Results of Research Activities of ICSP in the Years 2004-2007
[360] Večerka,K. - Holas,J. - Tomášek,J.: Prevence kriminality na úrovni obcí a krajů (Závěrečná zpráva z výzkumu) - Crime Prevention on the Level of Communities and Regions
[361] Scheinost,M. (ed.): Vybrané výsledky výzkumu IKSP v letech 2004-2007 - Selected Results of Research Activities of ICSP in the Years 2004-2007
[362] Martinková,M. - Vlach,J. - Krejčová,S.: Špatné zacházení s osobami pokročilého věku - se zvláštním zřetelem k domácímu násilí - Maltreatment of Persons in Advanced Age - with Particular Reference to Domestic Violence
[365] Rozum,J. - Kotulan,P. - Luptáková,M. - Scheinost,M. - Tomášek,J.: Uplatnění mediace v systému trestní justice - Mediation in criminal justice system
[366] Blatníková,Š: Pachatelé komerčního sexuálního zneužívání dětí - Offenders of commercial sexual exploitation of child
[367] Marešová,A. - Cejp,M. - Karban,M. - Martinková,M. - Vlach,J.: Analýza trendů kriminality v roce 2008 - Analysis of Crime Trends in 2008
2008 SourcesUp
[341] Dokumenty OSN ke korupci a organizovanému zločinu - UN Documents on Corruption and Organized Crime
[351] Příručka pro bezpečnostní audit na místní úrovni. Kompendium mezinárodní praxe - Guidance on Local Safety Audits - A Compendium of international practice
[352] Ann M. Roche at al.: Testování na drogy ve školách: poznatky, účinky a alternativy - Drug testing in schools: evidence, impacts and alternatives
2008 StudiesUp
[342] Marešová,A. - Baloun,Vl. - Cejp,M. - Martinková,M.: Kriminalita v roce 2006 - Crime in 2006
[343] Zeman,P. et al.: Vliv vybraných ustanovení velké novely trestního řádu na průběh trestního řízení: zpráva z výzkumu - The Impact of Selected Provisions from the Large Amendment to the Criminal Procedure Code on the Course of Criminal Procedure: Research Report
[344] Štěchová,M. - Luptáková,M. - Kopoldová,B.: Bezdomovectví a bezdomovci z pohledu kriminologie - Homelessness and the homeless from a criminological perspective
[345] Marešová,A. - Cejp,M. - Karabec,Z. - Martinková,M. - Zeman,P.: Criminality in 2006
[346] Karabec,Z. et al.: Trestní politika a její realizace v oblasti trestní justice - Penal Policy and its Implementation in Criminal Justice
[347] Trávníčková,I. - Zeman,P.: Možnosti trestní justice v protidrogové politice II. (empirická část) - Criminal Justice Opportunities in Drug-Prevention Policy II. (Empirical Part)
[348] Rozum,J. - Kotulan,P. - Tomášek,J.: Účinnost dohledu u osob podmíněně propuštěných - Effectiveness of supervision of persons conditionally released - final research report
[349] Cejp,M. et al.: Variantní scénáře vybraných druhů kriminality. Zpráva z výzkumu - Alternative scenarios for selected types of crime. Research report.
[350] Blatníková,Š. - Netík,K.: Predikce vývoje pachatele - Offender Development Prediction
2007 SourcesUp
[333] Stevens, Alex - Kesslerová, Isabel - Steinacková, Katrin: Přehled osvědčených postupů při prevenci různých typů násilí v Evropské unii - A Review of Good Practices in Preventing the Various Types of Violence in the European Union
[335] Zákon o trestné činnosti a narušování veřejného pořádku: zákon Velké Británie z roku 1998 (vybraná ustanovení). Stanovisko EHSV k prevenci kriminality mládeže (2006/C 110/13) - Crime & Disorder Act 1998 (selected provisions). EESC Perspective on Juvenile Crime Prevention (2006/C 110/13)
[336] Gill, Martin - Spriggs, Angela: Vyhodnocení účinku kamerových systémů - Assessing the Impact of CCTV
[337] Kriminalita a trestní justice - Crime and Criminal Justice
[340] Grech, Jean Paul: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Malta - Criminal Justice Systems in Europe and North America: Malta
2007 StudiesUp
[332] Večerka,K. - Holas,J. - Tomášek,J. - Přesličková,H. - Blatníková,Š.: Občané o kriminalitě a prevenci: Závěrečná zpráva z výzkumu veřejného mínění - A Survey of Public Opinion on the Issue of Crime Prevention
[334] Trávníčková,I. - Zeman,P.: Možnosti trestní justice v protidrogové politice I. (vývojové aspekty) - Criminal Justice Opportunities in Drug-Prevention Policy I. (Developmental Aspects)
[338] Blatníková,Š. - Netík,K.: Ženy jako pachatelky závažné trestné činnosti - Women as Serious Crime Offenders
[339] Martinková,M.: Zkušenosti obyvatel České republiky s některými delikty - výsledky viktimologického výzkumu - Experiences of Czech Republic Citizens with Some Delicts - Victimological Survey Results
2006 SourcesUp
[322] 11. kongres OSN o prevenci kriminality a trestní justici, Bangkok 18.-25.4.2005: Základní dokumenty 11. kongresu předložené delegátům - 11th EU Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok 18.-25.4.2005: Basic Documents Presented to Delegates
[323] Přehled znalostí o násilí mezi mládeží: trendy, strategie a reakce v členských státech EU - A Review of Current Knowledge on the (Statistical) Development, Core Risk and Protective Factors and Measures to Reduce Juvenile Violence in the EU Member States
[324] MacDonald, Ziggy - Tinsley, Lousi - Collongwood, James - Jamieson, Pip - Pudney, Stephen: Měření škod způsobených nelegálními drogami prostřednictvím indexu drogových škod - Measuring the Harm from Illegal Drugs Using the Drug Harm Index
[326] Jehle, Jörg-Martin: Trestní justice v Německu: Fakta a čísla - Criminal Justice in Germany: Facts and Figures
[327] Prevence městské kriminality a ohrožená mládež: Přehled slibných strategií a programů z celého světa - Urban Crime Prevention and Youth at Risk
[328] Nizozemský trestní zákon (část I) a předpisy související (část II) - Dutch Criminal Law and Interconnected Regulations
[329] Slovenský trestní zákon - Slovak Criminal Law
[330] Slovenský trestní řád - Slovak Criminal Code
2006 StudiesUp
[321] Marešová,A. - Baloun,V. - Cejp,M. - Martinková,M.: Kriminalita v roce 2004 - Crime in 2004
[325] Martinková,M.: Oběti některých kriminálních deliktů v České republice v roce 2004 - Victims of Some Criminal Delicts in the Czech Republic in 2004
[331] Marešová,A. - Baloun,V. - Cejp,M. - Martinková,M. - Zeman, P.: Kriminalita v roce 2005 - Crime in 2005
2005 Sources Up
[310] Šugman, Katja G. - Jager, Matjaž - Peršak, Nina - Filipčič, Katja: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Slovinsko - Criminal Justice Systems in Europe and North America: Slovenia
[311] Sebba, Leslie - Horovitz, Menachem - Gena, Ruth: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Izrael - Criminal Justice Systems in Europe and North America: Israel
[313] Vlasceanu, Adina - Dorobant, Alina: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Rumunsko - Criminal Justice Systems in Europe and North America: Romania
[318] Nuttall, Christopher - Goldblatt, Peter (ed.) - Lewis, Chris (ed.):Snižování kriminality: zhodnocení výzkumných poznatků o způsobech nakládání s kriminálním chováním - Reducing Offending: an Assessment of Research Evidence on Ways of Dealing with Offending Behaviour
[320] Zpráva expertní skupiny o obchodování s lidmi I., II. - Report of the Expert Group on Trafficking in Human Beings
2005 Studies Up
[314] Marešová,A. - Baloun,V. - Cejp,M. - Kadeřábková,D. - Martinková,M.: Kriminalita v roce 2003 - Crime in 2003
[315] Karabec,Z. - Scheinost,M. (ed.): Vybrané výsledky výzkumu IKSP v letech 2002-2004 - Selected Results of Research Activities of ICSP in the Years 2002-2004
[316] Karabec,Z. - Scheinost,M. (eds.): Selected Results of Research Activities of ICSP in the Years 2002-2004
[317] Vybrané problémy sankční politiky - Selected Sanction Politics Problems:
(317a) Rozum,J. - Kotulan,P. - Háková,L. - Nečada,V. - Diblíková,S.: Ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody a jeho alternativy - Imposing of Uncoditional Imprisonment and its Altetnatives
(317b) Zeman,P. - Přesličková,H. - Tomášek,J.: Institut zabezpečovací detence - Security Detention Institute
[319] Rozum,J. - Kotulan,P. - Háková,L. - Tomášek,J.: Výzkum trestného činu loupeže v Praze - Research into the Crime of Robbery in Prague
2004 Sources Up
[309] Zákon o výnosech z trestné činnosti, platný ve Spojeném království Velké Británie od roku 2002 - Proceeds of Crime Act 2002
2004 Studies Up
[298] Rozum,J. - Jarkovská,L. - Kotulan,P.: Institut dohledu u podmíněného propuštění: Závěrečná zpráva z výzkumu - Conditional Release Institute: Research Concluding Report
[299] Scheinost,M. - Jarkovská,L. - Luptáková,M. - Krejčová,S.: Výzkum cizích státních příslušníků v českých věznicích - Foreign Nationals Research Sentenced in Czech Prisons
[300] Karabec,Z. et al.: Dlouhodobé tresty odnětí svobody - Long-term Prison Sentences
[301] Cejp,M. et al.: Organizovaný zločin v České republice III. - Organized Crime in the Czech Republic III
[302] Štěchová,M. et al.: Interetnické konflikty: jejich příčíny a dopady z pohledu teorie a empirických sond - Interethnic Conflicts: their Causes and Impacts from the Point of View of the Theory and Empirical Surveys
[303] Baloun,V.: Finanční kriminalita v České republice: Dílčí studie úkolu „Výzkum ekonomické kriminality" - Financial Crime in the Czech Republic: Assignment Partial Study of "Economic Crime Research"
[304] Trávníčková,I. et al.: Obchodování se ženami z pohledu České republiky: Výzkum je součástí projektu OSN - odpověď trestního soudnictví na obchodování s lidmi v ČR a v Polsku - Trafficking in Women: The Czech Republic Perspective: The research is part of the UNODC/UNICRI project Criminal Justice Response to Trafficking in Human Beings in the CR and Poland
[305] Trávníčková,I. at al: Trafficking in Women: The Czech Republic Perspective: The research is part of the UNODC/UNICRI project Criminal Justice Response to Trafficking in Human Beings in the CR and Poland
[306] Marešová,A.: Násilí uplatňované organizovanými skupinami a organizovaným zločinem: Analýza vybraných případů vražd a vydírání - Violence Exercised by Organized Groups and Organized Crime: Selected Cases Analysis of Murders and Racketeering
[307] Večerka,K. - Holas,J. - Štěchová,M. - Diblíková,S. - Neumann,J.: Mladiství pachatelé na prahu tisíciletí - Juvenile Offenders at the Turn of the Millenium
[308] Scheinost,M. et al.: Výzkum ekonomické kriminality - Economic Crime Survey
[312] Marešová,A. - Kotulan,P. - Martinková,M.: Sonda do problematiky osob v ČR trestně stíhaných a poprvé vězněných - Canvass to the Czech Republic First Time Prosecuted and First Time Imprisoned Persons Problems
2003 Sources Up
[287] McKee,J-Y: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe - Francie - Criminal Justice Systems in Europe and North America: France Horvatić,Ž. - Derenčinović,D.: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe - Chorvatsko - Criminal Justice Systems in Europe and North America: Croatia
[289] Gibb,A. - Duff,P.: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe - Skotsko - Criminal Justice systems in Europe and North America: Scotland
[291] Felson,M.- Clarke,R.V.: Příležitost dělá zloděje - Opportunity Makes the Thief: Practical Theory for Crime Prevention
[292] Zdokonalování implementace Evropských pravidel o alternativních trestech a opatřeních - Improving the Implementation of the European Rules on Cimmunity Sanction and Measures (Rec(2000)22 and report)
[293] Trestní zákon Ruské federace - Russian Federation Criminal Code
2003 Studies Up
[290] Scheinost,M. - Karabec,Z. - Zvelebil,M.(eds.): Selected Results of Research Activities of ICSP in the Years 1999-2002
[294] Marešová,A. et al.: Drogy a česká vězeňská populace v kontextu drogové scény a trestněprávní legislativy - Drugs and the CR Penal Population in the Context of Drug Scene and Criminal-law Legislation
[295] Večerka,K. - Holas,J.: Preventivní aktivity v názorech obyvatel měst: (Názory občanů na bezpečnostní situaci ve městech, dlouhodobě zařazených do KSP prevence kriminality - závěrečná zpráva z výzkumu) - Preventive Activities as Viewed by the Inhabitants of Towns
[296] Restorativní justice: Sborník příspěvků a dokumentů Sb. sest. Karabec,Z. - Restorative justice: Collection of contributions and documents
[297] Marešová,A. et al.: Kriminalita v roce 2002 - Crime in 2002
2002SourcesUp
[276] Švedas,G.: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe Litva - Criminal Justice Systems in Europe and North America: Lithuania
[277] Mendel,R.A.: Méně slov a více pomoci: Účinné a neúčinné metody při snižování kriminality mládeže - Less Hype, More Help: Reducing Juvenile Crime, What Works - and What Doesnt?
[278] May,T. - Haracopos,A. - Hough,M.: Z lásky nebo pro peníze: Kuplíři a provozování prostituce - For Love or Money: Pimps and the management of sex work
[280] Dhiri,S. - Brand,S.: Analýza nákladů a zisků: Směrnice pro hodnotitele - Crime Reducing Programme: Analysis of costs and benefits: Guidance for evaluators
[282] Probace v Evropě - Probation in Europe
[283a] Mair,G. - May,Ch.: Pachatelé, kterým byla uložena probace - Offenders on Probation
[283b] Zvekić,U. - Harris,R.: Prosazování probace na mezinárodní úrovni - Probation - knowledge from abroad: Promotion of probation on international level
2002StudiesUp
[274] Vůjtěch,J.: Profesiogram soudce a státního zástupce - Judge´s and public prosecutor´s job analysis: job analysis study focused on candidates´ selection and selective criteria
[275] Štěchová,M.: Právní ochrana etnických menšin v ČR - Legal protection of ethnic minorities in the Czech Republic: Concluding report of the research
[279] Karabec,Z. - Diblíková,S. - Zeman,P.: Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Česká republika - anglická a česká verze - Criminal justice systems in Europe and North America: Czech Republic
[281] Štěchová,M. et al.: Romská minorita a postupy integrace - Romany minority and integration processes: Concluding report of the research
[284] Marešová,A.: Kriminalita v roce 2001 - Crime in 2001
[285] Martinková,M.: Mezinárodní výzkum obětí trestné činnosti v Praze v roce 2000 - Criminal activity victims international research in Prague in 2000
[286] Marešová,A.: Criminality in 2001
2001SourcesUp
[262] Manna,A. - Infante,E.: Systémy trestní justice v Evropě a v Severní Americe: Itálie - Criminal justice systems in Europe and North America: Italy
[263] 10. kongres OSN o prevenci trestné činnosti a zacházení s pachateli. Vídeň, 10.-17.dubna 2000: Základní dokumenty X. kongresu předložené delegátům - The 10th congress on criminal activity prevention and on treatment with offenders: Vienna, April 10 -17, 2000: The 10th congress basic documents presented to congress delegates
[264] Diblíková,S. - Krejčová,S. - Macháčková,R. - Rozum,J.: Přehled dokumentů Evropské Unie, Rady Evropy a OSN vztahujících se k problematice ekonomické kriminality - European Union, the Council of Europe and the United Nations documents survey on economic criminality problems: Criminal law and economic criminality
[265] Konvence OSN a další dokumenty k organizovanému zločinu. - United Nations convention and partial documents on organized crime
[270] Evropské společenství a OSN ke zpronevěře, korupci a úplatkářství - European Union and United Nations on embezzlement, corruption and bribery
2001StudiesUp
[261] Vůjtěch,J. et al.: Účinky transformace trestního zákonodárství na stav kriminality a zvyšování efektivnosti justice ve vztahu k bezpečnosti občanů ČR v horizontu r.2000 - Criminal legislation transformation effects on criminality condition and justice efficiency increase in relation to the Czech Republic population security in the year 2000: Concluding report
[266] Štěchová,M.: Interetnické konfliky jako důsledek rasové nevraživosti - Interethnic conflicts as a result of racial animosity
[267] Trávníčková,I. et al.: Specifické aspekty zneužívání drog u žen - Specific aspects of women drug abuse
[268] Cejp,M. et al.: Pravděpodobný vývoj vybraných druhů kriminality - Presumable development of selected forms of criminality: Concluding survey report for 2000-2001
[269] Večerka,K. - Holas,J.: Úspěšnost preventivní práce: Zamyšlení nad problematikou vyhodnocování preventivních programů - Prevention work succeess: Reflection on preventive programmes evaluation problems
[271] Marešová,A. - Kotulan,P.: Kriminologické aspekty trestné činnosti policistů: analytická studie - The Police criminal activity criminological aspects: analytical study
[272] Marešová,A. - Baloun,V. - Cejp,M. - Kadeřábková,D.: Kriminalita v roce 2000: Sborník statí pracovníků IKSP a časové řady vybraných ukazatelů kriminality - Criminality in 2000: collection of works of research workers of ICSP
[273] Martinková,M. - Macháčková,R.: Vybrané kriminologické a právní aspekty domácího násilí - Selected criminological and legal aspects of domestic violence
2000SourcesUp
[255] Evropa v čase změn: Trestní politika a trestní právo. Doporučení č.R(96) 8 RE a vysvětlující memorandum a zpráva o odezvě na vývoj v rozsahu a struktuře kriminality v Evropě v čase změn - Europe in a time of changes: crime policy and criminal law: Recommendation No R (96)8 Council of Europe
[257] Spinellis,D. - Spinellis,C.D.: Systémy trestního soudnictví v Evropě a v Severní Americe: Řecko - Criminal justice systems in Europe and North America: Greece
[258] Kangaspunta,K. - Joutsen,M. - Ollus,N.: Vývoj kriminality v Evropě a v Severní Americe 1990-1994 - Crime and criminal justice in Europe and North America 1990-1994
2000StudiesUp
[249] Karabec,Z. - Diblíková,S. - Macháčková,R.: Krátkodobé tresty odnětí svobody - Short term imprisonments: research concluding study
[250] Rozum,J. - Kotulan,P. - Vůjtěch,J.: Výzkum nově zavedených prvků probace do trestního práva ČR - Research of new probation elements in the Criminal law of the Czech Republic
[251] Nečada,V.: Přehled novel trestních kodexů v období od listopadu 1989 do konce roku 1999 - Criminal Codes survey since November 1989 to the end of 1999
[252] Večerka,K. - Holas,J. - Štěchová,M. - Diblíková,S.: Sociálně patologické jevy u dětí - Social pathological manifestations among children: concluding research study
[253] Cross-border crime in a changing Europe. Editors: van Duyne,P. - Guggiero,V. - Scheinost,M. - Valkenburg,W.
[256] Musil,S.: Počítačová kriminalita: Nástin problematiky. Kompendium názorů specialistů - Computer criminality: problems outline: compendium of specialists opinions
[259] Marešová,A. - Sochůrek,J. - Válková,J.: Drogová problematika ve věznicích ČR a některých zahraničních věznicích - Drug problems in prisons in the Czech Republic and abroad
[260] Marešová,A. - Cejp.M. - Kadeřábková,D. - Martinková,M.: Kriminalita v roce 1999: Sborník statí pracovníků IKSP - Criminality in 1999: collection of works of research workers of ICSP